Microsoft Online Subscription ugovor

Ovaj Microsoft Online Subscription ugovor sklapa se između pravnog lica koje predstavljate, odnosno vas lično ako takvo pravno lice niste imenovali na Portalu („vi“ ili „vaš“), i kompanije Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft“, „mi“, „nas“ ili „naš“) i sastoji se od dolenavedenih uslova i odredbi, kao i Smernica prihvatljivog korišćenja, Korisničkih prava nad Online uslugama, Ugovora o nivou usluga i određivanja cena i uslova plaćanja koji su navedeni na Portalu (sve zajedno čini „ugovor“). On stupa na snagu na dan kada vam damo potvrdu prve porudžbine. Ključni termini definisani su u Odeljku 10.

1.            Opšte informacije.

a.     Pravo na korišćenje. Dodeljujemo vam pravo da pristupate Online uslugama i da ih koristite, kao i da instalirate i koristite Softver koji je obuhvaćen vašom Pretplatom, kao što je detaljnije opisano u ovom ugovoru. Zadržavamo sva druga prava.

b.    Prihvatljivo korišćenje. Koristićete Proizvod samo prema Smernicama prihvatljivog korišćenja. Ne možete da vršite reverzni inženjering, dekompilaciju ili rastavljanje Proizvoda, kao ni da zaobilazite njegova tehnička ograničenja, osim u meri u kojoj primenjivo pravo to dozvoljava uprkos ovim ograničenjima. Ne možete iznajmljivati, davati u zakup, pozajmljivati, preprodavati, prenositi ili pružati uslugu komercijalnog hostinga za Proizvod ili bilo koji njegov deo trećim licima.

c.     Kvalifikovanje za akademske verzije, verzije za državne institucije i neprofitne organizacije. Saglasni ste da, ukoliko kupujete ponudu za obrazovne institucije, državne institucije ili neprofitne organizacije, ispunjavate potrebne kvalifikacije za obrazovne institucije (uključujući i administrativne službe ili obrazovne odbore, javne biblioteke ili javne muzeje) koje su navedene na adresi http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7 ili za pravna lica koja ispunjavaju kvalifikacije za državne institucije koje su navedene na adresi http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6 ili za pravna lica koja ispunjavaju kvalifikacije za neprofitne organizacije koje su navedene na adresi http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=2&Keyword=nonprofit&Region=1. Microsoft zadržava pravo da proveri kvalifikacije u bilo kom trenutku i da obustavi Online uslugu ako kriterijumi za kvalifikovanje nisu ispunjeni.

2.            Poverljivost.

Saglasni ste da ćete dizajn i pružanje Online usluga kojima možete da pristupite samo pomoću pristupa zaštićenim lozinkom i bilo koju dokumentaciju ili materijal koje vam na osnovu ovog ugovora učinimo dostupnim smatrati poverljivim i nećete ih otkrivati bilo kom trećem licu, osim u cilju unapređenja poslovnog odnosa između strana. Ako ste klijent koji predstavlja državnu instituciju, ovaj Odeljak podleže uslovima primenjivih zakona o poslovnim tajnama, javnim evidencijama, kao i uslovima sličnih zakona.

3.            Porudžbine, cene, period važenja, raskid i obustavljanje ugovora.

a.     Porudžbine i određivanje cena. Na Portalu možete da dostavite Porudžbinu za Standardne ponude, Ponude prema potrošnji ili Kombinovane ponude:

(i)    Kod Standardnih ponuda možete da povećavate ili smanjujete količinu Proizvoda koji je poručen tokom Perioda važenja, osim u slučaju Pretplate koju ste kupili putem pretplatničke kartice van Portala. Lokacije dodate Pretplati ističu na kraju originalnog Perioda važenja. Ako tokom Perioda važenja smanjite količinu, možemo da vam naplatimo naknadu za otkazivanje za smanjivanje količine, kao što je opisano u nastavku u odeljku „Prekid Pretplate“.

(ii)   Možete da dostavljate Porudžbine za svoje Filijale po osnovu ovog ugovora i da Filijalama dodeljujete administrativna prava za upravljanje Proizvodima. Međutim, Filijale ne mogu da dostavljaju porudžbine po osnovu ovog ugovora. Možete i da trećem licu dodelite licencu za Softver ili pravo da pristupa Online uslugama i da ih koristi u okviru internih poslovnih potreba. Ako dodelite bilo kakva prava Filijalama ili trećim licima, te Filijale i treća lica biće obavezani ovim ugovorom, a vi ste saglasni da ćete zajedno i pojedinačno biti odgovorni za bilo koje radnje koje Filijale ili treća lica obavljaju u vezi sa korišćenjem Proizvoda.

