Naročniška pogodba Microsoft Online

Ta naročniška pogodba Microsoft Online se sklene med pravno osebo, ki jo zastopate, ali če take osebe ne določite na portalu, med vami osebno (»vi« ali »vaš«) in družbo Microsoft Ireland Operations Limited (»družba Microsoft«, »mi« ali »naš«) ter jo sestavljajo spodnji pogoji in določila, pogoji sprejemljive uporabe, pravice za uporabo spletnih storitev, pogodba o ravni storitve ter cene in plačilni pogoji na portalu (skupaj »pogodba«). Veljati začne z dnem, ko vam posredujemo potrditev prvega naročila. Ključni izrazi so opredeljeni v 10. razdelku.

1.            Splošno.

a.     Pravica do uporabe. Podeljujemo vam pravico do dostopa in uporabe spletnih storitev ter namestitve in uporabe programske opreme, ki je vključena v vašo naročnino, kot je nadalje opisano v tej pogodbi. Vse druge pravice si pridržujemo.

b.    Sprejemljiva uporaba. Izdelek boste uporabljali le v skladu s pogoji sprejemljive uporabe. Na izdelku ne smete izvajati obratnega inženirstva, povratnega prevajanja ali obratnega zbiranja ali obiti tehničnih omejitev v programski opremi, razen v obsegu, kot navkljub tem omejitvam dovoljuje upoštevna zakonodaja. Nobenega izdelka ali dela izdelka ne smete dati tretjim osebam (ali za tretje osebe) v najem ali zakup, ga posoditi, nadalje prodati, prenesti ali gostiti.

c.     Upravičenost do različic za izobraževalne, vladne in neprofitne ustanove. Če kupujete ponudbo za izobraževanje, vladne ali neprofitne ustanove, se strinjate, da morate izpolnjevati ustrezne pogoje glede upravičenosti kot izobraževalna ustanova (vključno z administrativnimi pisarnami ali odbori za izobraževanje, javno knjižnico ali javnim muzejem), kot so določeni na spletnem mestu http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7, ali kot pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje glede upravičenosti vladnih ustanov, kot so določeni na spletnem mestu http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6, ali kot pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje glede upravičenosti neprofitnih organizacij, kot so določeni na spletnem mestu http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=2&Keyword=nonprofit&Region=1. Microsoft si pridržuje pravico, da kadar koli preveri upravičenost in začasno ukini spletno storitev, če ti pogoji glede upravičenosti niso izpolnjeni.

2.            Zaupnost.

Strinjate se, da boste obliko in delovanje spletnih storitev, do katerih imate dostop z geslom, ter vso dokumentacijo in vsa gradiva, ki vam jih damo na voljo v okviru te pogodbe, obravnavali kot zaupne in jih ne boste razkrivali tretjim osebam, razen za namene uresničevanja medsebojnih poslovnih razmerij med pogodbenimi strankami. Če ste vladna ustanova, za ta razdelek veljajo zahteve veljavnih zakonov o poslovnih skrivnostih, javnem registru in podobnih zakonov.

3.            Naročila, cene, obdobje veljavnosti, odpoved in ukinitev.

a.     Naročila in cene. Naročilo lahko predložite na portalu za standardno ponudbo, ponudbo glede na uporabo ali kombinirano ponudbo:

(i)    Pri standardnih ponudbah lahko povečate ali zmanjšate količino izdelkov, naročenih med obdobjem veljavnosti, razen za naročnino, ki jo kupite prek naročniške kartice zunaj portala. Sedeži, ki jih dodate naročnini, potečejo ob koncu izvirnega obdobja veljavnosti. Če količino med obdobjem veljavnosti zmanjšate, vam lahko za zmanjšano količino zaračunamo nadomestilo za preklic, kot je opisano v spodnjem razdelku »Odpoved naročnine«.

(ii)   V okviru te pogodbe lahko predložite naročila za svoja lastniško povezana podjetja in jim podelite skrbniške pravice za upravljanje njihovih izdelkov, vendar lastniško povezana podjetja naročil ne smejo predložiti v okviru te pogodbe. Licenco za programsko opremo ali pravice za dostop do spletnih storitev in njihovo uporabo lahko prenesete tudi tretji osebi, če tretja oseba takšno licenco uporablja kot del vašega notranjega poslovanja. Če katere koli pravice prenesete lastniško povezanim podjetjem ali tretjim osebam, je zanje ta pogodba obvezujoča, vi pa se strinjate, da ste skupno in posamično odgovorni za vsa dejanja teh lastniško povezanih podjetij ali teh tretjih oseb v okviru njihove uporabe izdelkov.

