-

LICENČNÉ PODMIENKY PRE SOFTVÉR SPOLOČNOSTI MICROSOFT

MICROSOFT SAFETY SCANNER 1.0

Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo podľa miesta vášho bydliska jednou z jej afilácií) a vami. Prečítajte si ich. Vzťahujú sa na softvér menovaný vyššie vrátane médií (ak existujú), na ktorých ste ho získali. Podmienky sa vzťahujú aj na všetky

* aktualizácie,

* doplnky,

* internetové služby a

* služby technickej podpory

spoločnosti Microsoft pre tento softvér, pokiaľ sa s nimi nedodávajú iné podmienky. V takom prípade platia príslušné podmienky.

POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI. AK S NIMI NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE SOFTVÉR.

AKO JE UVEDENÉ NIŽŠIE, POUŽÍVANÍM NIEKTORÝCH FUNKCIÍ TIEŽ DÁVATE SÚHLAS NA PRENOS URČITÝCH ŠTANDARDNÝCH INFORMÁCIÍ Z POČÍTAČA PRE INTERNETOVÉ SLUŽBY.

Ak dodržíte tieto licenčné podmienky, máte nasledujúce práva.

1. INŠTALÁCIA A PRÁVA NA POUŽÍVANIE. Vo svojom zariadení môžete inštalovať a používať jednu kópiu softvéru na navrhovanie, vývoj a testovanie vašich programov.

2. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Spoločnosť Microsoft poskytuje so softvérom internetové služby. Môže ich kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.

a. Súhlas s internetovými službami. Funkcia softvéru uvedená nižšie sa pripája k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa služieb cez Internet. V niektorých prípadoch nedostanete o pripojení osobitné upozornenie. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v dokumentácii k softvéru. POUŽÍVANÍM TEJTO FUNKCIE SÚHLASÍTE S PRENOSOM TÝCHTO INFORMÁCIÍ. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie, aby vás identifikovala alebo kontaktovala.

i. Informácie o počítači. Nasledujúca funkcia používa internetové protokoly, ktoré do príslušných systémov odosielajú informácie o počítači, napríklad adresu internetového protokolu, typ operačného systému, prehľadávača, názov a verziu používaného softvéru a jazykový kód zariadenia, v ktorom ste nainštalovali softvér. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie na sprístupnenie internetových služieb.

* Odstránenie škodlivého softvéru. Ak vyberiete túto akciu, softvér bude vyhľadávať a odstraňovať určitý škodlivý softvér predstavujúci závažné riziko („škodlivý softvér“), ktorý je uložený vo vašom zariadení. Keď softvér skontroluje, či sa v zariadení nenachádza škodlivý softvér, spoločnosti Microsoft odošle správu o zistenom škodlivom softvéri alebo o chybách súvisiacich s hľadaním škodlivého softvéru, špecifické informácie týkajúce sa zisťovania, chyby, ktoré sa vyskytli pri hľadaní škodlivého softvéru, a ďalšie informácie o zariadení, ktoré pomôžu pri vylepšovaní tohto a iných produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Hlásenie neobsahuje žiadne informácie, ktoré vás môžu identifikovať.

* Potenciálne nežiaduci softvér. Softvér bude vo vašom počítači vyhľadávať škodlivý softvér predstavujúci nízke až mierne riziko vrátane spyware a iného potenciálne nežiaduceho softvéru („potenciálne nežiaduci softvér“). Softvér odstráni alebo zakáže potenciálne nežiaduci softvér predstavujúci nízke až mierne riziko, iba ak s tým budete súhlasiť. Odstránenie alebo zakázanie tohto potenciálne nežiaduceho softvéru môže spôsobiť nefunkčnosť iného softvéru vo vašom počítači a môže tiež predstavovať porušenie licencie na používanie iného softvéru vo vašom počítači, ak používanie iného softvéru bolo podmienené nainštalovaním tohto potenciálne nežiaduceho softvéru vo vašom počítači. Skôr ako vyjadríte súhlas s odstránením tohto potenciálne nežiaduceho softvéru, mali by ste si prečítať licenčnú zmluvu pre tento iný softvér. Pri použití tohto softvéru sa môže stať, že vy alebo systém odstránite alebo zakážete softvér, ktorý nie je potenciálne nežiaducim softvérom.

ii. Používanie informácií. Informácie o počítači a správy o škodlivom softvéri môžeme použiť na zlepšenie nášho softvéru a služieb. Smieme ich tiež zdieľať s ostatnými, napríklad s predajcami hardvéru a softvéru. Informácie smú používať na vylepšenie funkčnosti svojich produktov používaných so softvérom spoločnosti Microsoft.

3. SOFTVÉR S ČASOVOU CITLIVOSŤOU. Softvér prestane fungovať 10 dní po jeho prevzatí. Nebudete na to inak upozornení. Keď softvér prestane fungovať, môžete stratiť prístup k údajom používaným so softvérom.

4. ROZSAH LICENCIE. Softvér sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. Táto zmluva vám poskytuje len niektoré práva na používanie softvéru. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky ostatné práva. Softvér smiete používať výhradne spôsobom povoleným v tejto zmluve, pokiaľ vám príslušný právny poriadok neposkytuje ďalšie práva aj napriek tomuto obmedzeniu. Musíte pri tom dodržiavať akékoľvek technické obmedzenia softvéru, ktoré ho umožňujú používať iba určitými spôsobmi. Nesmiete:

* bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Microsoft poskytovať výsledky akýchkoľvek skúšobných testov softvéru tretej strane,

* obchádzať žiadne technické obmedzenia softvéru,

* spätne analyzovať, dekompilovať ani rozkladať softvér na súčasti s výnimkou takejto činnosti v rozsahu, v akom ju i napriek uvedeným obmedzeniam výslovne povoľuje príslušný právny poriadok,

* napriek stanoveným obmedzeniam vytvárať viac kópií softvéru, než je uvedené v tejto zmluve alebo povolené príslušným právnym poriadkom,

* poskytovať softvér ostatným na kopírovanie,

* prenajímať, poskytovať za poplatok ani požičiavať softvér ani

* používať softvér na účely služieb komerčného hosťovania softvéru.

5. ZÁLOŽNÁ KÓPIA. Smiete vytvoriť jednu záložnú kópiu softvéru. Kópiu môžete použiť len na preinštalovanie softvéru.

6. DOKUMENTÁCIA. Ktokoľvek s prístupom k vášmu počítaču alebo k internej sieti smie kopírovať a používať dokumentáciu na interné referenčné účely.

7. PRENOS NA INÉ ZARIADENIE. Softvér smiete odinštalovať a nainštalovať ho v inom zariadení. Nesmiete tak urobiť, aby ste mohli zdieľať túto licenciu medzi zariadeniami.

8. PREVOD NA TRETIU STRANU. Prvý používateľ softvéru môže softvér a túto zmluvu previesť priamo tretej strane. Pred prevodom musí táto strana súhlasiť s tým, že na prevod a používanie softvéru sa vzťahuje táto zmluva. Ak sa softvér prevádza oddelene od zariadenia, ešte pred prevodom musí prvý používateľ odinštalovať softvér. Prvý používateľ si nemôže ponechať žiadne kópie.

9. OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA EXPORTU. Softvér podlieha exportným právnym predpisom a nariadeniam platným v Spojených štátoch amerických. Musíte postupovať v súlade so všetkými vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi a nariadeniami v oblasti exportu, ktoré sa vzťahujú na softvér. Tieto právne predpisy zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa miest určenia, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.microsoft.com/exporting.

10. SLUŽBY TECHNICKEJ PODPORY. Softvér sa poskytuje „ako stojí a leží“, a preto k nemu nemôžeme poskytovať služby technickej podpory.

11. CELISTVOSŤ ZMLUVY. Táto zmluva a podmienky pre doplnky, aktualizácie, internetové služby a služby technickej podpory predstavujú celú zmluvu pre daný softvér a služby technickej podpory.

12. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY PORIADOK.

a. Spojené štáty americké. Ak ste softvér získali v Spojených štátoch amerických, táto zmluva sa riadi právnym poriadkom štátu Washington a vzťahuje sa na uplatňovanie nárokov z jej porušenia bez ohľadu na konflikt zákonných princípov. Všetky ďalšie nároky vrátane nárokov vyplývajúcich zo zákonov príslušného štátu na ochranu spotrebiteľov, nekalej súťaže a porušenia práva sa riadia právnym poriadkom štátu, v ktorom žijete.

b. Krajiny mimo Spojených štátov amerických. Ak ste softvér získali v ktorejkoľvek inej krajine, uplatňuje sa právny poriadok danej krajiny.

13. PRÁVNA ÚČINNOSŤ. Táto zmluva opisuje určité zákonné práva. Na základe právneho poriadku príslušnej krajiny sa vás môžu týkať aj ďalšie práva. Ďalšie práva môžete mať aj voči strane, od ktorej ste softvér získali. Ak to nepovoľuje právny poriadok príslušnej krajiny, táto zmluva nemení vaše práva vyplývajúce z právneho poriadku príslušnej krajiny.

14. ODOPRETIE ZÁRUKY. SOFTVÉR SA LICENCUJE „AKO STOJÍ A LEŽÍ“. NESIETE RIZIKO JEHO POUŽÍVANIA. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ZÁRUKY ANI PODMIENKY. NA ZÁKLADE MIESTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV MÔŽETE MAŤ DODATOČNÉ SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVA, KTORÉ TÁTO ZMLUVA NEMÔŽE ZMENIŤ. V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI PRÁVNYMI PREDPISMI ODMIETA SPOLOČNOSŤ MICROSOFT IMPLICITNÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.

15. OBMEDZENIA A VYLÚČENIA NÁHRAD A ŠKÔD. OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT A JEJ DODÁVATEĽOV MÔŽETE VYMÁHAŤ IBA NÁHRADU ZA PRIAME ŠKODY DO VÝŠKY 5 USD. NEMÔŽETE VYMÁHAŤ NÁHRADU ZA INÉ ŠKODY VRÁTANE NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, UŠLÉHO ZISKU, ŠPECIÁLNYCH, NEPRIAMYCH ALEBO NÁHODNÝCH ŠKÔD.

Toto obmedzenie sa vzťahuje na:

* akékoľvek záležitosti týkajúce sa softvéru, služieb, obsahu (vrátane kódu) internetových lokalít tretích strán alebo programov tretích strán a

* nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy, porušenia záruk alebo podmienok, jednoznačnej zodpovednosti, zanedbania alebo iného porušenia práva v rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom.

Uplatňuje sa dokonca aj vtedy, ak spoločnosť Microsoft vedela alebo mala vedieť o možných škodách. Ak vo vašej krajine nie je povolené vylúčenie ani obmedzenie náhodných, následných ani iných škôd, je možné, že sa na vás obmedzenie alebo vylúčenie uvedené vyššie nevzťahuje.