Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft

MICROSOFT - INFORMACIJE O USLOVIMA KORIŠĆENJA

Na ovoj stranici
PRIHVATANJE USLOVAPRIHVATANJE USLOVA
OPIS USLUGAOPIS USLUGA
OGRANIČENJE LIČNOG I NEKOMERCIJALNOG KORIŠĆENJAOGRANIČENJE LIČNOG I NEKOMERCIJALNOG KORIŠĆENJA
PRIVATNOST I ZAŠTITA LIČNIH INFORMACIJAPRIVATNOST I ZAŠTITA LIČNIH INFORMACIJA
OBAVEŠTENJE SPECIFIČNO ZA SOFTVER RASPLOŽIV NA OVOJ WEB LOKACIJI.OBAVEŠTENJE SPECIFIČNO ZA SOFTVER RASPLOŽIV NA OVOJ WEB LOKACIJI.
OBAVEŠTENJE SPECIFIČNO ZA DOKUMENTA RASPOLOŽIVA NA OVOJ WEB LOKACIJI.OBAVEŠTENJE SPECIFIČNO ZA DOKUMENTA RASPOLOŽIVA NA OVOJ WEB LOKACIJI.
OBAVEŠTENJA U VEZI SA SOFTVEROM, DOKUMENTIMA I USLUGAMA RASPOLOŽIVIM NA WEB LOKACIJI.OBAVEŠTENJA U VEZI SA SOFTVEROM, DOKUMENTIMA I USLUGAMA RASPOLOŽIVIM NA WEB LOKACIJI.
RAČUN ČLANA, LOZINKA, I OBEZBEĐENJE.RAČUN ČLANA, LOZINKA, I OBEZBEĐENJE.
NEMA NEZAKONITOG ILI ZABRANJENOG KORIŠĆENJA.NEMA NEZAKONITOG ILI ZABRANJENOG KORIŠĆENJA.
KORIŠĆENJE USLUGAKORIŠĆENJE USLUGA
MATERIJALI DATI MICROSOFTU ILI STAVLJENI NA BILO KOJI MICROSOFTOVU  WEB LOKACIJU.MATERIJALI DATI MICROSOFTU ILI STAVLJENI NA BILO KOJI MICROSOFTOVU WEB LOKACIJU.
OBAVEŠTENJA I PROCEDURA PODNOŠENJA PRIJAVE ZBOG KRŠENJA AUTORSKIH PRAVA.OBAVEŠTENJA I PROCEDURA PODNOŠENJA PRIJAVE ZBOG KRŠENJA AUTORSKIH PRAVA.
POVEZIVANJE NA LOKACIJE TREĆIH STRANA.POVEZIVANJE NA LOKACIJE TREĆIH STRANA.
POLITIKA PODNOŠENJA NETRAŽENIH IDEJA.POLITIKA PODNOŠENJA NETRAŽENIH IDEJA.
OBAVEŠTENJE O AUTORSKOM PRAVU.OBAVEŠTENJE O AUTORSKOM PRAVU.
TRGOVINSKI ZNAKOVI.TRGOVINSKI ZNAKOVI.

PRIHVATANJE USLOVA

Usluge koje vam Microsoft pruža su u skladu sa sledećim Uslovima Korišćenja („TOU“). Microsoft zadržava pravo da ažurira u bilo koje vreme bez obaveštenja dostavljenog vama. Najnovija verzija „TOU“ može se pogledati tako što ćete kliknuti na vezu „Uslovi korišćenja“ koja se nalazi na dnu naših Web stranica.

Vrh straniceVrh stranice

OPIS USLUGA

Preko svoje mreže Web svojstava, Microsoft vam pruža pristup raznim izvorima, uključujući razvojne alate, oblasti za preuzimanje, forume za komunikaciju i informacije o proizvodima (zajedničkim imenom nazvani „Usluge“). Usluge, uključujući bilo koje ažuriranje, proširenje, nove karakteristike, i/ili dodavanje novih Web svojstava, potpada pod „TOU“.

Vrh straniceVrh stranice

OGRANIČENJE LIČNOG I NEKOMERCIJALNOG KORIŠĆENJA

Ukoliko nije drukčije naznačeno, Usluge služe za vaše lično i nekomercijalno korišćenje. Vi ne smete modifikovati, kopirati, distribuirati, emitovati, izlagati, obavljati, reprodukovati, objavljivati, davati licencu, kreirati izvedene proizvode, prenositi, ili prodati bilo koju informaciju, softver, proizvode ili usluge dobijene iz Usluga.

Vrh straniceVrh stranice

PRIVATNOST I ZAŠTITA LIČNIH INFORMACIJA

Videti Otkrivanje privatnih podataka (engl.) koje se odnosi na prikupljanje i korišćenje vaših informacija.

Vrh straniceVrh stranice

OBAVEŠTENJE SPECIFIČNO ZA SOFTVER RASPLOŽIV NA OVOJ WEB LOKACIJI.

Bilo koji softver koji je stavljen na raspolaganje za preuzimanje od Usluga („Softver“) je autorsko delo Microsofta i/ili njegovih isporučilaca. Korišćenje Softvera regulisano je odredbama ugovora o licenci za krajnjeg korisnika, ako postoji, koji prati ili je uključen u Softver („Ugovor o licenci“). Krajnji korisnik neće biti u mogućnosti da instalira bilo koji Softver koga prati ili u koga je uključen Ugovor o licenci, ukoliko se prethodno ne slagali sa odredbama Ugovora o licenci.

Softver se stavlja na raspolaganje za preuzimanje isključivo radi korišćenja od strane krajnjih korisnika u skladu sa ugovorom o licenci. Bilo kakva reprodukcija ili dalje distribuiranje Softvera koje nije u skladu sa Ugovorom o licenci izričito je zabranjeno zakonom i može imati za rezultat stroge građansko-pravne i krivične sankcije. Prekršioci će biti gonjeni do najviše dozvoljene mere.

BEZ OGRANIČENJA NAPRED NAVEDENOG, KOPIRANJE ILI REPRODUKOVANJE SOFTVERA NA BILO KOJI DRUGI SERVER ILI LOKACIJU RADI DALJE REPRODUKCIJE ILI DISTRIBUCIJE IZRIČITO SE ZABRANJUJE, UKOLIKO TAKVA REPRODUKCIJA ILI DALJA DISTRIBUCIJA NIJE IZRIČITO DOZVOLJENA NA OSNOVU UGOVORA O LICENCI KOJI PRATI TAKAV SOFTVER.

SOFTVER IMA GARANCIJU, AKO JE UOPŠTE IMA, SAMO U SKLADU SA ODREDBAMA UGOVORA O LICENCI. OSIM KAKO SE DAJE GARANCIJA U UGOVORU O LICENCI, MICROSOFT CORPORATION OVIM NEGIRA BILO KAKVE GARANCIJE I USLOVE U POGLEDU SOFTVERA, UKLJUČUJUĆI SVE GARANCIJE I USLOVE KOJI SE ODNOSE NA MOGUĆNOST PRODAJE, BILO DA SU IZRIČITI, NAGOVEŠTENI ILI OBAVEZNI, NA PODESNOST ZA ODREĐENU NAMENU, PRAVO VLASNIŠTVA I NEKRŠENJE.

RADI VAŠE POGODNOSTI, MICROSOFT MOŽE STAVITI NA RASPOLAGANJE KAO DEO USLUGA ILI U SVOJE SOFTVERSKE PROIZVODE, ALATE I JAVNE USLUGE ZA KORIŠĆENJE I/ILI PREUZIMANJE. MICROSOFT NE DAJE NIKAKVA UVERAVANJA U POGLEDU PRECIZNOSTI REZULTATA ILI IZLAZNIH INFORMACIJA KOJE PROISTIČU IZ TAKVOG KORIŠĆENJA BILO KOJIH TAKVIH ALATA I JAVNIH USLUGA. MOLIMO VAS DA POŠTUJETE PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE DRUGIH KADA KORISTITE ALATE I JAVNE USLUGE KOJE SU VAN STAVLJENE NA RASPOLAGANJE U OKVIRU USLUGA ILI MICROSOFTOVIH SOFTVERSKIH PROIZVODA.