b.    Cene in plačilo. Zneski zapadejo v plačilo in jih je treba poravnati v skladu s cenami in plačilnimi pogoji na portalu. Pri standardnih ponudbah cenovna stopnja temelji na količini naročila za dani izdelek. Vaša cenovna stopnja se lahko prilagodi, če se količina izdelkov v naročnini med obdobjem veljavnosti poveča ali zmanjša in izpolnjujete pogoje za drugo cenovno stopnjo (razen za naročnine, ki jih kupite prek naročniške kartice zunaj portala – v tem primeru je cena določena glede na vrednost naročniške kartice). Spremembe cenovne stopnje ne veljajo za nazaj, spremembe zapadlih plačil pa bodo za to naročnino sorazmerne. Cene se določijo ob prvi predložitvi naročila in veljajo celotno obdobje veljavnosti, vendar se lahko spremenijo ob vsakem podaljšanju naročnine. Pri ponudbah glede na uporabo temeljijo cene in razporedi stopenj na dejanski uporabi in se lahko z obvestilom spremenijo kadar koli. V zvezi z morebitnimi ponudbami, ki so na voljo brezplačno, določbe iz te pogodbe glede cen, nadomestil za preklic in plačil niso upoštevne.

c.     Podaljšanje.

(i)    Pri standardnih ponudbah lahko izberete, da se naročnina ob poteku obdobja veljavnosti (1) samodejno podaljša ali (2) odpove. Samodejno podaljšanje je izbrano vnaprej. Izbiro lahko kadar koli med obdobjem veljavnosti spremenite. Če je obstoječe obdobje veljavnosti daljše od enega koledarskega meseca, vas bomo pred potekom obdobja veljavnosti pisno obvestili o samodejnem podaljšanju.

(ii)   Pri ponudbah glede na uporabo temeljijo cene in razporedi stopenj na dejanski uporabi in se lahko z obvestilom spremenijo kadar koli.

(iii)  Preskusnih naročnin ni mogoče podaljšati.

d.    Davki. Cene ne vključujejo nobenih davkov. Plačati morate vse upoštevne davke na dodano vrednost, davke od proizvodov in storitev, prometne davke ali podobne davke, ki jih dolgujete v zvezi s katerim koli naročilom, predloženim v okviru te pogodbe, in ki jih v okviru upoštevne zakonodaje lahko poberemo od vas. Odgovorni ste za plačilo vseh upoštevnih kolkov in vseh drugih davkov, ki jih morate plačati po zakonu, vključno s katerimi koli davki, ki izhajajo iz distribucije ali zagotavljanja izdelkov ali storitev vašim lastniško povezanim podjetjem. Mi smo odgovorni za plačilo vseh davkov, ki izhajajo iz našega čistega dobička ali lastništva. Če morate od plačil, ki nam jih nakažete, odbiti kateri koli davek, lahko te davke odštejete od zneska, ki nam ga dolgujete, in jih plačate ustreznemu davčnemu organu, vendar le, če nam takoj zagotovite in posredujete uradno potrdilo za te odbitke in druge dokumente, ki jih razumno zahtevamo zaradi zahtevkov za dobropis na že plačani tuji davek ali vračilo plačanega tujega davka. Zagotoviti morate, da so vsi davki po odbitku zmanjšani na najmanjšo možno mero, ki jo dovoljuje upoštevna zakonodaja.

e.     Obdobje veljavnosti in odpoved pogodbe. Ta pogodba ostane v veljavi, razen če jo odpoveste, tako da pokličete podporo za stranke ali na drug način, kot je opisano na portalu, razen v primeru preizkusnih različic, ki se odpovejo samodejno. Odpoved odpove le pravico do podaljšanja naročnin v okviru obstoječega naročila ali predložitve novih naročil za dodatne izdelke v okviru te pogodbe.

f.      Odpoved naročnine. Naročnino lahko odpoveste kadar koli med obdobjem veljavnosti, vendar morate plačati vse zneske, ki veljajo in zapadejo pred začetkom veljavnosti odpovedi.

(i)    Enomesečna naročnina. Naročnino z enomesečnim obdobjem veljavnosti lahko prekinete kadar koli in brez plačila nadomestila.

(ii)   Enoletna naročnina. Če naročnino z enoletnim obdobjem veljavnosti odpoveste v 30 dneh od datuma začetka veljavnosti naročnine ali njenega podaljšanja, morate plačati nadomestilo za prvih 30 dni naročnine. Za preostanek odpovedane naročnine ne bodo zapadla nobena plačila. Če naročnino odpoveste v katerem koli drugem trenutku obdobja veljavnosti, morate plačati 25 % nadomestila za naročnino, ki bi drugače zapadlo za preostanek enoletnega obdobja veljavnosti. Zgoraj navedeno ne velja za odpoved naročnine, ki jo kupite prek naročniške kartice zunaj portala, za katero Microsoft ne zagotavlja vračila.

