Zmluva Microsoft Online Subscription

Táto zmluva Microsoft Online Subscription sa uzatvára medzi subjektom, ktorý zastupujete, alebo (ak ste žiadny takýto subjekt neurčili na portáli) vami osobne („vy“, „váš“ a všetky pádové tvary týchto zámen) a spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft“, „my“, „náš“ a všetky pádové tvary týchto zámen). Zmluva pozostáva z podmienok a požiadaviek uvedených nižšie, ako aj zo zásad prijateľného používania, práv na používanie služieb on-line, zmluvy o úrovni služieb a z cenových a platobných podmienok uvedených na portáli (spoločne „zmluva“). Nadobúda účinnosť dňom, keď vám poskytneme potvrdenie vašej prvej objednávky. Kľúčové výrazy sú definované v článku 10.

1.            Všeobecné.

a.     Právo na používanie. Udeľujeme vám právo na prístup a používanie služieb on-line a na inštaláciu a používanie softvéru, ktorý je súčasťou predplatného, ako je ďalej uvedené v tejto zmluve. Všetky ostatné práva si vyhradzujeme.

b.    Prijateľné používanie. Produkt budete používať iba v súlade so zásadami prijateľného používania. Nesmiete spätne analyzovať, dekompilovať, rozkladať na súčasti ani obchádzať technické obmedzenia produktu s výnimkou rozsahu, v akom to i napriek týmto obmedzeniam povoľuje príslušný právny poriadok. Produkt ani žiadnu jeho časť nesmiete prenajímať, poskytovať na lízing, požičiavať, predávať, prevádzať ani hosťovať pre tretie strany.

c.     Oprávnenie na akademické, vládne a neziskové verzie. Súhlasíte s tým, že pri kúpe ponuky určenej pre akademické, vládne alebo neziskové organizácie musíte spĺňať príslušné oprávňujúce požiadavky na vzdelávaciu inštitúciu (vrátane administratívnych kancelárií alebo školských rád, verejnej knižnice alebo verejného múzea) uvedené na lokalite http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7, na subjekt, ktorý spĺňa požiadavky na vládnu inštitúciu uvedené na lokalite http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6, alebo na subjekt, ktorý spĺňa požiadavky na neziskovú inštitúciu uvedené na lokalite http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=2&Keyword=nonprofit&Region=1. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek overiť vašu oprávnenosť a pozastaviť používanie služby on-line, ak takéto oprávňujúce požiadavky nie sú splnené.

2.            Dôvernosť.

Súhlasíte s tým, že dizajn a poskytovanie služieb on-line, ktoré sú dostupné len vám prostredníctvom prístupu chráneného heslom, a akúkoľvek dokumentáciu alebo materiály, ktoré vám sprístupňujeme na základe tejto zmluvy, budete považovať za dôverné a nezverejníte ich žiadnej tretej strane okrem prípadov, keď to slúži na podporu obchodných vzťahov medzi partnermi. Ak ste vládny zákazník, tento článok podlieha požiadavkám príslušných zákonov o obchodnom tajomstve, verejných záznamoch a podobných zákonov.

3.            Objednávky, ceny, doba účinnosti, vypovedanie a pozastavenie.

a.     Objednávky a ceny. Na portáli môžete predložiť objednávku na štandardnú ponuku, spotrebnú ponuku alebo kombinovanú ponuku:

(i)    V prípade štandardných ponúk môžete zvýšiť alebo znížiť množstvo produktov objednaných počas doby účinnosti s výnimkou predplatného zakúpeného prostredníctvom predplatenej karty mimo portálu. Počet používateľov zahrnutých do predplatného stratí platnosť na konci pôvodnej doby účinnosti. Ak počas doby účinnosti znížite počet licencií, môžeme vám za zníženie počtu účtovať poplatok za zrušenie, ako je to uvedené nižšie v článku Ukončenie predplatného.

(ii)   Na základe tejto zmluvy môžete predkladať objednávky namiesto svojich afilácií a udeľovať svojim afiláciám správcovské práva na spravovanie ich produktov. Afilácie však nemôžu predkladať objednávky na základe tejto zmluvy. Môžete tiež tretej strane postúpiť licenciu na softvér alebo právo na prístup a používanie služby on-line, ktorú táto tretia strana môže používať na interné obchodné účely. Ak afiláciám alebo tretím stranám udelíte akékoľvek práva, takéto afilácie a tretie strany budú viazané touto zmluvou. Súhlasíte s tým, že budete spoločne a nerozdielne zodpovedať za všetky úkony takýchto afilácií alebo tretích strán súvisiace s ich používaním produktov.