NAPOMENA O ZAŠTIĆENIM PRAVIMA. Bilo koji softver koji je preuzet iz Usluga za ili u ime SAD, njihovih agencija i/ili organa („Vlada SAD“), daje se sa Zaštićenim pravima. Korišćenje, dupliranje, ili otkrivanje od strane Vlade SAD podleže restrikcijama navedenim u pod-paragrafu (c)(1)(ii) Prava na tehničke podatke i računarski softver u „DFARS“ 252.227-7013 ili pod-paragrafu (c)(1) Privrednog računarskog softvera - Zaštićena prava u 48 CFR 52.227-19, kako je primenljivo. Proizvođač je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond WA 98052-6399.

Vrh straniceVrh stranice

OBAVEŠTENJE SPECIFIČNO ZA DOKUMENTA RASPOLOŽIVA NA OVOJ WEB LOKACIJI.

Dozvola za korišćenje Dokumenata (kao što su blanko dokument, novinski članci, liste podataka i FAQ-ovi) iz Usluga se daje, pod uslovom da (1) se obaveštenje o autorkom pravu pojavljuje na svim kopijama i da se pojavljuju kako obaveštenje o autorskom pravu tako i obaveštenje o ovoj dozvoli, (2) korišćenje takvih Dokumenata iz Usluga je samo radi informacija i samo za nekomercijalnu i ličnu upotrebu i da oni neće biti kopirani ili poslati na bilo koju računarsku mrežu ili emitovani preko bilo kojih medija, i (3) da ni na jednom Dokumentu nisu izvršene nikakve modifikacije. Akreditovane obrazovne institucije, kao što su K-12, univerziteti, privatni/javni koledži, i državni koledži, mogu preuzimati i reprodukovati Dokumenta radi distribuiranja u učionici. Distribucija izvan učionice zahteva izričitu pisanu dozvolu. Korišćenje u bilo koje druge svrhe je izričito zabranjeno zakonom, i može imati za rezultat stroge građansko-pravne i krivične sankcija. Prekršioci će biti gonjeni do najviše dozvoljene mere.
Gore navedena Dokumenta ne obuhvataju dizajn ili plan „Microsoft.com Web lokacija“ ili bilo koju drugu lokaciju koja je u vlasništvu Microsofta, koji Microsoft koristi, licencira ili kontroliše. Elementi Microsoftovih Web lokacija zaštićeni su zakonima o trgovinskom obliku, trgovinskom znaku, nelojalnoj konkurenciji i drugima zakonima i ne mogu se kopirati niti imitirati u celosti ili delimično. Ni jedan logo, grafički znak, zvuk ili slika iz bilo koje Microsoftove Web lokacije ne može se kopirati ili prenositi dalje ukoliko Microsoft to izričito ne dozvoli.

MICROSOFT I/ILI NJEGOVI ISPORUČIOCI NE DAJU NIKAKVE IZJAVE O PODESNOSTI INFORMACIJA SADRŽANIH U DOKUMENTIMA I ODGOVARAJUĆIM GRAFIČKIM PRIKAZIMA OBJAVLJENIM KAO DEO USLUGA ZA BILO KOJU NAMENU. SVA TAKVA DOKUMENTA I ODGOVARAJUĆI GRAFIČKI PRIKAZI DAJU SE „ONAKVI KAKVI SU“ BEZ BILO KOJE VRSTE GARANCIJE. MICROSOFT I/ILI NJEGOVI ISPORUČIOCI OVIM NEGIRA BILO KAKVE GARANCIJE I USLOVE U POGLEDU OVE INFORMACIJE, UKLJUČUJUĆI SVE GARANCIJE I USLOVE KOJI SE ODNOSE NA MOGUĆNOST PRODAJE, BILO DA SU IZRIČITI, NAGOVEŠTENI ILI OBAVEZNI, NA PODESNOST ZA ODREĐENU NAMENU, PRAVO VLASNIŠTVA I NEKRŠENJE. MICROSOFT I/ILI NJEGOVI ISPORUČIOCI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU SPECIJALNU, INDIREKTNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU ILI BILO KAKVU ŠTETU KOJA PROISTIČE IZ GUBITKA KORIŠĆENJA, PODATAKA ILI PROFITA, BILO U POSTUPKU PO OSNOVU UGOVORA, ZBOG NEHATA ILI NEKOG DRUGOG NEPAŽLJIVOG POSTUPANJA, KOJI PROISTEKNE IZ ILI U VEZI SA KORIŠĆENJEM ILI RADOM SA INFORMACIJAMA RASPOLOŽIVIM IZ USLUGA.

