Microsoft-onlineprenumerationsavtal

Detta Microsoft-onlineprenumerationsavtal gäller mellan den enhet du representerar eller, om ingen sådan enhet är utsedd av dig på Portalen, dig själv (”du”, ”din”) och Microsoft Ireland Operations Limited (”Microsoft”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) och består av nedanstående villkor, policyn för godtagbart användande, Användningsrättigheterna för Onlinetjänsterna, SLA och prissättnings- och betalningsvillkor som står på Portalen (tillsammans som ”avtalet”). Det träder i kraft det datum då vi tillhandahåller dig en bekräftelse för din första beställning. Viktiga termer definieras i Avsnitt 10.

1.            Allmänt.

a.     Rätt att använda. Vi beviljar dig en rättighet att bereda dig åtkomst till och använda Onlinetjänsterna och att installera och använda Programvaran som medföljer din Prenumeration, som beskrivs i detta avtal. Vi förbehåller oss alla övriga rättigheter.

b.    Godtagbar användning. Du får endast använda Produkten i enlighet med Policyn för godtagbar användning. Du får inte utföra reverse engineering på, dekompilera, ta isär koden eller kringgå tekniska begränsningar i Produkten, såvida inte detta trots denna begränsning är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag i den utsträckning. Du får inte hyra ut, leasa ut, låna ut, återförsälja, överlåta eller agera värd för Produkten eller någon del av denna till eller för tredje man.

c.     Behörighet för Academic-, Government- och Nonprofit-versioner. Om du köper programmet inom ramen för Academic-, Government eller Nonprofit-erbjudandet bekräftar du att du uppfyller respektive behörighetskrav för utbildningsinstitutioner (inklusive administrationsavdelningar och skolstyrelser, bibliotek eller statliga museum) som finns med i listan på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7 eller att du uppfyller behörighetskraven för myndigheter i listan på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6 eller att du uppfyller behörighetskraven för ideella organisationer i listan på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=2&Keyword=nonprofit&Region=1. Microsoft förbehåller sig rättigheten att kontrollera behörigheten när som helst och att avbryta Onlinetjänsten om behörighetskraven inte är uppfyllda.

2.            Sekretess.

Du samtycker till att behandla utformningen och prestandan hos de Onlinetjänster som är tillgängliga för dig genom lösenordsskyddad åtkomst samt all dokumentation eller allt material som vi gör tillgängligt för dig inom ramen för detta avtal som konfidentiellt och till att inte avslöja det för tredje man förutom i främjandet av parternas affärsrelation. Om du är en myndighetskund lyder detta Avsnitt under tillämpliga lagar om företagshemligheter, offentliga dokument och liknande lagar.

3.            Beställningar, priser, giltighetstid, uppsägning och upphävning.

a.     Beställningar och prissättning. Du kan lägga en Beställning på Portalen för ett Standarderbjudande, Konsumtionserbjudande eller Kombinationserbjudande.

(i)    För standarderbjudanden kan du öka eller minska beställda kvantiteter av Produkten under Giltighetstiden med undantag för Prenumerationer som du köpt via ett prenumerationskort utanför Portalen. Kvantiteter som läggs till en Prenumeration går ut när den ursprungliga Giltighetstiden går ut. Om du minskar antalet under Giltighetstiden kan vi debitera en avslutningsavgift för minskningen av antalet enligt beskrivningen nedan i avsnittet ”Uppsägning av Prenumeration”.

(ii)   Du får göra Beställningar åt dina Koncernbolag inom ramen för detta avtal och bevilja dina Koncernbolag administrativa rättigheter att hantera sina Produkter, men Koncernbolag får inte inge Beställningar enligt detta avtal. Du får även överlåta en licens för Programvara eller en rättighet att komma åt och använda Onlinetjänsten till tredje man i dina interna affärer. Om du ger några rättigheter till Koncernbolag eller tredje man, är ett sådant Koncernbolag och tredje man bundet av detta avtal och du samtycker till att vara gemensamt och solidariskt ansvarig för alla handlingar hos ett sådant Koncernbolag eller tredje man i avseende på deras användning av Produkterna.

b.    Prissättning och betalning. Betalning förfaller och måste ske enligt prissättningen och betalningsvillkoren på Portalen För Standarderbjudanden är prisnivån baserad på storleken på Beställningen av en viss Produkt. Din prisnivå kan justeras om kvantiteten på Produkterna i Prenumerationen ökas eller minskas under giltighetstiden och om du är behörig till en annan prisnivå (med undantag för Prenumerationer som du har köpt med ett prenumerationskort utanför Portalen, i detta fall är priset fastställt till värdet på prenumerationskortet). Ändringar i prisnivån är inte retroaktiva och ändring av det belopp som förfaller till betalning för en Prenumeration beräknas proportionellt. Priserna fastställs när Beställningen först görs och gäller under hela Giltighetstiden. De kan dock komma att ändras vid en eventuell förnåelse av en Prenumeration. För Konsumtionserbjudanden baseras prissättningen och pristabeller på den faktiska användningen och kan när som helst ändras efter föregående meddelande. Beträffande tillgängliga kostnadsfria erbjudanden gäller inte bestämmelserna i detta avtal med avseende på prissättning, avslutningsavgifter och betalning.

c.     Förnyelse.

(i)    För Standarderbjudanden kan du välja att en Prenumeration automatiskt förnyas eller avslutas när Giltighetstiden upphör. Automatisk förnyelse är förvalt. Du kan ändra detta val när som helst under Giltighetstiden. Om den nuvarande Giltighetstiden är längre än en kalendermånad får du ett skriftligt meddelande från oss om den automatiska förnyelsen innan Giltighetstiden går ut.

(ii)   För Konsumtionserbjudanden baseras prissättningen och pristabeller på den faktiska användningen och kan när som helst ändras efter föregående meddelande.

(iii)  Provprenumerationer kan inte förnyas.

d.    Skatter. Priserna är exklusive skatt. Du ska betala all tillämplig moms, varu-, tjänste- eller försäljningsskatt eller liknande skatt som du är skyldig att betala enligt en Beställning som har gjorts i enlighet med detta avtal och som vi har rätt att indriva från dig enligt tillämplig lag. Du ansvarar för tillämpliga stämpelavgifter och för alla andra skatter som du är skyldig att betala enligt lag, inklusive skatter från distributionen eller tillhandahållandet av Produkter till dina Koncernbolag. Vi ansvarar för alla skatter som baseras på vår nettointäkt eller på vår egen äganderätt. Om skatter enligt lag måste innehållas på betalningar från dig till oss, kan du dra av sådana skatter från det belopp som du är skyldig oss och betala dem till vederbörlig skattemyndighet, förutsatt att du säkrar och skickar ett officiellt kvitto på dessa innehållna skatter och andra dokument som vi rimligen kan begära för att kunna kräva avräkning av skatt erlagd i utlandet eller återbetalning. Du ska se till att alla innehållna skatter minimeras i den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lag.

e.     Giltighetstid och uppsägning. Detta avtal gäller tills vidare om du inte säger upp det genom att ringa kundtjänst eller på annat sätt som beskrivs på Portalen, med undantag för testversioner som avslutas automatiskt. Uppsägning upphäver endast din rätt att förnya Prenumerationer enligt en befintlig Beställning eller rätten att göra nya Beställningar av ytterligare Produkter inom ramen för detta avtal.

f.      Uppsägning av en Prenumeration. Du har rätt att säga upp en Prenumeration när som helst under dess Giltighetstid men du måste betala allting du är skyldig innan uppsägningen träder i kraft.

(i)    Prenumeration på en månad. En Prenumeration med en Giltighetstid på en månad kan sägas upp när som helst utan avgift.

(ii)   Prenumeration på ett år. Om du säger upp en Prenumeration med en Giltighetstid på ett år inom 30 dagar efter det datum då Prenumerationen trädde i kraft eller förnyades måste du betala för de första 30 dagarna av Prenumerationen. Inga belopp förfaller till betalning under den uppsagda delen av Prenumerationen. Om du säger upp en Prenumeration vid någon annan tidpunkt under Giltighetstiden måste du betala 25 % av den Prenumerationsavgift som annars förfaller under återstoden av Giltighetstiden på ett år. Föregående gäller inte vid uppsägning av en Prenumeration du köpt med ett prenumerationskort utanför Portalen, då kan du inte få någon återbetalning från Microsoft.

(iii)  Effekt av uppsägning eller upphörande på Programvara. Om detta avtal eller en Prenumeration sägs upp eller upphör, och om du inte utnyttjar ett tillgängligt utköpsalternativ för Programvaran, måste du radera samtliga kopior av Programvara som är licensierad inom ramen för detta avtal samt förstöra all tillhörande media och tillhandahålla skriftliga kvittens på sådan radering och förstöring.

g.    Avstängning. Vi kan stänga av din användning av Onlinetjänsterna om: (1) du inte svarar på ett krav angående påstått intrång under Avsnitt 5 inom rimlig tid; (2) du inte betalar belopp som förfaller under detta avtal; eller (3) du bryter mot Policyn för godtagbart användande. En avstängning gäller för minsta nödvändiga del av Onlinetjänsterna och gäller endast så länge förhållandet eller behovet kvarstår. Vi meddelar dig innan en avstängning, med undantag för när vi har rimlig orsak att tro att vi måste stänga av dig omedelbart. Vi ger minst 30 dagars förvarning innan vi gör en avstängning p.g.a. utebliven betalning. Om du inte åtgärdar anledningarna för avstängningen inom 60 dagar efter att den träder i kraft kan vi säga upp din Prenumeration. Vi kan även säga upp din Prenumeration om din användning av Onlinetjänsterna stängs av mer än två gånger inom en 12-månadersperiod.

4.            Garantier.

a.     Begränsad garanti.

(i)    Onlinetjänster. Vi garanterar att Onlinetjänsterna uppfyller SLA-villkoren under Giltighetstiden. Dina enda rättigheter till kompensation vid brott mot den här garantin är de som finns utsatta i SLA.

(ii)   Programvara. Vi garanterar under ett år från det datum du först använder Programvaran att den väsentligen fungerar enligt beskrivningen i tillämplig användardokumentation. Om Programvaran inte uppfyller garantin kommer vi att efter vårt val, antingen (1) återbetala det betalade priset för Programvaran eller (2) reparera eller ersätta Programvaran.

b.    Undantag från begränsad garanti. Följande begränsningar gäller för denna begränsade garanti:

(i)    eventuella underförstådda garantier eller andra villkor som inte går att friskriva sig från enligt lag skall endast gälla ett år från att den begränsade garantin börjar gälla,

(ii)   denna begränsade garanti täcker inte problem som uppkommer på grund av olyckshändelse, missbruk eller användning av Produkterna på ett sätt som inte överensstämmer med detta avtal eller som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll,

(iii)  denna begränsade garanti gäller inte problem som uppkommer på grund av oförmåga att uppfylla minimisystemkraven, och

(iv)  denna begränsade garanti gäller inte gratis-, prov-, eller betaprodukter eller förhandssläppta Produkter.

c.     FRISKRIVNING. Annat än denna garanti lämnar vi inga uttryckliga eller underförstådda garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller övrigt, inklusive garantier för allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål. Dessa friskrivningar gäller i den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag.

5.            Försvar av krav.

a.     Förvar.

(i)   Vi ska försvara dig mot alla krav från tredje man som ej är Koncernbolag, om Produkten misstänks göra intrång i dennes patent, upphovsrätt eller varumärke eller innebär olaglig användning av dennes företagshemligheter.

(ii)   Du kommer att försvara oss mot alla krav från tredje man som ej är Koncernbolag som grundar sig på att Kunddata eller programvara som inte härrör från Microsoft som du tillhandahåller direkt eller indirekt vid användning av Produkten gör intrång i denne tredje mans patent, upphovsrätt eller varumärke eller innebär olaglig användning av denne tredje mans företagshemligheter, eller som strider mot Policyn för godtagbar användning.

b.    Begränsningar. Våra skyldigheter i Avsnitt 5a gäller inte för ett krav eller en dom som grundas på något av följande: (i) Kunddata, programvara som inte härrör från Microsoft, ändringar du gör i Produkten eller material du tillhandahåller eller gör tillgängligt vid användning av Produkten; (ii) din kombination av Produkten med, eller skadestånd baserat på värdet för produkt, kunddata eller affärsprocess som inte härrör från Microsoft; (iii) din användning av ett av Microsofts varumärken utan vårt uttryckliga, skriftliga medgivande, eller din användning av Produkten efter att vi har meddelat att du måste sluta använda den på grund av ett krav från tredje man, eller (iv) din vidaredistribution av Produkten till, eller till förmån för, en tredje man som inte ingår i koncernbolaget; eller (v) kostnadsfria Produkter.

c.     Kompensation. Om vi har rimlig orsak att tro att ett krav under Avsnitt 5a(i) förhindrar din användning av Produkten kommer vi att försöka att: (i) utverka rätten för dig att fortsätta använda den eller (ii) ändra i eller ersätta den med en funktionell motsvarighet och meddela dig att sluta använda den tidigare versionen av Produkten. Om dessa alternativ inte är kommersiellt rimliga kan vi komma att avsluta dina rättigheter att använda Produkten och återbetala alla förskottsbetalningar för oanvända Prenumerationsrättigheter.

d.    Skyldigheter. Varje part måste snarast meddela den andra parten om ett krav enligt detta Avsnitt.

(i)   Parten som söker försvar skall (1) ge den andra parten fullständig kontroll över försvaret och förlikningen i kravet och (2) tillhandahålla rimlig hjälp i försvaret av kravet.

(ii)   Parten som tillhandahåller försvaret skall (1) ersätta den andra parten för rimliga kontanta utlägg i samband med sådan hjälp och (2) betala det skadestånd som utdöms till följd av en ogynnsam lagakraftvunnen dom eller förlikning. Parternas respektive rättigheter till försvar och betalning av dom eller förlikning under detta Avsnitt 5 gäller istället för rättspraxis eller lagstadgade rättigheter till skadeersättning eller motsvarande rättigheter och alla parter avstår från sådana lagstadgade rättigheter.

6.            Ansvarsbegränsning.

a.     Begränsning. Det sammanlagda ansvaret för varje part enligt detta avtal är begränsat till direkta skador till högst (1) för Programvara, det belopp du har betalat för den Programvara som har gett upphov till detta ansvar och (2) för onlinetjänster, det belopp som du har betalat under detta avtal för den Onlinetjänst som har gett upphov till detta ansvar under de föregående 12 månaderna och (3) för kostnadsfria Produkter, fem tusen USD (5 000 USD).

b.    UNDANTAG. Ingen part är ansvarig för utebliven vinst eller indirekta, särskilda eller oförutsedda skador, följdskador, skador som ger upphov till skadeståndsskyldighet utöver den faktiska skadan, även om parten visste att dessa var möjliga.

c.     Undantag till begränsningar. Ansvarsbegränsningarna i detta Avsnitt gäller i den fulla utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag. (1) parternas skyldigheter under Avsnitt 5, eller (2) överträdelse av den andre partens immateriella rättigheter

7.            Kontroll av efterlevnad för Programvara.

Under Giltighetstiden och under de tre nästföljande åren skall du föra samtliga sedvanliga och erforderliga register avseende Prenumerationen/Prenumerationerna och din användning av Produkterna. Vi kan begära att du skall utföra en intern revision av samtliga Produkter som du använder, under vilken antalet Prenumerationer som används jämförs med antalet Prenumerationer som utfärdats till och/eller betalats av dig. Genom att begära en intern revision avstår vi inte från vår rättighet att hävda detta avtal eller att skydda Microsofts immateriella rättigheter med andra medel som tillåts enligt lag.

Om en granskning eller ett granskningsformulär visar att du använder Produkter utan licens ska du omedelbart beställa de licenser som erfordras för att täcka tidigare och nuvarande användning. Om omfattande olicensierad användning upptäcks måste du ersätta oss för samtliga kostnader för kontrollen samt inom 30 dagar förvärva de ytterligare licenser som saknas från en återförsäljare.

8.            Programvara.

a.     Köpta licenser. Vi beviljar dig licenser för det antal exemplar av Programvara som du beställer. Vi beviljar dig även rättighet att använda en tidigare (äldre) version av din Programvara istället för den version som du licensierar om vi anger denna rättighet i Användningsrättigheterna för Onlinetjänsterna.

b.    Ytterligare Programvara för användning med Onlinetjänsterna. För att få optimal åtkomst och kunna använda vissa Onlinetjänster kan du behöva installera och använda viss Programvara i samband med ditt användande av Onlinetjänsten. Antal kopior av Programvaran som du får tillstånd att använda eller antal enheter som du får använda Programvaran på finns beskrivet i Användningsrättigheterna för Onlinetjänsten i de produktspecifika licensvillkoren för Onlinetjänsten. Vi kan kontrollera versionen av Programvaran som du använder och rekommendera eller ladda ned en uppdatering till din enhet utan att underrätta dig. Om du inte installerar uppdateringar kan din förmåga att använda vissa av Onlinetjänstens funktioner påverkas. Du måste avinstallera Programvaran när din rätt att använda den upphör. Vi kan även göra programvaran obrukbar då.

c.     När licenser blir eviga. Såvida du inte erhåller eviga licenser enligt ett utköpsalternativ gäller den licens för Programvara som är erhållen inom ramen för detta avtal endast under Giltighetstiden. Alla hänvisningar i Användningsrättigheterna för Onlinetjänsterna till att köra Programvara på basis av eviga licenser gäller endast om du betalt för eviga licenser.

