بسته های لسانی ویژه SharePoint Foundation 2013
  Application
  بسته های لسانی ایجاد سایت ها و مجموعه سایت ها به چند لسان را ممکن میسازند، بدون اینکه نصب جداگانه چند SharePoint Foundation 2013 به لسان های مختلف ضرورت داشته باشد
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1435/6/2
  Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB982158) - دری
  Security Patch
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1431/6/22
  Windows Phone 7 Connector (for Mac) - Beta - دری
  Application
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1432/6/13
  Office Online Server Language Pack
  Application
  Office Online Server Language Pack لسان های اضافی ویژهOffice Online Server ارائه میکند
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1437/7/20
  Internet Explorer 11 برای Windows 7
  Update
  مرورگر سریع و آسان توصیه شده برای Windows 7 را دانلود کنید.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1435/1/3
  Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB982124) - دری
  Security Patch
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1431/6/22
  Windows Phone 7 Connector (for Mac) Help Documentation - دری
  Document
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1431/11/13
  Windows Phone 7 Connector (for Mac) Welcome Video - دری
  Document
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1431/11/13
  Security Update for Microsoft Office SharePoint Server 2007 (KB979445), 32-bit Edition - دری
  Security Patch
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1431/6/22
  Windows Phone 7 Connector (for Mac) Beta - دری
  Application
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1432/1/9