b.    Određivanje cena i plaćanje. Plaćanja dospevaju i moraju se platiti u skladu sa određenom cenom i uslovima plaćanja na Portalu. Za Standardne ponude nivo cena će se zasnivati na količini Porudžbine za određeni Proizvod. Nivo cena može da se podesi ako se količina Proizvoda u Pretplati poveća ili smanji tokom Perioda važenja i vi se kvalifikujete za drugi nivo cena (osim u slučaju Pretplate koju ste kupili putem pretplatničke kartice van Portala, u kom slučaju je cena fiksirana za vrednost na pretplatničkoj kartici). Izmene nivoa cena nisu retroaktivne i promena u dospelom plaćanju za Pretplatu biće proporcionalna. Cene su fiksne u trenutku kada se Porudžbina prvi put dostavi i primenjivaće se tokom Perioda važenja, ali podležu promeni na početku bilo koje obnove Pretplate. Za Ponude prema potrošnji određivanje cena i raspored promena cene zasnivaju se na stvarnoj potrošnji i podležu promeni u bilo kom trenutku nakon obaveštenja. Uslovi ovog ugovora u vezi sa određivanjem cena, naknadama za otkazivanje i plaćanje ne primenjuju se ni na jednu besplatnu ponudu.

c.     Obnova.

(i)    Za Standardne ponude možete da izaberete da se Pretplata automatski obnavlja ili prekine po isteku Perioda važenja. Automatska obnova je unapred izabrana. Izbor možete da promenite u svakom trenutku tokom Perioda važenja. Ako je postojeći Period važenja duži od jednog kalendarskog meseca, dostavićemo vam pismeno obaveštenje o automatskoj obnovi pre isteka Perioda važenja.

(ii)   Za Ponude prema potrošnji određivanje cena i raspored promena cene zasnivaju se na stvarnoj potrošnji i podležu promeni u bilo kom trenutku nakon obaveštenja.

(iii)  Probne Pretplate ne mogu da se obnove.

d.    Porezi. Cene ne uključuju nikakve poreze. Platićete sve primenjive poreze na dodatu vrednost, na robu i usluge, na promet ili slične poreze koje dugujete u vezi sa bilo kojom Porudžbinom dostavljenom na osnovu ovog ugovora i koje po primenjivom pravu možemo da naplatimo od vas. Bićete odgovorni za sve primenjive naknade za overu i ostale poreze koje ste po zakonu obavezni da platite, uključujući sve poreze koji proisteknu iz distribucije ili pružanja Proizvoda vašim Filijalama. Mi ćemo biti odgovorni za sve poreze na osnovu našeg neto prihoda ili vlasništva nad imovinom. Ako je potrebno platiti poreze po odbitku na sume koje ste nam isplatili, te poreze možete da oduzmete od iznosa koji nam dugujete i da ih platite odgovarajućoj poreskoj službi pod uslovom da odmah nabavite i dostavite zvaničnu potvrdu o tim porezima po odbitku i ostalu dokumentaciju koju mi razumno zahtevamo da bismo mogli da zatražimo inostrani poreski kredit ili povraćaj. Postaraćete se da svi porezi po odbitku budu svedeni na najmanju moguću meru dopuštenu primenjivim pravom.

e.     Period važenja i raskid ugovora. Ovaj ugovor ostaće na snazi sve dok ga ne raskinete pozivanjem korisničke podrške ili na neki drugi način koji je opisan na Portalu, osim u slučaju probnih verzija, čiji se ugovori automatski raskidaju. Raskidom ugovora će se samo prekinuti vaše pravo da obnavljate Pretplate na osnovu postojeće Porudžbine ili da dostavljate nove Porudžbine za dodatne Proizvode po osnovu ovog ugovora.

f.      Raskid Pretplate. Pretplatu možete da raskinete u bilo kom trenutku tokom Perioda važenja. Međutim, morate da platite sve dospele iznose i iznose koje dugujete pre nego što raskid ugovora stupi na snagu.

(i)    Jednomesečna Pretplata. Pretplata sa Periodom važenja od jednog meseca može da se raskine u bilo kom trenutku bez naknade.

(ii)   Jednogodišnja Pretplata. Ako Pretplatu sa Periodom važenja od jedne godine raskinete u periodu od 30 dana od datuma kada je Pretplata stupila na snagu ili je obnovljena, morate da platite za prvih 30 dana Pretplate. Za preostali period Pretplate nakon raskida ugovora nećete imati nijedno dospelo plaćanje. Ako Pretplatu raskinete u bilo kom drugom trenutku tokom Perioda važenja, morate da platite 25% naknade za Pretplatu koja bi, u suprotnom, dospevala tokom preostalog Perioda važenja u trajanju od jedne godine. Gorenavedeno nije primenjivo u slučaju raskida Pretplate koju ste kupili putem pretplatničke kartice van Portala i za nju Microsoft neće izvršiti bilo kakav povraćaj novca.

