Office

Microsoft Office ପର୍ଦ୍ଦା ଆଭାସ ଭାଷା

ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ:
ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପାଦାନର ପାଠ୍ୟ – ଯେପରିକି ବଟନ୍​ଗୁଡିକ, ମେନୁଗୁଡିକ, ଏବଂ ସଂଳାପ ବାକ୍ସଗୁଡିକ- ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦେଖାଇବାକୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଆଭାସ ଅନୁବାଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ.

ଲୋକପ୍ରିୟ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‌ଗୁଡିକ

Loading your results, please wait...

ମୁକ୍ତ PC ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ

  • ସୁରକ୍ଷା ପେଚ୍‌ଗୁଡିକ
  • ସଫ୍ଟଓ୍ୱେୟାର୍‌ ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ
  • ସେବା ପ୍ୟାକଗୁଡିକ
  • ହାର୍ଡ୍‌‌ୱେର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍‌ଗୁଡିକ