Windows

Windows 8.1 ଭାଷା ଇଣ୍ଟର୍‌ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ (LIP)

ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ:
Windows 8.1 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ (LIP) Windows 8.1 ର ସର୍ବାଧିକ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏକ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟକୃତ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  ସଂସ୍କରଣ:

  1.0

  ଫାଇଲ୍ ନାମ:

  LIP_or-IN-32bit.mlc

  LIP_or-IN-64bit.mlc

  ତାଇଖ ପ୍ରକାଶିତ:

  12-11-13

  ଫାଇଲ୍ ଆକାର:

  2.7 MB

  4.1 MB

   Windows ଭାଷା ଇଣ୍ଟର୍‌ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ (LIP) Windows ର ବିସ୍ତୃତଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଅନୁବାଦିତ ସଂସ୍କରଣର ଏକ ଅଂଶ ପ୍ରଦନ କରେ. LIP ସଂସ୍ଥାପନ କରିବ ପରେ, ୱିଜାର୍ଡ୍‌ର ପାଠ୍ୟ, ସଂଳାପ ବାକ୍ସଗୁଡିକ, ମେନ୍ୟୁ, ଏବଂ ସହାୟତା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡିକ LIP ଭାଷାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ. ପାଠ୍ୟ ଯାହା ଅନୁବାଦିତ ହୋଇନାହିଁ ତାହା Windows 8.1 ର ମୂଳ ଭାଷାରେ ରହିବ. ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ Windows 8.1 ର ଏକ ସ୍ପେନୀୟ ସଂସ୍କରଣ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏକ କାଟାଲାନ୍ LIP ସଂସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ପାଠ୍ୟ ସ୍ପେନୀୟରେ ଦୃଶ୍ୟଲବ୍ଧ ହେବ. ଆପଣ ଏକ ମୂଳ ଭାଷାରେ ଏକ ଠାରୁ ଅଧିକ LIP ସଂସ୍ଥାପନ କରିବେ Windows LIP ଗୁଡିକ ସମସ୍ତ Windows 8.1 ସଂସ୍କରଣଗୁଡିକରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବ.
 • ସମର୍ଥ କରୁଥିବା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଗୁଡିକ:

  Windows 8.1

   • ସିଷ୍ଟମ୍ ଆବଶ୍ୟକରାଗୁଡିକ ପାଇଁ, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ

   • ପୂର୍ବ-ସ୍ଥାପନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଗୁଡିକ ପାଇଁ, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ

   1. ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ଵା ଡ୍ରପ୍-ଡାଉନ୍ ତାଲିକା ଠାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ଚୟନ କରନ୍ତୁ.
   2. ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରନ୍ତୁ:
    • ତୁରନ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ, ଚାଳନ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ.
    • ଏକ ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ସଂସ୍ଥାପନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍‌କୁ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ, ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ
   • ସଂସ୍ଥାପନ ପରବର୍ତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଗୁଡିକ ପାଇଁ, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ

   • ଜ୍ଞାତ ତ୍ରୁଟିଗୁଡିକ ପାଇଁ, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ

ଲୋକପ୍ରିୟ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‌ଗୁଡିକ

Loading your results, please wait...

ମୁକ୍ତ PC ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ

 • ସୁରକ୍ଷା ପେଚ୍‌ଗୁଡିକ
 • ସଫ୍ଟଓ୍ୱେୟାର୍‌ ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ
 • ସେବା ପ୍ୟାକଗୁଡିକ
 • ହାର୍ଡ୍‌‌ୱେର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍‌ଗୁଡିକ