b.    Ceny a platby. Platby sú splatné a je nutné ich zaplatiť podľa cenových a platobných podmienok uvedených na portáli. V prípade štandardných ponúk bude cenová hladina vychádzať z počtu objednávok príslušného produktu. Vaša cenová hladina sa môže upraviť v prípade, ak sa množstvo predplatených produktov počas doby účinnosti zvýši alebo zníži a ak máte nárok na inú cenovú hladinu (s výnimkou predplatného zakúpeného prostredníctvom predplatenej karty mimo portálu, kedy je cena pevne stanovená podľa hodnoty predplatenej karty). Zmeny cenovej hladiny nie sú retroaktívne a zmeny splatnej platby za predplatné sa vypočítajú v príslušnom pomere. Ceny sú nemenné v čase prvého predloženia objednávky a platia počas celej doby účinnosti. Podliehajú však zmenám na začiatku predĺženia predplatného. V prípade spotrebných ponúk sa ceny a plány sadzieb určujú na základe skutočného používania a po predchádzajúcom upozornení sa môžu kedykoľvek meniť. Ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa cien, poplatkov za zrušenie a platieb sa nevzťahujú na ponuky dostupné bezplatne.

c.     Predĺženie zmluvy.

(i)    V prípade štandardných ponúk sa môžete rozhodnúť, aby sa predplatné po uplynutí doby účinnosti automaticky predĺžilo alebo ukončilo. Vopred je vybraná možnosť automatického predĺženia. Výber môžete kedykoľvek počas doby účinnosti zmeniť. Ak je existujúca doba účinnosti dlhšia ako kalendárny mesiac, pred uplynutím doby účinnosti vám odošleme písomné oznámenie o automatickom predĺžení.

(ii)   V prípade spotrebných ponúk sa ceny a plány sadzieb určujú na základe skutočného používania a po predchádzajúcom upozornení sa môžu kedykoľvek meniť.

(iii)  Skúšobné predplatné nemožno predĺžiť.

d.    Dane. Ceny nezahŕňajú žiadne dane. Musíte zaplatiť príslušnú daň z pridanej hodnoty, spotrebnú daň, daň z predaja alebo podobné dane, ktoré sú splatné v súvislosti s ľubovoľnou objednávkou predloženou na základe tejto zmluvy a ktoré nám príslušný zákon dovoľuje od vás vyberať. Zodpovedáte za všetky príslušné kolkové poplatky a všetky ďalšie dane, ktoré ste povinní platiť v zmysle zákona, vrátane daní vzťahujúcich sa na distribúciu alebo poskytovanie produktov svojim afiláciám. My zodpovedáme za všetky dane vyplývajúce z nášho čistého príjmu alebo vlastníctva majetku. Ak je z platieb, ktoré uskutočníte v náš prospech, nutné platiť akékoľvek dane formou zrážky, smiete odčítať takéto dane od sumy splatnej v náš prospech a zaplatiť ich príslušnej daňovej správe, ale len za predpokladu, že bezodkladne zabezpečíte a doručíte oficiálne potvrdenie tejto zrážky a iné dokumenty, ktoré v primeranej miere vyžadujeme na uplatnenie nároku na zahraničný daňový dobropis alebo vrátenie dane. Zaručíte, že akékoľvek zrážkové dane budú znížené na minimálnu úroveň v rozsahu prípustnom v zmysle príslušných zákonov.

e.     Doba účinnosti a vypovedanie zmluvy. Táto zmluva zostane účinná, pokiaľ ju nevypovedáte zavolaním na oddelenie zákazníckej podpory alebo iným spôsobom uvedeným na portáli. Výnimkou sú skúšobné verzie, pri ktorých sa vypovie automaticky. Vypovedaním sa len ukončí vaše právo na predĺženie predplatného na základe existujúcej objednávky alebo na predloženie nových objednávok dodatočných produktov na základe tejto zmluvy.

f.      Ukončenie predplatného. Predplatné môžete ukončiť kedykoľvek počas doby účinnosti. Pred nadobudnutím účinnosti ukončenia však musíte zaplatiť všetky splatné a dlžné sumy.

(i)    Predplatné na jeden mesiac. Predplatné s dobou účinnosti jedného mesiaca možno vypovedať kedykoľvek bez akéhokoľvek poplatku.

(ii)   Predplatné na jeden rok. Ak vypoviete predplatné s dobou účinnosti jedného roka do 30 dní odo dňa účinnosti alebo predĺženia predplatného, musíte zaplatiť prvých 30 dní predplatného. Za zostávajúce obdobie predplatného nebudú splatné žiadne platby. Ak vypoviete predplatné v akomkoľvek inom čase doby účinnosti, musíte zaplatiť 25 % poplatku za predplatné, ktorý by inak bol splatný po zvyšok doby účinnosti jedného roka. Vyššie uvedené skutočnosti sa nevzťahujú na ukončenie predplatného zakúpeného prostredníctvom predplatenej karty mimo portálu, za ktoré spoločnosť Microsoft nevráti žiadne peniaze.