(iii)  Posledice raskida ili isteka ugovora za Softver. Ako ovaj ugovor ili Pretplata istekne ili se raskine, a vi ne iskoristite raspoloživu opciju otkupa za vaš Softver, onda morate da obrišete sve kopije Softvera koji licenciran po odredbama ovog ugovora, uništite sve s njima povezane medijume i da dostavite pismenu potvrdu tog brisanja i uništavanja.

g.    Obustavljanje. Možemo da obustavimo vaše korišćenje Online usluga ako: (1) ne odgovorite na tužbu u vezi sa navodnim kršenjem odredbi iz Odeljka 5 u razumnom vremenskom roku; (2) ne platite iznose dospele po odredbama ovog ugovora; ili (3) prekršite Smernice prihvatljivog korišćenja. Obustavljanje se primenjuje na minimalni neophodni deo Online usluga i biće na snazi samo dok ta situacija ili potreba postoji. Dostavićemo vam obaveštenje pre obustavljanja, osim u slučaju kada s razlogom verujemo da je neophodno da odmah obustavimo korišćenje Online usluge. Obavestićemo vas najmanje 30 dana unapred pre nego što obustavimo korišćenje Online usluge zbog neplaćenih iznosa. Ako u potpunosti ne rešite probleme zbog kojih je došlo do obustavljanja u roku od 60 dana nakon što je do obustavljanja došlo, možemo da prekinemo vašu Pretplatu. Takođe možemo da prekinemo Pretplatu ako vaše korišćenje Online usluga bude suspendovano više od dva puta u bilo kom periodu od 12 meseci.

4.            Garancije.

a.     Ograničena garancija.

(i)    Online usluge. Garantujemo da će Online usluge biti u skladu sa uslovima Ugovora o nivou usluga tokom Perioda važenja. Vaši jedini pravni lekovi protiv kršenja ove garancije su oni navedeni u Ugovoru o nivou usluga.

(ii)   Softver. Garantujemo da će Softver suštinski funkcionisati godinu dana od datuma kada ga prvi put upotrebite u skladu sa opisom u primenjivoj dokumentaciji za korisnike. Ako softver ne ispuni uslove ove garancije, po sopstvenom nahođenju ćemo (1) vratiti plaćenu sumu ili (2) popraviti ili zameniti Softver klijenta.

b.    Isključenja iz ograničene garancije. Ova ograničena garancija podleže sledećim ograničenjima:

(i)    sve implicirane garancije, jemstva ili uslovi koji se ne mogu odbaciti u skladu sa zakonom važiće godinu dana od početka važenja ograničene garancije;

(ii)   ova ograničena garancija ne pokriva probleme prouzrokovane slučajno, zloupotrebom ili korišćenjem Proizvoda na način koji nije u skladu sa ovim ugovorom ili koji su posledica događaja van naše razumne kontrole;

(iii)  ova ograničena garancija ne važi za probleme prouzrokovane neispunjavanjem minimalnih sistemskih zahteva; i

(iv)  ova ograničena garancija ne važi za besplatne, probne, pilot ili beta verzije Proizvoda.

c.     NEPRUŽANJE GARANCIJA. Osim ove garancije, ne pružamo nikakve izričite ili podrazumevane garancije, bilo da su izričite, podrazumevane, zakonske ili bilo kakve druge, uključujući i one o podesnosti za prodaju ili podesnosti za određenu namenu. Ova nepružanja garancija biće primenjiva osim u meri u kojoj to nije dopušteno primenjivim pravom.

5.            Odbrana od tužbi.

a.     Odbrana.

(i)   Branićemo vas od svih tužbi koje podnese nepovezano treće lice da Proizvod krši patent, autorska prava ili žig tog lica ili da namerno nezakonito koristi njegovu poslovnu tajnu.

(ii)   Branićete nas od svih tužbi koje podnese nepovezano treće lice da bilo koji Klijentovi podaci ili softver koji nije Microsoftov, a koje pružate direktno ili indirektno prilikom korišćenja Proizvoda, krše patent, autorska prava ili žig tog trećeg lica, nezakonito koriste njegovu poslovnu tajnu ili krše Smernice prihvatljivog korišćenja.

b.    Ograničenja. Naše obaveze iz Odeljka 5a neće važiti ako je tužba ili presuda zasnovana na: (i) Klijentovim podacima, softveru koji nije Microsoftov, izmenama koje napravite na Proizvodu ili materijalima koje obezbedite ili stavite na raspolaganje u sklopu korišćenja Proizvoda; (ii) vašem kombinovanju Proizvoda sa proizvodom, Klijentovim podacima ili poslovnim procesima koji nisu Microsoftovi i šteti koja se zasniva na njihovoj vrednosti; (iii) vašem korišćenju žiga korporacije Microsoft bez naše izričite pismene dozvole ili vašem korišćenju Proizvoda nakon što vas obavestimo da prekinete sa tim korišćenjem usled tužbe trećeg lica; (iv) vašoj redistribuciji Proizvoda ili njegovom korišćenju u korist ma kojeg nepovezanog trećeg lica; ili (v) besplatnim Proizvodima.

c.     Pravni lekovi. Ako s razlogom verujemo da tužba u vezi sa Odeljkom 5a(i) može da spreči vaše korišćenje Proizvoda, zahtevaćemo da: (i) za vas pribavimo pravo da nastavite sa korišćenjem Proizvoda; ili (ii) da ga izmenimo ili zamenimo funkcionalnim ekvivalentnom i da vas obavestimo da prekinete sa korišćenjem prethodne verzije Proizvoda. Ako ove opcije nisu komercijalno razumne, možemo da opozovemo vaša prava na korišćenje Proizvoda i da zatim izvršimo povraćaj svih unapred plaćenih iznosa za neiskorišćena prava iz Pretplate.

d.    Obaveze. Svaka strana mora da bez odlaganja obavesti drugu stranu o tužbi podnesenoj po osnovu ovog Odeljka.