d.    Licensbekräftelse. Bevis på din Programvarulicens är (1) detta avtal, (2) en Orderbekräftelse (3) dokumentationen som bekräftar licensöverlåtelser (för alla tillåtna överlåtelser) och (4) bevis på att betalning erlagts.

e.     Licensrättigheterna har inget samband med fullgörelse av Programvarumedia. Ditt förvärv av Programvarumedia eller åtkomst till en nätverkskälla påverkar inte din licens för Programvara som erhålls inom ramen för detta avtal. Vi licensierar bara Programvara till dig, vi säljer den inte.

f.      Kopior. Du får göra så många kopior av Programvaran som du behöver för att distribuera den internt förutsatt att du har en giltig licens för vare sådan kopia. Kopiorna som du gör av Programvaran måste vara fullständiga exemplar (inklusive upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden) och ha framställts från media eller en nätverkskälla som Microsoft har godkänt. Du kan anlita en tredje man för att framställa och installera dessa kopior, men du ansvarar alltid för den tredje mannens handlingar. Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att informera alla som du ger tillåtelse att använda Programvara att den har licensierats från oss och endast får användas enligt villkoren i detta avtal.

g.    Rätt att utföra re-imaging av Programvaran. Under vissa omständigheter är re-imaging av en Programvara på en enhet tillåtet med Programvarumedian. Om du förvärvade Programvaran (1) från en OEM-tillverkare (Original Equipment Manufacturer), (2) genom kartongförpackad Programvara via en detaljhandelskälla eller (3) enligt ett annat Microsoft-program, kan de media som tillhandahålls enligt detta avtal användas i syfte att skapa avbildningar för användning i stället för exemplar som tillhandahålls genom den separata källan. Du har denna rättighet förutsatt att:

(i)    Du har en giltig licens från den separata källan för varje exemplar av Programvaran som är en re-imaging.

(ii)   Programvaran, språket, versionen och komponenterna för de kopior som görs är identiska med programvaruprodukten, språket, versionen och alla komponenter för de exemplar som de ersätter, och antalet kopior eller tillåtet antal exemplar av re­imagingen av Programvaran förblir detsamma.

(iii)  Med undantag för kopior av ett operativsystem och kopior av Programvara som är licensierad inom ramen för ett annat Microsoft-program är Programvarutypen
(t.ex. Uppgraderingslicens eller fullständig licens) identisk med Programvarutypen från den separata källan;

(iv)  Du följer alla specifika krav för re-imaging som anges i Användningsrättigheterna för Onlinetjänsterna.

(v)   Du samtycker till att avbildningar som görs i enlighet med detta underavsnitt är underkastad de villkor och användningsrättigheter som tillhandahålls med den Programvaran från den separata källan.

Detta underavsnitt innebär ingen ny eller utökad garanti eller supportskyldighet.

h.    Överlåtelse och tilldelning av licenser. Licensöverlåtelser är inte tillåtna, förutom att du får överlåta helt betalda eviga licenser till:

(i)    ett Koncernbolag eller

(ii)   en tredje man endast i samband med överlåtelse av hårdvara eller anställda till vilka licenserna har tilldelats som en del av (1) en avyttring av ett Koncernbolag eller en division inom ett Koncernbolag eller (2) en fusion som involverar Kunden eller ett Koncernbolag.

Du måste meddela Microsoft om en överlåtelse av licens genom att fylla i ett formulär för meddelande om överlåtelse, som finns att hämta på http://www.microsoft.com/licensing/contracts, och skicka det ifyllda formuläret till Microsoft före licensöverlåtelsen. För att en Licensöverlåtelse ska vara giltig ska du tillhandahålla den mottagande parten, och den mottagande parten skriftligen godkänna, tillämpliga Användningsrättigheter för Onlinetjänsten, användningsrestriktioner, ansvarsbegränsningar (inklusive undantag och garantivillkor) och överlåtelsebegränsningar som beskrivs i detta Avsnitt. Licensöverlåtelser som inte utförts i enlighet med detta avsnitt är ogiltiga.

i.      Licens för kvalificerande desktop-operativsystem. Licenser för desktop-operativsystemprogramvara som är tillgängliga inom ramen för detta avtal är endast uppgraderingslicenser (”Uppgraderingslicenser för operativsystem”), inte fullständiga licenser. Samtliga datorer som Uppgraderingslicenser för operativsystem skall köras på måste vara licensierade att köra något av de fullständiga kvalificerande desktop-operativsystem som anges i Användningsrättigheterna för Onlinetjänsterna.

