Windows

cccc

ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ:
cccccc
 • ସବିଶେଷଗୁଡିକ

  ସଂସ୍କରଣ:
  ତାଇଖ ପ୍ରକାଶିତ:

  1.0

  19-10-09

  ଫାଇଲ୍ ନାମ:
  ଫାଇଲ୍ ଆକାର:

  vista\x86\Windows6.0-KB970401-x86.msu

  467 KB

  vista\amd64\Windows6.0-KB970401-x64.msu

  473 KB

   cccccc
 • ସିଷ୍ଟମ୍ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡିକ

  ସମର୍ଥ କରୁଥିବା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଗୁଡିକ:

  Windows Vista, Windows Vista 64-bit Editions Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

   ccccc
 • ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ

   ccccccc

ଲୋକପ୍ରିୟ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‌ଗୁଡିକ

 • Loading...

  ଆପଣଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଗୁଡିକ ଲୋଡ ହେଉଛି, ଦୟାକରି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ...

ମୁକ୍ତ PC ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ

 • ସୁରକ୍ଷା ପେଚ୍‌ଗୁଡିକ
 • ସଫ୍ଟଓ୍ୱେୟାର୍‌ ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ
 • ସେବା ପ୍ୟାକଗୁଡିକ
 • ହାର୍ଡ୍‌‌ୱେର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍‌ଗୁଡିକ
Microsoft Update ଚଳାନ୍ତୁ
ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ
moreinfo