Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Osiguravajuće društvo poklonilo poverenje Office aplikacijama

Poslato: 28. septembar 2010.
Zahtevi tržišta osiguranja, novi Zakon o osiguranju, kao i nasleđena raznorodna informatička okruženja, bili su osnovni podstrekači u razvoju informatičke strukture Sava osiguranja. Nakon urađenih detaljnih analiza, Sava osiguranje se odlučilo za razvoj sopstvenog aplikativnog rešenja i unificiranje softverske platforme. Nakon početnih problema sa nasleđenim okruženjem, baziranom na open source rešenjima, odlučeno je da se kompletna infrastruktura bazira na Microsoft-ovim proizvodima i tehnologijama, gde su centralno mesto zauzeli Microsoft Office System sa klijentske i Windows Server i SQL Server sa serverske strane. Sada svi zaposleni koriste iste verzije softvera namenjenog svakodnevnom poslovanju, uključujući i Office aplikacije. Ovim je pružanje podrške korisnicima i dalje unapređivanje informacionog sistema i poslovanja celog osiguravajućeg društva, značajno olakšano.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteSava osiguranje.docx
1,29 MB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika


Klijent: Sava osiguranje a.d.o. Beograd
www.sava-osiguranje.rs

Poslovna situacija

Samo u Sektoru statistike i izveštavanja su se koristile napredne mogućnosti Microsoft Office aplikacija, dok su ostali sektori koristili OpenOffice.org i Clipper aplikaciju, pri čemu je manje od polovine zaposlenih imalo računar, priključen na zastarelu Novell Netware mrežu.

Rešenje

Po useljenju u novu poslovnu zgradu 2007. godine urađena je konsolidacija informatičke infrastrukture i postavljen je sistem sa centralizovanim upravljanjem i Windows Server operativnim sistemom na serverima. Paralelno se radilo i na unapređivanju nivoa znanja zaposlenih u domenu korišćenja informacionih tehnologija. Veliku pomoć zaposlenima je predstavljao komplet uputstava, a pored toga postojala je i mogućnost lokalizacije na srpski jezik prema zahtevima pojedinačnih korisnika, što je takođe pomoglo zaposlenima da promene okruženje i lakše prihvate Office 2007.

Softver i usluge

Microsoft Office System 2007

Microsoft Windows XP Professional

Windows Server 2008 R2

SQL Server 2008 R2

Visual Studio 2008

Partneri

Application Software Partner (ASP)

**

Pregled preduzeća

Sava osiguranje a.d.o. Beograd je kompanija koja je posle nekoliko promena imena i vlasničkih transformacija danas veoma dobro pozicionirana na tržištu Srbije u domenu neživotnih osiguranja. U portfelju ovog osiguravajućeg društva najviše su zastupljeni obavezno osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, kasko osiguranje motornih vozila, osiguranje lica od posledica nezgode, osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti, osiguranje od opšte odgovornosti, osiguranje robe u prevozu i ostala osiguranja imovine. Krajem 2006. godine većinski vlasnik Sava osiguranja postala je Sava Re iz Ljubljane, koja je preuzela Polis osiguranje, nastalo spajanjem Kolos osiguranja i Beobanka osiguranja. Društvo trenutno ima oko 300 stalno i povremeno zaposlenih u sedištu u Beogradu i u 21 ekspozituri širom Srbije.

Poslovni izazov

Rast i razvoj kompanije, kao i potreba za što efikasnijim poslovanjem, prouzrokovali su brojne izmene u radu Sava osiguranja. Novi informatički zahtevi uslovili su formiranje Sektora IT kao posebnog organizacionog dela. Polazne osnove za dalji razvoj informatičke strukture bili su nasleđeni informacioni sistemi različitih proizvođača, među kojima je većina bila tehnološki zastarela, računari smešteni na nekoliko izdvojenih lokacija između kojih nije postojala veza i različiti operativni sistemi i aplikacije. Samo u Sektoru statistike i izveštavanja su se koristile napredne mogućnosti Microsoft Office aplikacija, dok su ostali sektori koristili OpenOffice.org i Clipper aplikaciju, pri čemu je manje od polovine zaposlenih imalo računar, priključen na zastarelu Novell Netware mrežu.

„Uz pomoć stručne literature pokušali smo da podržimo postojeće rešenje, ali nismo u tome uspeli. OpenOffice nam je često pravio probleme, na primer ljudi su često gubili podatke zbog neočekivanih padova aplikacija, što je nešto što nismo mogli da dozvolimo“, priseća se Mirjana Vidojević, direktor Sektora IT u Sava osiguranju, i dodaje: „Kao ozbiljna finansijska institucija želeli smo da se oslonimo na provereno rešenje, za koje postoji dovoljno raspoloživih stručnjaka koji ga mogu podržavati.“

Rešenje


*
*Kao ozbiljna finansijska institucija želeli smo da se oslonimo na provereno rešenje, za koje postoji dovoljno raspoloživih stručnjaka koji ga mogu podržavati.*
Mirjana Vidojević
direktor Sektora IT
Sava osiguranje
*

Nakon donošenja odluke o razvoju sopstvenog aplikativnog rešenja, za spoljnog partnera odabrana je kompanija Application Software Partner (ASP). Na njihov predlog urađena je unifikacija softverske infrastrukture, pa je tako prvi ugovor o količinskom licenciranju softvera potpisan 2006. godine, a 2009. godine uveden je Office u OVS platformu sa Software Assurance pogodnošću, zahvaljujući kojoj se trenutno koristi Office 2007. „U prvom trenutku je to izgledalo preskupo, ali kada smo uradili projekciju troškova, shvatili smo da ćemo tako lakše unificirati verzije na računarima i odlučili smo se da uzmemo OVS platformu“, objašnjava Mirjana Vidojević.

Po useljenju u novu poslovnu zgradu 2007. godine urađena je konsolidacija informatičke infrastrukture i postavljen je sistem sa centralizovanim upravljanjem i Windows Server operativnim sistemom na serverima. Paralelno se radilo i na unapređivanju nivoa znanja zaposlenih u domenu korišćenja informacionih tehnologija. Veliku pomoć zaposlenima je predstavljao komplet uputstava, a pored toga postojala je i mogućnost lokalizacije na srpski jezik prema zahtevima pojedinačnih korisnika, što je takođe pomoglo zaposlenima da promene okruženje i lakše prihvate Office 2007.

„Upotrebom Outlook-a standardizovan je e-mail klijent, čime je olakšan backup korisničkih podataka, što je važno, zato što je e-mail bio i ostao važan alat za komunikaciju“, kaže Mirjana. „Ono što je sa tehničke strane važno je da se sada svi izveštaji iz ASP.ins rešenja izvoze u Excel, zahvaljujući Excel Reporting servisima i SQL Report Server-u. Tako smo postigli da u oblasti likvidacije i naplate štete praktično funkcioniše bezpapirno poslovanje, što je dodatno doprinelo upotrebi Office aplikacija“, ističe Zvonko Milosavljević, direktor kompanije ASP, Microsoft Certified partnera zaduženog za razvoj core rešenja za poslovanje Sava osiguranja, baziranog na .NET platformi i razvijenog u Visual Studio 2008 paketu. O kvalitetu razvijenog rešenja ASP.ins govori i činjenica da je od strane grupacije Sava Re prihvaćen kao korporacijsko rešenje za sve članice u segmentu neživotnog osiguranja.

Prednosti poslovanja

Kao neke od prednosti novog okruženja navode se „prirodna integracija i povezanost“ aplikacija iz Office System-a, sa posebnim naglaskom na povezanost važnih poslovnih aplikacija kao što su Excel i Access, u kojima su razvijene neke od baza podataka koje se koriste u Sava osiguranju. Unifikacijom Office paketa postignuto je unapređenje poslova analize i izveštavanja uz korišćenje naprednih opcija Excel-a. IT sektor i korisnici su zajednički razvili aplikacije u Excel-u za predobradu i vizuelizaciju podataka, kao i za korporativno izveštavanje. Olakšana je razmena dokumenata između organizacionih jedinica, sarađivanje na dokumentima u timskom radu, kao i izrada obrazaca za standardizovane postupke.

Ujednačene verzije Windows-a i Office-a su olakšale i administraciju celog informacionog sistema što je važan preduslov za dalji razvoj i uvođenje novih poslovnih rešenja kao što je Microsoft Dynamics NAV, čije se uvođenje očekuje tokom narednog perioda u Sava osiguranju.

Za više informacija o kompaniji Sava osiguranje a.d.o. Beograd posetite Web lokaciju: www.sava-osiguranje.rs

Za više informacija o proizvodima i uslugama koje nudi preduzeće Application Software Partner (ASP) posetite Web lokaciju: www.asp.rs

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/scg


©2016 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti