-

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

MICROSOFT SAFETY SCANNER 1.0

Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, ett av dess koncernbolag) och dig. Läs dem noga. Villkoren gäller för ovanstående programvara och omfattar alla eventuella media som programvaran levereras på. Villkoren gäller även följande produkter och tjänster från Microsoft:

* uppdateringar

* tillägg

* Internetbaserade tjänster

* supporttjänster

som avser denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller de medföljande villkoren.

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN SKA DU INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN.

ENLIGT BESKRIVNINGEN NEDAN INNEBÄR ANVÄNDNINGEN AV VISSA FUNKTIONER ATT DU MEDGER ATT VISS STANDARDINFORMATION OM DIN DATOR ÖVERFÖRS FÖR INTERNETBASERADE TJÄNSTER.

Om du accepterar dessa licensvillkor har du följande rättigheter:

1. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER. Du får installera och använda ett exemplar av programvaran på din enhet för att utforma, utveckla och testa dina program.

2. INTERNETBASERADE TJÄNSTER.  Microsoft tillhandahåller Internetbaserade tjänster med programvaran. De kan ändras eller avbrytas när som helst.

a. Medgivande för Internetbaserade Tjänster. Funktionen i programvaran som beskrivs nedan ansluter till datorsystem hos Microsoft eller en tjänstleverantör via Internet. I vissa fall får du inget separat meddelande när anslutningen upprättas. Mer information om denna funktion finns i dokumentationen till programvaran. GENOM ATT ANVÄNDA DENNA FUNKTION ACCEPTERAR DU ATT MICROSOFT ÖVERFÖR DENNA INFORMATION. Microsoft använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig.

i. Datorinformation. Följande funktion använder Internetprotokoll för överföring av datorinformation till de aktuella systemen, till exempel IP-adressen, typen av operativsystem, webbläsare och namn och version på programvaran som du använder samt språkkoden för den enhet på vilken programvaran är installerad. Microsoft använder denna information för att göra den Internetbaserade tjänsten tillgänglig för dig.

* Borttagning av skadlig programvara. När du väljer denna åtgärd söker programvaran efter och tar bort viss programvara som bedöms vara mycket skadlig (”Skadlig programvara”) som har lagrats på enheten. När programvaran kontrollerar om det finns skadlig programvara på enheten skickas en rapport till Microsoft om eventuell skadlig programvara eller andra fel som inträffar när programvaran söker efter skadlig programvara, specifik information avseende upptäckten, fel som uppstod när programmet sökte efter skadlig programvara och annan information om enheten som kan hjälpa oss att förbättra denna produkt eller andra produkter och tjänster från Microsoft. I rapporten finns ingen information som kan användas för att identifiera dig.

* Potentiellt oönskad programvara. Programvaran kommer att söka igenom datorn efter mindre skadlig till medelskadlig programvara, inklusive, men inte begränsat till, spionprogram och annan potentiellt oönskad programvara (”Potentiellt oönskad programvara”). Programvaran kommer endast att ta bort eller inaktivera mindre skadlig till medelskadlig Potentiellt oönskad programvara om du lämnar ditt samtycke. Att ta bort eller inaktivera denna Potentiellt oönskade programvara kan leda till att annan programvara på datorn upphör att fungera och det kan innebära att du bryter mot en licens att använda annan programvara på datorn om den andra programvaran installerade denna Potentiellt oönskade programvara på datorn som ett villkor för att du skulle få använda den andra programvaran. Du bör läsa licensavtalen för annan programvara innan du godkänner borttagningen av denna Potentiellt oönskade programvara. Genom att använda denna programvara är det möjligt att du eller systemet också tar bort eller inaktiverar programvara som inte är Potentiellt oönskad programvara.

ii. Användning av Information. Vi kan använda datorinformation och rapporter om skadlig programvara för att förbättra vår programvara och våra tjänster. Vi kan också dela med oss av denna information till exempelvis maskin- och programvaruleverantörer. De kan använda informationen för att förbättra sina produkters kompatibilitet med Microsofts programvara.

3. TIDSBEGRÄNSAD PROGRAMVARA. Programvaran upphör att fungera 10 dagar efter att du laddade ned den. Du får inget ytterligare meddelande. Det kan hända att du inte längre kan komma åt information som används med programvaran när den upphör att fungera.

4. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran säljs inte, den licensieras. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om du inte trots denna begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag får du endast använda programvaran på det sätt som uttryckligen anges i detta avtal. Du måste då följa alla tekniska begränsningar i programvaran som endast tillåter att du använder den på ett visst sätt. Du har inte rätt att:

* röja resultaten från benchmark-tester av programvaran till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Microsoft

* kringgå någon av programvarans tekniska begränsningar

* utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran, förutom och endast i den utsträckning detta, trots denna begränsning, är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag

* framställa fler exemplar av programvaran än vad som specifikt anges i detta avtal eller som trots denna begränsning tillåts enligt tillämplig lag

* offentliggöra programvaran så att den kan kopieras av andra

* hyra ut, leasa eller låna ut programvaran eller

* använda programvaran för kommersiella hostingtjänster.

5. SÄKERHETSKOPIERING. Du får skapa en säkerhetskopia av programvaran. Du får endast använda den för att installera om programvaran.

6. DOKUMENTATION. Varje person med giltig åtkomst till en dator som tillhör dig eller ditt interna nätverk får kopiera och använda dokumentationen för internt, icke-kommersiellt bruk.

7. ÖVERFÖRING TILL ANNAN ENHET. Du får avinstallera programvaran och installera den på en annan enhet för din användning. Du får dock inte göra det i syfte att dela licensen mellan olika enheter.

8. ÖVERFÖRING TILL EN TREDJE PART. Den första användaren av programvaran får överföra programvaran och detta avtal direkt till tredje man. Före överföringen måste denna part godkänna att detta avtal gäller för överföringen och användningen av programvaran. Den första användaren måste avinstallera programvaran innan den överförs från enheten. Den första användaren får inte behålla några kopior.

9. EXPORTRESTRIKTIONER. Amerikansk exportlagstiftning gäller för programvaran. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran. Denna lagstiftning innehåller restriktioner avseende destination, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på www.microsoft.com/exporting.

10. SUPPORTTJÄNSTER. Eftersom programvaran licensieras ”i befintligt skick” kan vi inte tillhandahålla några supporttjänster för den.

11. AVTALET I DESS HELHET. Detta avtal, samt villkoren för tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder, utgör hela avtalet för programvaran och supporttjänsterna.

12. TILLÄMPLIG LAG.

a. USA. Om du har förvärvat programvaran i USA ska den amerikanska delstaten Washingtons lagar styra tolkningen av avtalet och gälla för anspråk vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Lagarna i den stat där du bor reglerar övriga anspråk, inklusive anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar och lagar om utomobligatoriskt skadestånd.

b. Utanför USA. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet.

13. JURIDISK VERKAN. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran från. Detta avtal förändrar inte dina rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land om lagstiftningen i ditt land inte tillåter det.

14. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN LICENSIERAS ”I BEFINTLIGT SKICK”. DU BÄR RISKEN FÖR ANVÄNDNING AV DEN. MICROSOFT LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER. DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING VILKA DETTA AVTAL INTE KAN ÄNDRA. I DEN UTSTRÄCKNING LOKAL LAGSTIFTNING MEDGER DET FRISKRIVER SIG MICROSOFT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER.

15. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR. DU KAN ENDAST FÅ ERSÄTTNING FRÅN MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER FÖR DIREKTA SKADOR UPP TILL ETT BELOPP AV 5 USD. DU FÅR INTE ERSÄTTNING FÖR ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR.

Denna begränsning gäller för:

* allt som är relaterat till programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje parts webbsidor eller i tredje parts program och

* anspråk med avseende på avtalsbrott, brott mot garantin, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadestånd i den utsträckning tillämplig lagstiftning medger det.

Den gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådana skador. Om inte den ovanstående begränsningen av eller friskrivningen från ansvar för oförutsedda skador, följdskador eller andra skador tillåts i ditt land gäller inte denna begränsning eller friskrivning för dig.