(i)   Strana koja traži zaštitu mora da (1) u potpunosti prepusti drugoj strani kontrolu nad odbranom i poravnanjem, i (2) pruži svu razumnu pomoć u odbrani od tužbe.

(ii)   Strana koja pruža zaštitu će (1) drugoj strani nadoknaditi razumne lične troškove nastale u toku pružanja navedene pomoći i (2) platiti iznos koji proizilazi iz ma koje negativne konačne presude ili poravnanja. Prava strana na odbranu i plaćanje presuda ili poravnanja po osnovu ovog Odeljka 5 zamenjuju bilo koja prava na odštetu po osnovu zakona ili zakonskih propisa ili slična prava i svaka strana se odriče svih takvih prava po osnovu zakona ili zakonskih propisa.

6.            Ograničenje odgovornosti.

a.     Ograničenje. Ukupna odgovornost svake strane koja proizilazi po osnovu ovog ugovora ograničena je na direktne štete čija je maksimalna visina (1) za Softver, iznos koji ste bili obavezni da platite za Softver iz kojeg ta odgovornost proizilazi; (2) za Online usluge, na iznos plaćen po osnovu ovog ugovora za Online uslugu iz koje ta odgovornost proizilazi tokom 12 meseci pre nego što je došlo do pozivanja na odgovornost; i (3) za besplatne Proizvode Pet hiljada američkih dolara (5000,00 USD).

b.    ISKLJUČENJA. Nijedna strana neće biti odgovorna za gubitak prihoda ili bilo kakve indirektne, specijalne, slučajne, posledične, kaznene ili primerne štete, čak i ako je ta strana bila svesna da do njih može da dođe.

c.     Izuzeci od ograničenja. Ograničenja odgovornosti iz ovog Odeljka su primenjiva u najvećoj meri dopuštenoj primenjivim pravom, ali se ne primenjuju na: (1) obaveze obeju strana iz Odeljka 5; ili (2) kršenje prava intelektualne svojine druge strane.

7.            Provera postupanja klijenta u skladu sa licencom za Softver.

Tokom Perioda važenja i još naredne tri godine, morate da čuvate sve redovne i ispravne izveštaje u vezi sa Pretplatama i vašim korišćenjem Proizvoda. Možemo da zahtevamo da sprovedete internu kontrolu svih Proizvoda koje koristite, poredeći broj Pretplata koje se koriste sa brojem Pretplata izdatih i/ili plaćenih u vaše ime. Zahtevanjem kontrole ne odričemo se svojih prava na izvršavanje ovog ugovora ili zaštite svoje intelektualne svojine bilo kojim drugim sredstvima dopuštenim zakonom.

Ako se proverom ili samorevizijom otkrije neovlašćeno korišćenje, morate odmah da naručite dovoljan broj licenci koje će pokriti prethodno i tekuće korišćenje proizvoda. Ako se otkrije neovlašćeno korišćenje materijala, morate da nam nadoknadite troškove postupka provere i nabaviti potrebne dodatne licence po ceni maloprodajne licence u roku od 30 dana.

8.            Softver.

a.     Kupljene licence. Dodeljujemo vam licence za onaj broj kopija Softvera koje ste naručili. Takođe vam dodeljujemo pravo da koristite prethodnu (stariju) verziju vašeg Softvera umesto verzije koju ste licencirali ako takvo pravo navedemo u Korisničkim pravima nad Online uslugama.

b.    Dodatni Softver koji se koristi sa Online uslugama. Da biste omogućili optimalan pristup Online uslugama i njihovo optimalno korišćenje, možda će biti potrebno da instalirate i koristite određeni Softver prilikom korišćenja Online usluge. Broj kopija Softvera za koji ćete dobiti dozvolu za korišćenje ili broj uređaja na kojima će vam biti dozvoljeno da koristite Softver je u skladu sa opisom u Korisničkim pravima nad Online uslugom navedenim u uslovima licenciranja za određenu Online uslugu. Možemo da proverimo verziju Softvera koji koristite i da vam preporučimo ili na vaše uređaje preuzmemo updateove, sa ili bez obaveštenja. Ako ne instalirate updateove, mogućnost korišćenja određenih funkcija Online usluge može da bude ugrožena. Softver morate da deinstalirate kada se vaše pravo na njegovo korišćenje okonča. Možemo i da ga u svakom trenutku onemogućimo.

c.     Kada licence postaju stalne. Ukoliko stalne licence ne dobijete putem opcije otkupa, licenca za Softver dobijena po osnovu ovog ugovora važi samo tokom Perioda važenja. Sve reference u Korisničkim pravima nad Online uslugama koje se odnose na trajno korišćenje Softvera važe samo ako platite stalne licence.

d.    Potvrda Licence. Potvrda licence za Softver je (1) ovaj ugovor, (2) bilo koja potvrda Porudžbine, (3) dokumentacija o prenosu licence (za bilo koje dozvoljene prenose) i (4) dokaz o plaćanju.

e.     Licencna prava nisu u vezi sa dostavom medijuma Softvera. Sticanje medijuma Softvera ili pristupa mrežnom izvoru ne utiče na vašu licencu za Softver dobijenu po osnovu ovog ugovora. Mi vam licenciramo Softver, ne prodajemo vam ga.

f.      Kopije. Možete da napravite onoliko kopija Softvera koliko vam je potrebno da biste ih interno distibuirali, pod uslovom da imate važeću licencu za svaku takvu kopiju. Kopije Softvera koje napravite moraju biti potpune kopije (uključujući obaveštenja o autorskim pravima i žigu) napravljene sa medijuma ili mrežnog izvora odobrenih od strane korporacije Microsoft. Možete da angažujete treće lice da napravi i instalira ove kopije, ali ste onda saglasni da ćete biti odgovorni za postupke tog trećeg lica. Morate da uložite razumne napore da svako kome dozvolite da koristi Softver bude obavešten da smo ga mi licencirali i da podlože uslovima ovog ugovora.

g.    Pravo na re-imidžing Softvera. U određenim slučajevima možete da vršite re-imidžing Softvera na uređaju pomoću medijuma Softvera. Ako ste Softver nabavili (1) od proizvođača originalne opreme (OEM), (2) kao kompletan paket Softvera iz maloprodajnog izvora ili (3) na osnovu drugog Microsoft programa, tada se medijumi koji su vam dostavljeni po osnovu ovog ugovora mogu koristiti za re-imidžing umesto kopija dostavljenih od strane tog posebnog izvora. Imate ovo pravo pod uslovom da:

(i)    imate važeću licencu posebnog izvora za svaku kopiju Softvera za koji se vrši re‑imidžing;

(ii)   su Softver, jezik, verzija i komponente napravljenih kopija identični softverskom proizvodu, jeziku, verziji i svim komponentama kopija koje zamenjuju, a broj dopuštenih kopija ili primeraka re-imidžinga Softvera ostaje isti;

(iii)  je tip Softvera (npr. upgrade ili puna Licenca) identičan tipu Softvera od navedenog posebnog izvora, osim za kopije operativnog sistema i kopije Softvera licencirane po osnovu drugog Microsoft programa.

(iv)  postupate u skladu sa svim posebnim zahtevima za re-imidžing navedenim u Korisničkim pravima nad Online uslugama; i.

(v)   prihvatate da re-imidžing napravljen saglasno ovom pododeljku i dalje podleže uslovima i korisničkim pravima datim uz Softver od navedenog posebnog izvora.

Ovaj pododeljak ne čini i ne daje nikakvu garanciju ili obavezu pružanja podrške.

h.    Prenos i dodela licenci. Prenosi Licenci nisu dozvoljeni osim kada prenosite u potpunosti plaćene stalne Licence na:

(i)    Filijalu; ili

(ii)   treću stranu kojoj je dodeljena licenca kao delu (1) prodaje Filijale ili jedinice Filijale ili (2) integracije u koju je uključen Klijent ili njegova Filijala, isključivo u vezi sa prenosom hardvera ili zaposlenih.

Morate da obavestite Microsoft o prenosu licence tako što ćete popuniti obaveštenje o prenosu na obrascu koji možete da nađete na adresi http://www.microsoft.com/licensing/contracts i poslati popunjen obrazac korporaciji Microsoft pre prenosa licence. Nijedan prenos Licenci neće biti važeći ako sticaocu Licence ne dostavite primenjiva Korisnička prava nad Online uslugama, ograničenja upotrebe, ograničenja odgovornosti (uključujući isključenja i odredbe garancije), kao I ograničenja pri prenosu iz ovog odeljka i ako ih sticalac Licence ne prihvati pismenim putem. Bilo koji prenos licence koji nije izvršen u saglasnosti sa ovim odeljkom biće ništavan.

i.      Kvalifikujuća licenca za operativni sistem desktop računara. Licence za softver operativnog sistema desktop računara koje su dostupne na osnovu ovog ugovora su samo licence za upgrade („Licence za upgrade OS-a“), a ne pune licence. Svi računari na kojima će se koristiti Licence za upgrade OS-a moraju biti licencirani za korišćenje jednog od puno kvalifikovanih operativnih sistema navedenih u Korisničkim pravima nad Online uslugama.

U okviru svog pravnog lica možete da interno prenesete Licence za upgrade OS-a sa prvobitnog računara na drugi računar dok god (1) je taj drugi računar licenciran za korišćenje pune kvalifikovane verzije operativnog sistema navedenog u Korisničkim pravima na Online uslugama, (2) uklonite svaki Licencirani softver za upgrade OS-a sa prvobitnog računara i (3) taj prenos nije izvršen u roku od 90 dana od poslednjeg prenosa.

