Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Klinika za vaskularnu hirurgiju u Beogradu

Studija slučaja namenskog rešenja

Poslato: 14. februar 2007.
Klinika za vaskularnu hirurgiju u Beogradu je najveća institucija tog tipa u regionu, koja godišnje pregleda oko 30.000 pacijenata. Upotrebom modernih tehnologija, najpre XML standarda i Microsoftovih serverskih tehnologija, neki od važnih procesa unutar Klinike su višestruko ubrzani, omogućujući hirurzima da manje vremena troše na administraciju i da se u potpunosti posvete pacijentima.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteIT Excellence KCS.doc
524 KB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

Klinika za vaskularnu hirurgiju u Beogradu zbrinjava sve hitne slučajeve kardiovaskularne patologije iz Srbije i Republike Srpske. Godišnje se u ovoj ustanovi operiše blizu 2000 pacijenata.

Poslovna situacija

Većina kritičnih informacija o pacijentima i njihovom stanju prenošena je pomoću papira ispisanih rukom, ili, još gore, usmeno.

Rešenje

Informacioni sistem MIMS, kreiran uz pomoć XML standarda i Microsoftovih serverskih tehnologija, omogućio je ubrzanje procesa dijagnostike i praćenja stanja pacijenata.

Prednosti

Poboljšana nega pacijenta

Lakša i brža razmena podataka

Automatizacija rada svih odeljenja

Implementacija novih standarda

Fleksibilnost sistema

Softver i usluge

Proizvodi:
− Microsoft SQL Server 2000
− Windows Server 2003 Standard Edition
− Windows XP Professional

Tehnologije:
− Microsoft .NET Framework
− Microsoft Internet Information Services

Partneri

IT Excellence

**

Pregled preduzeća

Hirurški segment Instituta za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije nastavlja tradiciju čuvene Druge hirurške klinike. Ova institucija je kolevka kardiovaskularne hirurgije u bivšoj Jugoslaviji, a Institut sada čine četiri organizacione jedinice: Klinika za kardiologiju, za kardijalnu i za vaskularnu hirurgiju, kao i Centar za elektrostimulaciju srca. Imajući u vidu broj i vrstu procedura, obim rada ove institucije je respektabilan i u međunarodnim okvirima – na Klinici se godišnje pregleda 30.000, a operiše blizu 2000 pacijenata. Od tog broja najveći deo su rekonstruktivne procedure, a u najteže i najdelikatnije zahvate spada oko 500 operacija godišnje.
Hirurški deo ove ustanove već 15 godina zbrinjava sve hitne slučajeve iz kardiovaskularne patologije iz čitave Srbije i Republike Srpske. Pored toga, Institut je najznačajniji edukacioni centar za različite kardiovaskularne discipline u našoj zemlji. U njemu se realizuju specijalizacije, uže specijalizacije i post-diplomska nastava iz interne medicine, opšte hirurgije, anesteziologije, kardiologije, vaskularne i kardijalne hirurgije i kardiovaskularne anestezije.

Poslovni izazov

Klinika za vaskularnu hirurgiju posedovala je tri računara koji nisu bili međusobno povezani. Na njima su doktori ukucavali otpusne i operativne liste, subjektivnim stilom koji karakterističan za svakog doktora, ali je zadovoljavao pravnu formu. Većina kritičnih informacija o pacijentima i njihovom zdravstvenom stanju prenošena je pomoću rukom ispisanih papira ili usmeno.

Tokom perioda analize procesa, koji je trajao oko tri meseca, tim stručnjaka iz kompanije IT Excellence i tim hirurga, medicinskih sestara i ostalog medicinskog osoblja Klinike za vaskularnu hirurgiju definisali su preko 30 različitih vrsta dokumenata koji se kreiraju tokom lečenja pacijenta.

Rešenje

MIMS (Medical Information Management System) je rešenje medicinskog informacionog sistema primenljivo u medicinskom centru ili zasebnoj klinici, zaduženo da prati pacijenta tokom celog medicinskog procesa, od ambulante do stacionara. Rešenje pokriva sve stručne oblasti jedne zdravstvene ustanove, uključujući i prateće službe.