DOKUMENTA I ODGOVARAJUĆI GRAFIČKI PRIKAZI OBJAVLJENI U USLUGAMA MOGU SADRŽATI TEHNIČKE NEISPRAVNOSTI ILI TIPOGRAFSKE GREŠKE. INFORMACIJAMA SE PERIODIČNO DODAJU IZMENE. MICROSOFT I/ILI NJEGOVI ISPORUČIOCI MOGU U BILO KOJE VREME VRŠITI POBOLJŠANJA I/ILI IZMENE NA PROIZVODIMA I/ILI PROGRAMIMA OPISANIM U OVOM DOKUMENTU.

Vrh straniceVrh stranice

OBAVEŠTENJA U VEZI SA SOFTVEROM, DOKUMENTIMA I USLUGAMA RASPOLOŽIVIM NA WEB LOKACIJI.

MICROSOFT I/ILI NJEGOVI ISPORUČIOCI NEĆE NI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU SPECIJALNU, INDIREKTNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU KOJA PROISTIČE IZ GUBITKA, PODATAKA ILI PROFITA, BILO U POSTUPKU PO OSNOVU UGOVORA, NEHATA ILI NEKOG DRUGOG NEPAŽLJIVOG POSTUPANJA, KOJI PROISTIČU IZ ILI U VEZI SA KORIŠĆENJEM ILI RADOM SA SOFTVEROM, DOKUMENTIMA, PRUŽANJEM USLUGA ILI PROPUSTOM DA SE PRUŽE USLUGE, ILI INFORMACIJE RASPOLOŽIVE IZ USLUGA.

Vrh straniceVrh stranice

RAČUN ČLANA, LOZINKA, I OBEZBEĐENJE.

Ukoliko je za korišćenje bilo koje Usluge potrebno da otvorite račun, vi morate završiti proces registracije tako što ćete nam dostaviti tekuće, kompletne i tačne informacije kako je traženo u važećem formularu za registraciju. Takodje ćete izabrati lozinku i ime korisnika. Isključivo ste vi odgovorni za tajnost vaše lozinke i računa. Štaviše, samo ste vi odgovorni za bilo kakve i sve aktivnosti koje se događaju u vezi sa vašim računom. Vi ste saglasni da odmah obavestite Microsoft o vilo kakvom neovlašćenom korišćenju vašeg računa ili bilo kom drugom nepoštovanju obezbeđenja. Microsoft neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak koji vi možete imati kao rezultat korišćenja vaše lozinke ili računa od strane nekog drugog lica, bilo sa vašim znanjem ili bez vašeg znanja. Međutim, vi se možete smatrati odgovorim za gubitke koje je pretrpeo Microsoft ili neka druga strana usled toga što je neko drugi koristio vaš račun ili lozinku. Ni u koje vreme ne možete koristiti račun nekog drugog lica bez dozvole imaoca računa.

Vrh straniceVrh stranice

NEMA NEZAKONITOG ILI ZABRANJENOG KORIŠĆENJA.

Uslov za vaše korišćenje Usluga, je da vi ne koristite Usluge ni u kakvu svrhu koja nije zakonita ili koja je zabranjena ovim odredbama, uslovima i obaveštenjima. Vi ne smete koristiti Usluge ni na koji način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili ugroziti bilo koji server Microsofta ili mrežu(e) povezane na bilo koji Microsoftov server, ili koji se meša u korišćenje i uživanje bilo koje od usluga od strane nekog drugog lica. Ne smete pokušavati da dobijete neovlašćeni pristup bilo kojim Uslugama, drugim računima, računarskim sistemima ili mrežama povezanim na bilo koji Microsoftov server ili na bilo koju Uslugu, putem „hackinga“ (neovlašćenog pristupanja), tajnog traženja lozinke ili na neki drugi način. Ne smete dobiti niti pokušati da dobijete bilo koje materijale ili informacije putem bilo kojih sredstava koja s namerom nisu stavljena na raspolaganje preko Usluga.

Vrh straniceVrh stranice

KORIŠĆENJE USLUGA

Usluge mogu sadržati usluge e-pošte, usluge oglasne table, oblast za razgovore, grupe za vesti, forume, zajednice, lične Web stranice, foto albume, dosije kabinete i/ili druge poruke ili sredstva za komunikaciju koja vam omogućavaju da komunicirate sa drugima (pojedinačno „Usluga komunikacije“ i zajedno „Usluge komunikacije“). Vi ste saglasni da koristite Usluge komunikacije samo da biste poslali poštom, poslali i primili poruke i materijal koji je adekvatan i, kada je primenljivo, u vezi sa konkretnom Uslugom komunikacije. Samo kao primer, a ne kao ograničenje, saglasni ste da kada koristite Usluge komunikacije, nećete:

Koristiti Usluge komunikacije u vezi sa istraživanjima, takmičenjima, piramidalnim šemama, lančanim pismima, nepristojnom poštom, dupliranim ili netraženim porukama (komercijalnim ili drugačijim).

Klevetati, zloupotrebljavati, zlostavljati, uznemiravati, pretiti ili na neki drugi način kršiti zakonska prava (kao što su pravo na privatnost i publicitet) drugih lica.

Objavljivati, slati poštom, skidati, distribuirati ili širiti bilo kakve neodgovarajuće, vulgarne, klevetničke, opscene, nepristojne ili nezakonite teme, imena, materijale ili informacije.

Skidati ili na neki drugi način stavljati na raspolaganje, dosijee koji sadrže slike, fotografije, softver ili druge materijale zaštićene zakonima o intelektualnoj svojini, uključujući, radi primera, a ne kao ograničenje, autorska prava ili žigove (ili na osnovu prava na privatnost ili publicitet) osim ukoliko posedujete ili kontrolišete prava na navedeno ili ste dobili sve neophodne saglasnosti da to uradite.

Koristiti bilo koje materijale ili informacije, uključujući slike ili fotografije, stavljene na raspolaganje kroz Usluge ni na koji način koji krši bilo koje autorsko pravo, žig, patent, službenu tajnu, ili neko drugo svojinsko pravo bilo koje strane.

Preuzimati datoteke koje sadrže virus, Trojanske konje, crve, tempirane bombe, „cancelbots“, oštećene datoteke, ili bilo koji drugi sličan softver ili program koji može oštetiti rad nečijeg računara ili nečiju imovinu.

Reklamirati ili nuditi na prodaju ili za kupovinu bilo koju robu ili usluge u bilo koje poslovne svrhe, osim ukoliko takve Usluge komunikacije konkretno dozvoljavaju takve poruke.

Preuzimati bilo koju datoteku koju je poslao neki drugi korisnik Usluge komunikacija za koji znate, ili bi trebalo da znate, da se ne može legalno reprodukovati, izlagati, koristiti i/ili distribuirati na takav način.

Falsifikovati ili izbrisati bilo koju informaciju o autorskom pravu, kao što su funkcija autora, pravna ili druga odgovarajuća obaveštenja ili oznake vlasništva ili etikete sa podacima o poreklu ili izvoru softvera ili drugog materijala koji je sadržan u datoteci koja se preuzima.

Ograničavati ili sprečavati drugog korisnika da koristi i uživa Usluge komunikacije.

Kršiti bilo koji kodeks ponašanja ili neku drugu smernicu koja može biti primenljiva za bilo koju konkretnu Uslugu komunikacije.

Ubirati plodove ili na drugi način sakupljati informacije o drugima, uključujući adrese e-pošte.

Kršiti bilo koje važeće zakone ili regulative.

Stvarati lažni identitet u cilju obmane drugih.

Koristiti, skidati ili na neki drugi način kopirati ili davati (uz plaćanje ili besplatno) nekom fizičkom ili pravnom licu bilo koji direktorijum korisnika Usluga ili druge informacije o korisnicima ili korišćenju ili bilo koji deo istih.

Microsoft nema obavezu da prati Usluge komunikacije. Međutim, Microsoft zadržava pravo da pregleda materijale poslate Uslugama komunikacije i da po sopstvenom nahođenju otkloni bilo koje materijale. Microsoft zadržava pravo da prekine vaš pristup bilo kojoj i svim Uslugama komunikacije u bilo koje vreme, bez obaveštenja, iz bilo kog razloga.