(iii)  Učinki odpovedi ali poteka na programsko opremo. Če je ta pogodba ali naročnina odpovedana ali če poteče in ne izkoristite razpoložljive možnosti odkupa za svojo programsko opremo, morate izbrisati vse izvode programske opreme, licencirane v okviru te pogodbe, uničiti vse povezane nosilce podatkov in predložiti pisno potrdilo o takšnem izbrisu in uničenju.

g.    Začasna ukinitev. Vašo uporabo spletnih storitev lahko začasno ukinemo, če: (1) se ne odzovete na zahtevek o domnevni kršitvi pravic intelektualne lastnine v skladu z razdelkom 5 v razumnem času, (2) ne plačate preteklih zapadlih zneskov v skladu s to pogodbo ali (3) kršite pogoje sprejemljive uporabe. Začasna ukinitev se bo upoštevala za najmanjši potreben del spletnih storitev in bo veljala, dokler stanje ali potreba obstaja. O začasni ukinitvi vas bomo predhodno obvestili, razen če utemeljeno predvidevamo, da moramo začasno ukinitev izvesti takoj. O začasni ukinitvi zaradi neplačevanja bomo obvestili vsaj 30 dni prej. Če glede razlogov za začasno ukinitev ne ukrepate v celoti v 60 dneh po začasni ukinitvi, lahko vašo naročnino odpovemo. Vašo naročnino lahko odpovemo tudi, če je vaša uporaba spletnih storitev začasno ukinjena več kot dvakrat v katerem koli 12-mesečnem obdobju.

4.            Jamstva.

a.     Omejeno jamstvo

(i)    Spletne storitve. Jamčimo, da bodo spletne storitve izpolnjevale pogoje Pogodbe o ravni storitve med obdobjem veljavnosti. Vaša edina pravna sredstva v primeru kršitve tega jamstva so tista, ki so določena s Pogodbo o ravni storitve.

(ii)   Programska oprema. Za eno leto od datuma, ko prvič uporabite programsko opremo jamčimo, da bo v največji možni meri delovala tako, kot je opisano v upoštevnem gradivu, ki je namenjeno uporabnikom. Če programska oprema ne izpolnjuje tega jamstva bomo po lastni presoji bodisi (1) vrnili znesek, ki ste ga plačali za programsko opremo, bodisi (2) popravili oziroma zamenjali programsko opremo.

b.    Izključitve iz omejenega jamstva. Za to omejeno jamstvo veljajo te omejitve:

(i)    vsa naznačena jamstva, garancije ali pogoji, ki jih po zakonu ni mogoče zavrniti, veljajo eno leto od začetka omejenega jamstva,

(ii)   to omejeno jamstvo ne krije težav, katerih vzrok so nesreča, zloraba ali uporaba izdelka na način, ki ni v skladu s to pogodbo, ali so posledica dogodkov, ki so zunaj Microsoftovega razumnega nadzora,

(iii)  to omejeno jamstvo ne velja za težave, ki nastanejo zaradi neizpolnjevanja minimalnih sistemskih zahtev in

(iv)  to omejeno jamstvo ni upoštevno za brezplačne, preskusne in predizdajne izdelke ter izdelke beta.

c.     OMEJITEV ODGOVORNOSTI. Razen tega jamstva ne zagotavljamo nobenega izrecnega ali naznačenega jamstva, ne glede na to ali je izrecno, naznačeno, zakonsko omejeno ali drugačno, vključno z jamstvom primernosti za prodajo ali določen namen. Te zavrnitve veljajo, razen če jih upoštevna zakonodaja ne prepoveduje.

5.            Obramba pred zahtevki.

a.     Obramba.

(i)   Mi vas bomo branili pred vsemi zahtevki lastniško nepovezanih tretjih oseb, ki trdijo, da izdelek krši njihove patente, avtorske pravice ali blagovne/storitvene znamke oziroma nezakonito uporablja njihove poslovne skrivnosti.

(ii)   Vi nas boste branili pred vsemi zahtevki lastniško nepovezanih tretjih oseb, ki trdijo, da kakršni koli podatki o stranki ali programska oprema, ki ni Microsoftova in ki jo zagotavljate neposredno ali posredno z uporabo izdelka, krši patente, avtorske pravice ali blagovne/storitvene znamke tretjih oseb oziroma nezakonito uporablja njihove poslovne skrivnosti ali krši pravice za uporabo izdelkov.

b.    Omejitve. Naša odgovornost v razdelku 5 ni upoštevna, če zahtevek ali razsodba temelji na: (i) podatkih o stranki, programski opremi, ki ni Microsoftova, spremembah izdelka, ki jih izvedete, ali gradivih, ki jih zagotovite ali daste na voljo kot del uporabe izdelka; (ii) vaši kombinaciji izdelka z izdelkom, podatki ali poslovnim procesom, ki niso Microsoftovi, ali na škodi, ki temelji na vrednosti izdelka, podatkov o stranki ali poslovnega procesa, ki niso Microsoftovi; (iii) vaši uporabi blagovne/storitvene znamke Microsoft brez našega izrecnega pisnega soglasja ali vaši uporabi izdelka po tem, ko smo vas obvestili, da z uporabo prenehajte zaradi zahtevka tretje osebe ali (iv) vaši nadaljnji redistribuciji izdelka za uporabo ali korist s strani lastniško nepovezane tretje osebe ali (v) brezplačnih izdelkih.

c.     Pravna sredstva. Če utemeljeno verjamemo, da lahko zahtevek v skladu z razdelkom 5a(i) ovira vašo uporabo izdelka, si bomo prizadevali: (i) pridobiti pravico za vašo nadaljnjo uporabo ali (ii) izdelek spremeniti ali zamenjati s funkcionalno enakovrednim in vas obvestiti, da morate prekiniti uporabo prejšnje različice izdelka. Če te možnosti niso komercialno razumne, lahko odpovemo vaše pravice do uporabe izdelka in nato vrnemo katero koli predplačilo za neuporabljene pravice naročnine.

d.    Obveznosti. Vsaka pogodbena stranka mora drugo pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o zahtevku v skladu s tem razdelkom.