Du får vidareöverlåta Uppgraderingslicenser för operativsystem internt från den ursprungliga datorn till en ersättningsdator inom din enhet, under förutsättning att (1) ersättningsdatorn är licensierad att köra ett fullständigt kvalificerande operativsystem som anges i Användningsrättigheterna för Onlinetjänsterna, (2) du tar bort all programvara för Uppgraderingslicenser för operativsystem från den ursprungliga datorn och (3) vidareöverlåtelsen inte sker inom 90 dagar från den senaste vidareöverlåtelsen.

9.            Övrigt.

a.     Meddelanden. Du måste skicka meddelanden med post till adresserna nedan.

Meddelanden skall skickas till:

Kopior skall skickas till:

Microsoft Ireland Operations Limited

Atrium Block B

Carmenhall Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18, Ireland

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Via fax: (425) 936-7329

Vi kan skicka e-postmeddelanden till kontoadministratörer du anger. Meddelanden träder i kraft det datum som anges på postkvittot, eller när det skickades för e-post. Du ansvarar för att se till att kontoadministratörens adress som du anger i Portalen är aktuell och korrekt samt att du godkänner att alla e-postmeddelanden vi skickar till en sådan epostadress gäller, oavsett om du får e-postmeddelandet eller ej.

b.    Överlåtelse. Du får inte överlåta vare sig hela eller delar av detta avtal.

c.     Samtycke till partnerarvoden. När du gör en Beställning kan du ange en ”Registreringspartner” (”Partner of Record”) som kopplas till dina Prenumerationer. Genom att ange en Registreringspartner, direkt eller via tredje man, samtycker du till att vi betalar arvoden till Registreringspartnern. Arvodena är för stöd innan försäljningen och kan också omfatta stöd efter försäljningen. Arvodena baseras på och ökar med storleken på din Beställning. Våra priser för Produkterna är desamma oavsett om du anger en Registreringspartner eller ej.

d.    Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om någon del av detta avtal anses vara ej verkställbar gäller resten med full verkan.

e.     Avstående från rättigheter. Underlåtenhet att genomdriva ett villkor i detta avtal ska inte anses vara ett avstående.

f.      Ingen agent. Vi är oberoende leverantörer. Detta avtal skapar inte en agentrelation, ett partnerskap eller ett samriskföretag.

g.    Inga utomstående förmånstagare. Ingen tredje man är förmånstagare i detta avtal.

h.    Tillämplig lag och forum. Detta avtal regleras av irländsk lagstiftning. Om vi väcker talan med anledning av detta avtal gör vi det i den jurisdiktion där du har ditt huvudkontor. Om du väcker talan med anledning av detta avtal ska du göra det i Irland. Detta val av jurisdiktion ska inte hindra någon av parterna från att söka interimistiska åtgärder i någon lämplig jurisdiktion avseende kränkning av immateriella rättigheter.

i.      Avtalet i dess helhet. Detta avtal är parternas fullständiga reglering med avseende på avtalets innehåll och ersätter alla tidigare och samtidiga kommunikationer.

j.      Fortsatt giltighet. Följande bestämmelser fortsätter att gälla även efter att detta avtal har sagts upp eller upphört att gälla: 1, 2, 3d och f, 4-7, 8d och h, 9 och 10. Detta avtal gäller under all Giltighetstid för en Prenumeration.

k.     Amerikansk exportjurisdiktion. Produkten lyder under amerikansk exportjurisdiktion. Du måste följa all tillämplig lagstiftning, inklusive amerikanska exportregler, ITAR (International Traffic in Arms Regulations) samt restriktioner vad gäller slutanvändare, slutanvändning och destination som utfärdas av amerikanska och andra myndigheter. Mer information finns på http://www.microsoft.com/exporting/.

l.      Force majeure. Ingendera av parterna ansvarar för bristande uppfyllelse orsakade av händelser utanför parternas rimliga kontroll (till exempel eldsvåda, explosion, strömavbrott, jordbävning, översvämning, kraftig storm, strejk, handelsförbud, fackföreningsdispyter, civilas eller militära myndigheters handlingar, krig, terrorism (inklusive cyberterrorism), force majeure, internetleverantörers handlingar och underlåtelser, reglerande organs och myndighetsorgans agerande och underlåtelser (inklusive utfärdandet av lagar eller bestämmelser eller andra myndighetshandlingar som påverkar tillhandahållandet av Onlinetjänster)). Detta avsnitt ska dock inte gälla dina betalningsskyldigheter under detta avtal.