(iii)  Účinok vypovedania alebo uplynutia doby účinnosti na softvér. Ak v prípade vypovedania alebo uplynutia doby účinnosti tejto zmluvy alebo predplatného nevyužijete možnosť odkúpenia softvéru, musíte odstrániť všetky kópie softvéru licencovaného na základe tejto zmluvy, zničiť všetky súvisiace médiá a poskytnúť písomné potvrdenie takéhoto odstránenia a zničenia.

g.    Pozastavenie. Vaše používanie služieb on-line môžeme pozastaviť, ak: (1) v primeranom čase neodpoviete na uplatnenie nároku týkajúceho sa údajného porušenia cudzích práv na základe článku 5, (2) nezaplatíte sumy splatné na základe tejto zmluvy alebo (3) porušíte zásady prijateľného používania. Pozastavenie sa bude vzťahovať na minimálnu nevyhnutnú časť služieb on-line a bude sa uplatňovať, iba kým existuje príslušná podmienka alebo potreba. Pred pozastavením vás na to upozorníme s výnimkou prípadov, keď sa opodstatnene domnievame, že pozastavenie treba vykonať okamžite. Pred pozastavením z dôvodu nezaplatenia vás na to upozorníme aspoň 30 dní vopred. Ak do 60 dní od pozastavenia úplne neodstránite jeho príčiny, môžeme vaše predplatné ukončiť. Vaše predplatné môžeme ukončiť aj v prípade, ak je vaše používanie služieb on-line pozastavené dvakrát za akékoľvek 12-mesačné obdobie.

4.            Záruky.

a.     Obmedzená záruka.

(i)    Služby on-line. Zaručujeme sa, že počas doby účinnosti budú služby on-line spĺňať podmienky zmluvy o úrovni služieb. Vaše jediné náhrady za porušenie tejto záruky sú uvedené v zmluve o úrovni služieb.

(ii)   Softvér. Zaručujeme sa, že jeden rok od dátumu prvého použitia bude softvér fungovať v súlade s opisom uvedeným v príslušnej používateľskej dokumentácii. Ak softvér nebude fungovať podľa tejto záruky, podľa vlastného uváženia (1) vrátime cenu zaplatenú za softvér alebo (2) softvér opravíme alebo vymeníme.

b.    Vylúčenia obmedzenej záruky. Na túto obmedzenú záruku sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia:

(i)    akékoľvek implicitné záruky alebo podmienky, ktoré v zmysle zákona nemožno odoprieť, trvajú jeden rok od začatia účinnosti obmedzenej záruky,

(ii)   táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na problémy spôsobené nehodami, zneužitím alebo používaním produktov spôsobom, ktorý nie je v súlade s touto zmluvou, alebo vzniknuté následkom udalostí, ktoré nemôžeme mať v primeranej miere pod kontrolou,

(iii)  táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na problémy zapríčinené nedodržaním minimálnych systémových požiadaviek a

(iv)  táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na bezplatné, skúšobné ani predbežné produkty ani na produkty verzie beta.

c.     ODOPRETIE ZÁRUK. Okrem tejto záruky neposkytujeme žiadne záruky, či už výslovné, implicitné, zákonné, alebo iné, vrátane záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Tieto odopretia budú platiť okrem rozsahu, v akom ich nedovoľujú príslušné zákony.

5.            Ochrana pred nárokmi.

a.     Ochrana.

(i)   Budeme vás chrániť pred všetkými nárokmi inej tretej strany v súvislosti s tým, že produkt porušuje jej patent, autorské práva alebo ochrannú známku alebo nezákonne využíva jej obchodné tajomstvo.

(ii)   Budete nás chrániť pred všetkými nárokmi inej tretej strany v súvislosti s tým, že akékoľvek zákaznícke údaje alebo softvér od inej spoločnosti ako Microsoft, ktoré priamo alebo nepriamo poskytujete v rámci používania produktu, porušujú patent, autorské práva alebo ochrannú známku tejto tretej strany, nezákonne využívajú jej obchodné tajomstvo alebo porušujú zásady prijateľného používania.

b.    Obmedzenia. Naše záväzky v článku 5a sa nebudú vzťahovať na nárok ani rozsudok založený na: (i) zákazníckych údajoch, softvéri od inej spoločnosti ako Microsoft, úpravách, ktoré vykonáte na produkte, ani materiáloch, ktoré poskytujete alebo sprístupňujete v rámci používania produktu, (ii) vašej kombinácii produktu s produktom, údajmi alebo obchodným procesom iného subjektu ako Microsoft, prípadne škodách založených na hodnote produktov, zákazníckych údajov alebo obchodných procesov iného subjektu ako Microsoft, (iii) vašom používaní ochranných známok spoločnosti Microsoft bez nášho výslovného písomného súhlasu, prípadne používaní produktu po tom, ako sme vám oznámili, že máte používanie ukončiť z dôvodu nároku tretej strany, (iv) vašej ďalšej distribúcii produktu inej tretej strane alebo používaní v jej prospech ani (v) produktoch poskytovaných bezplatne.

c.     Náhrady. Ak sa opodstatnene domnievame, že nárok vyplývajúci z článku 5a (i) môže brániť vášmu používaniu produktu: (i) zabezpečíme vám právo naďalej ho používať alebo (ii) ho upravíme alebo nahradíme funkčným ekvivalentom a oznámime vám, aby ste prestali používať predchádzajúcu verziu produktu. Ak tieto možnosti nie sú primerané obchodnej praxi, môžeme ukončiť vaše práva na používanie produktu a vrátiť platby uhradené vopred za nevyužité práva na predplatné.

d.    Záväzky. Každá zo zmluvných strán musí druhej strane bezodkladne oznámiť nárok vyplývajúci z tohto článku.

(i)   Zmluvná strana požadujúca ochranu musí (1) druhej strane prenechať výhradnú kontrolu nad obhajobou a dohodou týkajúcou sa nároku a (2) poskytnúť primeranú pomoc pri obhajobe proti nároku.

(ii)   Zmluvná strana poskytujúca ochranu (1) odškodní v rozumnej miere druhú stranu za hotovostné náklady, ktoré vzniknú pri poskytovaní pomoci, a (2) uhradí sumu každého nepriaznivého súdneho rozhodnutia alebo dohody. Príslušné práva zmluvných strán na ochranu a platbu za rozsudky alebo dohody na základe tohto článku 5 nahrádzajú akékoľvek zvykové právo, práva na zákonné odškodnenie alebo analogické práva a každá zo zmluvných strán sa takéhoto zvykového práva alebo zákonných práv zrieka.

6.            Obmedzenie zodpovednosti.

a.     Obmedzenie. Celková zodpovednosť oboch zmluvných strán na základe tejto zmluvy je obmedzená na priame škody, a to (1) v prípade softvéru do výšky sumy, ktorú ste zaplatili za softvér, ktorý zapríčinil vznik tejto zodpovednosti, (2) v prípade služieb on-line do výšky sumy zaplatenej na základe tejto zmluvy za službu on-line, ktorá zapríčinila vznik tejto zodpovednosti počas 12 mesiacov pred vznikom zodpovednosti, a (3) v prípade produktov poskytovaných bezplatne do sumy päťtisíc amerických dolárov (5 000,00 USD).

b.    VYLÚČENIE. Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedať za stratu príjmu ani za nepriame, špeciálne, náhodné, následné, trestné ani príkladné škody, hoci zmluvná strana vedela o možnosti ich vzniku.

c.     Výnimky z obmedzení. Obmedzenia zodpovednosti uvedené v tomto článku platia v plnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, ale nevzťahujú sa na: (1) záväzky zmluvných strán na základe článku 5 ani (2) porušenie práv duševného vlastníctva druhej strany.

7.            Overovanie dodržovania zmluvy v prípade softvéru.

Počas doby účinnosti a tri roky po jej uplynutí musíte uchovávať všetky zvyčajné a riadne záznamy týkajúce sa predplatného a vášho používania produktov. Môžeme vás požiadať, aby ste vykonali vnútorný audit všetkých používaných produktov, a to porovnaním počtu používaných predplatených produktov s počtom predplatených produktov, ktoré vám boli vydané a za ktoré ste zaplatili. Vyžiadaním auditu sa nezriekame svojich práv na vymáhanie dodržovania tejto zmluvy ani práv na ochranu nášho duševného vlastníctva akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré povoľuje zákon.

Ak overovanie alebo vlastný audit odhalí používanie produktov bez licencie, musíte bezodkladne objednať dostatočné množstvo licencií na pokrytie používania v minulosti a v súčasnosti. Ak sa zistí rozsiahle používanie produktov bez licencie, musíte nám nahradiť výdavky, ktoré nám vznikli v spojitosti s overovaním, a do 30 dní získať potrebné chýbajúce licencie za maloobchodnú cenu licencií.

8.            Softvér.

a.     Kúpené licencie. Udeľujeme vám licencie na počet kópií softvéru, ktorý ste si objednali. Udeľujeme vám tiež právo na používanie predchádzajúcej (staršej) verzie vášho softvéru namiesto verzie, na ktorú máte licenciu, ak takéto právo uvedieme v právach na používanie služieb on-line.

b.    Ďalší softvér na používanie so službami on-line. S cieľom umožniť optimálny prístup a používanie určitých služieb on-line môžete v súvislosti s používaním služby on-line nainštalovať a používať určitý softvér. Počet kópií softvéru, ktoré budete môcť používať, alebo počet zariadení, v ktorých budete môcť softvér používať, závisí od počtu uvedeného v časti Práva na používanie služby on-line v licenčných podmienkach pre konkrétnu službu on-line. Môžeme skontrolovať verziu softvéru, ktorý používate, a odporučiť alebo prevziať do vašich zariadení aktualizácie na základe oznámenia alebo bez neho. Ak aktualizácie nenainštalujete, môže to ovplyvniť vaše možnosti používania určitých funkcií služby on-line. Keď vaše právo na používanie softvéru zanikne, musíte softvér odinštalovať. Súčasne môžeme softvér aj vypnúť.

c.     Zmena licencií na trvalé. Ak nezískate trvalé licencie na základe možnosti odkúpenia, licencia na softvér získaná na základe tejto zmluvy trvá len počas doby účinnosti. Všetky odkazy v právach na používanie služieb on-line na používanie softvéru na trvalom princípe platia iba vtedy, ak ste zaplatili za trvalé licencie.

d.    Potvrdenie licencie. Dokladom o licencii na softvér je (1) táto zmluva, (2) akékoľvek potvrdenie objednávky, (3) dokumentácia dokladujúca prevody licencií (pre akékoľvek povolené prevody licencií) a (4) doklad o zaplatení.

e.     Licenčné práva sa nevzťahujú na žiadnu dodávku softvérových médií. Vaše získanie softvérových médií alebo prístup k sieťovému zdroju nemá vplyv na vašu licenciu na softvér získaný na základe tejto zmluvy. Na softvér vám poskytujeme licenciu, nepredávame vám ho.

f.      Kópie. Môžete vytvoriť toľko kópií softvéru, koľko potrebujete na internú distribúciu, za predpokladu, že máte platnú licenciu na každú takúto kópiu. Vytvorené kópie softvéru musia byť úplnými kópiami (vrátane oznámení o autorských právach a ochranných známkach) a vytvorené z médií alebo sieťového zdroja schváleného spoločnosťou Microsoft. Na vytváranie a inštaláciu týchto kópií smiete využívať služby tretej strany, ale súhlasíte s tým, že budete zodpovedať za konanie tejto tretej strany. Musíte vyvinúť primerané úsilie na to, aby ste informovali každého, komu povolíte používať softvér, že je licencovaný nami a podlieha ustanoveniam tejto zmluvy.

g.    Právo na preinštalácie softvéru. V niektorých prípadoch smiete preinštalovať softvér v zariadení pomocou softvérových médií. Ak ste softvér získali (1) od výrobcu originálnych dielov (OEM), (2) ako kompletný balík softvéru z maloobchodného zdroja alebo (3) na základe iného programu spoločnosti Microsoft, potom môžete médiá poskytnuté na základe tejto zmluvy používať na vytváranie bitových obrazov (image) určených na použitie namiesto kópií poskytnutých z daného samostatného zdroja. Toto právo máte za týchto podmienok:

(i)    máte platnú licenciu z daného samostatného zdroja na každú kópiu softvéru, ktorý preinštalujete,

(ii)   softvér, jazyk, verzia a komponenty kópií sú identické so softvérovým produktom, jazykom, verziou a všetkými komponentmi kópií, ktoré nahrádzajú, a počet kópií alebo inštancií povoleného preinštalovaného softvéru ostane rovnaký,

(iii)  s výnimkou kópií operačného systému a kópií softvéru, na ktoré bola získaná licencia na základe iného programu spoločnosti Microsoft, je typ softvéru (napríklad upgrade alebo licencia na plnú verziu) identický s typom softvéru z oddeleného zdroja,

(iv)  dodržiavate všetky špecifické požiadavky týkajúce sa preinštalácie, ktoré sú uvedené v právach na používanie služieb on-line, a

(v)   súhlasíte s tým, že bitové obrazy podľa tohto odseku podliehajú podmienkam a právam na používanie poskytnutým so softvérom zo samostatného zdroja.

Nič v tomto oddiele nevytvára ani nerozširuje žiadnu záruku ani povinnosť podpory.

h.    Prevod a priradenie licencií. Prevody licencií nie sú povolené okrem prípadov, keď prevádzate úplne uhradené, trvalé licencie na:

(i)    afiláciu alebo

(ii)   tretiu stranu výlučne v súvislosti s prevodom hardvéru alebo presunom zamestnancov, ktorým boli licencie pridelené, v rámci (1) rozdelenia afilácie alebo divízie afilácie, prípadne (2) zlúčenia zahŕňajúceho zákazníka alebo afiláciu.

Prevod licencií musíte oznámiť spoločnosti Microsoft vyplnením oznámenia o prevode vo formulári, ktorý možno získať na lokalite http://www.microsoft.com/licensing/contracts, a zaslaním vyplneného formulára spoločnosti Microsoft ešte pred prevodom licencií. Žiadny prevod licencií nebude platný, pokiaľ nadobúdateľovi neposkytnete a nadobúdateľ písomne neprijme príslušné práva na používanie služieb on-line, obmedzenia používania, obmedzenia zodpovednosti (vrátane ustanovení o vylúčeniach a záruke) a obmedzenia týkajúce sa prevodov uvedené v tomto článku. Akýkoľvek prevod licencií uskutočnený inak ako v súlade s týmto článkom bude neplatný.

i.      Licencia na oprávňujúci počítačový operačný systém. Licencie na softvér počítačového operačného systému dostupné na základe tejto zmluvy sú len licenciami na upgrade (licencie na upgrade operačného systému), nie licenciami na plnú verziu. Všetky počítače, na ktorých používate licenciu na upgrade operačného systému, musia mať licenciu na používanie jedného z oprávňujúcich počítačových operačných systémov uvedených v právach na používanie služieb on-line.

Smiete interne zmeniť priradenie licencie na upgrade operačného systému z pôvodného počítača na náhradný počítač v rámci svojho subjektu, pokiaľ (1) náhradný počítač má licenciu na používanie plného oprávňujúceho operačného systému uvedeného v právach na používanie služieb on-line, (2) odstránite všetky licencie na upgrade operačného systému z pôvodného počítača a (3) od poslednej zmeny priradenia licencie uplynulo viac ako 90 dní.

9.            Rôzne.

a.     Oznámenia. Oznámenia musíte zasielať poštou na nasledujúcu adresu.

Oznámenia je potrebné odoslať na adresu:

Kópie zasielajte na adresu:

Microsoft Ireland Operations Limited

Atrium Block B

Carmenhall Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18, Ireland

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Faxom: (425) 936-7329

Oznámenia môžeme zasielať e-mailom správcom konta, ktorých určíte. Oznámenia sú účinné v deň uvedený na návratke. V prípade e-mailov sú účinné odoslaním. Zodpovedáte za to, že adresa správcu konta uvedená na portáli je presná a aktuálna, a súhlasíte s tým, že akékoľvek e-mailové oznámenie, ktoré na takúto e-mailovú adresu odošleme, bude účinné odoslaním bez ohľadu na to, či e-mail skutočne dostanete.

b.    Pridelenie. Túto zmluvu ani žiadnu jej časť nesmiete postúpiť.

c.     Súhlas s partnerskými poplatkami. Pri predložení objednávky môžete určiť partnera pre záznamy, ktorý bude priradený k vášmu predplatnému. Určením partnera pre záznamy, priamo alebo oprávnením tretej strany na jeho určenie, súhlasíte s tým, že tomuto partnerovi pre záznamy budeme platiť poplatky. Poplatky sa týkajú podpory pred predajom a môžu zahŕňať aj podporu po predaji. Poplatky sú založené na rozsahu vašej objednávky a zvyšujú sa v závislosti od tohto rozsahu. Naše ceny za produkty sú rovnaké bez ohľadu na to, či určíte partnera pre záznamy.

d.    Oddeliteľnosť. Ak sa ktorákoľvek časť tejto zmluvy vyhlási za nevynútiteľnú, zostávajúce ustanovenia ostanú v plnej sile a účinnosti.

e.     Vzdanie sa práva. Nevynucovanie niektorého ustanovenia tejto zmluvy nebude predstavovať vzdanie sa práva.

f.      Žiadne zastúpenie. Sme nezávislí dodávatelia. Táto zmluva nevytvára zastúpenie, partnerstvo ani spoločný podnik.

g.    Žiadne oprávnené osoby tretej strany. Pre túto zmluvu neexistujú žiadne oprávnené osoby tretej strany.

h.    Rozhodujúci právny poriadok a miestna príslušnosť. Táto zmluva sa spravuje zákonmi Írska. Ak podáme žalobu na vynútenie dodržiavania tejto zmluvy, podáme ju v jurisdikcii, v ktorej máte svoje sídlo. Žaloby na vynútenie tejto zmluvy musíte podávať v Írsku. Táto voľba jurisdikcie nebráni žiadnej zmluvnej strane žiadať vydanie predbežného opatrenia v akejkoľvek príslušnej jurisdikcii vo vzťahu k porušeniu práv duševného vlastníctva.

i.      Celá zmluva. Táto zmluva predstavuje celú zmluvu týkajúcu sa uvádzaného obsahu a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dokumenty.

j.      Platnosť niektorých ustanovení. Nasledujúce ustanovenia pretrvajú aj po vypovedaní alebo uplynutí doby účinnosti tejto zmluvy: 1, 2, 3d a f, 4 – 7, 8d a h, 9 a 10. Táto zmluva zostane účinnou počas doby účinnosti akéhokoľvek predplatného.

k.     Zákonné predpisy USA týkajúce sa exportu. Produkt podlieha zákonným predpisom USA týkajúcim sa exportu. Musíte dodržiavať všetky platné právne predpisy vrátane predpisov USA o exporte a medzinárodnom obchode so zbraňami, ako aj obmedzenia týkajúce sa koncových používateľov, koncového použitia a oblastí prijaté vládou USA a inými vládami. Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://www.microsoft.com/exporting/.

l.      Vyššia moc. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za neplnenie podmienok zmluvy v dôsledku príčin ktoré nemôže mať v primeranej miere pod kontrolou [napríklad požiar, výbuch, výpadok dodávky elektrickej energie, zemetrasenie, povodeň, silné búrky, štrajk, embargo, pracovné spory, kroky civilného alebo vojenského úradu, vojna, teroristický útok (vrátane kyberterorizmu), zásah vyššej moci, kroky alebo nedbanlivosť poskytovateľa internetových služieb, kroky alebo nedbanlivosť štátnych orgánov (vrátane prijatia zákonov, predpisov alebo iných opatrení, ktoré majú vplyv na poskytovanie služieb on-line)]. Tento článok sa však nevzťahuje na vaše platobné záväzky na základe tejto zmluvy.

m.   Publicita. Spoločnosť Microsoft môže zverejniť (ústne a písomne), že ste zákazníkom spoločnosti Microsoft a kupujete jej produkty. Môže vás napríklad zahrnúť do zoznamu zákazníkov spoločnosti Microsoft alebo iných propagačných materiálov.

n.    Vzdanie sa práva na vyhlásenie nákupov on-line za neplatné. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa vzdávate práva na vyhlásenie nákupov na základe tejto zmluvy za neplatné podľa akéhokoľvek zákona riadiaceho predaj na diaľku, elektronické zmluvy alebo zmluvy on-line, ako aj akéhokoľvek práva alebo záväzku týkajúceho sa poskytovania informácií vopred, následného potvrdenia, práva na odstúpenie alebo prechodných období.

o.    Právomoc na uzatváranie zmlúv. Ak ste jednotlivcom prijímajúcim tieto podmienky v mene subjektu, prehlasujete, že máte zákonnú právomoc na uzatvorenie tejto zmluvy v mene daného subjektu.

10.         Definície.

„Zásady prijateľného používania“ sú stanovené v právach na používanie služieb on-line alebo inak zreteľne sprístupnené spoločnosťou Microsoft.

„Afilácia“ znamená akúkoľvek právnickú osobu, ktorú zmluvná strana vlastní, ktorá vlastní zmluvnú stranu alebo ktorá je s ňou spoločne vlastnená. Na účely tejto definície „vlastníctvo“ znamená ovládanie väčšieho než 50-percentného podielu v rámci tejto osoby.

„Kombinovaná ponuka“ predstavuje predplatné, ktoré je kombináciou štandardnej ponuky a spotrebnej ponuky.

„Spotrebná ponuka“ znamená, že platíte na základe skutočného používania počas predchádzajúceho mesiaca bez akéhokoľvek záväzku vopred. Platíte na pravidelnej báze spätne.

„Zákaznícke údaje“ sú všetky údaje vrátane všetkých textových, zvukových, softvérových alebo obrazových súborov, ktoré ste nám poskytli vy alebo vaše afilácie alebo ktoré nám boli poskytnuté vo vašom mene alebo v mene vašich afilácií prostredníctvom používania služieb on-line.

„Služba on-line“ predstavuje akúkoľvek službu on-line spoločnosti Microsoft predplatenú na základe tejto zmluvy a poskytovanú prostredníctvom portálu.

„Práva na používanie služieb on-line“ sú práva na používanie dostupné na lokalite http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights. Práva na používanie služieb on-line pridávajú k podmienkam v tejto zmluve ďalšie podmienky, ktorými sa riadi vaše používanie produktov.

„Objednávka“ znamená objednávku produktu prostredníctvom portálu. Objednávka môže zahŕňať viacero predplatných produktu.

„Portál“ predstavuje príslušné webové lokality služieb on-line uvedené na lokalite

http://www.microsoft.com/licensing/online-services/how-to-buy.aspx#tab=2 alebo na inej webovej lokalite, ktorú určíme.

„Produkt“ predstavuje službu on-line a softvér.

„Zmluva o úrovni služieb“ predstavuje záväzky vyplývajúce zo zmluvy o úrovni služieb týkajúce sa poskytovania alebo výkonu služby on-line, ako sú zverejnené na lokalite http://www.microsoft.com/licensing/contracts alebo na inej lokalite, ktorú určíme.

„Softvér“ predstavuje softvér, ktorý poskytujeme na inštaláciu vo vašom zariadení ako súčasť vášho predplatného alebo na používanie so službou on-line s cieľom umožniť určité funkcie.

„Štandardná ponuka“ znamená, že sa vopred zaviažete kúpiť určitý počet produktov na používanie počas doby účinnosti. Počas doby účinnosti platíte na pravidelnej báze ešte pred použitím produktu.

„Predplatné“ predstavuje objednávku príslušného počtu produktov na definované obdobie (napríklad 30 dní alebo 12 mesiacov), ako je uvedené na portáli.

„Doba účinnosti“ predstavuje trvanie predplatného na používanie určitého produktu, ako je uvedené na portáli.

 


 

Príloha k zmluve Microsoft Online Subscription

Zmluva o spracovaní údajov služieb on-line

Táto zmluva o spracovaní údajov služieb on-line dopĺňa podmienky zmluvy Microsoft Online Subscription.

1.       Definície.

V tejto zmluva o spracovaní údajov služieb on-line znamenajú „údaje zákazníka“ všetky údaje vrátane všetkých textových, zvukových alebo obrazových súborov, ktoré zákazník poskytuje spoločnosti Microsoft alebo ktoré sa poskytujú v jeho mene prostredníctvom používania služieb on-line. „Spoločnosť Microsoft“ je spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited a „zákazník“ je subjekt, ktorý so spoločnosťou Microsoft uzavrel zmluvu Microsoft Online Subscription. Príslušné výrazy použité, ale nedefinované v tejto zmluve o spracovaní údajov služieb on-line, majú definície podľa zmluvy Microsoft Online Subscription a akýchkoľvek dokumentov, ktoré výslovne menia alebo dopĺňajú príslušné výrazy (spoločne „zmluva“). Výrazy, ktoré nie sú definované v tejto zmluve o spracovaní údajov služby on-line alebo v zmluve, majú význam definovaný v Smernici 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov („Smernica o ochrane údajov“).