(i)   Pogodbena stranka, ki potrebuje zaščito, mora (1) drugi pogodbeni stranki prepustiti izključen nadzor nad obrambo in poravnavo zahtevka ter (2) zagotoviti razumno pomoč pri obrambi pred zahtevkom.

(ii)   Pogodbena stranka, ki zagotavlja zaščito, bo (1) drugi pogodbeni stranki povrnila razumne nastale stroške, ki jih povzroči z dajanjem te pomoči in (2) plačala znesek kakršne koli posledične neugodne končne sodbe ali poravnave. Pravice pogodbenih strank do obrambe in plačila sodb ali poravnav v skladu s tem razdelkom 5 nadomeščajo pravice do odškodnine po občem pravu ali zakonu ali podobne pravice in vsaka od pogodbenih strank se odpoveduje takšnim pravicam po občem pravu ali zakonu.

6.            Omejitev odgovornosti.

a.     Omejitev. Skupna odgovornost vsake od pogodbenih strank je omejena na neposredno škodo (1) za programsko opremo do zneska, ki ste ga morali plačati za programsko opremo, iz katere izhaja ta odgovornost, in (2) za spletne storitve do zneska, plačanega v prejšnjih 12 mesecih v skladu s to pogodbo za spletne storitve, iz katerih izhaja ta odgovornost in (3) za izdelke, zagotovljene brezplačno, na pet tisoč ameriških dolarjev (5.000,00 USD).

b.    IZKLJUČITEV. Nobena pogodbena stranka ne odgovarja za izgubo prihodka ali posredno, posebno, naključno, posledično, kazensko ali svarilno škodo, tudi če je pogodbena stranka vedela, da je mogoča.

c.     Izključitve omejitev. Omejitve odgovornosti v tem razdelku so upoštevne do največje mere, ki jo dovoljuje upoštevna zakonodaja, vendar niso upoštevne za (1) obveznosti pogodbenih strank v skladu z razdelkom 5 ali (2) kršitve pravic intelektualne lastnine do druge pogodbene stranke.

7.            Preverjanje skladnosti za programsko opremo.

Med obdobjem veljavnosti in tri leta po njenem poteku morate hraniti vso običajno in ustrezno evidenco glede naročnin in svoje uporabe izdelkov. Zahtevamo lahko, da opravite notranjo revizijo vseh izdelkov, ki jo uporabljate, in sicer da primerjate število naročnin v uporabi s številom naročnin, ki so vam izdane in/ali ki ste jih plačali. Z zahtevo za izvedbo notranje revizije se ne odpovedujemo uveljavljanju te pogodbe ali zaščiti naše intelektualne lastnine s kakršnimi koli drugimi sredstvi, ki jih dovoljuje zakonodaja.

Če se s preverjanjem ali samorevizijo razkrije kakršno koli nelicencirano uporabo, morate nemudoma naročiti zadostno število licenc za kritje pretekle in trenutne uporabe. Če je ugotovljena precejšnja nelicencirana uporaba, nam morate v 30 dneh povrniti stroške preverjanja in pridobiti ustrezne dodatne licence po ceni za posamezno licenco v maloprodaji.

8.            Programska oprema.

a.     Kupljene licence. Licence vam podelimo za število izvodov programske opreme, ki jih naročite. Prav tako vam podelimo pravico, da namesto različice vaše programske opreme, ki jo licencirate, uporabite prejšnjo (starejšo) različico, če takšno pravico določimo v pravicah za uporabo spletnih storitev.

b.    Dodatna programska oprema za uporabo s spletnimi storitvami. Zaradi omogočanja optimalnega dostopa do določenih spletnih storitev in njihove uporabe boste morda morali namestiti in uporabljati določeno programsko opremo v povezavi z vašo uporabo spletne storitve. Število kopij programske opreme, ki jih boste lahko uporabljali, ali število naprav, na katerih boste lahko uporabljali programsko opremo, bo takšno, kot je opisano v pravicah za uporabo spletnih storitev v posebnih licenčnih pogojih za spletno storitev, ki veljajo za ta izdelek. Preverimo lahko, katero različico programske opreme uporabljate, in priporočimo posodobitve ali v vaše naprave z obvestilom ali brez njega posodobitve prenesemo. Neuspešna namestitev posodobitev lahko vpliva na vašo zmožnost uporabe določenih funkcij spletne storitve. Ko poteče vaša pravica za uporabo, morate odstraniti programsko opremo iz računalnika. Takrat jo lahko tudi onemogočimo.

c.     Kdaj licence postanejo trajne. Če trajnih licenc ne pridobite v okviru možnosti odkupa, licenca za programsko opremo, pridobljeno v okviru te pogodbe, velja le v obdobju veljavnosti. Vsi sklici na izvajanje programske opreme na podlagi trajnih licenc, ki so navedeni v pravicah za uporabo spletnih storitev, so upoštevni le, če ste plačali trajne licence.

d.    Potrditev licence. Kot potrdilo o pridobitvi licenc za programsko opremo veljajo (1) ta pogodba, (2) katera koli potrditev naročila, (3) dokumentacija, ki dokazuje prenose licenc (za vse dovoljene prenose), in (4) potrdilo o plačilu.

e.     Pravice za uporabo licence niso povezane z izpolnitvijo naročila nosilcev podatkov s programsko opremo. Vaša pridobitev nosilcev podatkov s programsko opremo ali dostop do omrežnega sredstva ne vplivata na licenco za programsko opremo, ki jo pridobite v okviru te pogodbe. Za programsko opremo vam podelimo licenco in vam je ne prodamo.

f.      Kopije. Izdelate lahko toliko kopij programske opreme, kolikor jih potrebujete za interno distribucijo, vendar morate imeti za vsako tako kopijo veljavno licenco. Kopije programske opreme, ki jih naredite, morajo biti popolne (vključno z obvestili o avtorskih pravicah in blagovnih/storitvenih znamkah) in narejene z nosilcev podatkov ali omrežnega sredstva, ki ga odobri Microsoft. Izdelavo in namestitev teh kopij lahko prepustite tretji osebi, vendar soglašate, da ste odgovorni za dejanja te tretje osebe. Z razumnim prizadevanjem morate vse, ki jim dovolite uporabo odjemalske programske opreme, obvestiti o tem, da ste licence za programsko opremo pridobili pri nas in da zanjo veljajo določila te pogodbe.

g.    Pravica za preslikovanje programske opreme. V nekaterih primerih lahko programsko opremo z nosilcem s programsko opremo preslikate na napravo. Če ste programsko opremo pridobili (1) pri izvirnem izdelovalcu opreme (OEM), (2) kot popoln paket programske opreme pri maloprodajnem viru ali (3) v okviru drugega Microsoftovega programa, potem lahko z nosilci podatkov, pridobljenimi v okviru te pogodbe, ustvarite posnetke za uporabo namesto izvodov, pridobljenih pri tem ločenem viru. To pravico imate, če:

(i)    imate za vsako kopijo programske opreme, ki jo želite preslikati, veljavno licenco tega ločenega vira,

(ii)   so programska oprema, jezik, različica in komponente narejenih kopij enake izdelku programske opreme, jeziku, različici in vsem komponentam izvodov, ki jih nadomeščajo, dovoljeno število izvodov ali primerkov preslikane programske opreme pa ostaja nespremenjeno;

(iii)  je vrsta programske opreme (npr. nadgradnja ali polna licenca) enaka vrsti programske opreme od ločenega vira, razen za kopije operacijskega sistema in kopije programske opreme, licencirane v okviru drugega Microsoftovega programa;

(iv)  ravnate skladno z vsemi posebnimi zahtevami za preslikovanje, ki so navedene v pravicah za uporabo spletnih storitev, in

(v)   se strinjate, da za preslikave, narejene s preslikovanjem v okviru tega podrazdelka, še naprej veljajo določila in pravice za uporabo, priložene programski opremi, ki ste jo pridobili pri ločenem viru.

Ta podrazdelek ne ustvarja ali ne razširja nobenega jamstva ali obveznosti za podporo.

h.    Prenos in dodelitev licenc. Prenosi licenc niso dovoljeni, vendar pa lahko prenesete v celoti plačane trajne licence:

(i)    lastniško povezanemu podjetju ali

(ii)   tretji osebi samo v povezavi s prenosom strojne opreme ali z zaposlenimi, ki so jim bile licence prenesene kot del (1) odprodaje lastniško povezanega podjetja ali sektorja lastniško povezanega podjetja ali (2) združitve, ki vključuje stranko ali lastniško povezano podjetje.

Microsoft morate obvestiti o prenosu licence tako, da izpolnite obrazec za obvestilo o prenosu, ki je na voljo na spletnem mestu http://www.microsoft.com/licensing/contracts, in izpolnjeni obrazec pošljete Microsoftu pred prenosom licence. Noben prenos licence ni veljaven, če pridobitelju licence ne posredujete upoštevnih pravic za uporabo spletne storitve, omejitev uporabe, omejitev odgovornosti (vključno z izključitvami in določili o jamstvu) in omejitev prenosa, opisanih v tem razdelku, pridobitelj licence pa navedeno pisno ne sprejme. Prenosi licenc, ki niso narejeni skladno s tem razdelkom, so nični.

i.      Licenca za upravičen namizni operacijski sistem. Licence za programsko opremo namiznega operacijskega sistema, ki so na voljo v okviru te pogodbe, niso polne licence, ampak le nadgrajene licence (»nadgrajene licence operacijskega sistema«). Vsi vaši računalniki, v katerih se bodo izvajale nadgrajene licence operacijskega sistema, morajo biti licencirani za izvajanje enega od polnih upravičenih namiznih operacijskih sistemov, navedenih v pravicah za uporabo spletnih storitev.