9.            Razno.

a.     Obaveštenja. Morate da pošaljete obaveštenja poštom na dolenavedene adrese.

Obaveštenja treba slati na:

Kopije treba slati na:

Microsoft Ireland Operations Limited

Atrium Block B

Carmenhall Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18, Ireland

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052, USA

USA

Faks: (425) 936-7329

Obaveštenja mogu da se preko elektronske pošte šalju administratorima naloga koje navedete. Obaveštenja stupaju na snagu na datum prikazan na potvrdi prijema ili, u slučaju elektronske pošte, na datum slanja. VI ste odgovorni za to da adresa administratora naloga koju ste naveli na Portalu bude tačna i aktuelna i saglasni ste da svako obaveštenje e-poštom koje pošaljemo na tu e-adresu stupa na snagu kada ga pošaljemo, bez obzira na to da li ste zapravo primili poruku.

b.    Prenos. Ovaj ugovor ne možete da prenesete ni u celini ni delom.

c.     Dozvola za partnerske naknade. Kada dostavite Porudžbinu, možete da identifikujete „Evidentiranog partnera“ povezanog sa Pretplatama. Identifikovanjem Evidentiranog partnera, direktno ili preko davanja ovlašćenja trećem licu da to uradi, prihvatate da ćete platiti naknade Evidentiranom partneru. Nadoknade se isplaćuju za usluge podrške pre prodaje, a može da bude uračunata i podrška posle kupovine. Iznos nadoknada zasniva se na veličini vaše Porudžbine i povećava se u skladu sa njom. Naše cene za Proizvode su iste bez obzira na to da li identifikujete Evidentiranog partnera.

d.    Razdvojivost. Ako se utvrdi da je ma koji deo ovog ugovora nesprovodiv, preostale odredbe će ostati na punoj snazi i sa punim dejstvom.

e.     Odricanje. Ukoliko se bilo koja od odredbi ovog ugovora ne bude primenjivala, to se ni na koji način neće smatrati odricanjem.

f.      Bez agenture. Mi predstavljamo nezavisne ugovarače. Ovim ugovorom se ne kreira agencija, partnerstvo ili zajednički poslovni poduhvat.

g.    Bez korisničkih prava trećih lica. Po osnovu ovog ugovora ne postoje korisnička prava trećih lica.

h.    Primenjivo pravo i mesto. Ovaj ugovor je regulisan zakonima Irske. Ukoliko pokrenemo sudski postupak za izvršenje ovog ugovora, pokrenućemo ga u jurisdikciji države prema vašem sedištu. Ukoliko pokrenete sudski postupak za izvršenje ovog ugovora, pokrenućete ga u Irskoj. Ovaj izbor nadležnosti ne sprečava nijednu stranu da zatraži izricanje privremene mere u ma kojoj odgovarajućoj jurisdikciji u vezi sa kršenjem prava nad intelektualnom svojinom.

i.      Ceo ugovor. Ovaj ugovor predstavlja ceo ugovor u vezi sa ovim predmetom i zamenjuje sve druge prethodne ili istovremene dogovore.

j.      Ostanak odredbi na snazi. Sledeće odredbe će ostati na snazi i posle raskida ili isteka ovog ugovora: 1, 2, 3d i f, 4–7, 8d i h, 9 i 10. Ovaj ugovor će ostati na snazi tokom Perioda važenja bilo koje Pretplate.

k.     Izvozna nadležnost SAD. Proizvod podleže izvoznoj nadležnosti SAD. Morate da postupate u skladu sa svim primenjivim zakonima, uključujući američke administrativne izvozne propise, propise o međunarodnoj trgovini oružjem i ograničenja koja se tiču krajnjih korisnika, krajnje upotrebe i odredišta koje su odredile američka i druge vlade. Za dodatne informacije pogledajte http://www.microsoft.com/exporting/.

l.      Viša sila. Nijedna strana neće biti odgovorna za bilo koju nemogućnost izvršenja iz razloga izvan razumne kontrole obe strane (kao što su požar, eksplozija, nestanak električne energije, zemljotres, poplava, velike oluje, štrajk, embargo, sporovi s radnicima, dela civilne ili vojne vlasti, rat, terorizam (uključujući terorizam na Internetu), prirodne nepogode, dela ili propusti dobavljača Interneta, dela ili propusti regulatornih i državnih institucija (uključujući donošenje zakona ili propisa ili drugih državnih uredbi koji utiču na pružanje Online usluga)). Međutim, ovaj odeljak se ne odnosi na vaše obaveze plaćanja na osnovu ovog ugovora.

m.   Javnost. Microsoft može da javno otkrije (usmenim ili pismenim putem) da ste klijent Microsofta i korisnik Proizvoda, uključujući i navođenje tog podatka u listi Microsoft klijenata i u drugim promotivnim materijalima.

n.    Odricanje od prava na poništavanje kupovina na mreži. U meri dopuštenoj primenjivim pravom, odričete se svojih prava da poništite kupovine obavljene na osnovu ovog ugovora, a u skladu sa bilo kojim zakonom koji reguliše prodaju na daljinu ili elektronske ili ugovore na mreži, kao i svih prava i obaveza u vezi sa prethodnim informacijama, naknadnim potvrdama, pravima na povlačenje ili periodima otkazivanja.

o.    Ovlašćenje za sklapanje ugovora. Ako ste pojedinac koji prihvata ove uslove u ime pravnog lica, izjavljujete da imate zakonsko ovlašćenje da sklopite ovaj ugovor u ime tog pravnog lica.

