Microsoft.ro
Partner Learning Center

Regulamentul oficial al campaniei promoţionale Microsoft
"Testați-vă cunoștințele!"

20 septembrie - 30 noiembrie 2012

ART. 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI

Organizatorii campaniei promoţionale "Testați-vă cunoștințele!" (denumită în continuare "Promoţia") sunt Microsoft România SRL, cu sediul social în Bucureşti, Piaţa Presei Libere, Nr.3-5, Clădirea City Gate, Turnul de Sud, et. 2 şi Create Direct SRL, cu sediul social în Bucuresti, Str. George Missail, Nr.50, denumiţi în continuare Organizatori.

Campania promoţională se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează "Regulamentul"). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la campania promoţională.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt.

ART. 2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI

Campania promoţională "Testați-vă cunoștințele!" va fi organizată şi se va desfăşura în perioada 20 septembrie - 30 noiembrie 2012 ("Durata Promoţiei").

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Promoţie are dreptul să participe orice persoană juridică înregistrată în România, certificată ca partener Microsoft pentru România, excepţie făcând Organizatorii şi celelalte companii implicate în organizarea şi desfăşurarea campaniei promoţionale. Participarea la această campanie promoţională are valoare de acceptare integrală şi liber consimţită a prevederilor prezentului Regulament.

Dreptul de participare aparţine în exclusivitate persoanei juridice care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament.

ART. 4. MODUL DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI

Promoţia se desfăşoară în perioada 20 septembrie - 30 noiembrie 2012.

Pentru a participa la Campanie, partenerii trebuie să acceseze pagina partner.microsoft.com/global/40092539 și să se înregistreze cu Live ID-ul asociat profilului de Microsoft Partner Network.

După ce s-au înscris, aceștia trebuie să urmeze cel puțin 5 dintre cursurile online de tip Partner Learning Center (PLC) training classes și cel puțin 3 Assessment-uri, astfel vor primi o șansă în tragerea la sorți de la finalul campaniei promoționale. Recomandăm cursurile și assessment-urile pentru următoarele competențe: Business Intelligence, Communications, Content Management, Customer Relationship Management, Data Platform, Desktop, Management and Virtualization, Messaging, Portals and Collaboration, Search, Server Platform, Small Business, Software Development.

Un partener poate primi maxim o șansă în tragerea la sorți de la finalul campaniei promoționale.

Un partener poate câștiga maxim un premiu în cadrul acestei campanii.

ART. 5. CONDIŢII DE VALIDARE

Pentru ca un câştigător să fie considerat validat, el trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiţii:

  1. Să îndeplinească toate condiţiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 3 din Regulament;
  2. Să se înregistreze cu live ID-ul asociat profilului de Microsoft Partner Network pe pagina partner.microsoft.com/global/40092539;
  3. Să fi absolvit cel puțin 5 dintre cursurile online de tip Partner Learning Center (PLC) training classes și cel puțin 3 dintre cursurile din tabelul menționat la Art. 4 al prezentului regulament;
  4. Un partener poate câștiga un singur premiu în cadrul acestei campanii.

ART. 6. PREMIILE PROMOŢIEI

Premiile oferite în cadrul Promoţiei sunt prezentate în tabelul următor:

Valoarea totală a premiilor este de 875 Euro cu TVA.

ART. 7. ACORDAREA PREMIILOR

Tragerea la sorţi va avea loc în saptămâna 10-14 decembrie 2012.

În cadrul tragerii la sorţi vor fi extrași 9 câștigători și 18 rezerve.

Câştigătorii premiiilor oferite prin tragere la sorţi vor fi persoane juridice și vor fi anunţate telefonic, în maxim 3 zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat din motive independente de organizator (datele furnizate sunt incomplete/greşite), Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestui termen.

În cazul în care un câştigător nu va putea fi contactat în cele 3 zile următoare tragerii la sorţi, câştigătorul va fi invalidat şi va fi contactată prima rezervă extrasă. Ciclul se repetă până la validarea tuturor câştigătorilor.

În tragerea la sorţi vor intra toate persoanele juridice care s-au înscris cu live ID-ul asociat profilului de Microsoft Partner Network pe pagina partner.microsoft.com/global/40092539 si au absolvit cel puțin 5 dintre cursurile online de tip Partner Learning Center (PLC) training classes și cel puțin 3 dintre cursurile din tabelul menționat la Art. 4 al prezentului regulament.

Numele câştigătorilor desemnati prin tragere la sorţi, precum şi premiile acordate vor fi făcute publice pe site-ul www.microsoft.ro/PLC în maxim 10 zile lucrătoare de la data efectuării tragerii la sorţi.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate data tragerii la sorţi, cu notificare prealabilă, păstrând numărul şi valoarea premiilor anunţate iniţial.

Tragerea la sorţi şi acordarea premiului se va face sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte cel putin un reprezentat al Organizatorilor Promoţiei şi un notar public ales de Organizatori.

Organizatorii nu îşi asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile.

Câştigătoriul va putea intra în posesia premiului oferit prin tragere la sorţi în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data anunţării premiului câştigat.

Premiile vor fi expediate după cum urmează:

Lista câştigătorilor validaţi va fi publicată, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii promoţiei pe site-ul www.microsoft.ro/PLC.

În cazul în care un câştigător nu poate fi premiat din motive independente de organizator (datele furnizate sunt incomplete/greşite), Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestor termene.

Art. 8. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Câştigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte şi nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor produselor.

Art. 9. TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorii (şi anume Create Direct SRL) se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinute de către câştigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

Art. 11. REGULAMENTUL PROMOŢIEI

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe web-site-ul www.microsoft.ro/PLC/regulament.aspx.

Art. 12. ÎNCETAREA PROMOŢIEI

Prezenta Promoţie poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Art. 13. DIVERSE

Contestatiile se depun in termen de 7 zile lucratoare de la data încheierii Promoţiei la sediul CREATE DIRECT la adresa Str. George Missail, Nr.50 in atentia drei. Raluca Cazacu.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica datele şi durata Promoţiei şi va face public acest lucru.

Microsoft