Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight*
PolskaZmień|Wszystkie witryny firmy Microsoft
Microsoft

Zasady zachowania poufności informacji Programu poprawy jakości obsługi klienta firmy Microsoft®

Zaktualizowano: Luty 2009

Firma Microsoft poświęca wiele uwagi ochronie prywatności użytkowników. W tych zasadach zachowania poufności informacji wyjaśniono proces zbierania danych w raportach Programu poprawy jakości obsługi klienta (CEIP, Customer Experience Improvement Program) firmy Microsoft i sposoby korzystania z nich w przypadku uczestnictwa w tym programie. Te zasady nie dotyczą żadnych innych witryn, produktów ani usług firmy Microsoft dostępnych online lub offline.

Zbieranie i używanie informacji

Jeśli klient uczestniczy w programie, firma Microsoft zbiera podstawowe informacje o tym, jak korzysta on z programów, oraz o jego komputerze (urządzeniu) i podłączonych urządzeniach. Zbierane są także informacje na temat konfiguracji i wydajności komputera i urządzeń. Utworzone raporty są wysyłane do firmy Microsoft, aby ułatwić rozwiązywanie często występujących problemów i ulepszanie często używanych funkcji.

Udział w Programie poprawy jakości obsługi klienta można zazwyczaj rozpocząć podczas pierwszej instalacji produktu firmy Microsoft. Aby później zmienić opcje dotyczące uczestnictwa w programie, w większości programów firmy Microsoft należy kliknąć menu Pomoc, a następnie wybrać polecenie Opcje opinii klientów. (W przypadku niektórych produktów może być wymagane sprawdzenie menu ustawień lub opcji).

Raporty Programu poprawy jakości obsługi klienta zazwyczaj zawierają następujące informacje:

Konfiguracja. Na przykład liczba procesorów znajdujących się w komputerze, liczba używanych połączeń sieciowych, wersja używanego obecnie systemu operacyjnego, rozdzielczości ekranów dla urządzeń wyświetlających obraz, siła sygnału połączenia bezprzewodowego między komputerem a odtwarzaczem multimedialnym oraz informacje o używaniu funkcji, takich jak połączenie bezprzewodowe Bluetooth lub połączenie USB o dużej szybkości.

Wydajność i niezawodność. Na przykład szybkość reakcji programu na kliknięcie przycisku, liczba problemów występujących podczas korzystania z programu albo urządzenia i szybkość wysyłania lub odbierania informacji przy użyciu połączenia sieciowego.

Korzystanie z programu. Na przykład najczęściej używane funkcje, częstotliwość uruchamiania programów oraz liczba folderów tworzonych zazwyczaj na pulpicie.

Przy użyciu funkcji internetowych danego oprogramowania do odwiedzanych witryn i używanych usług sieci web są wysyłane standardowe informacje o komputerze użytkownika. Te informacje zwykle nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Standardowe informacje o komputerze zawierają zazwyczaj określone informacje o oprogramowaniu i sprzęcie, takie jak adres IP, wersja systemu operacyjnego, wersja przeglądarki sieci web, identyfikator sprzętu (określający nazwę, wersję i producenta urządzenia) oraz ustawienia regionalne i językowe. Z każdym raportem Programu poprawy jakości obsługi klienta wysyłanym do firmy Microsoft są także wysyłane standardowe informacje o komputerze, ale firma Microsoft nie przechowuje adresów IP uczestników z raportami Programu poprawy jakości obsługi klienta.