*
*Ovaj informacioni sistem je revolucionarno unapredio i značajno olakšao naš svakodnevni rad, najpre kroz standardizaciju svih obrazaca i medicinske dokumentacije, pa je administrativni rad medicinskog osoblja, posebno lekara, smanjen za 40 procenata.*
prof. dr. Lazar Davidović
direktor Klinike za vaskularnu hirurgiju u Beogradu
*

Projekat je realizovan početkom 2005. godine zajedno sa specijalistima Klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Četiri hirurga, tri medicinske sestre, dva farmaceuta, dva biohemičara i jedan transfuziolog učestvovali su u projektu, sarađujući sa pet IT stručnjaka, a ceo projekat je trajao osam meseci. Informacioni sistem je kreiran i implementiran na Microsoft platformi sa troslojnom arhitekturom. Microsoft SQL Server je upotrebljen za smeštanje podataka (DBMS), na serverskoj strani se koriste XML Web servisi, dok su na strani Windows klijenata aplikacije koje su obezbedile visok nivo fleksibilnosti rešenja.

Tokom dizajniranja rešenja poštovano je nekoliko osnovnih principa:

Skalabilnost – sistem je dizajniran tako da bude lako prilagodljiv različitim medicinskim specijalnostima i da se može lako prilagoditi novim zahtevima korisnika;

Obavezan „user friendly“ interfejs – kompletno medicinsko osoblje se snalazi u poznatom okruženju, brzo pretražuje i pristupa podacima;

Kompatibilnost – korišćenje XML standarda za predstavljanje podataka omogućilo je laku razmenu informacija sa ostalim sistemima prisutnim na Klinici.

U fokusu celog sistema je pacijent. Podaci o lečenju svakog pacijenta se skupljaju kroz različite vrste medicinske dokumentacije. Za tu svrhu dizajniran je poseban meta-model dokumenata, koji je u osnovi svih formi koje se kreiraju tokom izvršavanja aplikacije. Bilo kakva korekcija na izgledu formulara ili dodavanje novih polja u njega ne zahteva novo pisanje programskog koda. Zajedno sa meta-modelom dokumenata ovo postaje moćan instrument za brzu i laku administraciju i izmenu bez investicije dodatnog vremena ili sredstava.

Sistem je implementiran na Microsoft platformi, koju čine Windows Server 2003 i Internet Information Services. Windows XP Professional je na klijentskoj strani, sa Microsoft .NET Frameworkom kao važnim integralnim delom Windowsa, dok je za bazu podataka upotrebljen Microsoft SQL Server 2000.

Prednosti poslovanja

Implementacija ovog rešenja donela je mnoge prednosti medicinskom osoblju Klinike za vaskularnu hirurgiju, naročito sa aspekta olakšavanja svakodnevnog posla, ali najveća dobrobit leži upravo u poboljšanju nege pacijenata.

„Ovaj sistem nam je omogućio jednostavan i brz pregled podataka o svim pacijentima na Klinici. Izborom pacijenta iz baze dobijaju se na jednom ekranu svi lični i administrativni podaci o njemu, kao i njegovi medicinski podaci: anamneza, rezultati laboratorijskih analiza, snimci radioloških ispitivanja, nalazi svih konsultativnih i specijalističkih pregleda, temperaturno-terapijska lista, kao i operativna i otpusna lista. Lako možemo pratiti promene stanja pacijenta, locirati ga na različitim kliničkim odeljenjima („šok“ soba, polu-intenzivna nega, odeljenje) i dobiti podatke o njegovom trenutnom stanju. Sistem nam je omogućio ne samo pregled podataka nastalih na Klinici tokom lečenja, nego i povezivanje ostalih podataka koji su sačuvani u elektronskom obliku, kao što su rezultati, operativne i otpusne liste drugih klinika, ili onih koji se mogu prevesti u elektronski format, uključujući i fotografije i video snimke“, rekao je asistent dr. Dušan Kostić, zamenik direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti.

„U početku smo se pomalo plašili kako će proći implementacija ovog sistema. Na klinici ima dosta lekara i medicinskog osoblja koje retko ili nikad ne koristi računare. Srećom, naš strah se pokazao kao neopravdan. Obuka za lekare je trajala dva sata, a za medicinske sestre i ostalo osoblje jedan dan i mislim da je svako lako prepoznao svoj deo posla na ekranu. Sistem je izuzetno jednostavan i pregledan, samo kliknete na opcije kao što su „Specijalistički pregledi“ ili „Laboratorijski rezultati“ i dobijete listu pregleda sortiranih po vrsti i datumu. Kretanjem kroz samu listu odmah vam se prikazuju svi detalji“, kaže dr. Marko Dragaš, vaskularni hirurg.

Poboljšana nega pacijenta
Jednostavan pristup podacima i mogućnost brzog pregleda istorijata lečenja svakog pacijenta na Klinici za vaskularnu hirurgiju omogućavaju bolji uvid u generalno i tekuće stanje pacijenta, što je smanjilo rizike prilikom donošenja odluka.
„Pregled svih dijagnostičkih analiza i rezultata specijalističkih pregleda na jednom mestu obezbedio nam je bolji uvid u stanje pacijenta i omogućio stvaranje celokupne slike o njegovom opštem zdravstvenom stanju. Više nemamo potrebu da pregledamo gomilu papira da bi pronašli najnovije rezultate laboratorijskih analiza ili rezultate Dopler indeksa. Sada možemo odmah videti „sveže“ rezultate, sa jasno označenim vrednostima koje izlaze iz granica normalnih. U vaskularnoj hirurgiji život pacijenata često zavisi od brzine dobijanja informacija – ranije su nam bili potrebni sati da bismo u arhivi pronašli potrebne podatke, dok sada samo jednim klikom miša možemo dobiti kratak pregled svih prethodnih lečenja pacijenta na Klinici, kao i detalje o tom lečenju sa kompletnim opisom operacija i dijagnostičkih ispitivanja“, kaže dr Nenad Jakovljević, hirurg na Klinici za vaskularnu hirurgiju.


*
*U početku smo se pomalo plašili kako će proći implementacija ovog sistema. Na klinici ima dosta lekara i medicinskog osoblja koje retko ili nikad ne koristi računare. Srećom, naš strah se pokazao kao neopravdan.*
dr Marko Dragaš
vaskularni hirurg
*

Bolja razmena podataka između medicinskih službi
Svako odeljenje na Klinici i svaka medicinska služba kreira deo kartona pacijenta i svako od njih je u mogućnosti da vidi sve neophodne podatke i na osnovu toga odredi dijagnozu ili napravi plan lečenja. Medicinske službe koje rade glavna dijagnostička ispitivanja se ne osećaju više kao „izolovana ostrva“ koja mogu samo da vide da je pacijent upućen na određenu proceduru, već sada imaju brz pristup relevantnim informacijama iz bolesničkog kartona koje im mogu pomoći u primeni odgovarajuće procedure i dati smisleniju interpretaciju rezultata, relevantnu za opšte stanje pacijenta.
„Za primenu pravilne procedure prilikom laboratorijske analize jedan od neophodnih podataka je da li je pacijent već na nekoj terapiji lekovima, i ako jeste, o kojim se lekovima radi“, kaže primarijus Milka Golubović, načelnik biohemijske laboratorije. Jednoznačnost i transparentnost podataka između odeljenja i službi u okviru institucije smanjuje mogućnost greške prouzrokovane ljudskim faktorom i pojave efekta „gluvih telefona“. Takođe omogućava i da se urade kompleksne medicinske analize na kojima bi se pokazala zavisnost stanja pacijenta i primenjenog plana lečenja pacijenta, kao što je medikamentna terapija ili operacija, što je ranije bilo nezamislivo.