Microsoft zadržava pravo da u bilo koje vreme otkrije bilo koju informaciju koju Microsoft smatra da je potrebno otkriti radi postupanja po bilo kom zakonu, regulativi, zakonskom postupku ili na zahtev vlade, ili da emituje, odbije da pošalje ili da otkloni bilo koju informaciju ili materijal, u celini ili delimično, po isključivom nahođenju Microsofta.

Uvek koristite mere predostrožnosti kada dajete bilo koju informaciju o sebi koja može lično identifikovati vas ili vašu decu u bilo kojoj Usluzi komunikacija. Microsoft ne kontroliše niti upisuje sadržinu, poruke ili informacije koje nađe u bilo kojim Uslugama komunikacije, i s toga Microsoft izričito negira bilo kakvu odgovornost u pogledu Usluga komunikacije i bilo kojih postupaka koji mogu rezultirati iz vašeg učešća u bilo kojim Uslugama komunikacije. Menadžeri i domaćini nisu ovlašćeni portparoli Microsofta, i njihovi pogledi ne moraju odražavati poglede Microsofta.

Materijali uneti u Usluge komunikacija mogu podlegati ograničenjima u smislu korišćenja, reprodukovanja i/ili širenja; vi ste odgovorni za poštovanje takvih ograničenja ukoliko preuzimate te materijale.

Vrh straniceVrh stranice

MATERIJALI DATI MICROSOFTU ILI STAVLJENI NA BILO KOJI MICROSOFTOVU WEB LOKACIJU.

Microsoft nema vlasništvo nad materijalima koje vi date Microsoftu (uključujući povratne informacije i predloge) ili pošaljete, skinete sa, ubacite ili dostavite bilo kojoj Usluzi ili vezanim uslugama da bi ih videla javnost, ili članovi bilo koje javne ili privatne zajednice (pojedinačno „Prilog“ i zajednički „Prilozi“). Međutim, slanjem, skidanjem, unošenjem, davanjem ili podnošenjem („Slanje“) vašeg Priloga vi dajete Microsoftu, njegovim pridruženim kompanijama i određenim imaocima licence dozvolu da koriste vaš Prilog u vezi sa njihovim poslovanjem preko Interneta (uključujući, bez ograničenja, sve Miscrosoftove usluge), uključujući, bez ograničenja, licencna prava da: kopiraju, distribuiraju, prenose, javno izlažu, javno koriste, reprodukuju, uređuju, prevode i ponovo oblikuju vaš Prilog; da objavljuju vaše ime u vezi sa vašim Prilogom; i pravo da daju pod-licencu za takva prava bilo kom isporučiocu Usluga.

Za korišćenje vašeg Priloga, kako je ovde objašnjeno, neće se plaćati nikakva naknada. Microsoft nema nikakvu obavezu da šalje ili koristi bilo koji Prilog koji ste vi dali, i Microsoft može, po sopstvenom nahođenju, skinuti bilo koji Prilog u bilo koje vreme.

Slanjem Priloga vi garantujete i izjavljujete da vi posedujete ili na drugi način kontrolišete sva prava na vaš Prilog kako je objašnjeno u ovim Uslovima korišćenja, bez ograničenja, sva prava koja su vam potrebna da date, pošaljete, skinete, ubacite ili podnesete Priloge.

Pored gore navedene garancije i izjave, slanjem Priloga koji sadrži prikaze, fotografije, slike ili koji su na drugi način grafički prikaz u celini ili delimično („Slike“), vi garantujete i izjavljujete da (a) ste vi vlasnik autorskog prava nad takvim Slikama, ili da vam je vlasnik autorskog prava nad takvim Slikama dao dozvolu da koristite takve Slike ili bilo koji sadržaj i/ili slike sadržane u takvim Slikama u skladu sa načinom i svrhom vašeg korišćenja i kako je drukčije dozvoljeno ovim Uslovima korišćenja i Uslugama, (b) vi imate prava koja su potrebna za davanje licenci i podlicenci opisana u ovim Uslovima korišćenja, i (c) da je svako lice prikazano na takvim Slikama, ako postoji, dalo svoj pristanak na korišćenje slika kako je opisano u ovim Uslovima korišćenja, uključujući, kao primer, a ne kao ograničenje, distribuiranje, javno izlaganje i reprodukciju takvih Slika. Slanjem Slika, vi dajete (a) svim članovima vaše privatne zajednice ( za svaku takvu Sliku raspoloživu članovima takve privatne zajednice), i/ili (b) opštoj javnosti (za svaku takvu Sliku raspoloživu bilo gde u Uslugama, koje nisu privatna zajednica) dozvolu da koristi vaše Slike u vezi sa korišćenjem, kako je dozvoljeno ovim Uslovima korišćenja (uključujući, kao primer, a ne kao ograničenje, pravljenje otisaka i predmeta za poklone koji obuhvataju takve Slike), i uključujući, bez ograničenja, neekskluzivnu, širom sveta raspoloživu licencu bez rojaliteta da: kopiraju, distribuiraju, prenose, javno izlažu, javno koriste, reprodukuju, uređuju, prevode i ponovo oblikuju vaše Slike bez stavljanja vašeg imena na takve Slike, i pravo da daju pod-licencu za takva prava bilo kom isporučiocu Usluga. Licence date u prethodnim rečenicama za Slike prestaće da važe u vreme kada vi kompletno skinete takve Slike sa Usluga, pod uslovom da, takav prestanak važnosti ne utiče negativno na bilo koju licencu datu u vezi sa takvim Slikama pre vremena kada vi kompletno skinete takve Slike. Za korišćenje vaših Slika neće se plaćati nikakva naknada.

Vrh straniceVrh stranice

OBAVEŠTENJA I PROCEDURA PODNOŠENJA PRIJAVE ZBOG KRŠENJA AUTORSKIH PRAVA.

U skladu poglavljem 17 Kodeksa SAD, Član 512(c)(2), obaveštenja o kršenju autorskih prava treba poslati Agentu provajdera Usluga. SVE PRIJAVE KOJE NISU U SKLADU SA OVOM PROCEDUROM OSTAĆE BEZ ODGOVORA.
Videti Obaveštenja i procedure za podnošenje prijave zbog kršenja autorskih prava (engl.).

Vrh straniceVrh stranice

POVEZIVANJE NA LOKACIJE TREĆIH STRANA.

LIKOVI U OVOM DELU OMOGUĆIĆE VAM DA IZAĐETE IZ MICROSOFTOVE LOKACIJE. POVEZANE LOKACIJE NISU POD KONTROLOM MICROSOFTA I MICROSOFT NIJE ODGOVORAN ZA SADRŽINU BILO KOJE POVEZANE LOKACIJE, ILI ZA BILO KAKVE IZMENE ILI AŽURIRANJA TAKVIH LOKACIJA. MICROSOFT NIJE ODGOVORAN ZA „PRIKAZIVANJE NA WEBU“ ILI BILO KOJI DRUGI OBLIK PRENOŠENJA PRIMLJEN OD BILO JE POVEZANE LOKACIJE. MICROSOFT VAM OMOGUĆAVA OVE VEZE JEDINO RADI POGODNOSTI, TAKO DA UKLJUČENJE BILO KOJE LINKOVE NE IMPLICIRA PODRŽAVANJE TAKVE LOKACIJE OD STRANE MICROSOFTA.

Vrh straniceVrh stranice

POLITIKA PODNOŠENJA NETRAŽENIH IDEJA.

MICROSOFT ILI BILO KOJI NJEGOV ZAPOSLENI NE PRIHVATAJU NITI RAZMATRAJU NETRAŽENE IDEJE, UKLJUČUJUĆI IDEJE ZA NOVE REKLAMNE KAMPANJE, NOVE PROMOCIJE, NOVE PROIZVODE ILI TEHNOLOGIJE, PROCESE, MATERIJALE, MARKETINŠKE PLANOVE ILI NOVA IMENA ZA PROIZVODE. MOLIMO VAS DA NE ŠALJETE BILO KAKAV ORIGINAL KREATIVNOG UMETNIČKOG DELA, UZORKE, DEMO SNIMKE ILI DRUGE RADOVE. ISKLJUČIVA SVRHA OVE POLITIKE JE DA SE IZBEGNU POTENCIJALNI NESPORAZUMI ILI SPOROVI KADA MICROSOFTOVI PROIZVODI ILI MARKETINŠKE STRATEGIJE MOGU IZGLEDATI SLIČNI IDEJAMA KOJE SU PODNETE MICROSOFTU. TAKO VAS MOLIMO DA NE ŠALJETE VAŠE NETRAŽENE IDEJE MICROSOFTU ILI BILO KOME U MICROSOFTU. UKOLIKO, UPRKOS NAŠEM ZAHTEVU DA NE ŠALJETE VAŠE IDEJE I MATERIJALE, VI IH IPAK POŠALJETE, MOLIMO VAS DA SHVATITE DA MICROSOFT NE DAJE UVERAVANJA DA ĆE VAŠE IDEJE I MATERIJALI BITI TRETIRANI KAO POVERLJIVE INFORMACIJE ILI VLASNIŠTVO.

Vrh straniceVrh stranice

OBAVEŠTENJE O AUTORSKOM PRAVU.

Autorsko pravo: Copyright (c) 2003 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 U.S.A. Sva prava zaštićena.

Vrh straniceVrh stranice

TRGOVINSKI ZNAKOVI.

Active Channel, Active Desktop, Active Directory, ActiveStore, ActiveSync, ActiveX, Advisor FYI, Age of Empires, Age of Mythology, Allegiance, Amped, Asheron's Call, Ask Maxwell, Authenticode, Azurik, BackOffice, BackOffice logo, bCentral, BizTalk, Bookshelf, CarPoint, ClearLead, Computing Central, Crimson Skies, Developer Studio, DirectDraw, DirectMusic, DirectPlay, DirectSound, DirectX, Encarta, Entourage, Fighter Ace, FrontPage, HomeAdvisor, Home Essentials, Hotmail, Links, Links Extreme, MapPoint, MechCommander, MechWarrior, Microsoft, Microsoft Agent logo, Microsoft Internet Explorer logo, Microsoft Office Compatible logo, Microsoft Press, Microsoft TV logo, Midtown Madness, Mobile Explorer, MoneyCentral, Monster Truck Madness, Motocross Madness, MSDN, MSN, MSN logo (butterfly), .Net logo, NetMeeting, Nightcaster, Outlook, Outsmart, Passport logo, Picture It!, PowerPoint, Precision Racing, Project Gotham Racing, Revenge of Arcade, Rise of Perathia, SharePoint, Slate, Tex Murphy, The Age of Kings, The Everyday Web, Trekker, UltimateTV, UltimateTV logo, UltraCorps, UnderWire, Urban Assault, VGA, Virtual Golf Association, Visio, Visual Basic, Visual C++, Visual C#, Visual InterDev, Visual J++, Visual Studio, WebTV, Where do you want to go today?, Windows, Windows logo, Windows Media, Windows Media logo, Windows NT, Xbox, XBOX logo, Xbox „X“ logo, ZoneFriends, ZoneLAN, ZoneMatch, ZoneMessage, Zoo Tycoon, i/ili drugi Microsoftovi proizvodi na koje se ovaj dokument poziva su bilo zaštićeni trgovinski znakovi, ili trgovinski znakovi korporacije Microsoft Corporation u SAD i/ili u drugim zemljama. Imena konkretnih kompanija i proizvoda pomenuta u ovom dokumentu mogu biti trgovinski znakovi njihovih vlasnika. Kompanije, organizacije, proizvodi, imena oblasti, adrese e-pošte, logo, ljudi i događaji navedeni kao primer su izmišljeni. Nikakva veza sa bilo kojom stvarnom kompanijom, organizacijom, proizvodom, nazivom oblasti, adresom e-pošte, logom, licem ili događajem nije namerna i ne treba o tome izvoditi zaključke.

Sva prava, koja nisu ovim izričito odobrena, zaštićena su.

Pošaljite vaše pitanje na odgovarajuću kontakt adresu:

za Microsoft Web svojstva, kontaktirajte homepage@microsoft.com

za MSN Web svojstva kontaktirajte webmaster@msn.com

za Hotmail, kontaktirajte support@hotmail.com; za bezvrednu e-poštu/privatna pitanja, kontaktirajte abuse@hotmail.com ili hotmailprivacy@hotmail.com

Pitanja u vezi sa piraterijom mogu se naći na piracy@microsoft.com ili pozivom na 1-800-R-U-LEGIT


Vrh straniceVrh stranice

©2017 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti