Office

Microsoft Office ପର୍ଦ୍ଦା ଆଭାସ ଭାଷା

ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ:
ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପାଦାନର ପାଠ୍ୟ – ଯେପରିକି ବଟନ୍​ଗୁଡିକ, ମେନୁଗୁଡିକ, ଏବଂ ସଂଳାପ ବାକ୍ସଗୁଡିକ- ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦେଖାଇବାକୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଆଭାସ ଅନୁବାଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  ସଂସ୍କରଣ:

  14.0

  ଫାଇଲ୍ ନାମ:

  ScreenTipLanguage-or-in-32bit.exe

  ScreenTipLanguage-or-in-64bit.exe

  ତାଇଖ ପ୍ରକାଶିତ:

  12-04-11

  ଫାଇଲ୍ ଆକାର:

  1.7 MB

  1.7 MB

   ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପାଦାନ – ଯେପରିକି ବଟନ୍​ଗୁଡିକ, ମେନୁଗୁଡିକ, ଏବଂ ସଂଳାପ ବାକ୍ସଗୁଡିକ- ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଏବଂ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା ବୁଝିପାରୁନଥିବା ଭାଷାରେ ସସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା Microsoft Office ଆପ୍ଲିକେସନ୍​ଗୁଡିକ ନେଭିଗେଟ୍ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଆଭାସ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ.


   କିଛି ବ୍ୟବହାର ଦୃଶ୍ୟର ଉଦାହରଣଗୁଡିକ ହେଉଛି:
   • ଦ୍ଵି-ଭାଷୀ ତଥା ବହୁ-ଭାଷୀ ଭାଷା ସହାୟକ
   • ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ବୁଝି ପାରୁ ନଥିବା ଭାଷାଗୁଡିକରେ ସମର୍ଥନ କରିବା ବଢାଇ ପାରିବ
   • ବୈଦେଶିକ ଭାଷାରେ ସାମୟିକ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏକ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ Office ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା (ରୋମିଂ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା)
   • ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିବା PC ଭାଷା ବ୍ୟବହାର
 • ସମର୍ଥ କରୁଥିବା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଗୁଡିକ:

  Windows 7, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3

   • ସମର୍ଥିତ Microsoft Office ଅନୁପ୍ରୟୋଗସମୂହ:
     Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Outlook 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office OneNote 2010, Microsoft Office Visio 2010, Microsoft Office Publisher 2010
   • ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆବଶ୍ୟକ:
     ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଏବଂ ଜଟିଳ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ୍ ଭାଷାଗୁଡିକ ହୁଏତ ସଂସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଫାଇଲ୍‌ଗୁଡିକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ । "ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଭାଷା ବିକଳ୍ପସମୂହ" ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ହୋଇପାରିବ ।
  • ଏହା ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଡାଉନ୍​ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ:
   1. ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଡାଉନ୍​ଲୋଡ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ.
   2. ନିମ୍ନଗୁଡିକରୁ ଗୋଟିଏ କରନ୍ତୁ:
    • ସଂସ୍ଥାପନା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ, ଚଲାନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ.
    • ପର ସମୟରେ ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଡାଉନ୍​ଲୋଡ୍​ଟି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ, ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ.
    • ସଂସ୍ଥାପନାଟି ବାତିଲ୍ କରିବାକୁ, ବାତିଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ.

   ପର୍ଦ୍ଦା ଆଭାସ ଭାଷା ଟର୍ନ୍ ଅଫ୍ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ:
   1. Office ଫାଇଲ୍ ବଟନ୍​ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ବିକଳ୍ପସମୂହ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଭାଷା ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 'ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାଷା ମେଳ' କରିବାକୁ ScreenTip ଭାଷା ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ.

   ଏହି ଡାଉନ୍​ଲୋଡ୍ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ:
   1. ପ୍ରାରମ୍ଭ ମେନୁରୁ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ୟାନେଲ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ.
   2. ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯୋଡନ୍ତୁ/ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ଦ୍ଵିବାର କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ.
   3. ସମ୍ପ୍ରତି ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡିକର ତାଲିକାରେ Microsoft Office ପର୍ଦ୍ଦା ଆଭାସ ଭାଷା ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା’ପରେ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଡନ୍ତୁ/ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ. ଯଦି ଏକ ସଂଳାପ ବାକ୍ସ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍​ଟି ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ.
   4. ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହଁ କିମ୍ବା ଠିକ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ.

ଲୋକପ୍ରିୟ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‌ଗୁଡିକ

Loading your results, please wait...

ମୁକ୍ତ PC ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ

 • ସୁରକ୍ଷା ପେଚ୍‌ଗୁଡିକ
 • ସଫ୍ଟଓ୍ୱେୟାର୍‌ ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ
 • ସେବା ପ୍ୟାକଗୁଡିକ
 • ହାର୍ଡ୍‌‌ୱେର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍‌ଗୁଡିକ