Automatizacija rada svih odeljenja
Integrisanje sistema sa medicinskom opremom i dijagnostičkim uređajima na Klinici donelo je brojne prednosti. Svi dokumenti i rezultati koji se kreiraju u drugim sistemima na različitim uređajima, bilo koji tip dokumenta, nezavisno od formata, može biti povezan sa konkretnim pacijentom i kasnije pregledan. Zahvaljujući povezivanju sa laboratorijskim instrumentima rezultati analiza se direktno smeštaju u bazu podataka.
„Tokom operacije često je potrebno da brzo dobijemo rezultate prethodnih laboratorijskih analiza, kao što su gasne analize, elektroliti, metabolizam ili koagulacija. Zadivljujuće je to što se u ovom sistemu rezultati odmah prikazuju na računaru koji se nalazi u operacionom bloku, pa laboratorijski tehničar više ne mora da trči kroz Kliniku noseći rezultate. Povećanje brzine dobijanja rezultata je ponekad od ključnog značaja za očuvanje života pacijenta“, kaže dr. Dragaš.
Sistem takođe omogućava lak i brz način za kreiranje laboratorijskih uputa, što se za svakog pacijenta obično radi na početku radnog dana. Analize su podeljene u grupe, tako da se označavanjem pojedine ili grupe analiza uput unosi u sistem za nekoliko sekundi.
„Puna integracija svih laboratorijskih aparata u sistem i automatizacija procesa rada laboratorijske službe je dozvolila da se vreme od slanja uzorka krvi do dobijanja rezultata traženih analiza skrati sa 45 na oko 10 minuta. Na ovaj način je minimizirana mogućnost greške vezane za ljudski faktor, kao što je pogrešno upisivanje ili neupisivanje vremena uzimanja uzorka, pogrešno prepisivanje numeričkih vrednosti itd.“, rekla je primarijus Milka Golubović.

Implementacija novih standarda rada
Sistem omogućava korisnicima da kreiraju šablone medicinskih dokumenata za bilo koju vrstu procedure i da ih čuvaju u biblioteci šablona. Ova mogućnost je pomogla prilikom standardizacije podataka koji treba da budu evidentirani za svaku od vrsta dokumenata, što je rezultiralo standardizacijom skupa procedura koje treba da budu izvršene da bi se došlo do neophodnih podataka. Korišćenjem šablona hirurzi provode manje vremena i prave manje grešaka prilikom kreiranja medicinske dokumentacije.
„Sistem nam omogućava da kreiramo šablone operativnih lista za bilo koju vrstu operacije. Te liste su ujednačene za različite tipove operacija i dijagnoza, i kreiraju se brzo i lako. Ujednačavanje podataka nam takođe omogućava da radimo analizu procesa i operativnih procedura, što ima puno uticaja na poboljšanje našeg rada sa pacijentima. Sada za pisanje operativne liste treba manje od pet minuta, a za izdavanje otpusne liste od tri do pet minuta, jer se ona praktično automatski generiše na osnovu već unetih podataka“, rekao je asistent Miroslav Marković.
Tokom implementacije sistema definisana je lista procedura koje treba da budu izvršene za specifične dijagnoze. Sistem omogućava korisnicima da kreiraju i posebne šifarnike da bi se standardizovali podaci koji se unose (lista dijeta, navika, bolova u grudima itd.). „Sistem je takođe ubrzao i proces administracije. Korišćenjem šablona za kreiranje različitih vrsta medicinskih dokumenata ili operativnih lista, provodimo manje vremena među papirima i imamo više vremena da posvetimo našim pacijentima“, kaže dr Nenad Jakovljević.

Fleksibilnost sistema
Sistem je dizajniran tako da bude lako prilagodljiv medicinskim potrebama ili potrebama neke od kliničkih medicinskih službi, bez izmene izvršnog fajla. Promene se mogu izvršiti brzo i lako, bez prekida rada sistema. Fleksibilna struktura Microsoft ADO.NET komponenata obezbedila je mogućnost zadavanja parametrizovanih upita nad bazom podataka, kao i moćan alat za izmenu i čuvanje podataka. Prilikom kreiranja nove tabele ne postoji potreba za menjanjem bilo kojeg dela programskog koda, samo treba proslediti prave parametre i ADO.NET database engine će sve uraditi sam. Ova mogućnost obezbedila je da se mogu dodavati nove kolone ili čitave tabele bez izmene u izvornom kodu. Korišćenje Microsoft XML Web Services tehnologije omogućilo je pristup sistemu i preko Interneta. Ova Microsoftova tehnologija omogućava lako korišćenje standardnog XML formata za razmenu podataka između raznorodnih sistema.

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima i uslugama, pozovite 0700 300 300 ili posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/scg

Za više informacija o Kliničkom centru Srbije i Klinici za vaskularnu hirurgiju pozovite +381 11 3618 444 ili posetite Web lokaciju: www.klinicki-centar.rs

Za više informacija o kompaniji IT Excellence posetite Web lokaciju: www.itexcellence.rs


©2017 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti