-

MICROSOFT PROGRAMMATŪRAS LICENCES NOSACĪJUMI

MICROSOFT SAFETY SCANNER 1.0

Šie licences nosacījumi ir līgums starp korporāciju Microsoft (vai kādu tās saistīto uzņēmumu – atkarībā no jūsu dzīvesvietas) un jums. Lūdzu, izlasiet šos nosacījumus. Tie attiecas uz iepriekš minēto programmatūru, tostarp datu nesējiem, kuros to saņēmāt, ja tādi ir. Šie nosacījumi ir spēkā arī visiem Microsoft

* atjauninājumiem,

* papildinājumiem,

* internetā pieejamajiem pakalpojumiem un

* atbalsta pakalpojumiem,

kas paredzēti šai programmatūrai, ja vien šiem vienumiem nav pievienoti citi nosacījumi. Ja ir citi nosacījumi, spēkā ir tie.

IZMANTOJOT PROGRAMMATŪRU, JŪS PIEKRĪTAT ŠIEM NOSACĪJUMIEM. JA TIEM NEPIEKRĪTAT, NEIZMANTOJIET PROGRAMMATŪRU.

KĀ APRAKSTĪTS TĀLĀK, LIETOJOT ŠO PROGRAMMATŪRU, JŪS PIEKRĪTAT ARĪ TAM, KA, IZMANTOJOT INTERNETĀ BĀZĒTUS PAKALPOJUMUS, TIEK PĀRSŪTĪTA NOTEIKTA STANDARTA INFORMĀCIJA PAR DATORU.

Ja piekrītat šiem licences nosacījumiem, jums ir tālāk minētās tiesības.

1. INSTALĒŠANAS UN LIETOŠANAS TIESĪBAS. Lai noformētu, izstrādātu un testētu programmas, ierīcē drīkst lietot vienu programmatūras kopiju.

2. INTERNETĀ PIEEJAMIE PAKALPOJUMI. Microsoft ar šo programmatūru nodrošina internetā pieejamus pakalpojumus. Korporācija Microsoft var tos jebkurā brīdī mainīt vai atcelt.

a. Piekrišana internetā pieejamiem pakalpojumiem. Tālāk aprakstītais programmatūras līdzeklis internetā izveido savienojumu ar Microsoft vai pakalpojumu sniedzēja datorsistēmām. Dažos gadījumos jums netiks nosūtīts īpašs paziņojums par savienojuma izveidi. Plašāku informāciju par šo līdzekli skatiet programmatūras dokumentācijā. LIETOJOT ŠO LĪDZEKLI, JŪS PIEKRĪTAT ŠĪS INFORMĀCIJAS PĀRRAIDĪŠANAI. Korporācija Microsoft neizmanto šo informāciju, lai jūs identificētu vai sazinātos ar jums.

i. Datorinformācija. Šis līdzeklis izmanto interneta protokolus, kas atbilstošām sistēmām nosūta informāciju par datoru, piemēram, jūsu interneta protokola adresi, operētājsistēmas, pārlūkprogrammas tipu, izmantojamās programmatūras nosaukumu un versiju, kā arī tās ierīces valodas kodu, kur šī programmatūra ir instalēta. Korporācija Microsoft izmanto šo informāciju, lai jums padarītu pieejamus internetā bāzētos pakalpojumus.

* Ļaunprātīgas programmatūras noņemšana. Programmatūra ierīcē automātiski meklē īpaši nevēlamu ļaunprogrammatūru (turpmāk tekstā — “Ļaunprogrammatūra”) un pēc tās atklāšanas noņem to. Programmatūrai pārbaudot Ļaunprogrammatūras esamību ierīcē, korporācijai Microsoft tiek nosūtīts pārskats par jebkuru atklāto Ļaunprogrammatūru vai kļūdām, kas radās, kamēr programmatūra pārbaudīja Ļaunprogrammatūras esamību, specifiska informācija par atklāšanas procesu, kļūdām, kas radās, kamēr programmatūra pārbaudīja Ļaunprogrammatūras esamību, un cita informācija par ierīci, kas palīdzēs mums uzlabot šo un citus Microsoft produktus un pakalpojumus. Šajā pārskatā netiek iekļauta nekāda jūs identificējoša informācija.

* Potenciāli nevēlama programmatūra. Programmatūra jūsu datorā meklē zemākā līmeņa vai vidēji nevēlamu Ļaunprogrammatūru, tostarp, taču ne tikai, spiegprogrammatūru un citu potenciāli nevēlamu programmatūru (turpmāk tekstā — “Potenciāli nevēlama programmatūra”). Programmatūra noņems vai atspējos zema līmeņa vai vidēji nevēlamu Potenciāli nevēlamu programmatūru tikai tad, ja jūs tam piekritīsit. Noņemot vai atspējojot šo Potenciāli nevēlamo programmatūru, cita datorā esošā programmatūra var pārtraukt darboties, un jums, iespējams, būs jāpārkāpj licences nosacījumi par citas datorā esošas programmatūras izmantošanu, ja šī cita programmatūra instalēja šo Potenciāli nevēlamo programmatūru jūsu datorā, jo izmantojāt šo citu programmatūru. Pirms autorizējat šīs Potenciāli nevēlamās programmatūras noņemšanu, izlasiet šīs citas programmatūras licences līgumus. Izmantojot šo programmatūru, jūs vai sistēma var noņemt vai atspējot arī tādu programmatūru, kas nav Potenciāli nevēlama programmatūra.

ii. Informācijas izmantošana. Mēs drīkstam izmantot informāciju par datoru un ziņojumus par ļaunprātīgu programmatūru, lai uzlabotu savu programmatūru un pakalpojumus. Mēs varam arī kopīgot šo informāciju ar citiem, piemēram, aparatūras un programmatūras piegādātājiem. Viņi šo informāciju var izmantot, lai uzlabotu savu produktu darbību, lietojot tos kopā ar Microsoft programmatūru.

3. LAIKA JUTĪGA PROGRAMMATŪRA. Šī programmatūra beigs darboties 10 dienas pēc tās lejupielādēšanas. Jūs nesaņemsit nekādu citu paziņojumu. Kad programmatūra pārstās darboties, iespējams, vairs nevarēsit piekļūt ar to izmantotajiem datiem.

4. LICENCES PIEMĒROŠANAS APJOMS. Programmatūra tiek licencēta, nevis pārdota. Šis līgums jums piešķir tikai noteiktas tiesības lietot šo programmatūru. Korporācija Microsoft patur visas pārējās tiesības. Jūs drīkstat lietot programmatūru tikai šajā līgumā pieļautajā apjomā, ja vien piemērojamie tiesību akti nesniedz plašākas tiesības, neraugoties uz šo ierobežojumu. Tāpēc, lietojot programmatūru, jums ir jāievēro visi programmatūras tehniskie ierobežojumi, kas ļauj jums to lietot tikai noteiktos veidos. Jūs nedrīkstat

* izpaust nekādu programmatūras procesu mērījumu testēšanas rezultātus trešajai personai bez korporācijas Microsoft iepriekšējas rakstiskas atļaujas;

* apiet jebkādus programmatūras tehniskos ierobežojumus;

* dekonstruēt, dekompilēt vai izjaukt programmatūru, izņemot tādus gadījumus un tikai tādā apmērā, kā tieši pieļauj piemērojamie tiesību akti, neraugoties uz šo ierobežojumu;

* izgatavot vairāk programmatūras kopiju nekā noteikts šajā līgumā vai atļauts piemērojamos tiesību aktos, neraugoties uz šo ierobežojumu;

* publicēt programmatūru, lai citi to varētu kopēt;

* izīrēt, iznomāt vai aizdot programmatūru vai

* lietot programmatūru komerciāliem programmatūras viesošanas pakalpojumiem.

5. DUBLĒJUMKOPIJA. Jūs drīkstat izveidot vienu programmatūras dublējumkopiju. To drīkst izmantot tikai programmatūras atkārtotai uzstādīšanai.

6. DOKUMENTĀCIJA. Jebkura persona, kura ir pilnvarota piekļūt jūsu datoram vai iekšējam tīklam, drīkst kopēt un izmantot dokumentāciju iekšējās uzziņas vajadzībām.

7. TĀLĀKNODOŠANA CITĀ IERĪCĒ. Personiskās lietošanas nolūkiem programmatūru drīkst atinstalēt un pēc tam instalēt citā ierīcē. Jūs nedrīkstat to darīt, lai šo licenci lietotu kopīgi abās ierīcēs.

8. NODOŠANA TREŠAJAI PERSONAI. Pirmais programmatūras lietotājs drīkst to un šo līgumu nodot tiešā veidā trešajai personai. Pirms tālāknodošanas, trešajai personai jāpiekrīt, ka uz tālāknodošanu un programmatūras lietošanu attiecas šis līgums. Pirmajam lietotājam pirms programmatūras nodošanas (atsevišķi no ierīces) programmatūra ir jāatinstalē. Pirmais lietotājs nedrīkst paturēt nevienu kopiju.