Nadgrajene licence operacijskega sistema lahko notranje vnovično dodelite iz izvirnega računalnika v nadomestni računalnik znotraj vaše pravne osebe, če (1) je nadomestni računalnik licenciran za izvajanje polnega upravičenega operacijskega sistema, navedenega v pravicah za uporabo spletnih storitev, (2) iz izvirnega računalnika odstranite vso programsko opremo nadgrajenih licenc operacijskega sistema in (3) vnovične dodelitve ne izvedete v obdobju 90 dni od zadnje vnovične dodelitve.

9.            Razno.

a.     Obvestila. Obvestila morate poslati po pošti na spodnji naslov.

Obvestila je treba poslati na naslov:

Naslov za pošiljanje kopij obvestil:

Microsoft Ireland Operations Limited

Atrium Block B

Carmenhall Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18, Ireland

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Po telefaksu: (425) 936-7329

Mi lahko obvestila pošiljamo po elektronski pošti skrbniku računa, ki ga določite. Obvestila so veljavna z dnem na vračilni prevzemnici, pri elektronski pošti pa z dnem, ko je poslana. Odgovorni ste za zagotovitev, da je naslov skrbnika računa, ki ga navedete na portalu, točen in veljaven ter se strinjate, da je vsako e-poštno obvestilo, ki ga pošljemo na ta naslov, veljavno, ko je poslano, ne glede na to, ali dejansko prejmete e-pošto.

b.    Dodelitev. Te pogodbe ne smete prenesti niti v celoti niti deloma.

c.     Soglasje v zvezi z nadomestili za partnerje. Ob predložitvi naročila lahko navedete »poslovnega partnerja«, ki je povezan z vašimi naročninami. Če navedete poslovnega partnerja, neposredno ali če za to pooblastite tretjo osebo, soglašate, da poslovnemu partnerju plačamo nadomestila. Nadomestila so za podporo pred prodajo in lahko vključujejo tudi podporo po prodaji. Nadomestila so odvisna od vašega naročila in se povečujejo z njegovim obsegom. Naše cene za izdelke ostanejo enake, ne glede na to, ali navedete poslovnega partnerja ali ne.

d.    Ločljivost. Če je kateri koli del te pogodbe neuveljavljiv, preostanek ostane popolnoma veljaven in izvršljiv.

e.     Odpoved. Če katere koli določbe te pogodbe ni mogoče izvršiti, to ne predstavlja odpovedi.

f.      Brez agencije. Smo popolnoma neodvisni pogodbeniki. Ta pogodba ne ustvari agencije, partnerstva ali skupnega podjetja.

g.    Nobena tretja oseba ni koristnik. Nobena tretja oseba ni koristnik te pogodbe.

h.    Upoštevna zakonodaja in kraj. Za to pogodbo se uporablja pravo Irske. Če sprožimo postopek za uveljavitev te pogodbe, ga začnemo v pristojnosti, kjer imate svoj sedež. Če sprožite postopek za uveljavitev te pogodbe, ga sprožite na Irskem. Ta sporazum o pristojnosti ne preprečuje nobeni pogodbeni stranki, da bi zahtevala prepoved v povezavi s kršitvijo pravic intelektualne lastnine v kateri koli ustrezni pristojnosti.

i.      Celotna pogodba. Ta pogodba je celotna pogodba v zvezi z njeno vsebino in nadomešča vse prejšnje ali trenutne komunikacije.

j.      Veljavnost. Naslednje določbe ostanejo v veljavi tudi po odpovedi ali poteku veljavnosti te pogodbe: 1, 2, 3d in f, 4-7, 8d in h, 9 in 10. Ta pogodba ostane v veljavi za katero koli obdobje veljavnosti naročnine.

k.     Izvozna zakonodaja ZDA. Za izdelek velja izvozna zakonodaja ZDA. Ravnati morate v skladu z vso upoštevno zakonodajo, vključno s predpisi ZDA glede izvoza, mednarodnimi predpisi za trgovanje z orožjem ter omejitvami glede končnih uporabnikov, končne uporabe in ciljnih držav, ki jih je izdala vlada ZDA in druge vlade. Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu http://www.microsoft.com/exporting.

l.      Višja sila. Nobena pogodbena stranka ni odgovorna za napake v delovanju, do katerih pride zaradi razlogov, ki so zunaj razumnega nadzora pogodbene stranke (kot so požar, eksplozija, izpad električne energije, potres, poplava, huda nevihta, stavka, embargo, delovni spor, ukrepi civilnih ali vojaških oblasti, vojna, terorizem (vključno s spletnim terorizmom), višja sila, ukrepi ali opustitve ponudnikov internetnih storitev, ukrepi ali opustitve upravnih ali vladnih organov (vključno s sprejetjem zakonov, predpisov ali drugih vladnih ukrepov, ki vplivajo na dostavo spletnih storitev)). Ta razdelek ni upošteven za vaše plačilne obveznosti v okviru te pogodbe.

