Update
Windows 7 ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ପ୍ରବାହୀ ବ୍ରାଉଜର୍ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ.
ମାଗଣା
Update
Internet Explorer 8. ଦ୍ରୁତତର, ସହଜତର, ଅଧିକ ଗୋପନୀୟ, ଏବଂ ଅଧିକ ନିରାପଦ ।
ମାଗଣା
Update
Windows Internet Explorer 9 ଆପଣଙ୍କର ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ଗୁଡିକକୁ ଆଦର କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର PC ରେ ମୂଳ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ଗୁଡିକକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ।
ମାଗଣା
Update
Windows 7 ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ପ୍ରବାହୀ ବ୍ରାଉଜର୍ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ.
ମାଗଣା