2.       Roly zmluvných strán.

Pre účely služieb on-line je zákazník stranou, ktorá ovláda údaje, a spoločnosť Microsoft je stranou, ktorá spracúva údaje v mene zákazníka. Ako spracovateľ údajov koná spoločnosť Microsoft len na základe pokynov od zákazníka. Zmluva predstavuje úplné a finálne pokyny zákazníka pre spoločnosť Microsoft na používanie údajov zákazníka podľa zmluvy.

3.       Trvanie spracovania údajov.

Spoločnosť Microsoft bude spracúvať údaje zákazníka počas obdobia poskytovania služieb on-line zákazníkovi. Po uplynutí doby účinnosti alebo vypovedaní používania služieb on-line zákazníkom môže zákazník extrahovať údaje zákazníka a spoločnosť Microsoft údaje zákazníka odstráni, ako je to uvedené v zmluve.

4.       Rozsah a účel spracovania údajov.

Rozsah a účel spracovania údajov zákazníka, ktoré zákazníka poskytuje spoločnosti Microsoft používaním služieb on-line, je opísaný v zmluve. Spoločnosť Microsoft bude spracúvať údaje zákazníka len na účely poskytovania služieb on-line a na plnenie záväzkov v súlade so zmluvou.

5.       Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia.

Spoločnosť Microsoft prijme technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov zákazníka pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením.

6.       Oprava, odstránenie a blokovanie údajov zákazníka.

Počas poskytovania služieb on-line spoločnosťou Microsoft zákazníkovi spoločnosť Microsoft podľa vlastného uváženia a podľa potreby na základe príslušných zákonov, ktoré implementujú Článok 12(b) Smernice o ochrane údajov: (1) umožní zákazníkovi opraviť, odstrániť alebo blokovať údaje zákazníka, ktoré zákazník poskytne spoločnosti Microsoft používaním služieb on-line, alebo (2) opraví, odstráni alebo zablokuje údaje v mene zákazníka.

7.       Zamestnanci spoločnosti Microsoft.

Zamestnanci spoločnosti Microsoft nespracujú údaje zákazníka bez oprávnenia. Pri výkone svojich povinností sú zamestnanci povinní zachovávať dôvernosť. Povinnosť zachovávania dôvernosti pretrváva aj po skončení ich záväzku.

8.       Prevod údajov zákazníka, subdodávatelia.

Zákazník poveruje spoločnosť Microsoft na prevod, ukladanie a spracovanie údajov zákazníka, ktoré spoločnosť Microsoft spracúva v mene zákazníka v Spojených štátoch amerických alebo v inej krajine, v ktorej má spoločnosť Microsoft alebo jej afilácie svoje zariadenia, s cieľom poskytovať služby on-line. Spoločnosť Microsoft tiež môže najať iné spoločnosti na poskytovanie obmedzených služieb v jej mene, napríklad na poskytovanie služieb zákazníkom. Takíto subdodávatelia smú používať osobné údaje len na účely poskytovania služieb, na ktorých poskytovanie si ich spoločnosť Microsoft najala. Spoločnosť Microsoft zodpovedá za dodržiavanie záväzkov tejto zmluvy o spracovaní údajov služieb on-line príslušnými subdodávateľmi. Zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť Microsoft prevedie údaje zákazníka na subdodávateľov v Spojených štátoch amerických alebo v inej krajine, v ktorej majú svoje zariadenia, ako je to opísané v tejto zmluve. Okrem prípadov uvedených vyššie, na základe dohody spoločnosti Microsoft a zákazníka alebo ak to požaduje zákon, spoločnosť Microsoft neprevedie na tretiu stranu (ani na účely ukladania) osobné údaje, ktoré zákazník poskytne spoločnosti Microsoft používaním služieb on-line.

9.       Bezpečný prístav.

Spoločnosť Microsoft Corporation a jej kontrolované pobočky v USA (1) dodržiavajú zásady švajčiarskeho rámca dohody Safe Harbor Agreement o ochrane osobných údajov, ako to uvádza Ministerstvo obchodu USA vo veci zhromažďovania, používania a zachovávania údajov z Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska („Princípy dohody Safe Harbor Agreement“), a (2) počas obdobia určeného touto zmluvou si zachovajú certifikáciu podľa programov dohody o ochrane osobných údajov Európskej únie a Švajčiarska, pokiaľ ich dodržiava vláda USA. Všetci subdodávatelia, na ktorých spoločnosť Microsoft Corporation prevedie osobné údaje, najprv uzavrú písomné zmluvy požadujúce, aby subdodávateľ poskytol minimálne rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré získa od spoločnosti Microsoft Corporation, ako to vyžadujú príslušné princípy dohody Safe Harbor Agreement.

10. Správca ochrany údajov.

Správcom ochrany údajov spoločnosti Microsoft je:

Attn: Data Protection Officer

c/o Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ireland

11.     Doba účinnosti.

Táto zmluva o spracovaní údajov služby on-line má rovnakú dobu účinnosti ako zmluva Microsoft Online Subscription, ku ktorej sa táto zmluva o spracovaní údajov služby on-line pripája.