Windows Vista ପାଇଁ Windows Internet Explorer 8
Update
Internet Explorer 8. ଦ୍ରୁତତର, ସହଜତର, ଅଧିକ ଗୋପନୀୟ, ଏବଂ ଅଧିକ ନିରାପଦ ।
ମାଗଣା
ମୁକ୍ତ ତାରିଖ:
01-06-09
Microsoft Office ପ୍ରୁଫିଂ ଉପକରଣସମୂହ - BETA
Application
Microsoft Office ପ୍ରୁଫିଂ ଉପକରଣ ପ୍ୟାକ୍‍ ଗୁଡିକ ଅତିରିକ୍ତ ଭାଷାଗୁଡିକରେ ଲିଖିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସମୂହକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଗଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିଥାଏ. ଏହି BETA ପ୍ୟାକ୍‍ ଗୁଡିକ Office 2013, Office 2010 କିମ୍ବା Office 2007 ସିଷ୍ଟମଗୁଡିକ ସହିତ ସଙ୍ଗତଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍କରଣଗ...
ମାଗଣା
ମୁକ୍ତ ତାରିଖ:
10-10-14
Windows Vista ଭାଷା ଇଣ୍ଟର୍‌ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍
Application
Windows Vista ପାଇଁ Windows Vista ଭାଷା ଇଣ୍ଟର୍‌ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ (LIP) Windowsର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଆଂଶିକ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିବା ପାଠାନ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରେ.
ମାଗଣା
ମୁକ୍ତ ତାରିଖ:
23-06-08
Windows 7 64-ବିଟ୍ ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ Windows Server 2008 R2 64-ବିଟ୍ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ Internet Explorer 11
Update
Windows 7 ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ପ୍ରବାହୀ ବ୍ରାଉଜର୍ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ.
ମାଗଣା
ମୁକ୍ତ ତାରିଖ:
06-11-13
Microsoft Office ପର୍ଦ୍ଦା ଆଭାସ ଭାଷା
Application
ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପାଦାନର ପାଠ୍ୟ – ଯେପରିକି ବଟନ୍​ଗୁଡିକ, ମେନୁଗୁଡିକ, ଏବଂ ସଂଳାପ ବାକ୍ସଗୁଡିକ- ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦେଖାଇବାକୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଆଭାସ ଅନୁବାଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ.
ମାଗଣା
ମୁକ୍ତ ତାରିଖ:
12-04-11
Microsoft Visual Studio 2010 ପାଇଁ କ୍ୟାପସନ୍ ଭାଷା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍
Tool
Microsoft Captions Language Interface (CLIP) ହେଉଛି ଏକ ସରଳ ଭାଷା ଅନୁବାଦ ସମାଧାନ, ଯାହା ଇଂରାଜୀରୁ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶବ୍ଦରେ ଅନୁବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଟୁଲ୍ଟିପ୍ କ୍ୟାପସନ୍ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।
ମାଗଣା
ମୁକ୍ତ ତାରିଖ:
09-08-10
February 2009 Security Release ISO Image - ଓଡିଆ - ଭାରତ
Security Patch
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ମାଗଣା
ମୁକ୍ତ ତାରିଖ:
08-02-09
Security Update for the 2007 Microsoft Office System (KB976321) - ଓଡିଆ
Security Patch
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ମାଗଣା
ମୁକ୍ତ ତାରିଖ:
10-05-10
Microsoft Readiness App - ଓଡିଆ
Application
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ମାଗଣା
ମୁକ୍ତ ତାରିଖ:
09-09-14
Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB983486) - ଓଡିଆ
Update
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ମାଗଣା
ମୁକ୍ତ ତାରିଖ:
04-06-10