m.   Promocija. Microsoft lahko javno razkrije (ustno ali pisno), da ste Microsoftova stranka in kupec izdelkov, tudi na seznamu Microsoftovih strank in v drugem promocijskem gradivu.

n.    Odpoved pravice do razveljavitve spletnih nakupov. Do največje mere, ki jo dovoljuje upoštevna zakonodaja, se odpovedujete svojim pravicam do razveljavitve nakupov v okviru te pogodbe v skladu s katerim koli zakonom, ki ureja prodajo na daljavo in elektronske ali spletne pogodbe, ter vsem pravicam ali obveznostim v zvezi s predhodnimi informacijami, nadaljnjimi potrdili, pravicami do umika ali časom za premislek.

o.    Pooblastilo za podizvajanje. Če ste posameznik, ki te pogoje sprejema v imenu pravne osebe, potrjujete, da imate pravno pooblastilo za sklenitev te pogodbe v imenu te pravne osebe.

10.         Definicije.

»Pogoji sprejemljive uporabe« so določeni v pravicah za uporabo spletnih storitev ali jih Microsoft drugače jasno da na voljo.

»Lastniško povezano podjetje« je vsaka pravna oseba, ki je v lasti pogodbene stranke, je lastnik pogodbene stranke ali je v skupnem lastništvu z njo. Pri tej definiciji »lastništvo« pomeni lastniški delež pravne osebe, večji od 50 %.

»Kombinirana ponudba« je naročnina, ki je kombinacija standardne ponudbe in ponudbe glede na uporabo.

»Ponudba glede na uporabo« pomeni, da plačujete glede na dejansko uporabo v preteklem mesecu in se ne zavežete vnaprej. Plačujete v rednih časovnih presledkih in za nazaj.

»Strankini podatki« so vsi podatki, vključno z vsemi besedilnimi, zvočnimi, programskimi ali slikovnimi datotekami, ki ste nam jih prek uporabe spletnih storitev posredovali vi ali vaše lastniško povezano podjetje ali pa jih je lastniško povezano podjetje posredovalo v vašem imenu.

»Spletne storitve« so katera koli Microsoftova spletna storitev, naročena v skladu s to pogodbo in zagotovljena prek portala.

»Pravice za uporabo spletnih storitev« so pravice, ki so objavljene na spletnem mestu http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights. Pravice za uporabo spletnih storitev vključujejo pogoje, ki urejajo vašo uporabo izdelkov, in ti pogoji veljajo skupaj s pogoji v tej pogodbi.

»Naročilo« je naročilo izdelka prek portala. Naročilo lahko vključuje več naročnin na izdelek.

»Portal« so ustrezna spletna mesta spletnih storitev na naslovu

http://www.microsoft.com/licensing/online-services/how-to-buy.aspx#tab=2 ali na nadomestnem spletnem mestu, ki ga določimo.

»Izdelek« je katera koli spletna storitev in programska oprema.

»Pogodba o ravni storitve« so zaveze glede ravni storitve, ki jih sklenemo glede dostave in/ali delovanja spletne storitve, kot je objavljeno na spletnem mestu http://www.microsoft.com/licensing/contracts ali na nadomestnem mestu, ki ga določimo.

»Programska oprema« je programska oprema, ki jo zagotavljamo za namestitev v vašo napravo kot del vaše naročnine ali za uporabo s spletno storitvijo, da se omogoči določena funkcija.

»Standardna ponudba« pomeni, da se vnaprej zavežete, da boste med obdobjem veljavnosti kupili in uporabljali določeno količino izdelkov. Med obdobjem veljavnosti plačujete v rednih časovnih presledkih in pred uporabo.

»Naročnina« pomeni naročilo za količino izdelka za določeno obdobje veljavnosti (npr. 30 dni ali 12 mesecev), kot je določeno na portalu.

»Obdobje veljavnosti« pomeni trajanje naročnine za uporabo določenega izdelka, kot je opisano na portalu.

 


 

Dodatek k naročniški pogodbi Microsoft Online

Pogodba o obdelavi podatkov spletnih storitev

Ta pogodba o obdelavi podatkov spletnih storitev (v nadaljevanju »pogodba o obdelavi podatkov«) dopolnjuje pogoje naročniške pogodbe Microsoft Online.

1.       Definicije.

V tej pogodbi o obdelavi podatkov so »strankini podatki« vsi podatki, vključno z vsemi besedilnimi, zvočnimi ali slikovnimi datotekami, ki jih stranka posreduje Microsoftu prek uporabe spletnih storitev v svojem imenu ali pa jih v njenem imenu posreduje nekdo drug. »Microsoft« je družba Microsoft Ireland Operations Limited, »stranka« pa je pravna oseba, ki je z Microsoftom sklenila naročniško pogodbo Microsoft Online. Izrazi, uporabljeni, a ne posebej določeni v tej pogodbi o obdelavi podatkov, imajo enako definicijo kot v naročniški pogodbi Microsoft Online in vseh dokumentih, ki izrecno dopolnjujejo te pogoje (skupno »pogodba«). Izrazi, ki v tej pogodbi o obdelavi podatkov ali v pogodbi niso določeni, imajo enak pomen, kot jim je določen v Direktivi 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju »direktiva o varovanju podatkov«).