10.         Definicije.

„Smernice prihvatljivog korišćenja“ su navedene u Korisničkim pravima nad Online uslugama ili ih je Microsoft na neki drugi način učinio javno dostupnim.

„Filijala“ označava bilo koje pravno lice koje je u vlasništvu te strane, u čijem je vlasništvu ta strana ili koje je sa tom stranom u zajedničkom vlasništvu. „Vlasništvo“ znači, u cilju ove definicije, kontrolu nad više od 50% udela u nekom pravnom licu.

„Kombinovana ponuda“ se odnosi na Pretplatu koja je kombinacija Standardne ponude i Ponude prema potrošnji.

„Ponuda prema potrošnji“ se odnosi na situaciju kada plaćate na osnovu stvarne potrošnje tokom prethodnog meseca bez unapred određene obaveze. Dospele obaveze plaćaju se periodično.

„Klijentovi podaci“ označavaju sve podatke, uključujući sve tekstualne, zvučne, softverske ili slikovne datoteke, koje ste nam posredstvom Online usluga dali vi ili vaše Filijale ili su date u vaše ime ili ime vaših Filijala.

„Online usluga“ se odnosi na bilo koju Microsoft online uslugu čija je pretplata regulisana po odredbama ovog ugovora i koja je dostavljena preko Portala.

„Korisnička prava nad Online uslugama“ odnose se na korisnička prava navedena na adresi http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights. Korisnička prava nad Online uslugama obuhvataju uslove koji regulišu vaše korišćenje Proizvoda, a koja predstavljaju dodatak uslovima u ovom ugovoru.

„Porudžbina“ označava porudžbinu za Proizvod preko Portala. Porudžbina može da obuhvata više Pretplata na Proizvod.

„Portal“ se odnosi na odgovarajuće Web lokacije Online usluga koje se mogu pronaći na lokaciji

http://www.microsoft.com/licensing/online-services/how-to-buy.aspx#tab=2 ili na alternativnoj veb lokaciji koju odredimo.

„Proizvod“ se odnosi na bilo koju Online uslugu ili bilo koji Softver.

„Ugovor o nivou usluga“ odnosi se na ugovor o nivou usluga koji predstavlja naše obaveze u vezi sa isporukom i/ili funkcionisanjem Online usluge kao što je objavljeno na lokaciji http://www.microsoft.com/licensing/contracts ili na alternativnoj veb lokaciji koju odredimo.

„Softver“ se odnosi na softver koji vam dostavljamo da biste ga instalirali na vaš uređaj u sklopu Pretplate ili koji se koristi sa Online uslugom da bi se omogućile određene funkcije.

„Standardna ponuda“ se odnosi na situaciju kada se unapred obavezujete da ćete kupiti određenu količinu Proizvoda za korišćenje tokom Perioda važenja. Plaćate unapred periodično tokom Perioda važenja i to pre korišćenja.

„Pretplata“ se odnosi na porudžbinu određene količine Proizvoda koja važi određeni Period važenja (npr. 30 dana ili 12 meseci) kao što je navedeno na Portalu.

„Period važenja“ se odnosi na trajanje Pretplate za korišćenje određenog Proizvoda kao što je opisano na Portalu.

 


 

Dodatak za Microsoft Online Subscription ugovor

Ugovor o obradi podataka Online usluga

Ovaj Ugovor o obradi podataka Online usluga („DPA“) dopunjuje uslove Microsoft Online Subscription ugovora.

1.       Definicije.

U ovom Ugovoru o obradi podataka Online usluga, „Klijentovi podaci“ označavaju sve podatke, uključujući sve tekstualne, zvučne ili slikovne datoteke, koji su korporaciji Microsoft dati od strane, ili u ime, Klijenta posredstvom Online usluga, „Microsoft“ označava korporaciju Microsoft Ireland Operations Limited, a „Klijent“ označava pravno lice koje je zaključilo Microsoft Online Subscription ugovor sa korporacijom Microsoft. Termini sa velikim početnim slovom koji se koriste u ovom Ugovoru o obradi podataka Online usluga, ali nisu u njemu definisani, imaće isto značenje kao i u Microsoft Online Subscription ugovoru i u svim dokumentima koji izričito menjaju ili dopunjuju ove uslove (zajedno „Ugovor“). Uslovi koji nisu definisani u ovom Ugovoru o obradi podataka Online usluga imaće značenje koje im je dodeljeno u Direktivi 95/46/EC Evropskog parlamenta i Saveta Evrope od 24. oktobra 1995. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnog protoka takvih podataka („Direktiva o zaštiti podataka“).

