Internet Explorer 11 برای Windows 7
  Update
  مرورگر سریع و آسان توصیه شده برای Windows 7 را دانلود کنید.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1435/1/3
  زبان رهنمایی مایکروسافت آفیس
  Application
  از ترجمه رهنمایی ها برای نمایش متن اجزای نمایش داده شده - مانند دکمه ها، منوها و باکس های گفتگو - به یک زبان دیگر استفاده کنید.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1432/7/26
  بسته های لسانی برای Microsoft Office Web Apps Server
  Application
  بسته های لسانی نصب لسان های رابط اضافی در Office Web Apps Server را ممکن میسازند.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1435/6/1
  Language Packs for SharePoint Server 2013 - [دری[
  Application
  بسته های لسانی ایجاد سایت ها و مجموعه سایت ها به چند لسان را ممکن میسازند، بدون اینکه نصب جداگانه چند SharePoint Server 2013 به لسان های مختلف ضرورت داشته باشد.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1435/6/1
  Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB982308) - دری
  Security Patch
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1431/6/22
  Windows Phone 7 Connector (for Mac) Welcome Video - دری
  Document
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1431/11/13
  Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB982124) - دری
  Security Patch
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1431/6/22
  SharePoint Server 2007 Language Pack x64
  Application
  بسته های لسان ساختن سایت های Microsoft Office SharePoint و مجموعه های سایت را در لسان های چندگانه بدون نیازمندی به نصب سازی های جداگانۀ Microsoft Office SharePoint قادر میکنند.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1431/7/28
  بسته خدماتی 2 برای Microsoft 2010 Server Language Pack (KB2687462)
  Service Pack
  بسته خدماتی 2 (SP2) برای Microsoft 2010 Server Language Pack بشمول بهنگام سازی های جدید است که امنیت، موثریت و پایداری سیستم را بهبود میدهد. برعلاوه، این SP منحیث تجمیع همه بهنگام سازی های نشر شده قبلی میباشد.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1434/9/12
  Windows Phone 7 Connector (for Mac) - Beta - دری
  Application
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1432/6/13