Application
  بستۀ رابط لسان Windows 7 (LIP) یک رابط استفاده کنندۀ محلی ساخته شدۀ بخشیی برای ناحیه های مورد استفادۀ گستردۀ Windows 7 را تهیه میکند
  مجانی
  Application
  از ترجمه رهنمایی ها برای نمایش متن اجزای نمایش داده شده - مانند دکمه ها، منوها و باکس های گفتگو - به یک زبان دیگر استفاده کنید.
  مجانی
  Application
  Microsoft Office Language Accessory Pack 2016 - [دری] بسته به لسان نصب شده شما، صفحه نمایش، رهنما یا اسباب تصحیح بیشتری اضافه میکند.
  مجانی
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - دری، یک رابط کاربری ترجمه شده برای بسیاری از برنامه های Microsoft Office 2013 فراهم می آورد.
  مجانی
  Update
  مرورگر سریع و آسان توصیه شده برای Windows 7 را دانلود کنید.
  مجانی
  Application
  بسته های لسانی ایجاد سایت ها و مجموعه سایت ها به چند لسان را ممکن میسازند، بدون اینکه نصب جداگانه چند SharePoint Server 2016 به لسان های مختلف ضرورت داشته باشد.
  مجانی
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 - دری یک رابط استفاده کنندۀ دری را برای چندین برنامه های Microsoft Office 2010 تهیه میکنند.
  مجانی
  Update
  مرورگر سریع و آسان توصیه شده برای Windows 7 را دانلود کنید.
  مجانی
  Tool
  بستۀ رابط لسانی (LIP) Windows 8.1 رابط استفاده کنندۀ جزوی را برای ساحات که زیادتر در Windows 8.1 استفاده میشود فراهم میکند.
  مجانی
  Application
  از ترجمه رهنمایی ها برای نمایش متن اجزای نمایش داده شده - مانند دکمه ها، منوها و باکس های گفتگو - به یک زبان دیگر استفاده کنید.
  مجانی