Office

Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – Türkmençe

Язык:
Русский
Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Türkmençe köp sanly Microsoft Office 2013 programmalary üçin terjime edilen ulanyjy interfeýsini hödürleýär.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Версия:

  2013

  File Name:

  languageinterfacepack-x86-tk-tm.exe

  languageinterfacepack-x64-tk-tm.exe

  Дата публикации:

  21.05.2013

  File Size:

  15.8 MB

  15.8 MB

   Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Türkmençe aşakdaky Microsoft Office 2013 programmalary üçin ulanyjy interfeýsini hödürleýär:

  • Microsoft Excel® 2013

  • Microsoft OneNote® 2013

  • Microsoft Outlook® 2013

  • Microsoft PowerPoint® 2013

  • Microsoft Word® 2013


  • Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Türkmençe ulanmak arkaly, ulanyjylar Office programmalarynyň goldanylýan başdaky gurnalan dil wersiýalarynda işläp bilerler we şol programmalar üçin buýruklardyr opsiýalary türkmen dilinde görüp bilerler.

   Microsoft Office Language Interface Pack 2013 gurulýan wagty, ulanyjylara ulanyjy interfeýsiniň dilini üýtgetmäge mümkinçilik berýän faýllar ahyrky gaty diske göçürilýär. Gurnawdan soňra, Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Türkmençäniň mümkinçilikleri we degişli opsiýalary Office 2013 programmalarynda we Microsoft Office 2013 Language Settings programmasynda elýeterli bolýar.
 • Поддерживаемая операционная система

  Windows 7; Windows 8

    Microsoft Windows 7 - 32 ýa-da 64 bit OU
    Microsoft Windows 8 - 32 ýa-da 64 bit OU
    Bellik: Diliňiziň iň amatly goldawy üçin operasion ulgamyňyza iň täze serwis paketlerini guruň.

   Programma Içinde Microsoft Excel, Microsoft OneNote, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint ýa-da Microsoft Word bar bolan ýa-da Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Türkmençäni goldajak islendik Office 2013 suite ýa-da özbaşdak wersiýa. Bellik: Microsoft Office önümleriňiz üçin iň täze Microsoft Office serwis paketlerini guruň. Şeýtseňiz olardan has oňaýly peýdalanarsyňyz.

   Kompýuter we Prosessor 1 GGs prosessor, SSE2 ýa-da has ýokary goldawly; 2 GB RAM ýa-da has ýokary

   Disk giňişligi Gurulgy Office 2013 programmalarynyň ulanýan gaty disk giňişligine goşmaça,
  • 3 GB elýeterli gaty disk giňişligi.

  • Ähli beýleki ulgam talaplary Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Türkmençe bilen ulanýan Office 2013 programmalaryňyzdakylar bilen birmeňzeşdir.


  • Windows Language Interface Pack Operasion ulgamyňyza we programmalaryňyza iň amatly dil goldawy üçin iň täze Windows 7 ýa-da Windows 8 Language Interface Pack-leri gurmagyňyz maslahat berilýär

   Monitor çözgüdi we DPI sazlamalary Köp şriftler 1366 x 768 çözgütde has amatly okalýar. Eger dil şriftiňizi okamakda kynçylyk çekýän bolsaňyz, displeý sazlamalaryňyzy şol ýa-da gerek bolsa has ýokary çözgüde täzeläň. Üns beriň: Office 2013 programmalaryny Windows-yň bellenilen DPI sazlamasy bolan 96 DPI-da ulanmagyňyzy maslahat berýäris. 120 DPI sazlamasyny ulanmaklyk Office penjirelerini uladyp, käbir Office programmalarynda Office-iň ýaramaz görünmegine eltip biler.

   Sebit we dil opsiýalary Mundan başga-da, Dolandyryş panelindäki ähli Sebit we dil opsiýalaryMicrosoft Office Language Interface Pack 2013 - Türkmençäniň diline bellenilýär.

  • Bu ýüklemäni gurmak üçin:
   1. Ýükledüwmesine (ýokaryda) basyp, LanguageInterfacePack.exefaýlyny ýükläň we faýly gaty diskiňize saklaň.
   2. Gurnawy başlatmak üçin gaty diskiňizdäki LanguageInterfacePack.exeprogramma faýlyna iki gezek basyň.
   3. Gurmagy tamamlamak üçin ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.
   4. Guranyňyzdan soň, Microsoft Office 2013 Language Interface Pack-iň meni-oka faýlyny C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\1090\LIPread.htm salgysyndan tapyp bolar.
   5. Office 2010 Language Interface Pack-li ýa-da has irki wersiýaly Office 2010-y Office 2013 Language Interface Pack-li Office 2013-e beýgeltmeklik goldanylmaýar. Eger esasy Office 2010 gurnawyňyzy Office 2013 Language Interface Pack-li Office 2013e beýgeltmek isleseňiz, siz:
    • Office 2010 Language Interface Pack-i aýryň.
    • Office 2013 gurnawyny işlediň we beýgeltmek opsiýasyny saýlaň.
    • Office 2013 gurnawy gutaransoň, Office 2013 Language Interface Pack-i gurup sazlaň.   Office önümiňizi işjeňleşdirmek:
   Eger Microsoft Office Language Interface Pack 2013 ulanýan wagtyňyz "Microsoft Office işjeňleşdiriş ussady" penjiresinde tutuş Gurnaw koduny okamakda kynçylyk çekýän bolsaňyz ýa-da tutuş gurnaw kody dogry görkezilmeýän bolsa, ussady ýapyň we Microsoft Office önümini işjeňleşdirmek üçin esasy dildäki önümiňize geçiň.

   Ulanmak üçin görkezmeler:
   Ulanyjy interfeýsiňizi Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Türkmençäniň diline geçirmek üçin, şu ädimleri berjaý ediň:

   1. Işlet\Ähli programmalar\Microsoft Office\Microsoft Office gurallarymenýusyndan Microsoft Office 2013 dil ileri tutmalarynyişlediň.
   2. Displeý we kömek dillerini saýlabölüminden, Displeý dilimenýusyndan gerekli dili saýlaň we Bellenilen edip belledüwmesine basyň.
   3. Redaktirleýiş dillerini saýlamenýusyndan gerekli dili saýlaň we Bellenilen edip belledüwmesine basyň.
   4. OKdüwmesine basyň.


   Saýlan dil sazlamalaryňyz Office programmalaryňyzy indiki gezek açanyňyzda güýje girer.
   Bellik:Kömek menýusyny Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Türkmençäniň diline geçirip bolmaýar. Kömek hemişe başdaky gurnalan dilinde galýar.
   Açylýan menýudaky displeý kömegiňizi hemişe esasy dilde goýuň.

   Bu ýüklemäni aýyrmak üçin:
  • Ähli Microsoft Office programmalaryndan çykyň.
  • Windows Dolandyryş panelinde Programmalar we usullarbelgisine basyň.
  • Programma aýyr ýa-da üýtgetopsiýasynda, Şu wagt gurulgy programmalargutusynda Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Türkmençedüwmesine basyň we soňra Aýyropsiýasyna basyň.
  • Ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

Популярные загрузки

Подождите, идет загрузка результатов...

Бесплатные обновления ПК

 • Обновления безопасности
 • Обновления программного обеспечения
 • Пакеты обновлений
 • Драйверы для оборудования

Microsoft предлагает

Настоящий Office на любом устройстве.Настоящ
Настоящий Office на любом устройстве.Настоящ
Купите Office 365 и получите 1 ТБ в хранилище OneDrive.
Купить