2.       Uloge strana.

Za Online usluge Klijent predstavlja kontrolora podataka, a Microsoft je obrađivač podataka koji izvršava aktivnosti u ime Klijenta. Kao obrađivač podataka, Microsoft će obavljati radnje samo na osnovu Klijentovih uputstava. Ugovor predstavlja potpuno i krajnje uputstvo Klijenta za Microsoft u vezi sa njegovim korišćenjem Klijentovih podataka na osnovu Ugovora.

3.       Trajanje obrade podataka.

Microsoft će Klijentove podatke obraditi tokom perioda pružanja Online usluga Klijentu. Po isteku ili raskidu korišćenja Online usluga od strane Klijenta, Klijent može da izvede Klijentove podatke I Microsoft će obrisati Klijentove podatke, onako kako su obe stavke navedene u Ugovoru.

4.       Opseg i cilj obrade podataka.

Opseg i cilj obrade Klijentovih podataka koje Klijent daje korporaciji Microsoft posredstvom korišćenja Online usluga opisani su u Ugovoru. Microsoft će takve Klijentove podatke obrađivati u cilju pružanja Online usluga i izvršavanja svojih obaveza u skladu sa Ugovorom.

5.       Tehničke i organizacione bezbednosne mere.

Microsoft će preduzeti tehničke i organizacione mere da bi zaštitio Klijentove podatke od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja.

6.       Ispravljanje, brisanje i blokiranje Klijentovih podataka.

Tokom perioda pružanja Online usluga Klijentu od strane korporacije Microsoft, po sopstvenom izboru i kao što je neophodno na osnovu primenjivog zakona kojim se primenjuje Član 12(b) Direktive o zaštiti podataka, Microsoft će: (1) Klijentu dati mogućnost da ispravi, izbriše ili blokira Klijentove podatke koje daje korporaciji Microsoft posredstvom korišćenja Online usluga ili (2) će takve ispravke, brisanja ili blokiranja obaviti u Klijentovo ime.

7.       Osoblje korporacije Microsoft.

Osoblje korporacije Microsoft neće obrađivati Klijentove podatke bez ovlašćenja. To osoblje biće u obavezi da čuva poverljivost tokom obavljanja svojih dužnosti. Obaveza čuvanja poverljivosti važiće i nakon što se završi njihovo angažovanje.

8.       Prenos Klijentovih podataka; podizvođači.

Klijent imenuje Microsoft da prenosi, čuva i obrađuje Klijentove podatke koje Microsoft obrađuje u ime Klijenta u Sjedinjenim Državama ili u bilo kojoj drugoj zemlji u kojoj Microsoft ili njegove filijale imaju svoje objekte u cilju pružanja Online usluga. Microsoft može da angažuje i druge kompanije da bi one pružale ograničene usluge u njegovo ime, kao što je pružanje podrške klijentima. Svim takvim podizvođačima je zabranjeno da koriste lične podatke u bilo koju drugu svrhu osim za pružanje usluga za koje ih je Microsoft angažovao da pružaju. Microsoft ima odgovornost da omogući da podizvođači postupaju u skladu sa obavezama na osnovu ovog Ugovora o obradi podataka Online usluga. Klijent je saglasan da Microsoft prenosi Klijentove podatke podizvođačima u Sjedinjenim Državama ili u bilo kojoj drugoj zemlji u kojoj oni imaju objekte, kao što je ovde opisano. Osim u gorenavedenom slučaju i kao što je dogovoreno između korporacije Microsoft i Klijenta, ili ako se to zakonom zahteva, Microsoft nijednom trećem licu (čak ni u svrhu čuvanja) neće prenositi lične podatke koje Klijent da korporaciji Microsoft posredstvom korišćenja Online usluga.

9.       Safe Harbor.

Korporacija Microsoft i njene kontrolisane podružnice u SAD (1) pridržavaju se okvira Safe Harbor EU i Swiss Safe Harbor koje je postavilo Ministarstvo trgovine SAD, a koji se odnose na prikupljanje, korišćenje i zadržavanje podataka iz Evropske unije, Evropske ekonomske oblasti i Švajcarske („Safe Harbor principi“) i (2) tokom perioda važenja koji je određen ovim Ugovorom, ostaće sertifikovani u skladu sa EU i Swiss Safe Harbor programima dok god ih održavaju državne institucije Sjedinjenih Država. Svi podizvođači kojima korporacija Microsoft prenosi lične podatke će prvo zaključiti pismene ugovore na osnovu kojih se zahteva da podizvođač obezbedi najmanje isti nivo zaštite privatnosti u odnosu na lične podatke koje prima od korporacije Microsoft, a kao što se zahteva na osnovu relevantnih Safe Harbour principa.

10. Službenik za zaštitu podataka.

Službenik za zaštitu podataka korporacije Microsoft je:

Attn: Data Protection Officer

c/o Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ireland

11.     Period važenja.

Ovaj Ugovor o obradi podataka Online usluga ističe istog dana kada i Microsoft Online Subscription ugovor kojem je Ugovor o obradi podataka Online usluga dodat.