Program poprawy jakości obsługi klienta generuje unikatowy identyfikator globalny (GUID, Globally Unique Identifier), który jest przechowywany na komputerze uczestnika i umożliwia jednoznaczną identyfikację tego komputera. Identyfikator GUID to losowo wygenerowana liczba, która nie zawiera żadnych informacji osobistych. Nie jest on używany do identyfikowania uczestnika. Identyfikator GUID jest używany w Programie poprawy jakości obsługi klienta do oceny zróżnicowania opinii i do określenia ich priorytetów. Za pomocą identyfikatora GUID można na przykład odróżnić klienta doświadczającego danego problemu sto razy od innych klientów, którzy doświadczyli tego problemu tylko raz. Identyfikator GUID jest przechowywany na komputerze i przesyłany z każdym raportem Programu poprawy jakości obsługi klienta. Do raportów Programu poprawy jakości obsługi klienta nie są celowo dołączane żadne informacje kontaktowe dotyczące uczestników, takie jak imię i nazwisko, adres lub numer telefonu. Do niektórych raportów mogą jednak zostać przypadkowo dołączone indywidualne identyfikatory (inne niż identyfikator GUID), takie jak numer seryjny urządzenia podłączonego do komputera. Firma Microsoft filtruje informacje zawarte w raportach Programu poprawy jakości obsługi klienta w celu usunięcia wszelkich indywidualnych identyfikatorów, które mogą się w nich znajdować.

Firma Microsoft korzysta z informacji Programu poprawy jakości obsługi klienta do ulepszania oprogramowania. Te informacje mogą zostać udostępnione jej partnerom, ale nie umożliwiają one identyfikacji uczestników programu.

Informacje zbierane przez firmę Microsoft lub do niej wysyłane mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych albo w dowolnym innym kraju, w którym mieści się siedziba firmy Microsoft, jej oddziały, przedstawicielstwa lub agencje. Firma Microsoft może ujawnić te informacje, jeśli jest do tego zobowiązana na mocy przepisów prawa lub jeśli uzna, działając w dobrej wierze, że takie postępowanie jest niezbędne do: (a) przestrzegania przepisów prawa lub podporządkowania się nakazom sądowym nałożonym na firmę Microsoft lub witrynę; (b) ochrony lub obrony praw albo własności firmy Microsoft i rodziny jej witryn sieci web; (c) wykonywania działań w krytycznych okolicznościach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego pracowników firmy Microsoft, użytkowników jej produktów lub usług albo bezpieczeństwa publicznego. Firma Microsoft sporadycznie zleca innym firmom świadczenie ograniczonych usług w jej imieniu. Usługi te obejmują prowadzenie obsługi klientów, przetwarzanie transakcji i przeprowadzanie analiz statystycznych raportów. Firma Microsoft udostępnia takim firmom tylko informacje niezbędne do zrealizowania danej usługi. Firmy te są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji i nie wolno im wykorzystywać ich w jakimkolwiek innym celu.

Bezpieczeństwo

Firma Microsoft poświęca wiele uwagi ochronie i zapewnieniu bezpieczeństwa gromadzonych informacji. W Programie poprawy jakości obsługi klienta są używane różne technologie i procedury bezpieczeństwa w celu ochrony raportów przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. Na przykład informacje otrzymywane od uczestników są przechowywane w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie, znajdujących się w strzeżonych pomieszczeniach.

Zmiany w tych zasadach

Firma Microsoft może czasami aktualizować te zasady zachowania poufności informacji. W takiej sytuacji zostanie również skorygowana data „ostatniej aktualizacji” podana na początku tych zasad zachowania poufności informacji. Firma Microsoft zachęca do okresowego przeglądania tych zasad w celu zapewnienia znajomości bieżących działań firmy Microsoft na rzecz ochrony gromadzonych informacji.

Informacje dodatkowe

Firma Microsoft zaprasza do przesyłania uwag dotyczących tych zasad zachowania poufności informacji. Osoby, które uważają, że firma Microsoft nie przestrzega tych zasad, mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej. W takiej sytuacji podejmiemy uzasadnione działania w celu jak najszybszego określenia i rozwiązania problemów.

CEIP Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
Wiadomości e-mail prosimy wysyłać na adres askceip@microsoft.com.
Informacje kontaktowe dotyczące przedstawicielstw firmy Microsoft lub jej oddziałów działających w danym kraju albo regionie można znaleźć na stronie www.microsoft.com/worldwide.©2017 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt z nami |Zasady użytkowania witryny microsoft.com |Znaki towarowe |Ochrona prywatności