2.       Vloge pogodbenih strank.

V zvezi s spletnimi storitvami je stranka nadzornik podatkov, Microsoft pa obdelovalec podatkov, ki deluje v imenu stranke. Microsoft bo kot obdelovalec podatkov ukrepal le po navodilih stranke. Pogodbo sestavljajo popolna in končna navodila stranke Microsoftu glede uporabe strankinih podatkov v okviru pogodbe.

3.       Trajanje obdelave podatkov.

Microsoft bo strankine podatke obdeloval med obdobjem veljavnosti zagotavljanja spletnih storitev stranki. Po poteku veljavnosti ali odpovedi strankine uporabe spletnih storitev lahko stranka izvleče strankine podatke, Microsoft pa jih bo izbrisal, oboje kot je določeno v pogodbi.

4.       Obseg in namen obdelave podatkov.

Obseg in namen obdelave strankinih podatkov, ki jih stranka Microsoftu zagotovi prek uporabe spletnih storitev, sta opisana v pogodbi. Microsoft bo takšne strankine podatke obdeloval le za namen zagotavljanja spletnih storitev in izpolnjevanja svojih obveznosti v skladu s pogodbo.

5.       Tehnični in organizacijski varnostni ukrepi.

Microsoft bo s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi pomagal zaščititi strankine podatke pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem.

6.       Popravljanje, izbris in blokiranje strankinih podatkov.

V času Microsoftovega zagotavljanja spletnih storitev stranki bo Microsoft po lastni izbiri in če bo to potrebno v okviru upoštevne zakonodaje, ki uvaja člen 12(b) direktive o varovanju podatkov, naredil nekaj od tega: (1) stranki zagotovil zmožnost popravljanja, brisanja ali blokiranja strankinih podatkov, ki jih stranka Microsoftu zagotavlja prek uporabe spletnih storitev, ali (2) takšno popravljanje, brisanje ali blokiranje opravil v imenu stranke.

7.       Microsoftovo osebje.

Microsoftovo osebje strankinih podatkov ne bo obdelovalo brez pooblastil. Takšno osebje bo med opravljanjem svojih dolžnosti obvezano ohranjati zaupnost. Obveznost glede zaupnosti bo veljala tudi po tem, ko bo njihovo delo končano.

8.       Prenos strankinih podatkov; podizvajalci.

Stranka za namene zagotavljanja spletnih storitev zadolži Microsoft za prenos, shranjevanje in obdelavo strankinih podatkov, ki jih Microsoft obdeluje v imenu stranke v ZDA ali kateri koli drugi državi, v kateri imajo Microsoft ali njegova lastniško povezana podjetja svoje prostore. Microsoft lahko za zagotavljanje omejenih storitev v njegovem imenu (na primer zagotavljanje podpore za stranke) najame druga podjetja. Vsi takšni podizvajalci lahko uporabljajo osebne podatke izključno za namene zagotavljanja storitev, ki jih je Microsoft pri njih naročil. Microsoft je odgovoren za skladnost svojih podizvajalcev z obveznostmi te pogodbe o obdelavi podatkov. Stranka soglaša z Microsoftovim prenosom strankinih podatkov podizvajalcem v ZDA ali kateri koli drugi državi, v kateri imajo ti svoje prostora, kot je opisano v tem dokumentu. Microsoft osebnih podatkov, ki jih stranka Microsoftu zagotovi prek uporabe spletnih storitev, ne bo prenašal tretjim osebam (niti za namene shranjevanja), razen kot je določeno zgoraj, če o tem soglašata Microsoft in stranka, ali če to zahteva zakon.

9.       Varni pristan.

Družba Microsoft Corporation in podružnice v ZDA pod njenim nadzorom (1) upoštevajo okvir varnega pristana Evropske unije in švicarski okvir varnega pristana, kot ju določa ameriško ministrstvo za trgovino glede zbiranja, uporabe in hranjenja podatkov iz držav Evropske unije, Evropskega gospodarskega območja in Švice (v nadaljevanju »načela varnega pristana«) ter (2) bodo med obdobjem veljavnosti, določenim v okviru pogodbe, ohranjale potrdila v okviru programov varnega pristana Evropske unije in Švice, dokler ju bo v veljavnosti ohranjala ameriška vlada. Vsi podizvajalci, katerim družba Microsoft Corporation prenese osebne podatke, bodo najprej sklenili pisne pogodbe, ki od njih zahtevajo, da zagotavljajo vsaj enako raven zaščite zasebnosti v zvezi z osebnimi podatki, ki jih prejmejo od družbe Microsoft Corporation, kot zahtevajo ustrezna načela varnega pristana.

10. Uradnik za varovanje podatkov.

Microsoftov uradnik za varovanje podatkov je:

Attn: Data Protection Officer

c/o Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ireland

11.     Obdobje veljavnosti.

Ta pogodba o obdelavi podatkov sovpada z naročniško pogodbo Microsoft Online, kateri je priložena.