m.   Publicitet. Microsoft har rätt att yppa offentligt (muntligen och skriftligen) att du är kund hos Microsoft och att du har köpt Produkten, till exempel i en lista över Microsofts kunder och i annat marknadsföringsmaterial.

n.    Avstående från rättigheter att upphäva onlineköp. I den utsträckning tillämplig lag medger det avstår du från dina rättigheter att upphäva köp inom ramen för detta avtal enligt eventuella lagar som styr distansförsäljning eller elektroniska avtal eller onlineavtal samt rättigheter och skyldigheter gällande föregående information, efterföljande bekräftelse, upphävanderätt eller ångerfrister.

o.    Upphandlingsbehörighet. Om du är en individ som godkänner dessa villkor å en enhets vägnar, garanterar du att du har juridiska befogenheter att ingå detta avtal å enhetens vägnar.

10.         Definitioner.

”Policy för godtagbar användning” anges i Användningsrättigheterna för Onlinetjänsten eller görs tillgänglig på annat sätt av Microsoft.

Med ”Koncernbolag” avses en juridisk person som en part äger, som äger en part eller som tillsammans med parten ägs av en annan juridisk person. Med ”Äganderätt” avses, i den här definitionen, en ägarandel på mer än 50 procent i en enhet.

Med ”Kombinationserbjudande” avses en Prenumeration som är en kombination av ett Standarderbjudande och ett Konsumtionserbjudande.

Med ”Konsumtionserbjudande” avses när du betalar baserat på faktisk användning under föregående månad utan något förskottsåtagande. Betalning sker på periodisk basis i efterskott.

Med ”Kunddata” avses alla data, inklusive alla text-, ljud- eller bildfiler och programvara som du eller dina Koncernbolag tillhandahåller oss, eller som tillhandahålls oss i ditt eller dina Koncernbolags ställe, via din användning av Onlinetjänsterna.

Med ”Onlinetjänst” avses en onlinetjänst från Microsoft som prenumereras på under detta avtal och som anskaffats på Portalen.

Med ”Användningsrättigheter för Onlinetjänster” avses användningsrättigheterna som publiceras på http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights. Användningsrättigheterna för Onlinetjänsterna innehåller villkor som styr din användning av Produkter utöver villkoren i detta avtal.

Med ”Beställning” avses en beställning av en Produkt via Portalen. En Beställning kan innehålla ett flertal Prenumerationer på en Produkt.

Med ”Portalen” avses de onlinetjänster och de webbplatser som finns på adressen

http://www.microsoft.com/licensing/online-services/how-to-buy.aspx#tab=2 eller någon annan webbplats som vi anger.

Med ”Produkt” avses alla Onlinetjänster och Programvara.

Med ”SLA” avses servicenivåavtalen vi ingår angående leverans och/eller prestanda för Onlinetjänsten, som finns på http://www.microsoft.com/licensing/contracts eller på någon annan webbplats som vi anger.

Med ”Programvara” avses programvara vi tillhandahåller för installation på din enhet som en del av Prenumerationen eller för användning tillsammans med Onlinetjänsten för att möjliggöra vissa funktioner.

”Standarderbjudande” innebär att du förbinder dig i förväg att köpa ett visst antal av en Produkt för användning under en Giltighetstid. Du betalar på periodisk basis och i förväg under Giltighetstiden.

Med ”Prenumeration” avses en beställning av en viss kvantitet Produkter under en fastställd Giltighetstid (t.ex. 30 dagar eller 12 månader) som anges på Portalen.

Med ”Giltighetstid” avses varaktighetstiden för en Prenumeration för användning av en specifik Produkt enligt vad som anges på Portalen.

Bilaga till Microsoft-onlineprenumerationsavtal

Databehandlingsavtal för Onlinetjänster

Detta Databehandlingsavtal (Data Processing Agreement, ”DPA”) för Onlinetjänster kompletterar villkoren i Microsoft-onlineprenumerationsavtalet.

1.       Definitioner.

I detta DPA avser ”Kunddata” alla data, inklusive alla text-, ljud- och bildfiler, som tillhandahålls Microsoft av Kunden eller å Kundens vägnar genom Kundens användning av Onlinetjänsterna, ”Microsoft” avser Microsoft Ireland Operations Limited och ”Kunden” avser den enhet som har ingått Microsoft-onlineprenumerationsavtalet med Microsoft. Termer med stor begynnelsebokstav, som används i detta DPA men inte definieras, ska ha den definition som anges i Microsoft-onlineprenumerationsavtalet och i alla dokument som uttryckligen ändrar eller kompletterar dessa termer (gemensamt kallade ”Avtalet”). Termer som inte definieras i detta DPA eller i Avtalet ska ha den betydelse som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (”Dataskyddsdirektivet”).

2.       Parternas roller.

För Onlinetjänsterna kontrollerar Kunden data och Microsoft behandlar data å Kundens vägnar. Som behandlare av data ska Microsoft endast agera enligt Kundens instruktioner. Avtalet utgör Kundens fullständiga och slutgiltiga instruktioner till Microsoft för dess användning av Kunddata enligt Avtalet.

3.       Giltighetstid för behandling av data.

Microsoft behandlar kunddata under den giltighetstid då Microsoft tillhandahåller Kunden Onlinetjänster. När Kundens användning av Onlinetjänsterna upphör eller sägs upp kan Kunden hämta Kunddata och Microsoft ska radera alla Kunddata, båda enligt vad som anges i Avtalet.

4.       Databehandlingens omfattning och syfte.

Omfattningen av och syftet med behandlingen av de Kunddata som Kunden tillhandahåller Microsoft genom användningen av Onlinetjänsterna beskrivs i Avtalet. Microsoft ska endast behandla sådana Kunddata i syfte att tillhandahålla Onlinetjänsterna och att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med Avtalet.

5.       Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Microsoft ska vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Kunddata från obehörig åtkomst, användning och röjande.

6.       Rättelse, radering och spärrning av Kunddata.

Under giltighetstiden för Microsofts tillhandahållande av Onlinetjänster till Kunden ska Microsoft, efter eget godtycke och i den mån det är nödvändigt enligt tillämplig lag genom tillämpning av Artikel 12(b) i Dataskyddsdirektivet, antingen: (1) ge Kunden möjlighet att rätta, radera eller spärra de Kunddata som Kunden tillhandahåller Microsoft genom användningen av Onlinetjänsterna eller (2) göra sådana rättelser, raderingar eller spärrningar å Kundens vägnar.

7.       Microsofts personal.

Microsofts personal ska inte behandla Kunddata utan tillstånd. Sådan personal ska då den tillträder sin tjänstgöring förpliktas att bevara sekretessen. Sekretessförpliktelsen ska fortsätta efter att åtagandet har avslutats.

8.       Överlåtelse av kunddata: underleverantörer.

Kunden utser Microsoft att överlåta, lagra och behandla de Kunddata som Microsoft behandlar å Kundens vägnar i USA eller något annat land där Microsoft eller dess Koncernbolag bedriver verksamhet för att kunna tillhandahålla Onlinetjänsterna. Microsoft kan även anlita andra företag för att tillhandahålla begränsade tjänster å dess vägnar, till exempel för att tillhandahålla kundsupport. Inga sådana underleverantörer har rätt att använda personlig information i något annat syfte än att leverera de tjänster som Microsoft har anlitat dem för att tillhandahålla. Microsoft ansvarar för att dess underleverantörer efterlever förpliktelserna i detta DPA. Kunden samtycker till att Microsoft överlåter kunddata till underleverantörer i USA och alla andra länder där de bedriver verksamhet enligt vad som beskrivs häri. Förutom det som anges ovan, i överenskommelse mellan Microsoft och Kunden, eller om det krävs enligt lag, ska Microsoft inte överlåta personlig information som Kunden tillhandahåller Microsoft genom användningen av Onlinetjänsterna till någon tredje part (inte ens i lagringssyfte).

9.       Safe Harbor.

Microsoft Corporation och dess dotterbolag i USA (1) omfattas av EU:s och Schweiz Safe Harbor-avtal och följer de skyddsregler som det amerikanska handelsministeriet har upprättat avseende insamling, användning och lagring av information från EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz (”Safe Harbor-principer”) och (2) ska under den giltighetstid som anges i Avtalet förbli certifierade enligt EU:s och Schweiz Safe Harbor-program så länge dessa följs av USA:s regering. Alla underleverantörer som Microsoft Corporation överlåter personuppgifter till ska först ingå skriftliga avtal som kräver att underleverantörerna tillhandahåller minst samma sekretessnivå för de personuppgifter som de tar emot från Microsoft Corporation i enlighet med tillämpliga Safe Harbor-principer.

10. Dataskyddstjänsteman.

Microsofts dataskyddstjänsteman är:

Attn: Data Protection Officer

c/o Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ireland

11.     Giltighetstid.

Detta DPA upphör att gälla samtidigt som det Microsoft-onlineprenumerationsavtal som detta DPA är en bilaga till.