Internet Explorer

Windows Vista ଏବଂ Windows Server 2008 ପାଇଁ Windows Internet Explorer 9

ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ:
Windows Internet Explorer 9 ଆପଣଙ୍କର ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ଗୁଡିକକୁ ଆଦର କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର PC ରେ ମୂଳ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ଗୁଡିକକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‌ଗୁଡିକ

Loading your results, please wait...

ମୁକ୍ତ PC ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ

  • ସୁରକ୍ଷା ପେଚ୍‌ଗୁଡିକ
  • ସଫ୍ଟଓ୍ୱେୟାର୍‌ ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ
  • ସେବା ପ୍ୟାକଗୁଡିକ
  • ହାର୍ଡ୍‌‌ୱେର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍‌ଗୁଡିକ