د Windows® XP پښتو برسېر بنډل
  Application
  د Windows XP مسلکي او Windows XP کور نسخې لپاره زبني برسېر بنډلونه (LIP) د نویو راټوکېدونکیو یا لږکیو د ژبو بازارونو لپاره یو ځايي شوی کارن برسېر برابروي.
  وړیا
  د خپریدلو نیټه:
  1428/5/19
  Microsoft Office د کرې کتنې آلا ت دوه پښتو ــ
  Application
  د Microsoft Officeد کره کتنې آلات تاسو په نورو ژبو کښې هم د ترميم جوګه کولې شي.
  وړیا
  د خپریدلو نیټه:
  1434/2/25
  Office 2003 [‫پښتو] برسېر بنډل
  Application
  د Microsoft Office 2003 لپاره د [پښتو‫] برسېریز بنډل د ګڼو Microsoft Office 2003 پروګرامونو لپاره د [پښتو‫] کارن برسېر برابروي.
  وړیا
  د خپریدلو نیټه:
  1427/9/25
  Microsoft Readiness App - پښتو
  Application
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  وړیا
  د خپریدلو نیټه:
  1435/9/2
  February 2009 Security Release ISO Image - پښتو - افغانستان
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  وړیا
  د خپریدلو نیټه:
  1430/2/13
  Office 2003 خدمت پیک 3 (SP3) د پاره د ژبې انټرفیس پیک
  Service Pack
  Office 2003 خدمت پیک 3 د پاره د ژبې انټرفیس د Office 2003 ژبې انټرفیس پیک د پاره اوسانی تازه کېدنې ورکوي.
  وړیا
  د خپریدلو نیټه:
  1428/9/6
  Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB976884) - پښتو
  Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  وړیا
  د خپریدلو نیټه:
  1430/12/21
  Xbox Game Support Updates - پښتو - افغانستان
  Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  وړیا
  د خپریدلو نیټه:
  1428/12/5
  Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB983486) - پښتو
  Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  وړیا
  د خپریدلو نیټه:
  1431/6/22
  Windows Vista Credential Provider Samples - پښتو - افغانستان
  SDK
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  وړیا
  د خپریدلو نیټه:
  1427/11/28