-

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE

MICROSOFT SAFETY SCANNER 1.0

Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De bor, et af dets associerede selskaber) og Dem. De bedes læse dem. De gælder for ovennævnte software, som omfatter de eventuelle medier, De måtte have modtaget den på. Licensvilkårene gælder også for alle Microsofts

* opdateringer

* supplementer

* internetbaserede tjenester og

* supporttjenester

til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne medfølgende vilkår.

VED AT TAGE SOFTWAREN I BRUG ACCEPTERER DE DISSE VILKÅR. SÅFREMT DE IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE, HAR DE IKKE RET TIL AT BRUGE SOFTWAREN.

SOM BESKREVET NEDENFOR UDGØR BRUG AF VISSE FUNKTIONER DERES SAMTYKKE TIL INDSAMLING AF BESTEMTE OPLYSNINGER TIL INTERNETBASEREDE TJENESTER.

Hvis De overholder disse licensvilkår, har De nedenstående rettigheder.

1. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR. De må installere og bruge én kopi af softwaren på Deres enhed for at kunne designe, udvikle og teste Deres programmer.

2. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Microsoft kan til enhver tid ændre eller annullere dem.

a. Samtykke for internetbaserede tjenester. Den softwarefunktion, der er beskrevet nedenfor, opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderens computersystemer via internettet. I nogle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når de opretter forbindelse. Yderligere oplysninger om denne funktion finder De i softwaredokumentationen. VED AT BRUGE DENNE FUNKTION ACCEPTERER DE OVERFØRSLEN AF DISSE OPLYSNINGER. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte Dem.

i. Computeroplysninger. Følgende funktion bruger internetprotokoller, der sender de relevante systemoplysninger, f.eks. Deres internetprotokoladresse, typen af operativsystem og browser, navn og version af den software, De bruger, og sprogkoden på den enhed, hvor De har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til gøre den internetbaserede tjeneste tilgængelig for Dem.

* Fjernelse af Skadelig Software. Softwaren vil undersøge enheden for visse yderst kritiske skadelige softwareprodukter ("Malware") og fjerne dem, når De vælger denne handling. Når softwaren tjekker enheden for Skadelig software, sendes der en rapport til Microsoft om registreret Skadelig software eller fejl, der opstår under scanning for Skadelig software, og andre oplysninger om Deres enhed, som kan hjælpe os med at forbedre dette og andre Microsoft-produkter og tjenester. Der er ingen oplysninger i rapporten, der kan bruges til at identificere Dem.

* Potentielt uønsket software. Softwaren vil undersøge Deres computer for Skadelig software af lav til middel alvorlighedsgrad, herunder, men ikke begrænset til, spyware og anden potentielt uønsket software ("Potentielt uønsket software"). Softwaren vil kun fjerne eller deaktivere Potentielt uønsket software af lav til middel alvorlighedsgrad, hvis De accepterer det. Hvis denne Potentielt uønskede software fjernes, kan det medføre, at anden software på Deres computer holder op med at fungere, og det kan medføre, at De misligholder en licensret til at bruge anden software på Deres computer, hvis den anden software installerede denne Potentielt uønskede software på Deres computer som en betingelse for Deres brug af den anden software. De bør læse licensaftalerne for anden software, før De godkender fjernelsen af Potentielt uønsket software. Ved at bruge denne software, er det muligt at De eller systemet også fjerner eller deaktiverer software, der ikke er Potentielt uønsket software.

ii. Brug af oplysninger. Vi kan bruge computeroplysningerne og rapporterne om skadelig software til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsoft-software.

3. TIDSAFHÆNGIG SOFTWARE. Softwaren stopper med at køre 10 dage, efter De har hentet den. De modtager ikke yderligere varsel. De har muligvis ikke adgang til data fra softwaren, når den ikke længere kan bruges.

4. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder, har De kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal ved at gøre dette overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at De kan bruge den på bestemte måder. De må ikke

* offentliggøre resultaterne af benchmarktest af softwaren til nogen tredjepart uden Microsofts forudgående, skriftlige tilladelse;

* arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren,

* foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning,

* lave flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning,

* offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den,

* leje, lease eller udlåne softwaren, eller

* bruge den til kommercielle software-hosting-tjenester.

5. SIKKERHEDSKOPI. De har ret til at lave én sikkerhedskopi af softwaren. De må kun benytte den til at geninstallere softwaren.

6. DOKUMENTATION. Enhver person, der har gyldig adgang til Deres computer eller Deres interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen til Deres interne referenceformål.

7. OVERFØRSEL TIL EN ANDEN ENHED. De må afinstallere softwaren og installere den på en anden enhed til eget brug. De må ikke udføre denne handling for at dele licensen mellem flere enheder.

8. OVERDRAGELSE TIL TREDJEMAND. Den første bruger af softwaren må overdrage den og indeværende aftale direkte til tredjepart. Før overdragelsen skal den pågældende part erklære sig enig i, at nærværende aftale gælder for overdragelsen og brugen af softwaren. Den første bruger skal afinstallere softwaren, før den overføres separat fra enheden. Den første bruger må ikke beholde nogen kopier.

9. EKSPORTRESTRIKTIONER. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning. De skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Yderligere oplysninger findes på www.microsoft.com/exporting.

10. SUPPORTYDELSER. Fordi denne software er "som den er og forefindes", yder Microsoft muligvis ikke support på den.

11. HELE AFTALEN. Denne aftale og vilkårene for supplementer, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som De anvender, udgør hele aftalen for softwaren og supportydelserne.

12. GÆLDENDE LOVGIVNING.

a. USA. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovene i den stat, hvor De bor, styrer alle andre retskrav, herunder krav under statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og uden for kontrakt.

b. Uden for USA. Hvis De anskaffede softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands love.

13. JURIDISK VIRKNING. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren fra. Denne aftale tilsidesætter ikke Deres rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land, hvis lovgivningen i Deres eget land ikke tillader en sådan tilsidesættelse.

14. ANSVARSFRASKRIVELSE. SOFTWAREN ER GIVET I LICENS "SOM DEN ER OG FOREFINDES". DE BÆRER RISIKOEN FOR BRUG AF SOFTWAREN. MICROSOFT STILLER INGEN UDTRYKKELIGE GARANTER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. DE KAN HAVE ANDRE FORBRUGSRETLIGE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN LOKALE LOVGIVNING, SOM DENNE AFTALE IKKE KAN ÆNDRE. SÅFREMT DET ER TILLADT I HENHOLD TIL DANSK LOVGIVNING, AFGIVER MICROSOFT INGEN STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER.

15. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. DE KAN FRA MICROSOFT OG MICROSOFTS LEVERANDØRER KUN OPNÅ DIREKTE ERSTATNINGSBELØB PÅ OP TIL US$5,00. DE KAN IKKE FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING, HERUNDER ERSTATNING FOR FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER.

Denne begrænsning gælder i

* ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsprogrammer og

* erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Begrænsningen gælder også, selvom Microsoft havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.