Security Patch
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ମାଗଣା
Update
Install this update to resolve issues in Windows.
ମାଗଣା
Update
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ମାଗଣା
Security Patch
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ମାଗଣା
Document
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ମାଗଣା
Tool
Microsoft Captions Language Interface (CLIP) ହେଉଛି ଏକ ସରଳ ଭାଷା ଅନୁବାଦ ସମାଧାନ, ଯାହା ଇଂରାଜୀରୁ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶବ୍ଦରେ ଅନୁବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଟୁଲ୍ଟିପ୍ କ୍ୟାପସନ୍ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।
ମାଗଣା
Application
Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - ଓଡ଼ିଆ Microsoft Office 2013 ର ଅନେକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁବାଦିତ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଣ୍ଟର୍‌ଫେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ.
ମାଗଣା
Application
Microsoft Office ପ୍ରୁଫିଂ ଉପକରଣଗୁଡିକ ଅତିରିକ୍ତ ଭାଷାଗୁଡିକରେ ସମ୍ପାଦନା ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ.
ମାଗଣା
Security Patch
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ମାଗଣା
Application
ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପାଦାନର ପାଠ୍ୟ – ଯେପରିକି ବଟନ୍​ଗୁଡିକ, ମେନୁଗୁଡିକ, ଏବଂ ସଂଳାପ ବାକ୍ସଗୁଡିକ- ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦେଖାଇବାକୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଆଭାସ ଅନୁବାଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ.
ମାଗଣା