Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 - دری
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - دری، یک رابط کاربری ترجمه شده برای بسیاری از برنامه های Microsoft Office 2013 فراهم می آورد.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1434/5/4
  بستۀ رابط لسان Windows 7
  Application
  بستۀ رابط لسان Windows 7 (LIP) یک رابط استفاده کنندۀ محلی ساخته شدۀ بخشیی برای ناحیه های مورد استفادۀ گستردۀ Windows 7 را تهیه میکند
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1432/2/21
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 - دری
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 - دری یک رابط استفاده کنندۀ دری را برای چندین برنامه های Microsoft Office 2010 تهیه میکنند.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1432/9/3
  Windows 8.1، بستۀ رابط لسانی (LIP)
  Tool
  بستۀ رابط لسانی (LIP) Windows 8.1 رابط استفاده کنندۀ جزوی را برای ساحات که زیادتر در Windows 8.1 استفاده میشود فراهم میکند.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1435/1/9
  زبان رهنمایی مایکروسافت آفیس
  Application
  از ترجمه رهنمایی ها برای نمایش متن اجزای نمایش داده شده - مانند دکمه ها، منوها و باکس های گفتگو - به یک زبان دیگر استفاده کنید.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1434/5/3
  Language Packs for SharePoint Server 2013 - [دری[
  Application
  بسته های لسانی ایجاد سایت ها و مجموعه سایت ها به چند لسان را ممکن میسازند، بدون اینکه نصب جداگانه چند SharePoint Server 2013 به لسان های مختلف ضرورت داشته باشد.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1435/6/1
  Internet Explorer 11 برای Windows 7 64-bit Edition و Windows Server 2008 R2 64-bit Edition
  Update
  مرورگر سریع و آسان توصیه شده برای Windows 7 را دانلود کنید.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1435/1/3
  بسته ربط دهنده زبان (LIP) Windows 8
  Tool
  بسته ربط دهنده زبان Windows 8نسخه تا حدود ربط دهنده استفاده کننده محلی ساخته شده را برای بیشترین حوزه های Windows 8 که استفاده میشود ارائه میدهد.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1434/1/20
  Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack x64
  Application
  همراه این بستۀ الگوی لسان شما میتوانید سایت های SharePoint را غیر از لسان حالت اصلی انتخاب شده در نصب سازی بسازید.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1431/8/1
  Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack
  Application
  همراه این بستۀ الگوی لسان شما میتوانید سایت های SharePoint را غیر از لسان حالت اصلی انتخاب شده در نصب سازی بسازید.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1431/8/1