Office

  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 - دری

  تغییر لسان:
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 - دری یک رابط استفاده کنندۀ دری را برای چندین برنامه های Microsoft Office 2010 تهیه میکنند.
  • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
   نسخه:

   1

   نام فایل:

   languageinterfacepack-x86-prs-af.exe

   languageinterfacepack-x64-prs-af.exe

   O14LipHelp-prs-af.chm

   تاریخ چاپ:

   1432/9/3

   اندازه فایل:

   13.1 MB

   14.6 MB

   211 KB

    Microsoft Office Language Interface Pack 2010 - دری یک رابط استفاده کنندۀ دری را تهیه میکند برای:
    • Microsoft Office Excel 2010

    • Microsoft Office OneNote 2010

    • Microsoft Office Outlook 2010

    • Microsoft Office PowerPoint 2010

    • Microsoft Office Word 2010
  • سیستم های عامل پشتیبانی شده:

   Windows 7; Windows Vista

    • نرم افزار مورد نیاز است: هر سوت یا رونویسی مستقل Microsoft Office 2010 شامل یک یا بیشتر برنامه های ذیل: Excel، OneNote، Outlook، PowerPoint یا Word.
    • نیازمندی های فضای دیسک: بر علاوه بر فضای دیسک مورد استفادۀ هم اکنون توسط برنامه های نصب شدۀ Office 2010، میگابایت 20 فضای دیسک سخت مورد نیاز است.
   • برای نصب این دانلود:
    1. دانلود نمایید LanguageInterfacePack.exe پرونده را با کلیک نمودن دانلود دکمه (بالا) و حفظ نمودن پرونده به دیسک سخت خود.
    2. دوبار کلیک نمایید LanguageInterfacePack.exe پروندۀ برنامه در صفحه را برای تکمیل کردن نصب سازی.
    3. هدایات را در صفحه برای تکمیل کردن نصب سازی تعقیب نمایید.
    4. وقتی پروندۀ بخوانید مرا برای Microsoft Office 2010 Language Interface Pack نصب شد، میتواند در C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE14\LCID\LIPread.htmshared\OFFICE14\LCID\LIPread.htm پیدا شود.
    5. بهروز رسانی Office 2007 با Office 2007 یا یک نسخۀ قدیمی به Office 2010 با Office 2010 Language Interface Pack پشتیبانی نمیشود. اگر شما خواهشمندید که نصب سازی اساسی Office 2007 در Office 2010 با Office 2010 Language Interface Pack بهروز رسانی کنید، شما باید:
     • Office 2007 Language Interface Pack را عدم نصب نمایید
     • تنظیم بندی Office 2010 را اجرا نمایید و گزینۀ بهروز رسانی را اختیار نمایید.
     • زمانیکه تنظیم بندی Office 2010 تکمیل شد، Office 2010 Language Interface Pack را نصب و پیکربندی نمایید


     • فعال سازی محصول Office خود:
     • اگر شما مشکلی در خواندن کل کود نصب سازی در دایلوگ " Microsoft Office Activation Wizard" دارید، یا کل کود نصب سازی بطور درست نمایش نمیشود زمان استفاده از Microsoft® Office Language Interface Pack 2010، لطفاً طلسم را لغو نمایید و به محصول انگلیسی خود برای فعال سازی محصول Microsoft Office تبدیل شوید.


    هدایات برای استفاده:

    برای تبدیل کردن رابط استفاده کننده به لسان Microsoft Office Language Interface Pack 2010 - دری، این اقدامات را تعیب نمایید:

    1. راه اندازی Microsoft Office 2010 ترجیحات لسان از Start\All Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Tools منیو.
    2. زیر نمایش و لسان های کمک را اختیار نمایید, زیر لسان نمایش لسان مورد نیاز را انتخاب نمایید و کلیک نمایید در به حیث حالت اصلی تنظیم نمایید دکمه.
    3. زیر لسان های ویرایش را اختیار نمایید، لسان مورد نیاز را اختیار نمایید و کلیک نمایید روی به حیث حالت اصلی تنظیم نمایید دکمه.
    4. کلیک نمایید تأیید دکمه.

    تنظیمات لسان که شما انتخاب نمودید باری دیگر که شما برنامه های Office خود را آغاز میکنید، تاثیر خواهند گرفت.
    یادداشت: کمک نمیتواند به لسان Microsoft Office Language Interface Pack 2010 - دری تبدیل شود. کمک همیشه در لسان نصب سازی اصلی شما باقی خواهد ماند.
    همیشه کمک را در لیست انداختن پایین به لسان اساسی تنظیم نمایید.

    برای دور سازی این دانلود:
     اقدامات ذیل را در Windows XP Home یا Professional تعقیب نمایید:
    1. از همه برنامه ها خارج شوید.
    2. دوبار کلیک نمایید افزودن یا دور سازی برنامه ها نماد در صفحۀ کنترول Windows.
    3. کلیک Microsoft Office Language Interface Pack 2010 در برنامه های نصب شدۀ کنونی جعبه، بعد کلیک نمایید دور سازی دکمه.
    4. هدایات را در صفحه تعقیب نمایید

     این اقدمات را در Windows Vista یا Windows 7 تعقیب نمایید:
    1. از همه برنامه ها خارج شوید.
    2. دوبار کلیک نمایید برنامه ها و ویژگی ها نماد در صفحۀ کنترولWindows.
    3. در یک برنامه را عدم نصب یا تبدیل نمایید گزینه، کلیک Microsoft Office Language Interface Pack 2010 - دری در برنامه های نصب شدۀ کنونی جعبه، بعد انتخاب نمایید عدم نصب گزینه.
    4. هدایات را در صفحه تعقیب نمایید    در صورتیکه شما اجزاء فایل CHMرا بعد از داونلود کردن مشاهده کرده نتوانستید به منظور مشاهده کردن ان اقدامات ذیل را اتخاذ نمایید. :
    1. فولدری را که در ان فایل CHM داونلود کرده اید باز کنید.
    2. روی CHM تکمه راست ماوس را کلیک کنیدو از مینوی که باز میشود تنظیمات را انتخاب نمایید.
    3. در برگ عمومی تکمه بازکن را کلید کنید و سپس تکمه OK را کلیک کنید.
    4. فایل CHM را دومرتبه کلید کنید ، حالا شما قادر به دیدن اجزاء این هستید.

  دانلودهای پر طرفدار

  Loading your results, please wait...

  تازه گی ها رایگان کامپیوتر

  • تکه های امنیتی
  • آوری های نرم افزار
  • بستۀ خدمت
  • درایور سخت افزار