Windows 7 64-ବିଟ୍ ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ Windows Server 2008 R2 64-ବିଟ୍ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ Internet Explorer 11
Update
Windows 7 ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ପ୍ରବାହୀ ବ୍ରାଉଜର୍ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ.
ମାଗଣା
ମୁକ୍ତ ତାରିଖ:
06-11-13
Windows Vista ପାଇଁ Windows Internet Explorer 8
Update
Internet Explorer 8. ଦ୍ରୁତତର, ସହଜତର, ଅଧିକ ଗୋପନୀୟ, ଏବଂ ଅଧିକ ନିରାପଦ ।
ମାଗଣା
ମୁକ୍ତ ତାରିଖ:
01-06-09
Windows Vista ଏବଂ Windows Server 2008 ପାଇଁ Windows Internet Explorer 9
Update
Windows Internet Explorer 9 ଆପଣଙ୍କର ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ଗୁଡିକକୁ ଆଦର କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର PC ରେ ମୂଳ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ଗୁଡିକକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ।
ମାଗଣା
ମୁକ୍ତ ତାରିଖ:
25-05-11
Windows 7 ପାଇଁଁ Internet Explorer 11
Update
Windows 7 ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ପ୍ରବାହୀ ବ୍ରାଉଜର୍ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ.
ମାଗଣା
ମୁକ୍ତ ତାରିଖ:
06-11-13