9. EKSPORTĒŠANAS IEROBEŽOJUMI. Uz programmatūru attiecas ASV eksportu regulējošie likumi un normatīvie akti. Jums jāievēro visi vietējie un starptautiskie eksporta likumi un normatīvie akti, kas attiecas uz programmatūru. Šajos tiesību aktos ir ietverti mērķu, lietotāju un lietošanas ierobežojumi. Papildinformāciju skatiet vietnē www.microsoft.com/exporting.

10. ATBALSTA PAKALPOJUMI. Šī programmatūra ir “tāda, kāda tā ir”, tāpēc atbalsta pakalpojumi var netikt nodrošināti.

11. PILNA APJOMA LĪGUMS. Šis līgums un nosacījumi par papildinājumiem, atjauninājumiem, interneta pakalpojumiem un atbalsta pakalpojumiem, ko izmantojat, veido pilna apjoma līgumu par programmatūru un atbalsta pakalpojumiem.

12. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

a. Amerikas Savienotajās Valstīs. Ja programmatūru iegādājāties Amerikas Savienotajās Valstīs, neatkarīgi no pretrunām tiesiskajās normās šis līgums tiek interpretēts saskaņā ar Vašingtonas štata tiesību aktiem; tas attiecas arī uz līguma pārkāpšanas prasībām. Tā štata, kurā jūs dzīvojat, tiesību akti nosaka visas pārējās prasības, tostarp prasības, kas attiecas uz štata patērētāju aizsardzības likumiem, negodīgas konkurences likumiem un tiesību pārkāpumiem.

b. Ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm. Ja programmatūru esat iegādājies jebkurā citā valstī, uz to attiecas šīs valsts tiesību akti.

13. JURIDISKAIS SPĒKS. Šajā līgumā ir aprakstītas noteiktas juridiskās tiesības. Saskaņā ar jūsu valsts likumiem jums var būt citas tiesības. Jums var būt arī tiesības attiecībā pret līgumslēdzēja pusi, no kuras iegādājāties programmatūru. Šis līgums nemaina jūsu tiesības, kas jums pienākas saskaņā ar jūsu valsts likumiem, ja to neļauj jūsu valsts likumi.

14. GARANTIJU ATRUNA. PROGRAMMATŪRA IR LICENCĒTA “TĀDA, KĀDA TĀ IR”. TĀS LIETOŠANAS RISKS JĀUZŅEMAS JUMS. KORPORĀCIJA MICROSOFT NESNIEDZ NEKĀDAS TIEŠAS GARANTIJAS, GALVOJUMUS VAI NOSACĪJUMUS. SASKAŅĀ AR VIETĒJO LIKUMDOŠANU JUMS VAR BŪT CITAS PATĒRĒTĀJA TIESĪBAS, KURAS ŠIS LĪGUMS NEVAR MAINĪT. JA TAS NAV PRETRUNĀ AR VIETĒJO LIKUMDOŠANU, KORPORĀCIJA MICROSOFT NEPIEĻAUJ NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM UN TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU.

15. KOMPENSĀCIJU UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANAS IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI. JŪS VARAT ATGŪT NO KORPORĀCIJAS MICROSOFT UN TĀS PIEGĀDĀTĀJIEM TIKAI ATLĪDZĪBU PAR TIEŠAJIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS NEPĀRSNIEDZ 5,00 ASV DOLĀRUS. JŪS NEESAT TIESĪGS SAŅEMT ATLĪDZĪBU PAR CITIEM ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP PAR IZRIETOŠAJIEM, PEĻŅAS, ĪPAŠAJIEM, NETIEŠAJIEM VAI NEJAUŠAJIEM ZAUDĒJUMIEM.

Šis ierobežojums attiecas uz

* visu, kas saistīts ar programmatūru, pakalpojumiem, saturu (tostarp kodu) trešās puses interneta vietnēs vai trešās puses programmās, un

* prasībām par līguma pārkāpšanu, garantijas, galvojuma vai nosacījumu pārkāpšanu, nepārprotamu atbildību, nolaidību vai citiem civiltiesību pārkāpumiem piemērojamos tiesību aktos pieļautajā apjomā.

Tas ir spēkā arī tad, ja korporācija Microsoft zināja vai tai vajadzēja zināt par zaudējumu iespējamību. Minētie ierobežojumi un izņēmumi var neattiekties uz jums, ja saskaņā ar jūsu valsts likumdošanu nav atļauts noteikt izņēmumus vai ierobežot nejaušus, izrietošus vai citus zaudējumus.