ප්‍රකාශනය කළේ:
බලාත්මක වන්නේ: 2018 මැයි 1 වෙනිදා
Microsoft සේවා ගිවිසුම
ඔබගේ රහස්‍යතාවඔබගේ රහස්‍යතාව1_YourPrivacy
සාරාංශය

1. ඔබගේ රහස්‍යතාව. ඔබගේ රහස්‍යතාව අපට වැදගත් වේ. ("රහස්‍යතා ප්‍රකාශය")එමගින් අපි ඔබගෙන් සහ ඔබගේ උපාංග ("දත්ත") වලින් එකතු කරගන්නා දත්ත වර්ග, අපි ඔබගේ දත්ත භාවිත කරන ආකාරය, සහ ඔබේ දත්ත සැකසීමට අපට ඇති නෙෙතික ආධාරක විස්තර කරන බැවින් Microsoft රහස්‍යතා ප්‍රකාශය කියවන්න. අන්‍යයන් සමඟ ඔබගේ සන්නිවේදන; ඔබ විසින් සේවා හරහා Microsoft වෙතට ඉදිරිපත් කරනු ලබන පළ කිරීම්; සහ ඔබ සේවා මාර්ගයෙන් උඩුගත කළ, ගබඩා කළ, විකාශන කළ හෝ බෙදාගත් ගොනු, ඡායාරූප, ලේඛන, ශ්‍රව්‍ය, ඩිජිටල් වැඩ, සජීව ධාරාව, සහ වීඩියෝ ("ඔබගේ අන්තර්ගතය") වැනි ඔබගේ අන්තර්ගතය Microsoft විසින් භාවිත කරන ආකාරය ද රහස්‍යතා ප්‍රකාශය විස්තර කරයි. සැකසීම කැමැත්ත මත පදනම් වන අතර නීතියෙන් අනුමත කරන තරමට, මෙම නියමවලට එකඟ වීමෙන්, ඔබ Microsoft විසින් ඔබගේ අන්තර්ගතය සහ දත්ත රහස්‍යතා ප්‍රකාශවල විස්තර කර ඇති අන්දමට රැස් කිරීම, භාවිතය සහ හෙළිදරව් කිරීම සඳහා කැමැත්ත දෙන්නෙහිය. සමහර අවස්ථාවලදී, අපි වෙනත් දැනුම්දීමක් ලබා දී පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රකාශයේ සඳහන් කර ඇති පරිදි ඔබේ කැමැත්ත ඉල්ලා සිටිමු.

සම්පූර්ණ පෙළ
ඔබගේ අන්තර්ගතයඔබගේ අන්තර්ගතය2_yourContent
සාරාංශය

2. ඔබගේ අන්තර්ගතය. අපගේ සේවාවන් බොහොමයක් මගින් ඔබගේ අන්තර්ගතය ගබඩා කිරීමට සහ හවුලේ පරිහරණය කිරීමට සහ අනෙකුත් අයගෙන් ද්‍රව්‍යමය ලැබීමට ඔබට ඉඩ දෙයි. අපි ඔබගේ අන්තර්ගතය සඳහා අයිතිවාසිකම් නොකියමු. ඔබගේ අන්තර්ගතය ඔබගේ අන්තර්ගතය ලෙස ශේෂව පවතින අතර ඊට වගකිව යුත්තේ ඔබමය.

 • අ. ඔබ අනෙකුත් පුද්ගලයන් සමග ඔබගේ අන්තර්ගතය හවුලේ පරිහරණය කරන විට, ඒවා ලෝක ව්‍යාප්තව, භාවිත කිරීම, සුරැකීම, වාර්තා කිරීම, ප්‍රතිනිෂ්පාදනය, විකාශනය, සම්ප්‍රේෂණය, බෙදාගැනීම සහ ප්‍රදර්ශනය (සහ HealthVault මත දී මකා දැමීම) ඔබට වන්දියක් ගෙවීමකින් තොරව කළ හැකි බව ඔබ තේරුම් ගන්නෙහිය. අන්‍ය්‍යන්ට එම හැකියාව තිබෙනු ඔබට අවශ්‍ය නොකරන්නේ නම්, ඔබගේ අන්තර්ගතය හවුලේ පරිහරණය කරනු පිණිස සේවාව භාවිත නොකරන්න. ඔබ මෙම නියමයන් යටතේ සිටින (මතුවට සිටින) කාලසීමාව තුළ, සේවාවන් මාර්ගයෙන් නගුගත කිරීම, ගබඩා කිරීම හෝ හවුලේ පරිහරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලුම අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සහ ඔබගේ අන්තර්ගතය රැස් කිරීම, භාවිතය, සහ රඳවා ගැනීම යම් නීතියක් හෝ අනෙකෙකුගේ අයිතියක් උල්ලංඝනය නොකරන බවට නියෝජනයක් සහ සහතිකයක් කරන්නෙහිය. Microsoft විසින් ඔබගේ අන්තර්ගතය සඳහා හිමිකම් පෑම, පාලනය, සත්‍යාපනය, සඳහා ගෙවීම, අනුමත කිරීම හෝ අන් ආකාරයකින් කිසියම් වගකීමක් භාර ගැනීම නොකරයි, ඔබගේ අන්තර්ගතය සඳහා වගකීමක් දරා නොසිටියි. හෝ අන් අය විසින් නගුගත කරන, ගබඩා කරන සහ හවුලේ පරිහරණය කරන ද්‍රව්‍යමය සඳහා වගකීමක් බාර ගැනීම නොකරයි.
 • ආ. ඔබට සහ අන් අයට සේවා සැපයීමේ දී අවශ්‍ය වන තරමක් දුරට, ඔබව සහ සේවාවන් ආරක්ෂි කිරීම සඳහා, සහ Microsoft නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා, ඔබ විසින් ඔබගේ අන්තර්ගතය භාවිතය සඳහා පුරස්කාර රහිත ලෝකව්‍යාප්ත බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකමක් Microsoft වෙත සපයන්නෙහිය. උදාහරණ වශයෙන්, සන්නිවේදන මෙවලම් ආශ්‍රය කර ගෙන සේවාවන් ඔස්සේ ඔබගේ අන්තර්ගතයෙන් පිටපත් සෑදීම, රඳවා ගැනීම, සම්ප්‍රේෂණය, ප්‍රතිආකෘතිගත කිරීම, ප්‍රදර්ශනය සහ බෙදාහැරීම. ඔබ විසින් ඔබගේ අන්තර්ගතය සීමාකිරීම්වලින් තොරව පුළුල්ව සහ මාර්ගගතව ලද හැකි ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නම්, ඔබගේ අන්තර්ගතය පැහැදිලි කිරීමේ හෝ සේවාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ද්‍රව්‍යමය තුළ දිස් වනු ඇත. ඇතැම් සේවාවන් වෙළඳ දැන්වීම් තුළ සහාය ලබනු ඇත. Microsoft ගිණුම් කළමනාකරණ වෙබ් අඩවියේ ආරක්ෂාව හා රහස්‍යතාව පිටුව මත Microsoft විසින් දැන්වීම්කරණය පෞද්ගලීකරණය කරන ආකාරය සඳහා පාලන ලද හැකිය. ඔබ ඊමේල්, සංවාද, වීඩියෝ ඇමතුම්, හෝ හඬ ඇමතුම් වල හෝ ලේඛන, ඡායාරූප, හෝ අනෙකුත් පෞද්ගලික ගොනුවල අන්තර්ගත කරන දෑ ඔබ වෙළඳ දැන්වීම් වලට ඉලක්ක කරනු පිණිස අපි භාවිත නොකරමු. අපගේ වෙළඳ දැන්වීම් ප්‍රතිපත්ති රහස්‍යතා ප්‍රකාශයේ විස්තරාත්මකව ආවරණය කෙරේ.
සම්පූර්ණ පෙළ
පැවතුම් සංග්‍රහයපැවතුම් සංග්‍රහය3_codeOfConduct
සාරාංශය

3. පැවතුම් සංග්‍රහය.

 • අ. මෙම නියමයන්ට එකඟ වීම, මගින් ඔබ සේවාවන් භාවිත කර විටදී, ඔබ විසින් මෙම රීති අනුගමනය කරන බවට ඔබ එකඟ වන්නෙහිය:
  • i. අනීතික වන කිසියම් දෙයක් නොකරන්න.
  • ii. දරුවන්ය හානිපැමිණෙන, හානියක්, හෝ තර්ජනයක් වන ආකාරයේ කිසියම් ක්‍රියාකාරකමක් නියැලීමෙන් වළකින්න.
  • iii. ආයාචිත තැපැල් නොයවන්න. ආයාචිත තැපැල් යනු අනවශ්‍ය හෝ අනාරාධිත ඊමේල්, පළකිරීම්, සබඳතා ඉල්ලීම්, SMS (පෙළ පණිවුඩ), හෝ ක්ෂණික පණිවුඩ ගොන්නකි.
  • iv. අයෝග්‍ය අන්තර්ගතය හෝ ද්‍රව්‍යමය (උදාහරණ වශයෙන්, නිරුවත්බව, තිරිසන් කාමය, අශ්ලීල රවනය, අහිතකර භාෂාව, නිරූපණ උල්ලංඝනය හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළුව) හෝ ඔබගේ දේශීය නීතියට සහ රෙගුලාසිවලට අනුකූල නොවන අන්තර්ගතය ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කිරීම හෝ බෙදාගැනීම සඳහා සේවාව භාවිත කිරීම නොකරන්න.
  • v. වංචනික, අසත්‍ය හෝ නොමග යවන සුළු (උදා: අසත්‍ය ඇඟවීම් කරමින් මුදල් ඉල්ලා සිටීම, වෙනත් යම් අයෙකු නිරාවරණය කිරීම, ක්‍රීඩා ගණන් හිලව් වෙනස් කොට පෙන්වන ආකාරයේ ක්‍රියා, හෝ පෙළ ගත කිරීම්, ශ්‍රේණිගත කිරීම් හෝ අනුසටහන් යෙදීමෙන් වන ආගණනයන්) හෝ අපහාසාත්මක හෝ නින්දා කරන ක්‍රියාකාරකමක නියැලීමෙන් වළකින්න.
  • vi. සේවාවල ප්‍රවේශයට හෝ ලද හැකියාවට ඇති කිසියම් සීමාකිරීමක් මග හැර යාම නොකරන්න.
  • vii. ඔබට, අන් අයට සහ සේවාවට හානි ගෙන දෙන ක්‍රියාවක නියැලීමෙන් වළකින්න (උදා: වෛරස සම්ප්‍රේෂණය කිරීම, ලුහුබැඳ යාම, ත්‍රස්තවාදී අන්තර්ගතය පළ කිරීම, ද්වේශ සහගත කථන සන්නිවේදනය, හෝ අන්‍යයන්ට එරෙහිව හිංසාව අනුමත කිරීම).
  • viii. අන් අයගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වන ආකාරයෙන් හැසිරීම නොකරන්න (උදා, ප්‍රකාශන අයිතිය ආරක්ෂිත සංගීතය, හෝ අනෙකුත් ප්‍රකාශන අයිතිය ආරක්ෂිත ද්‍රව්‍ය, Bing සිතියම් හෝ ඡායාරූප නැවත විකිණීම හෝ බෙදාහැරීම).
  • ix. අන් අයගේ රහස්‍යතාව හෝ දත්ත ආරක්ෂාව උල්ලංඝනය වන ආකාරයෙන් හැසිරීම නොකරන්න.
  • x. මෙම රීති උල්ලංඝනය කිරීමට අන් අයට උපකාර කිරීමෙන් වළකින්න.
 • ආ. බලාත්මක කිරීම. ඔබ මෙම නියමයන් උල්ලංඝනය කරන්නේ නම්, අපි අපගේ තනි අභිමතය මත ඔබට සේවා සැපයීම නැවතීමට හෝ ඔබේ Microsoft ගිණුම වසා දැමීමට ඉඩ ඇත. මෙම නියමයන් බලාත්මක කිරීමේ ප්‍රයත්නයක, අපි සේවා වෙත හෝ වෙතින් (විද්‍යුත් තැපෑල, ගොනු බෙදාගැනීම හෝ ක්‍ෂණික පණිවුඩය වැනි) සන්නිවේදනයක් අවහිර කිරීමට ඉඩ ඇත, නැතිනම් අපි යම් හේතුවක් සඳහා ඔබේ අන්තර්ගතය ඉවත් කිරීමට හෝ ප්‍රකාශන කිරීම ප්‍රතික්‍ෂේප කිරීමට ඉඩ ඇත. මෙම නියමයන්හි චෝදිත උල්ලංඝනයක් විමර්ශනය කිරීමේ දී, ගැටළුව විසඳීම පිණිස ඔබේ අන්තර්ගතය සමාලෝචනය කිරීමේ අයිතිය Microsoft සතුවන අතර, එවැනි සමාලෝචනයක් සඳහා ඔබ විසින් මෙයින් බලය ලබා දේ. කෙසේ වෙතත්, සමස්ත සේවාවම අධීක්ෂණය කිරීමට සහ එසේ කිරීමට උත්සාහ කිරීමට අපට නොහැකිය.
 • ඇ. Xbox සේවා සඳහා අයදුම්පත්‍රය. Xbox Live, Windows Live සඳහා ක්‍රීඩා සහ Microsoft Studio හි ක්‍රීඩා, යෙදුම්, සේවා සහ Microsoft විසින් සපයන ලද අන්තර්ගතයට මෙම චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය අදාල වන ආකාරය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න. (13(අ)(i) කොටසේ විස්තර කෙරෙන) Xbox සේවා හරහා කාර්ය සංග්‍රහය උල්ලංඝනය කිරීමෙන් අන්තර්ගත බලපත්‍ර, Xbox රන් සාමාජිකත්ව කාලය, සහ ගිණුමට සම්බන්ධ Microsoft ගිණුම් ශේෂ අහෝසි කිරීම ඇතුළුව Xbox සේවාවලට සහභාගී වීම අත්හිටුවීම් හෝ තහනම් කිරීම් ප්‍රතිඵල විය හැක.
සම්පූර්ණ පෙළ
සේවා සහ සහය භාවිත කිරීමසේවා සහ සහය භාවිත කිරීම4_usingTheServicesSupport
සාරාංශය

4. සේවා සහ සහය භාවිත කිරීම.

 • අ. Microsoft ගිණුම. සේවා බොහොමයකට ප්‍රවේශය ලබා ගැනීමට ඔබට Microsoft ගිණුමක් අවශ්‍ය වෙයි. ඔබගේ Microsoft ගිණුම ඔබට Microsoft සහ Microsoft හවුල්කරුවන් විසින් සපයනු ලබන නිෂ්පාදන, වෙබ් අඩවි සහ සේවාවලට ඇතුළු වීමට ඉඩ ලබා දෙයි.
  • i. ගිණුමක් නිර්මාණය කිරිම. අන්තර්ජාලය හරහා අනුසන් වීමෙන් ඔබට Microsoft ගිණුමක් නිර්මාණය කළ හැක. ඔබේ Microsoft ගිණුම සඳහා අනුසන් වීමේ දී කිසිදු අසත්‍ය, සාවද්‍ය හෝ නොමඟ යවන සුළු තොරතුරු භාවිත නොකිරීමට ඔබ එකඟ වේ. සමහර අවස්ථාවලදී, ඔබේ අන්තර්ජාල සේවා වැනි තෙවන පාර්ශ්වයක් ඔබ වෙනුවෙන් Microsoft ගිණුමක් ලබා දෙනු ලැබේ. ඔබ තුන්වන පාර්ශ්වයක් වෙතින් Microsoft ගිණුමක් ලබාගන්නේ නම්, ඔබේ Microsoft ගිණුම කරා ප්‍රවේශ වීම හෝ එය මකා දැමීම වැනි ඔබේ ගිණුම සම්බන්ධයෙන් අමතර අයිතියක් තෙවන පාර්ශ්වයට හිමි වෙයි. තෙවන පාර්ශ්ව විසින් ඔබට සපයන අතිරේක නියමයන් සමාලෝචන කරන්න, මෙම අතිරේක නියමයන් සම්බන්ධයෙන් Microsoft හට කිසිදු වගකීමක් නැත. ඔබ ඔබගේ ව්‍යාපාරය හෝ සේවායෝජකයා වැනි පැවැත්මක් වෙනුවෙන් Microsoft ගිණුමක් නිර්මාණය කරන්නේ නම්, ඔබ එම පැවැත්ම මෙම නියමයන් කෙරේ බන්ධනය කිරීමට නීතිමය අධිකාරිය සහිතව කරන බවට නියෝජනයක් කරන්නෙහිය. ඔබට ඔබගේ Microsoft ගිණුම් අක්තපත්‍ර වෙනත් පරිශීලකයෙකුට හෝ පැවැත්මකට පැවරිය නොහැක. ඔබගේ ගිණුම ආරක්ෂිතව තබා ගැනීමට, ඔබගේ ගිණුම් විස්තර සහ මුරපදය රහසිගතව තබා ගන්න. ඔබ ඔබගේ Microsoft ගිණුම යටතේ සිදුවන සියලුම ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වගකිව යුතු වේ.
  • ii. ගිණුම භාවිතය. ඔබගේ Microsoft ගිණුම සක්‍රීයව පවත්වා ගැනීමට එය භාවිත කළ යුතුවේ. මෙයින් අදහස් වන්නේ ඔබගේ Microsoft ගිණුම සහ ආශ්‍රිත සේවා සක්‍රීයව පවත්වා ගැනීමට සේවාවේ කොටසක් ගෙවීම් සහිත වන විට හැරෙන්නට අවුරුදු පහකට එක් වතාවක්වත් ඔබ ඔබගේ ගිණුම ඇතුළු විය යුතු බවයි. මෙම කාලසීමාව තුළ ඔබ ඇතුල් නොවන්නේ නම්, අපි ඔබගේ Microsoft ගිණුම අක්‍රීය බවට උපකල්පනය කරන අතර ඔබ වෙනුවෙන් එය වසා දමන්නෙමු. වසා දැමුණු Microsoft ගිණුමක් පිළිබඳ ප්‍රතිවිපාක සම්බන්ධයෙන් 4(අ)(iv)(2) කොටස බලන්න. ඔබ ඔබගේ Outlook.com ලද පණිවුඩ සහ ඔබගේ OneDrive කරා (වෙනමම) යටත් පිරිසෙයින් වසරකට වරක් වත් ඇතුළු විය යුතු වන අතර එසේ නොවන්නේ නම්, අපි ඔබ වෙනුවෙන් Outlook.com ලද පණිවුඩ සහ ඔබගේ OneDrive වසා දමන්නෙමු. ඔබගේ Microsoft ගිණුම හා සම්බන්ධ ක්‍රීඩක ඇමුණුම තබා ගැනීමට ඔබ අවම වශයෙන් වසර පහකට වරක්වත් Xbox සේවා වෙත ඇතුළු විය යුතුය. ඔබගේ Microsoft ගිණුම තෙවන පාර්ශ්වයක් විසින් වංචනිකව (උදාහරණයක් වශයෙන්, ගිණුම අත්කර ගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස) භාවිත කරන බවට අපට සාධාරණ සැකයක් ඇතිවුවහොත් Microsoft විසින් ඔබ ඔබගේ ගිණුම නැවත හිමිකම් පාන තුරු අත්හිටුවනු ලබයි. ගිවිසුමේ ස්වභාවය මත පදනම්ව, ඔබගේ අන්තර්ගතයන්ගෙන් කිහිපයක් හෝ සියල්ල වෙත ප්‍රවේශය අක්‍රීය කිරීමට අපෙන් ඉල්ලා සිටිනු විය හැකිය. ඔබට ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ප්‍රවේශ වීමේදී ගැටළු ඇත්නම්, කරුණාකර මෙම වෙබ් අඩවිය කරා පිවිසෙන්න: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.
  • iii. දරුවන් සහ ගිණුම්. සේවාවන් භාවිත කිරීමෙන්, ඔබ “බහුතර“ වයස් මට්ටම හෝ “නීතිමය වගකීම“ සහිත වයසට කරා ළඟා වී ඇති බවට හෝ ඔබ ජීවත් වන ස්ථානය අනුව වලංගු මාපිය හෝ භාරකරු අවසරය ලබා මෙම නියමයන් මගින් බැඳිමට යටත් වන බවට නියෝජනයක් කරන්නෙහිය. ඔබ ජීවත් වන ස්ථානයේ ඔබ පුණු වයසට හෝ “නීතිමය වගකීම“ සහිත වයසට ළඟා වී ඇති බව නොදන්නේ නම්, හෝ මෙම කොටස අවබෝධ නොවන්නේ නම්, ඔබ Microsoft ගිණුමක් නිර්මාණ කිරීමට පෙරාතුව ඔබගේ මාපියන්ගෙන් හෝ නෛතික භාරකරුගෙන් උපකාර සහ කැමැත්ත ඉල්ලා සිටින්න. ඔබ Microsoft ගිණුමක් හෝ Skype ගිණුමක් නිර්මාණය කරන බාල වයස්කරුවෙකුගේ දෙමාපියන්ගෙන් කෙනෙකු හෝ නීතිමය භාරකරුවෙකු වන්නේ නම්, ඔබ හා බාල වයස්කරු මෙම නියමයන් පිළිගෙන ඒවාට බැඳී සිටීමට එකඟ වන අතර සියලුම Microsoft ගිණුම හෝ සේවා, මිලදී ගැනීම් ද ඇතුළුව, බාල වයස්කරුගේ ගිණුම දැන් විවෘතව හෝ පසුව නිර්මාණය කරන එකක් වූවත් වගකිව යුතු වන්නෙහිය.
  • iv. ඔබගේ ගිණුම වසා දැමීම.
   • 1. ඔබට කවර අවස්ථාවක හෝ කවර හේතුවක් නිසා හෝ විශේෂිත සේවා අවලංගු කිරීමට හෝ ඔබගේ Microsoft ගිණුම වසා දැමීමට හැකිය. ඔබගේ Microsoft ගිණුම වසා දැමීමට, https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278වෙත පිවිසෙන්න. ඔබ ඔබගේ Microsoft ගිණුම වසා දැමීමට ඉල්ලීමක් කළ විට, අපි එම ගිණුම අත්හිටුවන ලද තත්ත්වයට පත් කරන අතර ඔබගේ අදහස වෙනස් වේය යන පොරොත්තුවෙන් දින 60-ක් රඳවා තබා ගන්නෙමු. දින 60-කාලපරිච්ඡෙදය අවසන් වූ විට, ඔබගේ Microsoft ගිණුම වසා දැමෙනු ඇත. ඔබගේ Microsoft ගිණුම වසා දැමූ පසු සිදුවන්නේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳ විස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් සඳහා පහත 4(අ)(iv)(2) කොටස බලන්න. එම දින 60-කාලසීමාව ඇතුළත ආපසු ඇතුළු වුවහොත් ඔබගේ Microsoft ගිණුම නැවත සක්‍රීය වෙයි.
   • 2. (ඔබ විසින් හෝ අප විසින්) ඔබගේ Microsoft ගිණුම වසා දැමූ විට, කාරණා කිහිපයක් සිදු වේ. පළමුවෙන්, සේවා වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා Microsoft ගිණුම භාවිත කිරීම සඳහා ඔබට ඇති අයිතිය වහාම නවතා දැමෙනු ඇත. දෙවනුව, අපි ඔබගේ Microsoft ගිණුමට අදාළ දත්ත සහ අන්තර්ගතය මකා දමන්නෙමු, නැතිනම් (එය පවත්වා ගැනීමට, ආපසු දීමට, හෝ ඔබට හෝ ඔබ විසින් හඳුනා ගනු ලබන තෙවන පාර්ශ්වයකට මාරු කර දීමට අපට නීතිමය අවශ්‍යතාවක් නොවුවහොත් මිස) ඔබ සහ ඔබගේ Microsoft ගිණුම අතර සම්බන්ධය අන් ආකාරයකින් විසන්ධි කරන්නෙමු. ඔබගේ ගිණුම වසා දැමුණු පසුව ඔබගේ අන්තර්ගතය සහ දත්ත සමුද්ධරණය කිරීමට Microsoft හට හැකි නොවනු ඇති බැවින් ඔබට නිතිපතා උපස්ථකරණ සැලසුමක් තිබිය යුතුය. තෙවනුව, ඔබට ඔබ අත්කර ගත් නිෂ්පාදන කරා ප්‍රවේශය ඔබට අහිමි විය හැක.
 • ආ. කාර්යය හෝ පාසල් ගිණුම්. ඔබට සමහර Microsoft සේවා වෙත කාර්යය හෝ පාසල් ගිණුමකින් ඇතුල් වීමට පුළුවන. ඔබ කැමති නම්, ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය සමඟ සම්බන්ධිත වසමේ හිමිකරු විසින් ඔබගේ ගිණුම පාලනය සහ පරිපාලනය, සහ ඒ වෙත ප්‍රවේශ වීම සහ ඔබගේ සන්නිවේදන සහ ගොනුවල අන්තර්ගතය ඇතුළු ඔබගේ දත්ත සැකසීම සඳහා ඔබ එකඟ වන අතර, ගිණුම හෝ දත්ත සමථයට පත් කර ගෙන තිබේ නම් වසමේ හිමිකරු වෙත Microsoft දැනුම් දීමට ඉඩ ඇත. ඔබගේ Microsoft සේවා භාවිතයට ඔබ හෝ ඔබගේ සංවිධානය සමග Microsoft හට ඇති ගිවිසුම් අදාළ විය හැකි බවට හා මෙම නියමයන් අදාළ නොවන බවට ඔබ තවදුරටත් එකඟ වේ. මෙම නියමයන් යටතේ ආවරණය වූ සේවා වෙත ප්‍රවේශ වීමට ඔබට දැනටමත් Microsoft ගිණුමක් තිබෙන අතර ඔබ වෙනත් කාර්ය හෝ පාසල් විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් භාවිත කරන්නේ නම්, එවන් සේවා වෙත අඛණ්ඩව ප්‍රවේශ වීමට ඔබගේ Microsoft ගිණුම හා සම්බන්ධ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය යාවත්කාල කිරීමට ඔබව පොළඹවනු ලැබිය හැක.
 • ඇ. අතිරේක උපකරණ/දත්ත සැලසුම්. සේවාවන්ගෙන් බොහොමයක් භාවිත කිරීමට, ඔබට අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් සහ/හෝ දත්ත/සෙලියුලර් සැලසුමක් තිබීම අවශ්‍ය වනු ඇත. ඔබට සමහර විට අතිරේක උපකරණ, සිරස් කට්ටලයක්, කැමරාවක් හෝ මයික්‍රොපෝනයක් වැනි, අවශ්‍ය විය හැකිය. ඔබ සේවා භාවිතයට අවශ්‍ය වන සියලුම සම්බන්ධතා, සැලසුම්, සහ/හෝ උපකරණ සපයා ගැනීම ගැන වගකිව යුතු වන අතර සැපයුම්කරුවන් විසින් අය කෙරෙන සම්බන්ධතා, සැලසුම්, සහ උපකරණ සඳහා වන අය කිරීම් ගෙවීම ගැන ද වගකිව යුතු වේ. එම ගාස්තු අප විසින් සේවාවන් සඳහා අය කරන ගාස්තුවලට අමතර වන අතර අපි එවැනි ගාස්තු ප්‍රතිපූරණය නොකරන්නෙමු. ඔබට අදාළ විය හැකි එවැනි ගාස්තු කිසිවක් වේ දැයි දැන ගැනීමට සැපයුම්කරු සමගින් පරීක්ෂා කරන්න.
 • ඈ. සේවා දැනුම්දීම්. ඔබ භාවිත කරන සේවාව ගැන ඔබට පැවසිය යුතු යමක් අපට තිබෙන විට, අපි ඔබට සේවා දැනුම්දීම් යවන්නෙමු. ඔබගේ Microsoft ගිණුම සමඟ සම්බන්ධව ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය හෝ දුරකථන අංකය අපට ලබා දුන්නේ නම්, එවිට ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය ලියාපදිංචි කිරීමට පෙර ඔබගේ හැඳුනුම තහවුරු කිරීමට ඇතුළුව අපි ඔබට විද්‍යුත් තැපෑල හෝ SMS (වදන් පණිවුඩය) ඔස්සේ සේවා දැනුම්දීම් එවනු ඇත. අපි ඔබට අනෙක් මාර්ගවලින් ද සේවා දැනුම්දීම් යැවිය හැක (උදාහරණයක් වශයෙන් නිෂ්පාදනය තුළින් පණිවුඩ යැවීමෙන්). SMS හරහා දැනුම්දීම් ලබා ගන්නා විට දත්ත හෝ පණිවුඩකරණ අනුපාත අදාළ විය හැකිය.
 • ඉ. සහය. සමහර සේවා සඳහා වන පාරිභෝගික සහය support.microsoft.com හිදී ලද හැකි වේ. වෙනත් ආකාරයේ සඳහන් කර තිබේ නම් මිස, www.microsoft.com/support-service-agreement හි ලද හැකි නියමවලට අනුකූලව සමහර සේවාවලින් වෙනත් හෝ අමතර පාරිභෝගික සහය ලබා දිය හැක. විශේෂාංගවල හෝ සේවාවල පෙරදසුන් හෝ බීටා අනුවාද සඳහා සහය ලද නොහැකි වීමට ඉඩ ඇත. සේවාවන් තෙවන පාර්ශ්වයන් විසින් සපයනු ලබන මෘදුකාංග හෝ සේවා සමග අනුකූල නොවිය හැකිය, සහ ඔබ අනුකූලතා අවශ්‍යතා සමඟ හුරුවීම සඳහා වගකිව යුතු වේ.
 • ඊ. ඔබේ සේවා අවසන් කිරීම. (ඔබ විසින් හෝ අප විසින්) ඔබේ සේවා කරා ප්‍රවේශය අවලංගු කරනු ලබන්නේ නම්, පළමුවෙන්, සේවා වෙත ප්‍රවේශය සඳහා ඔබට ඇති අයිතිය වහාම නවතා දැමෙන අතර සේවාවලට සම්බන්ධ මෘදුකාංග සඳහා වූ ඔබගේ බලපත්‍රය අවසන් වෙයි. දෙවනුව, අපි ඔබගේ සේවාවට අදාළ දත්ත සහ අන්තර්ගතය මකා දමන්නෙමු, නැතිනම් (එය පවත්වා ගැනීමට, ආපසු දීමට, හෝ ඔබට හෝ ඔබ විසින් හඳුනා ගනු ලබන තෙවන පාර්ශ්වයකට මාරු කර දීමට අපට නීතිමය අවශ්‍යතාවක් නොවුවහොත් මිස) ඔබ සහ ඔබගේ Microsoft ගිණුම අතර සම්බන්ධය අන් ආකාරයකින් විසන්ධි කරන්නෙමු. ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, ඔබට තවදුරටත් සේවාවලින් කිසිවකට (හෝ ඔබ එම සේවාවල ගබඩා කර ඇති ඔබේ අන්තර්ගතය) ප්‍රවේශ වීමට නොහැකි වීමට ඉඩ ඇත. ඔබට ක්‍රමික උපස්ථ සැලැස්මක් තිබිය යුතුය. තෙවනුව, ඔබට ඔබ අත්කර ගත් නිෂ්පාදන ඔබට අහිමි විය හැකිය. ඔබ ඔබේ Microsoft ගිණුම අවලංගු කර තිබෙන අතර වෙනත් කිසිම ගිණුමකින් සේවා වෙත ප්‍රවේශ වීමට නොහැකි නම්, ඔබේ සේවා වහාම අවලංගු වීමට ඉඩ ඇත.
සම්පූර්ණ පෙළ
තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවා භාවිතයතෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවා භාවිතය5_usingThird-PartyAppsAndServices
සාරාංශය

5. තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවා භාවිතය. සේවා විසින් ස්වාධීන තෙවන පාර්ශ්ව (Microsoft නොවන සමාගම් සහ පුද්ගලයින්) විසින් සපයනු ලබන නිෂ්පාදන, සේවා, වෙබ් අඩවි, සබැඳි, අන්තර්ගතය, ද්‍රව්‍ය, ක්‍රීඩා, දක්‍ෂතා, පරිප්‍රශ්න, බොට් හෝ යෙදුම්වලට ("තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවා") ප්‍රවේශය හෝ අත්කර ගැනීම සඳහා ඉඩ දීමට හැකි ය. අපගේ සේවාවලින් බොහොමයක් ඔබට තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවා සොයා ගැනීමට, ඉල්ලුම් කිරීම් සඳහා, හෝ ඒවා සමඟ අන්තර්ක්‍රියාවේ යෙදීමට උපකාරී වේ, නැතිනම් ඔබේ අන්තර්ගතය හෝ දත්ත බෙදාගැනීමට අනුමත කරති, සහ ඔබ තෙවන පාර්ශ්ව සහ සේවා ඔබට සමීප කිරීම පිණිස අපගේ සේවාවන් දිශාගත කර තිබෙන බව තේරුම් ගන්නෙහිය. මෙම තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවා මගින් සහ තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවාවල ප්‍රකාශක, සැපයුම්කරු හෝ මෙහෙයුම්කරු විසින් ඔබට ඔබගේ දත්ත හෝ අන්තර්ගතය ඒවා තුළ ගබඩා කිරීමට ඉඩ දිය හැක. ඔබ තෙවන පාර්ශව යෙදුම් හෝ සේවා ස්ථාපනය කිරීමට හෝ භාවිතයට හැකිවීමට පෙරාතුව අතිරේක භාවිත නියමයන් පිළිගැනීමට අවශ්‍ය කර හෝ තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් හෝ සේවා විසින් පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්ති ඔබට ඉදිරිපත් කර තිබිය හැක. Office ගබඩාව, Xbox ගබඩාව හෝ Windows ගබඩාව විසින් අත්කර ගත් යෙදුම් සඳහා අතිරේක නියමයන් සඳහා 13(ආ) කොටස බලන්න. තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් හෝ සේවා අත්කර ගැනීමට, භාවිතයට, ඉල්ලීමට, හෝ ඔබේ Microsoft ගිණුම සම්බන්ධ කිරීමට පෙරාතුව ඔබ අතිරේක නියමයන් සහ පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචනය කළ යුතුය. කවර හෝ අතිරේක නියමයන් මෙම නියමයන් නවීකරණය නොකරයි. Microsoft විසින් කවර හෝ තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවා වල කොටසක් ලෙස කිසිම බුද්ධිමය දේපළක බලපත්‍රයක් ඔබට ලබා නොදෙයි. ඔබ භාවිත කරන තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවා වලට ආශ්‍රිත සියලුම අවදානම් සහ වගකීම් දැරීමට එකඟ වන්නෙහිය, සහ ඔබ ඒවා භාවිත කිරීම නිසා පැන නගින කවර හෝ ප්‍රශ්නයක් සඳහා Microsoft වගකිව යුතු නොවේ. යම් තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවාවලින් දෙනු ලබන තොරතුරු හෝ සේවා සඳහා Microsoft ඔබට හෝ අන් අයට වගකිව යුතු හෝ බැඳී සිටිය යුතු නොවේ.

සම්පූර්ණ පෙළ
සේවා ලද හැකියාවසේවා ලද හැකියාව6_serviceAvailability
සාරාංශය

6. සේවා ලද හැකියාව.

 • අ. සේවා මාර්ගයෙන් පිරිනම ලදුව ලද හැකිව තිබෙන සේවා, තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවා, හෝ ද්‍රව්‍ය හෝ නිෂ්පාදන කාලයෙක් නකාලයට ලද නොහැකි වීමට ඉඩ ඇත, සීමිත පදනමකින් ඉදිරිපත් කර තිබෙනු විය හැකිය, හෝ ඔබගේ කලාපය හෝ උපාංගය අනුව විවිධ විය හැකිය. ඔබ ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ආශ්‍රිත පිහිටුම වෙනස් කරන්නේ නම්, ඔබ විසින් ඔබට ලද හැකිව තිබූ සහ කළින් ගෙවා අත් කර ගත් ද්‍රව්‍ය සහ යෙදුම් නැවත අත්කර ගැනීමට අවශ්‍ය වනු ඇත. ඔබ විසින් අනීතික හෝ ඔබ එම ද්‍රව්‍ය සහ සේවා භාවිත කරන රටේ දී ඔබට බලපත්‍ර ඇතිව නොතිබූ දේ කෙරේ ප්‍රවේශ වීමට හෝ භාවිත නොකිරීමට එකඟ වේ, හෝ එවැනි ද්‍රව්‍ය හෝසේවා වෙත ප්‍රවේශ වීමට ඔබගේ පිහිටුම සහ අනන්‍යතාව වෙනස් කර හෝ සාවද්‍ය නියෝජනයක් කර දැක්වීම නොකළ යුතුය.
 • ආ. සේවාවන් ක්‍රියාත්මක තත්වයෙන් පවත්වා ගැනීමට අපි උනන්දු වන්නෙමු, කෙසේවෙතත්, සියලුම මාර්ගගත සේවා අවස්ථානුකූල බාධා සහ අක්‍රිය තත්වයන්ගෙන් පීඩා විඳී, කිසිදු බාධාවක් සඳහා හෝ එයින් ප්‍රතිඵලය වන පාඩුවක් සඳහා Microsoft වගකිව යුතු නොවේ. වයස් ගත වීම නිසා, ඔබට ගබඩා කර ඇති ඔබගේ දත්ත හෝ අන්තර්ගතය සමුද්ධරණය කිරීමට නොහැකි වනු විය හැකිය. ඔබ සේවා මත ගබඩා කරන හෝ තෙවෙනි පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවා භාවිත කොට ගබඩා කරන ඔබේ අන්තර්ගතය සහ දත්ත ඔබ නිතිපතා උපස්ථ කළ යුතු යැයි අපි නිර්දේශ කරමු.
සම්පූර්ණ පෙළ
සේවාවන් සහ මෘදුකාංග වෙත යාවත්කාල සහ මෙම නියමයන්ට කෙරෙන වෙනස්කම්සේවාවන් සහ මෘදුකාංග වෙත යාවත්කාල සහ මෙම නියමයන්ට කෙරෙන වෙනස්කම්7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
සාරාංශය

7. සේවාවන් සහ මෘදුකාංග වෙත යාවත්කාල සහ මෙම නියමයන්ට කෙරෙන වෙනස්කම්.

 • අ. අප විසින් ඕනෑම වේලාවකදී මෙම නියමයන් වෙනස් කිරීම සිදු කළ හැකි අතර අප එසේ කරන විට ඔබට ඒ පිළිබඳව පවසන්නෙමු. සිදුකරන ලද වෙනස්කම් බලාත්මක කිරීමෙන් පසුව සේවාවන් භාවිතා කිරීම තුළින් දඅහස් වනුයේ නව නියමයන්ට ඔබ එකඟ වන බවයි. ඔබ නව නියමවලට එකඟ නොවන්නේ නම්, ඔබ විසින් මෙම සේවා භාවිත කිරීම නවතා දැමීම, ඔබගේ Microsoft ගිණුම සහ වසා දැමීම සහ, ඔබ දෙමාපියෙක් හෝ භාරකරුවෙකු වන්නේ නම් ඔබගේ බාල වයස්කාර ළමයාට ඔහුගේ හෝ ඇයගේ Micosoft ගිණුම වසා දැමීමට සහය වීම සිදු කළ යුතුම ය.
 • ආ. සේවාවන් භාවිතා කිරීම, දිගටම සිදු කිරීම සඳහා ඇතැම් විට ඔබට මෘදුකාංග යාවත්කාලීන කිරීම් අවශ්‍ය විය හැකිය. අපි ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ මෘදුකාංගයේ සංස්කරණය පරීක්ෂා කර මෘදුකාංග යාවත්කාල හෝ වින්‍යාසකරණ වෙනස්කම් බාගනු ඇත. සේවාවන් භාවිතා කිරීම දිගටම සිදුකරගෙන යාම සඳහා මෘදුකාංග යාවත්කාලීන කිරීමද ඔබ විසින් සිදුකිරීම අවශ්‍ය විය හැකිය. යාවත්කාලීන කිරීම් යම්කිසි වෙනත් නියමයන් සමග සම්බන්ධ වී පවතින්නේ නම් හැර එවැනි යාවත්කාලීන කිරීම් මෙම නියමයන්ට යටත් වන අතර යාවත්කාලීන කිරීම් සමග යම්කිසි වෙනත් නියමයන් සම්බන්ධ වී පවතින අවස්ථාවල එම අනෙකුත් නියමයන් අදාල වේ. ඕනෑම යාවත්කාලීනයක් ලද හැකි කිරීමට Microsoft බැඳී නොසිටින අතර, ඔබ මෘදුකාංගය, යෙදුම්, අන්තර්ගතය හෝ අනෙකුත් නිෂ්පාදන මිලදී ගෙන හෝ ඒ සඳහා බලපත්‍ර ලබාගෙන ඇති පද්ධතියේ අනුවාදයට අපි සහය වන බවට සහතික වීමක් නොකරයි. එවැනි යාවත්කාලීන කිරීම් තුන්වන පාර්ශ්වයන් විසින් සපයනු ලබන මෘදුකාංග හෝ සේවාවන් වලට අනුකූල නොවිය හැකිය. මෘදුකාංගය අස්ථාපනය කිරීම මගින් ඕනෑම අවස්ථාවක ඉදිරියේදී සිදුවන මෘදුකාංග යාවත්කාලීන කිරීම් පිළිබඳ ඔබගේ කැමැත්ත ඔබට ඉවත් කරගත හැකිය.
 • ඇ. මීට අමතරව, අංගලක්ෂණ හෝ සේවාවේ ක්‍රියාත්මක බව ඉවත් කරගැනීමට හෝ වෙනස්කර ගැනීමටත් හෝ තුන්වන පාර්ශ්වයේ යෙදුම් සහ සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශ වීම හෝ යම් සේවාවක් සැපයීම නැවැත්වීමට අපට අවශ්‍ය වන අවස්ථාවන් තිබිය හැකිය. අදාළ කරගත හැකි නීතිය මගින් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය යැයි සැලකෙන මට්ටමට කටයුතු කිරීම හැර, යම් ද්‍රව්‍යයක්, ඩිජිටල් භාණ්ඩ (13(ඔ) හි අර්ථ දක්වා ඇති) හෝ කලින් මිලදී ගෙන ඇති යෙදුම් වෙනුවට යළි බාගැනීමක් හෝ ප්‍රතිස්ථාපනයක් සැපයීමට කිසිදු බැඳීමක් (වගකීමක්) අප හට නොමැත. අපි පෙරදසුන් හෝ බීටා අනුවාදයක් මගින් සේවා හෝ ඒවායේ විශේෂාංග නිකුත් කළ හැකි අතර අවසන් අනුවාදය සිදුකරන ආකාරයටම මෙය ක්‍රියා කිරීම හෝ නිවැරදිව ක්‍රියා කිරීම සිදු නොවිය හැක.
 • ඈ. ඇතැම් සංගීත, ක්‍රීඩා, චිත්‍රපට, පොත් හා තවත් එවැනි දේ මෙන් ඩිජිටල් අයිතීන් කළමනාකරණය (DRM) ක්‍රමය මගින් සුරක්‍ෂිත ද්‍රව්‍ය ඔබට භාවිත කළ හැකි වීම සඳහා, DRM මෘදුකාංගය මගින් ස්වයංක්‍රීයව අයිතින් පිළිබඳ සබැඳි සේවාදායකය හා සම්බන්ධ වීම සහ DRM යාවත්කාලීන කිරීම් බාගැනීම හා ස්ථාපනය කිරීම සිදු කෙර්.
සම්පූර්ණ පෙළ
මෘදුකාංග අවසර බලපත්‍රයමෘදුකාංග අවසර බලපත්‍රය8_softwareLicense
සාරාංශය

8. මෘදුකාංග අවසර බලපත්‍රය. වෙනත් Microsoft බලපත්‍ර ගිවිසුමක් හා සම්බන්ධ තිබේ නම් මිස (උදාහරණයක් වශයෙන්, ඔබ Windows හට ඇතුළත් කරනු ලැබූ හෝ එහි කොටසක් වන Microsoft යෙදුමක් භාවිත කරන්නේ නම්, එවිට එම මෘදුකාංග පාලන කරන Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා වන Microsoft මෘදුකාංග බලපත්‍ර නියමයන්), අප විසින් සේවාවල කොටසක් වශයෙන් ඔබට පිරිනමනු ලබන යම් මෘදුකාංග මෙම නියමවලට අදාළ වෙයි. Office ගබඩාව, Xbox ගබඩාව හෝ Windows ගබඩාව විසින් අත්කර ගත් යෙදුම් සඳහා වන අතිරේක නියමයන් සඳහා 13(ආ) කොටස බලන්න.

 • අ. ඔබ මෙම නියමවලට අනුකූලව කටයුතු කරනුයේ නම් ඔබ විසින් සේවාවන් භාවිත කිරීමේ කොටසක් වශයෙන් එක් වරකට එක් පුද්ගලයෙකු විසින් භාවිතා කිරීම සඳහා ලොව පුරා ඕනැම තැනක භාවිතා කළ හැකි පදනමින් එක් උපාංගයක් සඳහා මෘදුකාංගවල පිටපත් එකක් ස්ථාපනය කිරීමට සහ භාවිත කිරීමට අයිතිය අපි ඔබ වෙත ප්‍රදානය කරමු. සමහර උපාංග සඳහා, එවැනි මෘදුකාංග ඔබ විසින් සේවා පුද්ගලික, වාණිජ නොවන ලෙස භාවිත කිරීම සඳහා පෙර ස්ථාපිත කරනු ලැබීමට ඉඩ ඇත. සේවාවල කොටසක් වන ‍මෘදුකාංගය හෝ වෙබ් අඩවිය තුළ තුන්වන පාර්ශ්වීය කේතයක් ඇතුළත් විය හැක. මෘදුකාංගයෙන් හෝ වෙබ් අඩවියෙන් යොමු කරන ලද හෝ සම්බන්ධ වී ඇති ඕනෑම තුන්වන පාර්ශ්වීය විධානාවලියක් හෝ කේතයක් සඳහා එවැනි කේතයන්ගේ හිමිකාරිත්වය දරණ තුන්වන පාර්ශ්වයන් මගින් ඔබ වෙත අවසර ලබා දෙන අතර එය Microsoft මගින් සිදු කරනු නොලැබේ. තුන්වන පාර්ශ්වීය කේත සඳහා වන දැනුම්දීම්, පවතී නම් ඒවා ඇතුළත් කරනු ලබන්නේ ඔබගේ දැන ගැනීම සඳහා පමණි.
 • ආ. ව්‍යංගත්වයෙන්, ප්‍රතිමානයෙන් හෝ වෙනත් ආකාරයකට Microsoft මගින් විශේෂයෙන්ම ප්‍රදානය කොට නැති මෘදුකාංගයක් සඳහා සියලුම හිමිකම් Microsoft සතුවන අතර මෘදුකාංගය සඳහා අවසරදීමක් පමණක් මිස විකිණිමක් සිදු නොකෙරේ. මෙම අවසරදීමේ බලපත්‍රය මගින් පහත දක්වා ඇති කාර්යයන් සඳහා ඔබට කිසිදු අයිතියක් ලබා නොදෙන අතර ඔබ විසින් පහත දෑ සිදු නොකළ යුතුය:
  • i. මෘදුකාංගය හෝ සේවාව තුළ ඇති හෝ එයට සම්බන්ධව පවතින යම් තාක්ෂණික සුරක්ෂණ ක්‍රියාමාර්ගයන් පිළිබඳ වංචා කිරීම හෝ මග හැර සිටීම;
  • ii. අදාළ කරගත හැකි ප්‍රකාශන හිමිකම් නීති මගින් විශේෂයෙන් ඉඩකඩ සලසා ඇති මට්ටමට පමණක් සහ එම මට්ටමට කටයුතු කිරීම හැර, සේවාවන් මගින් ප්‍රවේශ විය හැකි හෝ සේවාවන් තුළ ඇතුළත් කොට ඇති, සේවාව පිළිබඳ ඕනෑම මෘදුකාංගයක් හෝ වෙනත් ඒ ආශ්‍රිත යම් අංශයක් විතැන් කිරිම විනාශ කිරීම, ගැරහීම, අනවසර ප්‍රවේශය, දියුණු කිරීම, අයුතු ප්‍රයෝජන ගැනීම, හෝ ප්‍රතිලෝම ආකාරයට භාවිතා කිරීම;
  • iii. විවිධ උපාංගයන් තුළ භාවිතා කිරීම මෘදුකාංගයේ හො සේවාවේ සංරචක වෙන් කිරීම;
  • iv. Microsoft විසින් ඔබ වෙත විශේෂයෙන් බලය ලබාදීමක් සිදුවන්නේ නම් හැර මෘදුකාංග හෝ සේවාවන් පළ කිරීම, පිටපත් කිරීම, බදුදීම, කුලියට දීම, විකිණීම, අපනයනය කිරීම, ආනයනය කිරීම, බෙදා හැරීම හෝ තාවකාලිකව ලබාදීම;
  • v. මෘදුකාංගය හෝ යම් මෘදුකාංග අවසර බලපත්‍ර හෝ සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශ වීම හෝ භාවිතා කිරීම සඳහා ලබා දී ඇති යම් අයිතීන් වෙනත් අයෙකුට මාරු කිරීම;
  • vi. වෙනයම් පුද්ගලයෙකු විසින් අදාළ සේවාවන් භාවිතා කරනු ලැබීම කෙරෙහි බලපෑමක් ඇතිවිය හැකි යම් අනවසර ආකාරයකින් සේවාවන් භාවිතා කිරීම හෝ යම් සේවාවක්, දත්තයක්, ගිණුමක්, හෝ ජාලයක් වෙත ප්‍රවේශය ලබා ගැනීම;
  • vii. අනවසර තුන්වන පාර්ශ්වීය යෙදුම් භාවිතා කරමින් සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශවීමේ හැකියාව ඇති කරගැනීම හෝ Microsoft මගින් අවසර දී ඇති යම් උපාංගයක් වෙනස් කිරීම (උදා, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface, ආදිය.)
සම්පූර්ණ පෙළ
ගෙවීම් කොන්දේසිගෙවීම් කොන්දේසි9_paymentTerms
සාරාංශය

9. ගෙවීම් කොන්දේසි. ඔබ සේවාවක් මිළ දී ගන්නේ නම්, එවිට මෙම ගෙවීමේ නියමයන් ඔබගේ මිළ දී ගැනීමට අදාල වන අතර ඔබ ඒවාට එකඟ වේ.

 • අ. අයකිරීම්. සේවාවක කොටසක් හා සම්බන්ධ ගාස්තුවක් තිබේනම්, නිරූපිත මුදල් ඒකකයෙන් එම ගාස්තුව ගෙවීමට ඔබ එකග වේ. වෙනත් ආකාරයකින් දක්වා නැතහොත්, සේවාවන් සඳහා දක්වා ඇති මිළ සඳහා සියළු අදාල බදු හා විනිමය හුවමාරු පියවීම් ඇතුලත් නැත. සියලුම ගෙවීම් සහිත Skype නිෂ්පාදන සඳහා අදාළ බදු, අන් ආකාරයකින් සඳහන් නොවන්නේ නම් මිස, ඇතුළත් වනු ඇත. එම බදු හෝ අනෙකුත් ගාස්තු ගෙවීමට ඔබ මුළුමනින්ම වගකිව යුතුය. Skype විසින් බදු ගණන් කරනු ලබන්නේ ඔබේ බිල්පත් කිරීමේ තොරතුරුවලට සම්බන්ධ නේවාසික ලිපිනය පදනම් කර ගෙන ය. මෙම ලිපිනය නියම දිනට සහ නිවැරදිව තිබීම තහවුරු කර ගැනීමට ඔබ වගකිව යුතු වේ. Skype නිෂ්පාදන සඳහා හැර, දේශීය නීතිය මගින් ගණනය සඳහා වෙනස් පදනමක් අවශ්‍ය නොකෙරේ නම් ඔබේ Microsoft ගිණුම ලියාපදිංචි කළ වේලාවේදී තිබූ ඔබේ පිහිටීම මත පදනම්ව බදු ගණන් කෙරේ. ඔබ ගෙන් නියමිත වෙලාවට, සම්පූර්ණ ගෙවීම අපට නොලැබේ නම්, අප සේවාව අත්හිටුවීම හෝ අවලංගු කිරීම කරනු ඇත. ගෙවීම පැහැරහැරීම නිසා සේවා අත්හිටුවීම හෝ අවලංගු කිරීම මගින් ඔබගේ ගිණුම හා එහි අන්තර්ගතය වෙත ප්‍රවේශවීම හා ඒවා භාවිතයට නොහැකි වීම ප්‍රතිඵලය කළ හැකිවේ. ඔබගේ පිහිටීම ආවරණය කරන ඒකාබද්ධ හෝ වෙනත් පුද්ගලික ජාලයක් ඔස්සේ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීමෙන් ඔබේ සත්‍ය පිහිටීමට පෙන්වනු ලබන අගයට වඩා ගාස්තු වෙනස් වීමට හේතු විය හැක. ඔබගේ පිහිටීම මත පදනම්ව, සමහර ගනුදෙනු සඳහා විදේශ විනිමය පරිවර්තනය හෝ වෙනත් රටක දී ක්‍රියාවලි ගත කිරීම අවශ්‍ය කෙරෙනු ඇත. ඔබ හර හෝ බැර කාඩ්පතක් භාවිතා කරන විට එම සේවාවන් සඳහා ඔබගේ බැංකුව විසින් ඔබගෙන් අතිරේක ගාස්තු අය කරනු විය හැකිය. විස්තර සඳහා කරුණාකර ඔබගේ බැංකුව අමතන්න.
 • ආ. ඔබගේ බිල්පත්කරණ ගිණුම. සේවාවක් සඳහා ගාස්තු ගෙවීමට, එම සේවාව සඳහා ඔබ ලියාපදිංචි වන අවස්ථාවේදී ගෙවීම් ක්‍රමයක් සපයන ලෙස ඔබෙන් ඉල්ලනු ලැබේ. ඔබට Microsoft ගිණුම් කළමනාකරණ වෙබ් අඩවිය මත ඔබගේ බිල්පත්කරණ තොරතුරු හා ගෙවීම් ක්‍රමය වෙත ප්‍රවේශ වී වෙනස් කිරීමට හැකි අතර ඔබගේ Skype බිල්පත්කරණ ගිණුම සඳහා https://skype.com/go/myaccountහිදී ඔබේ ගිණුම් ද්වාරයට ඇතුළු වීමෙන් හැකිවේ. අතිරේකව, ඔබගේ නිකුත් කිරීමේ බැංකුව හෝ අදාල ගෙවීම් ජාලය මගින් සපයා ඇති ඔබගේ තෝරාගෙන ඇති ගෙවීඹ් ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම යාවත්කාලීන කල ගිණුම් තොරතුරක් භාවිතා කිරීමට Microsoft වෙත අවසර දීමට ඔබ එකඟ වේ. ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය සහ ගෙවීම් ක්‍රම විස්තර ඇතුලත්ව ඔබගේ ගිණුම් හා අනෙකුත් තොරතුරු එවිගස යාවත්කාලීන කිරීමට ඔබ එකඟ වේ, එවිට අපට ඔබගේ ගනුදෙනු සම්පූර්ණ කිරීමට සහ ඔබගේ ගනුදෙනු හා සම්බන්ධව අවශ්‍ය විට ඔබව ඇමතීමට හැකිය. අප ඔබගේ බිල්පත්කරණ ගිණුමට ඔබ සිදුකල වෙනස්කම් මත සාධාරණ ලෙස ක්‍රියා කිරීමට පෙර ඔබගේ බිල්පත්කරණ ගිණුමට සිදුකල වෙනස්කම් අප ඔබගේ බිල්පත්කරණ ගිණුමට භාර දෙන ගාස්තු සඳහා බලනොපායි.
 • ඇ. බිල්පත්කරණ. Microsoft වෙත ගෙවීම් ක්‍රමයක් සැපයීමෙන්, ඔබ (i) ඔබ සැපයූ ගෙවීම් ක්‍රමය භාවිත කිරීමට ඔබ බලය ලබා දෙන බවත් ඔබ සපයන ඕනෑම ගෙවීම් තොරතුරක් සත්‍ය සහ නිවැරදි බවටත් නියෝජනය කරයි; (ii) ඔබේ ගෙවීම් ක්‍රමය භාවිතයෙන් සේවාවන් සහ ලබාගත හැකි අන්තර්ගතයන් සඳහා ඔබෙන් අය කිරීමට Microsoft වෙත බලය ලබා දෙයි; (iii) සහ මෙම නියමයන් ක්‍රියාත්මකව තිබියදී ඔබ ලියාපදිංචි වීමට තෝරාගන්නා හෝ භාවිත කරන සේවාවල ගෙවන ලද ඕනෑම විශේෂාංගයක් සඳහා ඔබෙන් අය කිරීමට Microsoft වෙත බලය ලබා දෙයි. (අ) අත්තිකාරම් ලෙස; (ආ) මිලදී ගන්නා අවස්ථාවේ දී; (ඇ) මිළදී ගැනීමෙන් මදකට පසු; හෝ (ඈ) දායකත්ව සේවා සඳහා පුනරාවර්තී පදනමින් අපි ඔබට මිල සටහන් කළ කරනු ඇත. එමෙන්ම, ඔබ විසින් අනුමත කර ඇති ප්‍රමාණය දක්වා අපි ඔබෙන් අය කළ හැකි අතර, පුනරාවර්තී දායකත්ව සේවා සඳහා ප්‍රමාණයේ යම්කිසි වෙනසක මිල වැඩිවීමක් අය කළ යුතු වුවහොත් අපි ඔබට දැනුම් දෙන්නෙමු. පෙරදී කටයුතු කර නැති ප්‍රමාණයන් සදහා ඔබේ එක් පෙර බිල්පත්කරණ කාලාන්තරයකට වැඩි ගණනක් සඳහා එක් අවස්ථාවකදී ඔබට බිල්පත්කරණය කරනු ඇත.
 • ඈ. පුනරාවර්තී වියදම්. දායකත්ව පදනම මත ඔබ සේවාවන් මිලදී ගන්නා විට (උදා. මාසිකව, මාස 3 කට වරක් හෝ වාර්ෂිකව), ඔබ පුනරාවර්තී ගෙවීම් සඳහා බලය ලබා දෙන බවට ඔබ පිළිගෙන එකඟ වේ, සහ ඔබ එකඟ වූ ක්‍රමය සහ පුනරාවර්තන අන්තර් කාලවලට අනුව ඔබ හෝ Microsoft විසින් එම සේවාව සඳහා දායකත්වය අවසන් කරන තෙක් Microsoft වෙත ගෙවීම් සිදු කෙරේ. පුනරාවර්තන ගෙවීම්වලට අනුමැතිය දීමෙන්, එවැනි ගෙවීම් විද්‍යුත් හර කිරීම් හෝ අරමුදල් ගනුදෙනු, හෝ ඔබගේ නම් කළ ගිණුමෙන් විද්‍යුත් කෙටුම්පත් ලෙස (Automated Clearing House හෝ සමාන ගෙවීම් සඳහා), හෝ ඔබගේ නම් කළ ගිණුමෙන් අය කිරීම් ලෙස (ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හෝ සමාන ගෙවීම් සඳහා) (සාමූහිකව, “විද්‍යුත් ගෙවීම්”) සැකසුම් කිරීමට ඔබ Microsoft හට අනුමැතිය ලබා දෙයි. දායකත්ව ගාස්තු සාමාන්‍යයෙන් අදාළ දායකත්ව කාල සීමාවට පෙර අය කෙරේ. කිසියම් ගෙවීමක් නොගෙවීමෙන් ආපසු ලද හොත් හෝ කිසියම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පතක් හෝ සමාන ගනුදෙනුවක් ප්‍රතික්‍ෂේප හෝ ප්‍රතිෂේධනය වුවහොත්, ඕනෑම ආපසු එන අයිතමක්, ප්‍රතික්‍ෂේප කිරීමක් හෝ ප්‍රමාණවත් නොවන අරමුදල් ගාස්තු එකතු කිරීමේ සහ එවැනි ඕනෑම ගෙවීමක් ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෙවීමක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අයිතිය Microsoft හෝ එහි සේවා සම්පාදකවලට වෙන් කර ඇත.
 • ඉ. ස්වයංක්‍රීය යළි අලුත් කිරීම. සපයා ඇති එම ස්වයංක්‍රීය අලුත් කිරීම් සඳහා අදාළ කරගත හැකි නීති යටතේ ඉඩ දී තිබේ නම්, ඔබට ස්ථීර සේවා කාල පරිච්ඡේදය අවසානයේ දී සේවා ස්වයංක්‍රීයව යාවත්කාලීන කිරීමට තෝරා ගැනීමට පුළුවනි. නව කාල සීමාවක් සඳහා ඕනෑම සේවා යළි අලුත් කිරීමකට පෙර අපි ඔබට විද්‍යුත් තැපෑල හෝ අනෙකුත් සාධාරණ ක්‍රමයක් මගින් මතක් කරන අතර, 9(ඔ) කොටසට අනුකූලව ඕනෑම මිල වෙනස් වීමක් පිළිබඳව ඔබට දැනුම් දෙමු. පහත විස්තර කර ඇති පරිදි ඔබ විසින් සේවා අවලංගු කිරීමට තෝරා නොමැති නම්, සේවා ස්වයංක්‍රීයව යළි අලුත් කිරීමට ඔබ තෝරාගත් බව අප විසින් ඔබට වරක් මතක් කළ පසුව, අප විසින් වර්තමාන සේවා කාල පරිච්ඡේදය අවසානයේ ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ සේවා යළි අලුත් කර යළි අලුත් කිරීමේ නියමය සඳහා එවකට වර්තමාන මිළ ඔබෙන් අය කරනු ඇත. එය යළි අලුත් කරන දිනයට ගොනුවේ තිබුණි නම් හෝ පසුව සැපයුවේ නම් වුවද සේවා යළි අලුත් කිරීම වෙනුවෙන් ඔබගේ තෝරාගෙන ඇති ගෙවීමේ ක්‍රමයට බිල්පත්කරණය කරන බවද අපි ඔබට මතක් කරමු. ඔබට සේවාවන් අවලංගු කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ උපදෙස් සැපයීම ද අපි කරන්නෙමු. නැවත අළුත් කිරීමට බිල්පත්කරණය වළක්වා ගැනීමට නැවත අළුත් කිරීමේ දිනයට පෙරාතුව ඔබ විසින් සේවාවන් අවලංගු කිරීම කළ යුතු වේ.
 • ඊ. මාර්ගගත ප්‍රකාශය සහ දෝෂ. Microsoft විසින් ඔබට මාර්ගගත බිල්පකරණ ප්‍රකාශයක් සපයනු ලබන අතර Microsoft ගිණුම් කළමනාකරණ වෙබ් අඩවිය, මතදී ඔබට එය බැලීමටත් මුද්‍රණය කර ගැනීමටත් අවස්ථාව ලබා දෙයි. Skype සඳහා, ඔබට ඔබගේ සබැඳි ප්‍රකාශයට පිවිසිය හැක්කේ www.skype.comහිදී ඔබගේ ගිණුමට ඇතුළුවීම මගිනි. මේ අප සපයන මාර්ගගත බිල්පත්කරණ ප්‍රකාශයයි. අප අතින් ඔබගේ බිල්පත මත යම් වරදක් සිදුවී නම්, එම වරද ඔබගේ බිල්පතේ මුලින් දිස්වී දින 90 ක් ඇතුළත අපට පැවසිය යුතු වේ. අප ඉනික්බිතිව අය කිරීම පිළිබඳව වහාම විමර්ශනය කරනු ඇත. ඔබ එම කාලය ඇතුළත අපට නොපැවසී නම්, දෝෂය හේතුවෙන් ඔබට සිදුවන සියලුම පාඩු සම්බන්ධ වගකීම් සහ හිමිකම් පෑම් වලින් අප නිදහස් කරන අතර, යම් හෙයකින් නීතිය මගින් ඉල්ලා නොසිටියහොත් අප වෙතින් ආපසු ගෙවීමක් සහ එය නිවැරදි කිරීමක් අවශ්‍ය නොකරනු ඇත. Microsoft විසින් බිල්පත්කරණ දෝෂයක් හඳුනාගත්තේ නම්, අප විසින් දින 90 ක් ඇතුළත එම දෝෂය නිවැරදි කරනවා ඇත. මෙම ප්‍රතිපත්තිය කිසියම් අදාළ විය හැකි ව්‍යවස්ථාපිත අයිතිවාසිකම් වලට බලපෑමක් නොකරයි.
 • උ. ආපසු ගෙවීමේ ප්‍රතිපත්තිය. නීතිය සමගින් හෝ කිසියම් නිශ්චිත සේවා පිරිනැමීමක් මගින් අන් ආකාරයකින් සපයනු ලැබ ඇත්තේ නම් මිස, සියලුම මිලදී ගැනීම් අවසානාත්මක සහ ආපසු ගෙවීමට යටත් නොවන ඒවා වනු ඇත. Microsoft විසින් එම අය කිරීම කිසියම් දෝෂයක් නිසා කර ඇති බව ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නම්, එවැනි අය කිරීමක් පිළිබඳව දින 90 ක් තුළ අප හා සම්බන්ධ වන්න. යම් හෙයකින් නීතිය මගින් ඉල්ලා නොසිටියහොත්, දින 90 කට වඩා වයස්ගත කවර හෝ අයකිරීම් සම්බන්ධව ආපසු ගෙවීම් කිසිත් නොකරනු ඇත. ආපසු ගෙවීම් හෝ බැර ගෙවීම් කිරීමේ පරම අභිමකය අප විසින් රඳවා ගනී. අප විසින් ආපසු ගෙවීමක් හෝ බැරක් නිකුත් කරන්නේ නම්, අප අනාගතයේදී සමාන ආකාරයේ ආපසු ගෙවීම් කිරීමේ බැඳියාවකට යටත් නොවනවා ඇත. ආපසු ගෙවීමේ ප්‍රතිපත්තිය අදාළ විය හැකි කිසියම් ව්‍යවස්ථාපිත අයිතිවාසිකමක් සඳහා බලපෑමක් නොකරයි. තවත් ආපසු ගෙවීමේ තොරතුරු සඳහා, කරුණාකර අපගේ උපකාර මාතෘකාවවෙත යන්න. ඔබ තායිවානයේ ජීවත් වන්නේ නම්, තායිවානයේ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ පනත හා එහි අදාල රෙගුලාසි වලට අදාලව, ස්පර්ශ කර නොහැකි ආකාරයෙන් සපයා ඇති ඩිජිටල් අන්තර්ගතය සහ/හෝ මාර්ගගත සේවා, එවැනි අන්තර්ගතය හෝ සේවාව මාර්ගගතව සපයා ඇති විට පවතින සියළුම මිලදී ගැනීම් අවසන් සහ ආපසු නොගෙවිය හැකි ඒවා බව කරුණාකර සටහන් කරගන්න. ඔබ යම් පාවිච්චි කර බැලීමේ කාලයක් හෝ යම් ආපසු ගෙවීමක් ඉල්ලා සිටීමට සුදුසුකම් නොලබයි.
 • ඌ. සේවාවන් අවලංගු කිරීම. හේතු සහිතව හෝ රහිතව, ඔබට අවශ්‍ය කවරම අවස්ථාවක හෝ සේවා අවලංගු කිරීම කළ හැකිය. සේවාවක් අවලංගු කර ආපසු ගෙවීමක් ඉල්ලීමට, එකක් සඳහා ඔබ සුදුසුකම් ලබා ඇත්නම්, Microsoft ගිණුම් කළමනාකරණ වෙබ් අඩවිය වෙත යන්න. Skype සඳහා, කරුණාකර මෙහි දක්වා ඇති තොරතුරු භාවිත කරමින් ආපසු ලබා ගැනීමේ ආකෘති පත්‍රය සම්පූර්ණ කරන්න. ඔබ පහත කාරණා සම්බන්ධ යොමු ඇතිව පිරිනැමීම් විස්තරය මෙපරිදි ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ (i) අවලංගු කරන අවස්ථාවේදී ඔබට ආපසු ගෙවීමක් ලැබීමට නොහැකි විය හැක; (ii) ඔබට අවලංගු කිරීමේ ගාස්තු ගෙවීමට බැඳියාවක් සහිත විය හැක; (iii) අවලංගු කිරීමේ දිනයට පෙරාතුව වූ ඔබගේ බිල්පත්කරණ ගිණුමේ සියලුම ගාස්තු ගෙවීමට ඔබට බැඳියාවක් තිබිය හැක; සහ (iv) ඔබ සේවාව අවලංගු කළ විට ඔබට ඔබගේ ගිණුමට ප්‍රවේශය සහ භාවිතය අහිමි විය හැක; හෝ, ඔබ තායිවානයේ ජීවත් වන්නේ නම්, අවලංගු කරන අවස්ථාවේදී ගණනය කෙරෙන ඔබ සේවාවක් සඳහා ගෙවූ භාවිත නොකළ ගාස්තුවට සමාන ප්‍රමාණයක ආපසු ගෙවීමක් ඔබට ලැබිය හැක. අපි ඉහත 4 වෙනි කොටසේ විස්තර කළ පරිදි ඔබේ දත්ත සකසන්නෙමු. ඔබ අවලංගු කරන්නේ නම්, ඔබගේ වර්තමාන සේවා කාල පරිච්ඡේදය අවසානයේ ඔබගේ සේවාවට ප්‍රවේශය අවසන් වෙයි, නැතිනම්, ඔබගේ බිල්පත්කරණ ගිණුම කාල පරිච්ඡේද පදනමකින් වේ නම්, ඔබ අවලංගු කරන කාල පරිච්ඡේදය අවසානයේ එය සිදු වෙයි.
 • එ. පරීක්ෂණ කාල පිරිනැමීම්. ඔබ කිසියම් පරීක්ෂණ කාල පිරිනැමීමක් සඳහා සහභාගි වන්නේ නම්, නව ගාස්තු අයවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ඔබ විසින් පරීක්ෂණ කාලපරිච්ඡෙදය අවසානයේ, අප විසින් අන් ආකාරයක දැනුම්දීමක් නොකළේ නම් මිස, සේවාව(න්) අවලංගු කළ යුතු වේ. පරීක්ෂණ කාලපරිච්ඡෙදය අවසානයේ ඔබ විසින් පරීක්ෂණ සේවා(ව) අවලංගු නොකළේ නම්, අප විසින් ඔබගේ සේවා(ව)සම්බන්ධයෙන් අය කිරීම් කරනු විය හැකිය.
 • ඒ. ප්‍රවර්ධනාත්මක පිරිනැමීම්. කාලයෙන් කාලයට, පරීක්ෂණ කාලයක් සඳහා නොමිලේ පිරිනැමීම් ලෙස Microsoft විසින් දේවල් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. Microsoft විසින් (තම සාධාරණ අභිමතය පරිදි) ඔබ පිරිනැමීම් නියමයන් අපභාවිතය කරන බවට තීරණය කරනු ලබන්නේ නම්, Microsoft විසින් එවැනි සේවා සඳහා ඔබගෙන් අය කිරීමේ (සාමාන්‍ය අනුපාතය යටතේ) අයිතිය රඳවා ගනු ලැබේ.
 • ඔ. මිල වෙනස් කිරීම්. අපි ඕනෑම අවස්ථාවක හෝ මිල ගණන් වෙනස් කළ හැකි අතර ඔබට පුනරාවර්තීව මිලදී ගැනීමක් තිබේ නම්, මිල වෙනසට අඩු තරමින් දින 15කටවත් පෙර අපි විද්‍යුත් තැපෑල මගින් ඔබට දැනුම් දෙන්නෙමු. ඔබ මිල වෙනස්කම් සඳහා එකඟ නොවන්නේ නම්, මිල වෙනස බලාත්මක වීමට පෙරාතුව ඔබ සේවාව භාවිතය නවතාලිය යුතු වන අතර එය අවලංගු කළ යුතු වේ. ඔබගේ සේවාව පිරිනැමීම සම්බන්ධයෙන් ස්ථාවර කාලසීමාවක් සහ මිලක් වේ නම්, එම මිල ස්ථාවර කාලසීමාව තුළ බලාත්මකව පවතිනු ඇත.
 • ඕ. ඔබට කරන ගෙවීම්. අප යම් ගෙවීම්ක් ඔබට ණය වී ඇත් නම්, එම ගෙවීම් ඔබ උසො කරනු පිණිස අවශ්‍ය කිසියම් තොරතුරක් කාලීනව සහ නිවැරදිව සපයනු සඳහා ඔබ එකඟ වන්නෙහිය. මෙම ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් හට ගන්නා කිසියම් බද්දක් හෝ ගාස්තුවක් ගෙවීමට ඔබ වගකිව යුතු වන්නෙහිය. කවර ගෙවීම් සඳහා හෝ අප විසින් ඔබගේ අයිතිවාසිකම මත ස්ථාපිත කරන කිසියම් කොන්දේසියකට ද ඔබ අනුකූලතාව දැක්විය යුතු වේ. දෝෂයක් හේතුවෙන් ඔබට ගෙවීමක් ලැබුණි නම්, අප විසින් එය ප්‍රත්‍යාවර්ත කිරීම හෝ ගෙවීම් ආපසු කරන ලෙස අවශ්‍ය කිරීම කරනු හැකිය. මෙය කිරීම සඳහා වන අපගේ උත්සාහයේදී සහයෝගය දැක්වීමට ඔබ එකඟ වන්නෙහිය. කවර හෝ පූර්ව අති ගෙවීමක් සම්බන්ධයෙන් දැන්වීමක් නොකරම ඔබගේ ගෙවීම අය කිරීම වෙනුවෙන් මුදලක් අඩු කර ගැනීමට අප කටයුතු කරනු විය හැකිය.
 • ක. තිළිණ කාඩ්පත්. තිළිණ කාඩ්පත් මුදාහැරීම සහ භාවිතය (Skype තිළිණ කාඩ්පත් හැර Microsoft තිළිණ කාඩ්පත් නියමයන් සහ කොන්දේසි මගින්පාලනය වේ. Skype තිළිණ කාඩ්පත් සම්බන්ධ තොරතුරු Skype උපකාර පිටුවවෙතින් ලද හැකිය.
 • ඒ. බැංකු ගිණුම් ගෙවීමේ ක්‍රමය. ඔබට ගෙවීමේ ක්‍රමයක් ලෙස භාවිත කිරීම සඳහා ඔබේ Microsoft ගිණුම සමඟ සුදුසුකම් ලත් බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කළ හැක. සුදුසුකම් ලත් බැංකු ගිණුම්වලට සෘජු හර කිරීමේ සටහන් ලැබීමේ හැකියාව තිබෙන මූල්‍ය ආයතනයක පවත්වා ගෙන යන ගිණුම් ඇතුළත් වෙති (උදා: ස්වයංක්‍රීය නිෂ්කාශන ආයතන ("ACH") සටහන්වලට සහය දක්වන එක්සත් ජනපදයේ පදනම් වූ මූල්‍ය ආයතනයක්, තනි යූරෝ ගෙවීම් ප්‍රදේශය ("SEPA") හෝ නෙදර්ලන්තය තුළ "iDEAL" සඳහා සහය දක්වන යුරෝපීය මූල්‍ය ආයතනයක්). ඔබේ Microsoft ගිණුම තුළ ගෙවීමේ ක්‍රමයක් වශයෙන් ඔබේ බැංකු ගිණුම එක් කළ විට ඔබ පිළිගත් නියමයන් (උදා: SEPA නම් "විධි නියෝගය") ද යෙදේ. ඔබේ ලියාපදිංචි බැංකු ගිණුම ඔබේ නමින් පවත්වා ගෙන යන බව හෝ ගෙවීමේ ක්‍රමයක් වශයෙන් මෙම බැංකු ගිණුම ලියාපදිංචි කිරීමටත් භාවිත කිරීමටත් ඔබට අනුමැතිය තිබෙන බව ඔබ නියෝජනය කර වගකීම දරයි. ඔබේ ගෙවීමේ ක්‍රමය වශයෙන් ඔබේ බැංකු ගිණුම ලියාපදිංචි කිරීමෙන් හෝ තෝරා ගැනීමෙන්, ඔබ ඔබේ බැංකු ගිණුමෙන් (ඔබේ දායකත්ව සේවා නියමවලට අනුකූලව) ඔබේ මිලදී ගැනීමේ හෝ දායකත්ව ගාස්තුවේ මුළු ප්‍රමාණයට එක් හෝ වැඩි බැර කිරීම් ඉටු කිරීමට Microsoft හට (හෝ එහි නියෝජිතයාට) (සහ, අවශ්‍ය නම්, වැරදි නිවැරදි කිරීම්, මුදල් ආපසු ලබා දීමක් හෝ සමාන අරමුණ සඳහා ඔබේ බැංකු ගිණුමට එක් හෝ වැඩි බැර කිරීමක් ඉටු කිරීමට) අනුමත කරයි, එමෙන්ම ඔබේ බැංකු ගිණුම පවතින මූල්‍ය ආයතනයට එවැනි හර කිරීම් අඩු කිරීමට හෝ එවැනි බැර කිරීම් පිළිගැනීමට අනුමත කරයි. ඔබ ඔබේ Microsoft ගිණුමෙන් ඔබේ බැංකු ගිණුම් තොරතුරු ඉවත් කරන තෙක් මෙම අනුමැතිය සම්පූර්ණයෙන් බල පවතින බව ඔබ තේරුම් ගනියි. ඔබ වැරදි ලෙස ඔබෙන් අය කර තිබෙන බවක් විශ්වාස කරන්නේ නම් හැකි ඉක්මනින් ඉහත 4(ඉ) කොටසේ සඳහන් කර ඇති පරිදි පාරිභෝගික සහය සම්බන්ධ කර ගන්න. ඔබේ රට තුළ අදාළ වන නීති මඟින් ද ඔබේ බැංකු ගිණුමෙන් කෙරෙන යම් වංචනික, වැරදි සහිත හෝ අනුමැතිය නොලත් ගනුදෙනු සඳහා වන ඔබේ වගකීම සීමා කරනු ලැබේ. ඔබේ ගෙවීමේ ක්‍රමය ලෙස බැංකු ගිණුමක් ලියාපදිංචි කිරීමෙන් හෝ තෝරා ගැනීමෙන්, ඔබ මෙම නියමයන් කියවා, තේරුම් ගෙන, පිළිගත් බව තහවුරු කරයි.
සම්පූර්ණ පෙළ
ගිවිසුම්ගත වන පැවැත්ම, නීතිය තෝරා ගැනීම, සහ ආරවුල් නිරාකරණය සඳහා පිහිටුමගිවිසුම්ගත වන පැවැත්ම, නීතිය තෝරා ගැනීම, සහ ආරවුල් නිරාකරණය සඳහා පිහිටුම10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
සාරාංශය

10. ගිවිසුම්ගත වන පැවැත්ම, නීතිය තෝරා ගැනීම, සහ ආරවුල් නිරාකරණය සඳහා පිහිටුම. නොමිලේ සහ ගෙවීම් කරන පාරිභෝගික Skype සන්නාම සහිත සේවා ඔබ විසින් භාවිත කරනු ලැබීම සඳහා, ඔබ ගිවිස ගන්නේ ද මෙම නියමවලින් "Microsoft" ලෙස සඳහන් කරනු ලබන සියල්ලම ද සඳහන් කරන්නේ මෙයයි, Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. නොමිලේ දෙන හෝ ගෙවීම් සහිත පාරිභෝගික Skype සන්නාමගත සේවා සඳහා, මෙම නියමයන් අර්ථ නිරූපණය කිරීමේ බලය සහ ඒවායේ කිසියම් කඩවීමක් සඳහා හිමිකම් පෑමක්, නීතිමය මූලධර්මවල ගැටුමක් නොසලකා හැර ලක්සම්බර්ග් නීතිය මගින් පාලනය කෙරෙයි. ඔබ ජීවත් වන පළාතේ හෝ රටේ නීතිය මගින් අනෙකුත් සියලුම හිමිකම් පෑම් (පාරිභෝගික ආරක්ෂාව, අසාධාරණ තරඟය, සහ තෝරත හිමිකම් ඇතුළුව) පාලනය කෙරෙයි. ඔබ Skype ගිණුමක් නිර්මාණය කිරීමෙන් හෝ Skype භාවිත කිරීමෙන් මෙම නියමයන් පිළිගන්නා ලද්දේ නම්, ඔබ සහ අප ආපසු කැඳවිය නොහැකි ලෙස ලක්සම්බර්ග් අධිකරණයේ අධිකරණ බලය සඳහා අනන්‍ය සාධාතරණ ලෙස එකඟ වන අතර මෙම නියමයන් හා සම්බන්ධයෙන් හෝ පාරිභෝගික Skype-සන්නාම සේවා වල නියමයන් සම්බන්ධයෙන් පැන නගින සියලුම ආරවුල් සඳහා අධිකරණ බලය සඳහා එකඟ වේ. සියලුම අනෙකුත් සේවා සඳහා, ඔබ Microsoft ගිණුමක් නිර්මාණය කිරීමෙන් හෝ වෙනත් කවර හෝ සේවාවක් භාවිත කිරීමෙන් මෙම නියමයන් පිළිගන්නා ලද්දේ නම්, ඔබ ගිවිසුම් ගත වන්නේ කවර පැවැත්මක් සමගද එය, බලපවත්වන නීතිය, සහ ආරවුල් නිරාකරණය කරන පිහිටුම පමත දැක්වෙන පරිදි වේ:

 • අ. කැනඩාව. ඔබ කැනඩාවේ ජීවත් වන්නේ නම් (හෝ ව්‍යාපාරයක් නම්, ඔබගේ මූලික ව්‍යාපාර ස්ථානය පිහිටා ඇත්තේ නම්), ඔබ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A සමග ගිවිසුම් ්ගත වෙමින් සිටින්නෙහිය. ඔබ ජීවත් වන (හෝ ව්‍යපාරයක් නම් මූලික ව්‍යාපාරික ස්ථානය පිහිටි) පළාතේ නීතිය මගින් මෙම නියමයන් අර්ථ නිරූපණය කෙරෙන අතර ඒවායේ යම් කඩවීමක් සඳහා හිමිකම් පෑම්, සහ සියලුම අනෙකුත් හිමිකම් පෑම් (පාරිභෝගික ආරක්ෂාව, අසාධාරණ තරඟය, සහ තෝරත හිමිකම් පෑම් ඇතුළුව), නීතියේ මූලධර්මවල ගැටුම් නොසලකා හැර, පාලනය කෙරෙනු ඇත. ඔබ සහ අප ආපසු කැඳවිය නොහැකි වන අයුරින් ඔන්ටාරියෝ අධිකරණයේ අනන්‍ය සාධාරණ අධිකරණ බලයට කැමැත්ත දෙන අතර මෙම සේවාවේ භාවිත නියමයන් ඇසුරින් පැන නගින සියලුම ආරවුල් එහිදී නිරාකරණය කෙරෙනු ඇත.
 • ආ. එක්සත් ජනපදය සහ කැනඩාව හැර උතුරු හෝ දකුණු ඇමරිකා රටවල්. ඔබ එක්සත් ජනපදය හෝ කැනඩාව හැර උතුරු හෝ දකුණු ඇමරිකානු රටක ජීවත් වන්නේ නම් (හෝ ව්‍යාපාරයක් නම්, ඔබගේ මූලික ව්‍යාපාර ස්ථානය පිහිටා ඇත්තේ නම්), ඔබ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A සමග ගිවිසුම් ගත වෙමින් සිටින්නෙහිය. වොෂින්ටන් ප්‍රාන්තයේ නීතිය මගින්, මෙම නියමයන් අර්ථ නිරූපණය කෙරෙන අතර ඒවායේ යම් කඩවීමක් සඳහා හිමිකම් පෑම්, නීතියේ මූලධර්මවල තෝරා ගැනීම නොසලකා හැර, පාලනය කෙරෙනු ඇත. අප විසින් සේවාව දිශාගත කරන රටේ නීති මගින් සියලුම අනෙකුත් හිමිකම් (පාරිභෝගික ආරක්ෂාව, අසාධාරණ තරඟය, සහ තෝරත හිමිකම් පෑම් ඇතුළුව) පාලනය කෙරෙනු ඇත.
 • ඇ. මැදපෙරදිග සහ අප්‍රිකාව. ඔබ මැද පෙරදිග හෝ අප්‍රිකානු රටක ජීවත් වන්නේ නම් (හෝ ව්‍යාපාරයක් නම්, ඔබගේ මූලික ව්‍යාපාර ස්ථානය පිහිටා ඇත් තේ නම්) සහ ඔබ මෙම් සේවාවේ නොමිලේ දෙන කොටස් භාවිත කරන්නේ නම් (Bing සහ MSN වැනි), ඔබ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A සමග ගිවිසුම්ගත වෙමින් සිටින්නෙහිය. ඔබ ගෙවීම් සහිත සේවා කොටසක් භාවිත කරමින් සිටින්නේ නම්, Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland සමග ගිවිසුම්ගත වෙමින් සිටින්නෙහිය. නොමිලේ දෙන හෝ ගෙවීම් සහිත සේවා සඳහා, මෙම නියමයන් අර්ථ නිරූපණය කිරීමේ බලය සහ ඒවායේ කිසියම් කඩවීමක් සඳහා හිමිකම් පෑමක්, නීතිමය මූලධර්මවල ගැටුමක් නොසලකා හැර අයර්ලන්ත නීතිය මගින් පාලනය කෙරෙයි. අප විසින් සේවාව දිශාගත කරන රටේ නීති මගින් සියලුම අනෙකුත් හිමිකම් (පාරිභෝගික ආරක්ෂාව, අසාධාරණ තරඟය, සහ තෝරත හිමිකම් පෑම් ඇතුළුව) පාලනය කෙරෙනු ඇත. ඔබ සහ අප ආපසු කැඳවිය නොහැකි වන අයුරින් අයර්ලන්තයේ අධිකරණයේ අනන්‍ය සාධාරණ අධිකරණ බලයට කැමැත්ත දෙන අතර මෙම සේවාවේ භාවිත නියමයන් ඇසුරින් පැන නගින සියලුම ආරවුල් එහිදී නිරාකරණය කෙරෙනු ඇත.
 • ඈ. ඔබගේ රට මෙහි පහත විශේෂයෙන් දක්වා ඇතොත් මිස, ආසියා සහ දකුණු ශාන්තිකර රටවල්. ඔබ (චීනය, ජපානය, කොරියානු ජනරජය, තායිවානය හැර) ආසියාවේ හෝ දකුණු පැසිෆිකයේ ජීවත් වෙන්නේ නම් (හෝ ව්‍යාපාරයක් නම්, ඔබේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ස්ථානය තිබෙන්නේ එහි නම්), සහ ඔබ (Bing සහ MSN වැනි) සේවාවාල නොමිලේ කොටස් භාවිත කරන්නේ නම්, ඔබ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A සමඟ ගිවිස ගනියි. ඔබ සිංගප්පූරුවේ හෝ හොංකොංවල සේවාවල කොටසක් භාවිත කිරීමට ගෙවීම් කළේ නම්, හෝ නොමිලේ Outlook.com සේවය භාවිත කරන්නේ නම්, ඔබ ඇ.එ.ජ. හි නෙවාඩා ජනපදයේ නීති යටතේ සංවිධාන කරනු ලැබූ සංස්ථාවක් වන, සහ සිංගප්පූරුවේ සහ හොංකොංවල ශාඛා ඇති, සහ එහි ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ස්ථානව 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968 වන Microsoft Regional Sales Corp. සමඟ ගිවිස ගනියි; ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙන්නේ නම් (හෝ ව්‍යාපාරයක් නම්, ඔබේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ස්ථානය තිබෙන්නේ එහි නම්) ඔබ Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australia සමඟ ගිවිස ගන්නා අතර, ඔබ නවසීලන්තයේ ජීවත් වෙන්නේ නම් (හෝ ව්‍යාපාරයක් නම්, ඔබේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ස්ථානය තිබෙන්නේ එහි නම්) ඔබ Microsoft New Zealand Limited, Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 New Zealand සමඟ ගිවිස ගනියි. නොමිලේ දෙන සහ ගෙවීම් සහිත සඳහා, මෙම නියමයන් අර්ථ නිරූපණ කිරීමේ බලය සහ ඒවායේ කිසියම් කඩවීමක් සඳහා හිමිකම් පෑමක්, නීතිමය මූලධර්මවල ගැටුමක් නොසලකා හැර වොෂිංටන් ජනපද නීතිය මගින් පාලනය කෙරෙයි. අප විසින් සේවාව දිශාගත කරන රටේ නීති මගින් සියලුම අනෙකුත් හිමිකම් (පාරිභෝගික ආරක්ෂාව, අසාධාරණ තරඟය, සහ තෝරත හිමිකම් පෑම් ඇතුළුව) පාලනය කෙරෙනු ඇත. Skype හැර මෙම සේවා නියමයන් සම්බන්ධයෙන් පැන නගින කවර හෝ ආරවුලක්, ඒවායේ පැවැත්ම, වලංගුභාවය, හෝ පවාරණය සම්බන්ධ කවර හෝ ප්‍රශ්නයක්, සිංගප්පූරු අන්තර්ජාතික තීරකකරණ මධ්‍යස්ථානයේ (SIAC) මෙම වගන්තියට යොමුව ඇතිව මුක්ත කරන රීති උපයෝගී කර ගනිමින් තීරකකරණ රීතිවලට අනුව සිංගප්පූරුවේදී කරන තීරක ප්‍රදානයතින් අවසාන වශයෙන් විසඳිය යුත්තේය. විනිශ්චය සභාවට SIAC හි සභාපතිවරයා විසින් පත්කරන එක් තීරකවරයෙක් වන්නේය. තීරකකරණයේ භාෂාව ඉංග්‍රීසි භාෂාව වන්නේය. තීරකවරයාගේ තීරණය අවසානාත්මක විය යුතු වන අතර බන්ධනීය සහ අභියෝග කළ නොහැකි වේ, එය කවර රටක හෝ කලාපයක තීන්දුවක පදනම ලෙස භාවිත කළ යුත්තේය.
 • ඉ. ජපානය. ඔබ ජපානයේ ජීවත් වන්නේ නම් (හෝ ව්‍යාපාරයක් නම්, ඔබගේ මූලික ව්‍යාපාර ස්ථානය පිහිටා ඇත් තේ නම්) සහ ඔබ මෙම් සේවාවේ නොමිලේ දෙන කොටස් භාවිත කරන්නේ නම් (Bing සහ MSN වැනි), ඔබ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A සමග ගිවිසුම්ගත වෙමින් සිටින්නෙහිය. ඔබ ගෙවීම් සහිත සේවා කොටසක් භාවිත කරමින් සිටින්නේ නම්, Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. හා ගිවිසුම් ගත වෙමින් සිටින්නෙහිය. නොමිලේ දෙන හෝ ගෙවීම් සහිත සේවා සඳහා, ඒවායේ කිසියම් කාරණයක් උදෙසා පැනනගින ආරවුලක් ජපාන නීතිය මගින් පාලනය කෙරෙයි. ඔබ සහ අප ආපසු කැඳවිය නොහැකි වන අයුරින් ටෝකියෝ දිස්ත්‍රික් අධිකරණයේ අනන්‍ය සාධාරණ අධිකරණ බලයට කැමැත්ත දෙන අතර මෙම සේවාවේ භාවිත නියමයන් ඇසුරින් පැන නගින සියලුම ආරවුල් එහිදී නිරාකරණය කෙරෙනු ඇත.
 • ඊ. කොරියානු ජනරජය. ඔබ කොරියා ජනරජයේ ජීවත් වන්නේ නම් (හෝ ව්‍යාපාරයක් නම්, ඔබගේ මූලික ව්‍යාපාර ස්ථානය පිහිටා ඇත් තේ නම්) සහ ඔබ මෙම් සේවාවේ නොමිලේ දෙන කොටස් භාවිත කරන්නේ නම් (Bing සහ MSN වැනි), ඔබ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A සමග ගිවිසුම්ගත වෙමින් සිටින්නෙහිය. ඔබ ගෙවීම් සහිත සේවා කොටසක් භාවිත කරමින් සිටින්නේ නම්, Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. හා ගිවිසුම් ගත වෙමින් සිටින්නෙහිය. නොමිලේ දෙන හෝ ගෙවීම් සහිත සේවා සඳහා, ඒවායේ කිසියම් කාරණයක් උදෙසා පැනනගින ආරවුලක් කොරියා ජනරජයේ නීතිය මගින් පාලනය කෙරෙයි. ඔබ සහ අප ආපසු කැඳවිය නොහැකි වන අයුරින් සෝල් මධ්‍යම දිස්ත්‍රික් අධිකරණයේ අනන්‍ය සාධාරණ අධිකරණ බලයට කැමැත්ත දෙන අතර මෙම සේවාවේ භාවිත නියමයන් ඇසුරින් පැන නගින සියලුම ආරවුල් එහිදී නිරාකරණය කෙරෙනු ඇත.
 • උ. තායිවානය. ඔබ තායිවානයේ ජීවත් වන්නේ නම් (හෝ ව්‍යාපාරයක් නම්, ඔබගේ මූලික ව්‍යාපාර ස්ථානය පිහිටා ඇත් තේ නම්) සහ ඔබ මෙම් සේවාවේ නොමිලේ දෙන කොටස් භාවිත කරන්නේ නම් (Bing සහ MSN වැනි), ඔබ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A සමග ගිවිසුම්ගත වෙමින් සිටින්නෙහිය. ඔබ ගෙවීම් සහිත සේවා කොටසක් භාවිත කරමින් සිටින්නේ නම්, Microsoft Taiwan Corp., 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. හා ගිවිසුම් ගත වෙමින් සිටින්නෙහිය. නොමිලේ දෙන හෝ ගෙවීම් සහිත සේවා සඳහා, ඒවායේ කිසියම් කාරණයක් උදෙසා පැනනගින ආරවුලක් තායිවාන නීතිය මගින් පාලනය කෙරෙයි. Microsoft Taiwan Corp. සම්බන්ධයෙන් වැඩිමනත් විස්තර සඳහා, කරුණාකර මහජන චීන ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවිය බලන්න. ඔබ සහ අප ආපසු කැඳවිය නොහැකි අයුරින් පළමු අවස්ථා අධිකරණය ලෙසින් තායිපේ දිස්ත්‍රික් අධිකරණය නම් කරන අතර මෙම නියමයන් හෝ සේවාව සම්බන්ධයෙන් පැන නගින කවර හෝ ආරවුලක් නිරාකරණය කිරීමේ අධිකරණය බලය ඇති ආයතනය ලෙස තායිවාන නීතිය මගින් ඉඩ දෙන තාක් උපරිම දුරට පත් කරනු ලබයි.

මෙම නියමයන් නොසලකා හැර වෙනත් සංසදයකදී ආරවුල් නිරාකරණය කිරීම සඳහා පාලන බලය දැරීමට ඔබගේ ප්‍රාදේශීය නීතියට ඇතැම් පාරිභෝගික නීති අවශ්‍ය කරනු විය හැකිය. එසේ වන්නේ නම්, නීතිය සහ සංසදය තේරීම 10 වගන්තියේ දැක්වෙන ප්‍රතිපාදන ඔබගේ ප්‍රාදේශීය පාරිභෝගික නීතියට අදාළ වනු ඇත.

සම්පූර්ණ පෙළ
සහතිකසහතික12_Warranties
සාරාංශය

11. සහතික.

 • අ. Microsoft, සහ අපගේ අනුබද්ධයන්, ප්‍රතිවිකුණුම්කරුවන්, බෙදාහරින්නන්, සහ සැපයුම්කරුවන් විසින් කවර හෝ ප්‍රකාශිත හෝ ව්‍යංග සහතිකයක්, ඇපවීමක් හෝ කොන්දේසියක් මේ සේවාවන් ඔබගේ භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් නොකරයි. අප විසින් සේවාව “පවත්නා තත්ත්වයෙන්“, “සියලුම දෝෂ සහිතව“ සහ “ලද හැකියාවෙන් යුක්තව“ සපයනු ලැබ ඇති බවත් ඔබගේ සේවාව භාවිතය තම පරම අවදානම සහිතව බව ඔබ තේරුම් ගන්නෙහිය. සේවාවල නිරවද්‍යතාව හෝ කාලෝචිත බවට Microsoft වගකීම නොදරයි. ඔබගේ ප්‍රාදේශීය නීතියට අනුව ඔබට යම් අයිතිවාසිකම් පවතිනු විය හැකිය. එවන් නීතියක් ඇත්නම්, මෙම නියමයන් තුළ අන්තර්ගත යමකින් එම අයිතිවාසිකම් අභිභවනය කිරීමට අදහස් නොකරේ. පරිගණක පද්ධති සහ විදුලිසංදේශ පද්ධති දෝෂ රහිත නොවන බව සහ අවස්ථාවෝචිත අක්‍රිය කාලයන් අත් දකින බව ඔබ පිළිගන්නෙහිය. අප විසින් සේවාවන් බාධා රහිත බවට, කාලීන බවට, ආරක්ෂිත බවට හෝ දෝෂ රහිත බවට හෝ අන්තර්ගතය අහිමිවීමක් ඇති නොවන බවට, ඇපවීමක් නොකරන අතර පරිගණක ජාල වෙතින් වන යම් සම්බන්ධතාවක් මෝ සම්ප්‍රේෂණයක් සම්බන්ධ ඇපවීමක් නොකරයි.
 • ආ. ඔබගේ ප්‍රාදේශීය නීතිය මගින් අවසර දෙන තාක් දුරට, අපි කවර හෝ ව්‍යංග සහතික, වෙළඳ හැකියාව, සතුටුදායකත්ව ගුණත්වය, කිසියම් කාර්යයක් සඳහා යෝග්‍යතාව, සේවානිපුණත්ව උත්සාහය, සහ ගිවිසුමකට අනුකූල නොවන බවට ඇතුළත්ව, බැහැර කරමු.
 • ඇ. ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි පාරිභෝගිකයන් සඳහා: ඕස්ට්‍රේලියානු පාරිභෝගික නීතිය අනුව බැහැර කළ නොහැකි ඇපවීම් සහිතව අපගේ භාණ්ඩ ඉදිරිපත් කෙරේ. ප්‍රධාන අසාර්ථකත්වයක් උදෙසා ප්‍රතිස්ථාපනයක් හෝ මුදල් ආපසු ගෙවීමක් සඳහා ඔබ හිමිකම් කියන අතර වෙනත් කවර හෝ පෙරැයිය හැකි පාඩුවක් හෝ හානියක් සඳහා වන්දි සඳහා හාමිකම් කියන්නෙහිය. භාණ්ඩ පිළිගත හැකි තත්ත්වයට වඩා අසාර්ථක නම්, සහ අසාර්ථකත්වය ප්‍රධාන අසාර්ථකත්වයක් ලෙස ගණන් නොගැනෙන්නේ නම්, ඔබට භාණ්ඩ අළුත්වැඩියා හෝ ප්‍රතිස්ථාපන හිමිකමක් ද තිබේ.
 • ඈ. නවසීලන්තයේ ජීවත්වන පාරිභෝගිකයන් සඳහා, ඔබට නවසීලන්ත පාරිභෝගික ඇප පණත යටතේ ව්‍යවස්ථාපිත අයිතිවාසිකම් පවතින අතර මෙම නියමයන්ගේ කවරක් මගින් හෝ එම අයිතීන් අභිබවනය කිරීමට අදහස් නොකරයි.
සම්පූර්ණ පෙළ
වගකීම සීමාකිරීමවගකීම සීමාකිරීම13_limitationOfLiability
සාරාංශය

12. වගකීම සීමා කිරීම.

 • අ. ඔබට හානි අය කර ගැනීමේ යම් පදනමක් තිබේ නම් (මෙම නියමයන් කඩවීමක්ද ඇතුළුව), අදාළ නීතිය මගින් අවසර දෙන ප්‍රමාණයට, අය කර ගැනීමේ අනන්‍ය සාධාරණ ප්‍රතිකර්මය වන්නේ Microsoft හෝ එහි අනුබද්ධයන්, ප්‍රතිවිකුණුම්කරුවන්, බෙදාහරින්නන්, තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවා සැපයුම්කරුවන්, සහ සේවා සැපයුම්කරුවන් වෙතින් කඩවීම සිදු වූ මාසයේ දායකත්වයට සමාන මුදලක් වන ඍජු වන්දියක් (හෝ සේවාව නොමිලේ සපයන්නක් වන විට එක්සත් ජනපද ඩොලර් 10.00ක් දක්වා මුදලක්) බවට ඔබ එකඟ වන්නෙහිය.
 • ආ. අදාල කරගත හැකි නීතිය මගින් අවසර ලබාදෙන ප්‍රමාණයට, ඔබට කවර හෝ (i) ආනුශංගික පාඩු හෝ හානි; (ii) සත්‍ය හෝ අපේක්ෂිත ලාභ අහිමි වීමක් (ඍජු හෝ වක්‍ර); (iii) සත්‍ය හෝ අපේක්ෂිත ආදායම් අහිමිවීමක් (ඍජු හෝ වක්‍ර); (iv) ගිවිසුමක් හෝ ව්‍යාපාර අහිමිවීමක් හෝ අනෙකුත් පාඩු සහ හානි ලෙස ඔබගේ සේවාව භාවිතය නිසා හෝ පෞද්ගලික නොවන තත්ත්වයක් නිසා උපදින්නක්; (v) විශේෂ, වක්‍ර, සිද්ධිමය හෝ දණ්ඩන ස්වභාවයේ පාඩු හෝ හානි; සහ (vi) නීතිය මගින් අවසර දෙන තාක් දුරට, ඍජු පාඩු හෝ හානි ඉහත 12(අ) කොටසේ විශේෂිත ප්‍රමාණයට වඩා අතිරික්ත පාඩු හෝ හානි ප්‍රති පූරණය කරගත නොහැක. මෙම සීමාකිරීම් සහ හැර දැමීම් අදාළ වන්නේ, මෙම ප්‍රතිකර්මය මගින් කවර හෝ පාඩු හෝ අසාර්ථකත්වයන් එහි අත්‍යවශ්‍ය අභිප්‍රාය සඳහා සම්පූර්ණයෙන් වන්දි නොගෙවන්නේ නම් හෝ අප විසින් හානියේ හැකියාව දනී නම් හෝ දැන සිටිය යුතුව තිබිණි නම් එවිටය. නීතිය මගින් අවසර දෙන උපරිමයක් දුරට, මෙම නියමයන්, සේවාවන්, හෝ සේවාවන් හා සම්බන්ධිත මෘදුකාංග සම්බන්ධිත තිසියම් දේ හෝ කිසියම් හිමිකම් පෑමක් සඳහා මෙම සීමාකිරීම් සහ හැර දැමීම් අදාළ වේ.
 • ඇ. මෙම නියමයන් යටතේ Microsoft හි සාධාරණ පාලනයෙන් ඔබ්බෙහි පිහිටන අසාර්ථකත්වයන් හෝ ප්‍රමාදයන් (කාර්මික ආරවුල්, ස්වභාව සංසිද්ධීන්, යුද්ධ හෝ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම්, හානිකර දේ මගලින් වන හානි, හද්සි අනතුරු හෝ අදාළ නීතියක් යටතේ හෝ රාජ්‍ය නියෝග යටතේ වන අනුකූලතා හානි වැනි) පිහිටන තාක් දුරට කිසියම් කාර්යසාධන අසාර්ථකත්වයක් හෝ කාර්යසාධනයේ යම් ප්‍රමාදයක් සඳහා Microsoft වගකිව යුතු නොවන අතර බැඳියාවක් නොවේ. Microsoft විසින් මෙම සිද්ධි අතරින් කිසිවක බලපෑම අවම කිරීමට උනන්දු කරවන අතර බලපෑම්ට යටත් නොවූ යුතුකම් සාධනය කිරීමට උනන්දු කරවයි.
සම්පූර්ණ පෙළ
සේවා-විශේෂිත නියමයන්සේවා-විශේෂිත නියමයන්14_service-SpecificTerms
සාරාංශය

13. සේවා-විශේෂිත නියමයන්. 13 ට පෙර සහ පසු නියමයන් සියලුම සේවාවන් කෙරේ සාමාන්‍ය පරිදි අදාළ වේ. සාමාන්‍ය නියමයන්ට අතිරේක වශයෙන් වන සේවා-විශේෂිත කියමයන් මෙම කොටසේ අන්තර්ගත වේ. සාමාන්‍ය නියමයන් සමඟ යම් ගැටලු තිබේ නම්, මෙම සේවා-විශේෂිත නියමයන් විසින් පාලනය කරනු ලැබේ.

සම්පූර්ණ පෙළ
Xbox Live සහ Microsoft Studios ක්‍රීඩා සහ යෙදුම්Xbox Live සහ Microsoft Studios ක්‍රීඩා සහ යෙදුම්14a_XboxLive
සාරාංශය
 • අ. Xbox Live සහ Microsoft Studios ක්‍රීඩා සහ යෙදුම්.
  • i. පෞද්ගලික වාණිජ නොවන භාවිතය. Xbox Live, Windows Live සඳහා වන ක්‍රීඩා, සහ Microsoft Studios ක්‍රීඩා, යෙදුම්, සේවා සහ Microsoft විසින් සපයන අන්තර්ගතය (සාමූහිකව,"Xbox සේවාවන්") ඔබගේ පෞද්ගලික සහ වාණිජ නොවන භාවිතය සඳහා පමණි.
  • ii. Xbox සේවා. ඔබ Xbox Live හට ලියාපදිංචි වන සහ/හෝ Xbox සේවා ලබා ගන්නා විට, Microsoft සහ තෙවන පාර්ශ්ව ක්‍රීඩා සංවර්‍ධකයන් විසින් තම ක්‍රීඩා මෙහෙයවීම සහ Xbox සේවා බෙදාහැරීම කිරීම සඳහා ඔබේ ක්‍රීඩා කිරීම, ක්‍රියාකාරකම් සහ ක්‍රීඩා සහ Xbox සේවා පරිශීලනය පිළිබඳ තොරතුරු පා සටහන් කර අදාළ තෙවන පාර්ශ්ව ක්‍රීඩා සංවර්‍ධකයන් සමඟ බෙදා ගනු ලැබේ. ඔබ ඔබගේ Microsoft Xbox සේවා ගිණුම Microsoft-නොවන සේවාවක (උදාහරණයක් ලෙස, තෙවන පාර්ශවීය වෙදුම් හා සේවාවල Microsoft-නොවන ක්‍රීඩා ප්‍රකාශකයෙක්) ඇති ඔබගේ ගිණුම සමග සබැඳීමට තෝරාගන්නේ නම්, (a) Microsoft විසින් සීමිත ගිණුම් තොරතුරු (gamertag, gamerscore, ක්‍රීඩා ලකුණු, ක්‍රීඩා ඉතිහාසය, සහ මිතුරු ලැයිස්තුව ඇතුළුව ඊට සීමා නොවී) Microsoft රහස්‍යතා ප්‍රකාශයේ දක්වා ඇති එම Microsoft-නොවන පාර්ශ්වය සමග බෙදාහදා ගත හැකි බවට, සහ (b) ඔබගේ Xbox රහස්‍යතා පසුතල මගින් ඉඩ ලබාදුන්නොත්, ඔබ ඔබගේ ගිණුමට එම Microsoft-නොවන පාර්ශ්වය මගින් ඔබගේ ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින විට, Microsoft-නොවන පාර්ශ්වයට ද ක්‍රීඩා-මත සන්නිවේදනයන්ගෙන් වන ඔබගේ අන්තර්ගතය වෙත ප්‍රවේශය ලැබෙන බවට ඔබ එකඟ වේ. එමෙන්ම, ඔබගේ Xbox රහස්‍යතා පසුතල මගින් ඉඩ දෙන්නේ නම්, Microsoft හට ඔබගේ නම, ක්‍රීඩක ඇමුණුම, ක්‍රීඩක රූපය, ආදර්‍ශ පාඨය, අවතාරය, ක්‍රීඩා පසුරු, සහ ඔබ කරන ලද ක්‍රීඩා ඔබ අවසර දෙන ජනතාව වෙත සන්නිවේදනයන් මගින් ප්‍රකාශනය කරනු හැකිය.
  • iii. ඔබගේ අන්තර්ගතය. Xbox සේවා ප්‍රජාව ගොඩනැගීමේ කොටසක් ලෙස, ඔබ Microsoft, එහි අනුබද්ධයන් සහ උප බලපත්‍රලාභීන් වෙත, භාවිත කිරීම, නවීකරණය, ප්‍රතිනිෂ්පාදනය, බෙදාහැරීම, විකාශනය, බෙදාගැනීම සහ ඔබේ අන්තර්ගතය හෝ ඔබේ නම, ක්‍රීඩක ඇමුණුම, ආදර්ශ පාඨය, හෝ කවර හෝ Xbox සේවාවක ඔබ විසින් පළ කර ඇති රූපය ප්‍රදර්ශන කිරීම සඳහා වන නොමිලේ සහ ගෝලීය අයිතිවාසිකමක්, ප්‍රදානය කරන්නෙහිය.
  • iv. ක්‍රීඩා කළමනාකරුවන්. ඇතැම් ක්‍රීඩා විසින් ක්‍රීඩා කළමනාකරුවන් සහ සත්කාරකවරුන් භාවිත කරනු විය හැකිය. ක්‍රීඩා කළමනාකරුවන් සහ සත්කාරකවරුන් අවසරලත් Microsoft ප්‍රකාශකයන් නොවේ. ඔවුන්ගේ මත අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම Microsoft මතය පිළිබිඹු නොකරයි.
  • v. Xbox මත දරුවන්. ඔබ Xbox Live භාවිත කරමින් පසුවන බාල වයස්කරුවෙකු නම්, ඔබගේ දෙමාපියන් හෝ භාරකරු වෙත ඔබගේ ගිණුමේ අංඛ ගණනාවක් පාලනය කිරීමේ අවස්ථාව තිබේ, තවද ඔවුන් ඔබගේ Xbox Live භාවිතය පිළිබඳ වාර්තා ලබනු ඇත.
  • vi. ක්‍රීඩා මුදල හෝ තාත්ත්වික භාණ්ඩ. ඔබ ජීවත් වන ස්ථානයේ “බහුතරය“ ට අදාළ වයසට ඔබ ළඟා වී ඇත්නම්, ඔබ සැබෑ මුදල් උපකරණ භාවිත කරමින් Microsoft වෙතින් මිලදී ගත් තාත්ත්වික ක්‍රීඩා මුදල් (රන්, කාසි හෝ ලකුණු වැනි) සේවාව තුළට ඇතුළත්ව තිබිය හැකිය. සැබෑ මුදල් උපකරණ හෝ ක්‍රීඩා මුදල් භාවිත කරමින් Microsoft වෙතින් මිලදී ගත් තාත්ත්වික, ඩිජිටල් අයිතම හෝ භාණ්ඩ සේවාව තුළ ඇතුළත් විය හැකිය. ක්‍රීඩා මුදල් සහ තාත්ත්වික භාණ්ඩ ආපසු සැබෑ මුදල් උපකරණ, භාණ්ඩ හෝ අනෙකුත් අයිතම බවට Microsoft වෙතින් හෝ වෙනත් කවර පාර්ශ්වයකින් කිසිදාක පරිවර්තනය කර ගැනීමේ හැකියාවත් නැත. ක්‍රීඩා මුදල් සහ තාත්ත්වික භාණ්ඩ සේවාව තුළ පමණක් භාවිත කිරීමට පමණක් ඇති සීමිත, පෞද්ගලික, ආපසු කැඳවිය හැකි, මාරු කළ නොහැකි, උපබලපත්‍ර දීමට නොහැකි බලපත්‍රයක් හැරුණු කොට, එවැනි සේවාවක දිස්වන හෝ ජනනය වන ක්‍රීඩා මුදල් හෝ තාත්ත්වික භාණ්ඩ වෙත හෝ වෙතින්, හෝ සේවාව භාවිත කිරීමේ වෙනත් කවර හෝ උපලක්ෂණයක් හෝ සේවාව තුළ ගබඩා කර ඇති උපලක්ෂණයක් සඳහා ඔබට අයිතියක් හෝ හිමිකමක් නැත්තේය. Microsoft විසින් සිය පරම අභිමතය පරිදි දක්නා ආකාරයට ක්‍රීඩා මුදල් සහ/හෝ තාත්ත්වික භාණ්ඩ නියාමනය, පාලනය, නවීකරණය සහ/හෝ ඉවත් කිරීම කරනු හැකිය.
  • vii. මෘදුකාංග යාවත්කාලීන. Xbox සේවා වෙත සබැඳිය හැකි ඕනෑම උපාංගයක් සඳහා, අප විසින් ඔබගේ Xbox කොන්සෝල් මෘදුකාංගයේ හෝ Xbox යෙදුම් මෘදුකාංගයේ සංස්කරණය පරීක්‍ෂා කර, අවසර නොලත් Xbox ක්‍රීඩා හෝ Xbox යෙදුම් භාවිතයෙන් හෝ Xbox කොන්සෝලයක් සමග දෘඩාංග පර්යන්ත උපාංග Xbox කොන්සෝලයක් සමග භාවිත කරමින් ඔබව Xbox සේවා වෙත ප්‍රවේශ වීමෙන් වළක්වන ඒවා ඇතුළත්ව, Xbox කොන්සෝලය හෝ Xbox යෙදුම් මෘදුකාංග යාවත්කාලීන හෝ වින්‍යාස ගත කරන වෙනස්කම් බාගත කෙරේ.
  • viii. Gamertag කල් ඉකුත්වීම. ඔබ විසින් අවම වශයෙන් වසර පහකට වරක්වත් Xbox සේවා වෙත ඇතුල් විය යුතුය, නැතහොත් ඔබට ඔබගේ ගිණුම හා සම්බන්ධ gamertag වෙත ප්‍රවේශය අහිමි වනු ඇති අතර එම gamertag අනෙක් අය විසින් භාවිතා කිරීමට ලද හැකි විය හැකිය.
  • ix. රඟමඬල. රඟමඬල යනු Xbox සේවයක් වන අතර, එමඟින් Microsoft හෝ තෙවන පාර්ශ්වයක් ඔබට, සමහරවිට ත්‍යාගයක් සඳහා, තරඟකාරී වීඩියෝ ක්‍රීඩාවකට සහභාගී වීමේ හෝ එකක් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව ලබා දිය හැක ("තරඟය"). ඔබ රඟමඬල භාවිත කිරීම මෙම නියමවලට යටත් වන අතර, අනුසන් වන අවස්ථාවේදී තරඟ සංවිධායක විසින් ඉල්ලා සිටින පරිදි අමතර තරඟ නියමයන්, කොන්දේසි සහ විධි පිළිගැනීම අවශ්‍ය කළ හැක ("තරඟ නියමයන්"). සුදුසුකම් ලැබීමේ විධි යෙදිය හැක, සහ අධිකරණ සීමාවට අනුව වෙනස් විය හැක. නීතිය මඟින් තහනම් හෝ සීමා කෙරෙන්නේ නම්, තරඟ අවලංගු වෙති. (කාර්ය සංග්‍රහය ඇතුළුව) මෙම නියමයන් හෝ තරඟ නියමයන් උල්ලංඝන කිරීමෙන් දඩයක් හෝ තරඟයට සුදුසුකම් නොලැබීම ප්‍රතිඵල විය හැක. ඔබ තරඟයක් නිර්මාණය කරන්නේ නම්, ඔබට Microsoft (තම තනි මතයට අනුව) මෙම නියමවලට නොගැළපේ යැයි සිතන යම් තරඟ විධි අවශ්‍ය නොවිය හැක. අපගේ තරඟ නීති ඕනෑම වේලාවක අවලංගු කිරීමට Microsoft වෙත හිමිකම් පවතී.
  • x. රැවටීමේ හෝ අතපත ගෑමේ මෘදුකාංග. කාර්ය සංග්‍රහය හෝ මෙම නියමයන් උල්ලංඝන කරන පරිදි රැවටීම හෝ අතපත ගෑම සබල කරන අනුමැතිය නොලත් දෘඪාංග හෝ මෘදුකාංග සඳහා, සහ Xbox සේවා වෙත ප්‍රවේශවීමෙන් ඔබව වළක්වන ඒවා ඇතුළුව Xbox යෙදුම් මෘදුකාංග යාවත්කාලීන හෝ වින්‍යාස කිරීමේ වෙනස්කම් බාගැනීම, හෝ රැවටීම හෝ අතපත ගෑම සබල කරන අනුමැතිය නොලත් දෘඪාංග හෝ මෘදුකාංග භාවිත කිරීම පිළිබඳව අපි ස්වයංක්‍රීයව ඔබේ උපාංගය පරීක්‍ෂා කිරීමට ඉඩ ඇත.
  • xi. Mixer.
   • 1. Mixer ගිණුම් සහ Microsoft ගිණුම්. ඔබ Mixer ගිණුමක් සමඟ Mixer සේවය භාවිත කරන්නේ නම්, ඔබේ භාවිතය https://mixer.com/about/tos හි ලබා ගත හැකි Mixer සේවා නියමවලින් ආවරණය කෙරේ. ඔබ Microsoft ගිණුමක් සමඟ Mixer සේවාව භාවිත කරන්නේ නම්, ඔබේ භාවිතය මෙම නියමවලින් ද ආවරණය කෙරේ. ගැටලුවක් තිබෙන අවස්ථාවේදී මෙම නියමයන් යෙදෙති.
   • 2. Mixer මත ඔබේ අන්තර්ගතය "Mixer මත ඔබේ අන්තර්ගතය" යනු ඔබ හෝ ඔබ වෙනුවෙන් යම් කෙනෙක් Mixer සේවය මත නිර්මාණය කරන සජීවී සහ පටිගත කළ ධාවන (සහ ඒවාට ඇතුළත් ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය අන්තර්ගතය වැනි යම් අන්තර්ගතය) ඇතුළුව ඒවාට සීමා නොවී සියලුම අන්තර්ගතයන්; සන්නාම නම්, වෙළඳ සලකුණු, සේවා සලකුණු, වෙළඳ නාම, ලාංජන, හෝ මූලාරම්භ දර්ශක; ඔබේ අදහස්, ඉමෝටිකන්, සහ (බොට්වලින් ජනනය වූ ඒවා ඇතුළුව) Mixer නාලිකාව මත ක්‍රියාකාරකම; සහ අදාළ පාරදත්ත සියල්ලම ලෙස අර්ථ දැක්වේ. Microsoft සහ පරිශීලකයින් ඇතුළුව ඕනෑම කෙනෙකුට Mixer මත ඔබේ අන්තර්ගතය දැනට දන්නා හෝ පසුව සංවර්ධන කෙරෙන ඕනෑම ආකාරයකින්, ආකෘතියකින්, මාධ්‍යවලින්, හෝ නාලිකාවලින් බැලීම, භාවිත කිරීම, ආධාරක කිරීම, ප්‍රතිනිෂ්පාදන කිරීම, වෙනස් කිරීම, බෙදාහැරීම, ප්‍රකාශිත කිරීම, ප්‍රසිද්ධව හා ඩිජිටල් ආකාරයෙන් නිරූපන කිරීම හා සංදර්ශන කිරීම, පරිවර්තන කිරීම, අනුහුරු කිරීම, සහ වෙනත් ආකාරයකින් ප්‍රයෝජන ගැනීම කළ හැක.
   • 3. Mixer හට යෙදෙන කාර්ය සංග්‍රහය. Mixer සඳහා Microsoft හි කාර්ය සංග්‍රහය යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න.
   • 4. Mixer සේවය භාවිත කිරීම
    • අ. අවම වයස. Mixer සේවය භාවිත කිරීමෙන්, ඔබ අවම වශයෙන් අවුරුදු 13ක් හෝ වැඩි වසැති බව සහ, ඔබ ජීවත්වන ස්ථානයේ පුණු වයසට අඩු වයසැති නම්, ඔබේ භාවිතය දෙමාපියෙක් හෝ නීතිමය භාරකරුවෙක් විසින් සුපරීක්‍ෂා කරනු ලබන බව නියෝජනය කරයි.
    • ආ. නිර්නාමික සහ නිර්නාමික-නොවන භාවිතය. ඔබට අන්තර්ගතය බැලිය යුතු පමණක් නම් ඔබට Mixer නිර්නාමිකව භාවිත කළ හැක. නැතහොත්, ඔබ ගිණුමක් සාදා, ඇතුළු වීම අවශ්‍ය වන අතර, ඔබේ Mixer නමින් අනෙකුත් පරිශීලකයින්ට හඳුන්වනු ලැබේ.
    • ඇ. නිර්නාමික-නොවන භාවිතය සඳහා වන ගිණුම්. ඔබට Mixer සේවයේ නිර්නාමික-නොමන භාවිතයන් සඳහා Microsoft ගිණුමක් සහ/හෝ Mixer ගිණුමක් නිර්මාණය කළ හැක. සබැඳිව අනුසන් වීමෙන් ඔබට Mixer ගිණුමක් නිර්මාණය කළ හැක. ඔබගේ Mixer ගිණුම සක්‍රීයව පවත්වා ගැනීමට එය භාවිත කළ යුතු වේ. ඔබේ Microsoft ගිණුමට සම්බන්ධිත Mixer වෙනස් නම් තබා ගැනීම සඳහා අවම වශයෙන් අවුරුදු 5කට වරක් ඔබගේ Mixer සේවයට අනුසන් වන්න.
   • 5. සේවා දැනුම්දීම්. Mixer සේවයට අදාළ දෙයක් අපි ඔබට කීමට අවශ්‍ය වන විටෙක, ඔබේ Mixer ගිණුම සහ/හෝ Microsoft ගිණුම හා සම්බන්ධ විද්‍යුත් තැපෑල වෙත අපි ඔබට සේවා දැනුම්දීම් එවමු.
   • 6. සහය. Mixer සේවය සඳහා වන පාරිභෝගික සහය mixer.com/contactහිදී ලබා ගත හැක.
සම්පූර්ණ පෙළ
ගබඩාවගබඩාව14b_Store
සාරාංශය
 • ආ. ගබඩාව. "ගබඩාව" යන්නෙන් ඔබට යෙදුම් ("යෙදුම්" යන පදයට ක්‍රීඩා ද ඇතුළත් වේ) සහ අනෙකුත් ඩිජිටල් අන්තර්ගතය සඳහා පිරික්සීමට, බාගත කිරීමට, මිලදී ගැනීමට, සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම හෝ සමාලෝචනය කිරීම සඳහා වන සේවාවක් අදහස් වේ. මෙම නියමයන් මගින් Office ගබඩාව, Windows ගබඩාව සහ Xbox ගබඩාව භාවිත කිරීම ආවරණය කෙරේ. "Office ගබඩාව" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ, Office නිෂ්පාදන සහ Office, Office 365, SharePoint, Exchange, Access සහ Project (2013 අනුවාද හෝ පසුව එන අනුවාද), හෝ Office ගබඩාව සන්නාමය සහිත වෙනත් යම් අත්දැකීම සඳහා යෙදුම් සහිත ගබඩාවකි. "Windows ගබඩාව" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ දුරකථන, PC සහ ටැබ්ලට් පරිගණක හෝ Windows ගබඩාව වෙත සන්නාම කර ඇති වෙනත් කවර හෝ අත්දැකීමක් වැනි Windows උපාංග සහිත ගබඩාවකි. "Xbox ගබඩාව" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ, Xbox One සහ Xbox 360 කොන්සෝල, හෝ වෙනත් කවර හෝ Xbox ගබඩා සන්නාමය සහිත අත්දැකීමක් සහිත ගබඩාවකි.
  • i. බලපත්‍ර නියමයන. අප විසින් අදාළ ගබඩාවෙහි ලද හැකි එක් එක් යෙදුමෙහි ප්‍රකාශකයා හඳුනා ගනු ලබන්නේය. වෙනස් බලපත්‍ර නියමයන් සපයා නොමැති නම් මිස, මෙම නියමයන් අවසානයේ දක්වා ඇති සම්මත යෙදුම් බලපත්‍ර නියමයන් (SALT) යනු ඔබ හා බලපත්‍ර නියමයන් සකස් කර ඉදිරිපත් කරන යෙදුම් ප්‍රකාශක අතර ගිවිසුමක් වන අතර ඔබ Windows ගබඩාව හෝ Xbox ගබඩාව මාර්ගයෙන් බාගන්නා යෙදුම් සඳහා යෙදුම සමඟ අදාළ වන නියමවල සමූහයකි. පැහැදිලි කිරීම සඳහා, මෙම නියමයන් ("නියමයන්") මගින් Microsoft සේවා භාවිතය සහ ඒවා විසින් සපයනු ලබන සේවා ආවරණ කෙරේ. මෙම නියමවල 5 වන කොටස ගබඩාවක් මාර්ගයෙන් අත්කර ගනු ලබන කවර හෝ තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවාවලට ද අදාළ වේ. Office ගබඩාව මාර්ගයෙන් බාගත කර ගනු ලබන යෙදුම් SALT මගින් පාලනය නොවන අතර ඊට අදාළ වන වෙනම නියමයන් සමූහයක් ඇත්තේය.
  • ii. යාවත්කාල. Microsoft විසින් ස්වයංක්‍රීයව යාවත්කාල සඳහා පරීක්ෂා කිරීම සහ ඔබගේ යෙදුම් අතරට බාගත කිරීම කරන අතර ඔබ කිසියම් ගබඩාවකට ඇතුල් වී නොමැති විට පවා එසේ කරනු ඇත. ඔබ ගබඩා යෙදුම් සඳහා ස්වයංක්‍රීය යාවත්කාල නොලැබීමට කැමැත්තේ නම්, ඔබට ඔබගේ ගබඩා හෝ පද්ධති පසුතල තුළ වෙනස් කිරීම් කිරීමට හැකිය. කෙසේවෙතත්, සම්පූර්ණයෙන් හෝ පාර්ශ්විකව හෝ මාර්ගගතව සත්කාර ලබන නිශ්චිත Office ගබඩා යෙදුම් කවර අවස්ථාවක හෝ යෙදුම් සංවර්ධක විසින් යාවත්කාල කළ හැකි වන අතර යාවත්කාල කිරීම සඳහා ඔබගේ අවසරය අවශ්‍ය නොවනවා ඇත.
  • iii. ශ්‍රේණිගත කිරීම් සහ සමාලෝචන. ඔබ ගබඩාවේ තිබෙන යෙදුමක් හෝ වෙනත් ඩිජිටල් භාණ්ඩයක් ශ්‍රේණිගත කිරීම හෝ සමාලෝචනය කිරීම කරන්නේ නම්, යෙදුමේ හෝ ඩිජිටල් භාණ්ඩයේ ප්‍රකාශක වෙතින් එන තොරතුරු ඇතුළත් විද්‍යුත් තැපැල් පණිවුඩයක් Microsoft වෙතින් ඔබට ලැබිය හැක. Microsoft වෙතින් ලැබෙන එවැනි කවර හෝ විද්‍යුත් තැපෑලක්; අපි ගබඩාව මාර්ගයෙන් ඔබ අත්කර ගන්නා යෙදුම් හෝ වෙනත් ඩිජිටල් භාණ්ඩ ප්‍රකාශකයින් සමඟ ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය බෙදාගන්නේ නැත.
  • iv. ආරක්ෂණ අවවාදය. භව්‍ය තුවාල, අපහසුතාව හෝ අධික ලෙස ඇස් වෙහෙසීම වලක්වනු පිණිස, විශේෂයෙන්ම, භාවිතය නිසා ඔබට කිසියම් වේදනාවක් හෝ අධික තෙහෙට්ටුවක් දැනෙන්නේ නම්, ක්‍රීඩා හෝ අනෙක් යෙදුම්, භාවිතා කිරීමේ දී ඔබ විසින් කාලානුරූප විවේකය ගත යුතුය. ඔබට අපහසුතාවය දැනේ නම්, විවේකයක් ගන්න. ඔක්කාරය, වමනය, කරකැවිල්ල, මංමුළාව, හිසරදය, තෙහෙට්ටුව, අධික ලෙස ඇස් වෙහෙසීම, හෝ ඇස් වියලීම දැනීම ද අපහසුතාවයට අන්තර්ගත වේ. යෙදුම් භාවිතා කිරීම ඔබව වියවුල් සහගත කරනු ඇති අතර ඔබගේ වටපිටාව අවහිර කරනු ඇත. ගමන් උපද්‍රව, පඩිපෙල්, පහත් සීලිම් හෝ හානි විය හැකි බිඳෙන සුළු හෝ වටිනා අයිතම මගහරින්න. ජනතාව අතරින් ඉතා කුඩා ප්‍රතිශතයකට අයත් පුද්ගලයන් විමෝචක ආලෝකය සහිත වැනි නිශ්චිත දෘශ්‍ය රූප හෝ රටා දැකීමෙන් හෝ ඊට නිරාවරණය වීමෙන් අපස්මාරය අත්දැකීමට ඉඩ ඇත. අපස්මාරය සහිත ඉතිහාසයක් නැති පුද්ගලයන් පවා, මෙම අපස්මාර තත්ත්වය පහළවීම සහිත රෝගනිශ්චය නොකළ තත්ත්වයකට බඳුන් වීමට හැකියාව ඇත. රෝග ලක්ෂණවලට ඇතුළත් විය හැකි වන්නේ, හිසේ බර ගතිය, වෙනස් වූ දෘෂ්ඨිය, මස් පිඩු හැකිලීම, ඇදීම හෝ සෙලවීම, අන්දමන්ද ගතිය, ව්‍යාකූලත්වය, ඒකාග්‍රතාව රහිත වීම හෝ වලිප්පුව ආදියයි. ඔබට මෙම රෝග ලක්ෂණවලින් කිසිවක් ඇත්නම් වහාම භාවිතය නතර කරන්නථ නැවත භාවියට පෙරාතුව වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපදසේ ලබා ගන්න, ඔබ කිසිදාක අපස්මාරය වැන් රෝගයකින් පීඩා වින්දේ නම් භාවිතයට පෙරාතුව වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපදෙස් ලබා ගන්. රෝග ලක්ෂණ පහළ වීමේ අවස්ථාවලදී දරුවන්ගේ භාවිතය සම්බන්ධයෙන් දෙමාපියන් විසින් සුදුසු අධීක්ෂණය දැරිය යුතුය.
සම්පූර්ණ පෙළ
Microsoft පවුල් විශේෂාංගMicrosoft පවුල් විශේෂාංග14c_MicrosoftFamily
සාරාංශය
 • ඇ. Microsoft පවුලේ විශේෂාංග. තම පවුලට ගැළපෙන චර්යාවන්, වෙබ් අඩවි, යෙදුම්, ක්‍රීඩා, භෞතික පිහිටුම්, සහ කාලය වැයකිරීම් පිළිබඳ අවබෝධාත්මක හවුල් කර ගැනීමක් මත පදනම් වූ විශ්වාසය ගොඩ නැගීමට දෙමාපියන්ට සහ දරුවන්ට Microsoft පවුලේ විශේෂාංග භාවිත කළ හැකිය. දෙමාපියන්ට https://account.microsoft.com/family කරා යාමෙන් (හෝ තමන්ගේ Windows උපාංගය මත හෝ Xbox කොන්සෝලය මත උපදසේ අනුගමනය කිරීමෙන්) පවුල නිර්මාණය කිරීමට හැකි වන අතර දරුවන්ට සහ අනෙකුත් දෙමාපියන්ට එක් වන ලෙස ආරාධනය කිරීමට හැකිය. පවුල් සාමාජිකයන්ට ලද හැකි විශේෂාංග රාශියක් පවතින බැවින්, ඔබ පවුලක් නිර්මාණය කිරීමට හෝ බැඳිමට යන විට සහ ඔබ පවුල් ප්‍රවේශය සඳහා ඩිජිටල් භාණ්ඩ මිලදී ගන්නා විට සපයා ඇති තොරතුරු ප්‍රවේශමෙන් සමාලෝචනය කරන්න. පවුලක් නිර්මාණය කිරීමෙන් හෝ ඊට බැඳීමෙන්, ඔබ අභිප්‍රාය සමගින් අනුකූල වන පරිදි පවුල භාවිත කරන බවත් අනීතික ලෙස අන් පුද්ගලයෙකුගේ තොරතුරුවලට ප්‍රවේශය දිනා ගැනීමට භාවිත නොකරන බවත් පිළිගනියි.
සම්පූර්ණ පෙළ
සමූහ පණිවිඩකරණයසමූහ පණිවිඩකරණය14d_GroupMessaging
සාරාංශය
 • ඈ. සමූහ පණිවිඩකරණය. විවිධ Microsoft සේවා ඔබට කථනය හෝ SMS ("පණිවුඩ") ඔස්සේ අන් අයට පණිවුඩ යැවීමට ඉඩ ලබාදේ, සහ/හෝ ඔබට හෝ ඔබ වෙනුවෙන් එක් අයෙක් හෝ වැඩි ගණනකට එවැනි පණිවුඩ යැවීමට Microsoft සහ Microsoft-පාලනය කරන අනුබද්ධිතයන් වෙත ඉඩ ලබාදේ. ඔබ එවැනි පණිවුඩ ඔබට හෝ අනෙක් අයට යැවීමට MICROSOFT සහ MICROSOFT-පාලනය කරන අනුබද්ධිතයන්ට උපදෙස් ලබාදෙන විට, ඔබ හා පණිවුඩ යැවීමට ඔබ විසින් අපට උපදෙස් ලබාදී ඇති එක් එක් පුද්ගලයා එවැනි පණිවුඩ සහ අදාල අනෙකුත් පරිපාලනමය වදන් පණිවුඩ MICROSOFT සහ MICROSOFT-පාලනය කරන අනුබද්ධිතයන් වෙතින් ලැබීමට කැමැත්ත පළකරන බව ඔබ නියෝජනය කරයි සහ අපට වග කියයි. "පරිපාලනමය වදන් පණිවුඩ" යනු "පිළිගැනීමේ පණිවුඩයක්" හෝ පණිවුඩ ලැබීම නවත්වන ආකාරය පිළිබඳ උපදෙස් ඇතුළත් එහෙත් එයට සීමා නොවන යම් සුවිශේෂී Microsoft සේවාවක් වෙතින් වන කාලීන ගනුදෙනු පණිවුඩ වේ. ඔබට හෝ එවැනි පණිවුඩ තවදුරටත් ලැබීමට අපේක්ෂා නොකරන සමූහයේ සාමාජිකයන්ට සපයා ඇති උපදෙස් අනුගමනය කිරීමෙන් තවදුරටත් Microsoft හෝ Microsoft-පාලනය කරන අනුබද්ධිතයන් වෙතින් තවදුරටත් පණිවුඩ ලැබීම ඕනෑම අවස්ථාවක opt-out කළ හැකිය. ඔබ තවදුරටත් එවැනි පණිවුඩ ලැබීමට හෝ සමූහයට සහභාගී වීමට අපේක්ෂා නොකරයි නම්, ඔබ අදාළ වැඩසටහන හෝ සේවාව විසින් සපයන ලද උපදෙස් ඔස්සේ ඉවත් කරනු ඇති බවට ඔබ එකඟ වේ. සමූහයේ සාමාජිකයෙක් තවදුරටත් එවැනි පණිවුඩ ලබීමට හෝ සමූහයට සහභාගී වීමට අපේක්ෂා නොකරන බවට විශ්වාස කිරීමට ඔබට හේතු තිබේ නම්, ඔවුන්ව සමූහයෙන් ඉවත් කිරීමට ඔබ එකඟ වේ. එක්සත් ජනපදයේ අංකයකින් පණිවුඩ සම්ප්‍රේෂණය කරන විට අදාල වන ඕනෑම අන්තර්ජාතික පණිවුඩ ගාස්තු ඇතුළත්ව, ඔහු හෝ ඇයගේ ජංගම ධාරකයා විසින් නියම කරන පණිවුඩ අය කිරීම් වල මිළ සඳහා සමූහයේ එක් එක් සාමාජිකයා වග කිව යුතු බව ඔබ සහ ඔබ විසින් පණිවුඩ යවන ලෙස අපට උපදෙස් ලබාදී ඇති එක් එක් පුද්ගලයා වටහා ගන්නා බවද ඔබ නියෝජනය කරයි.
සම්පූර්ණ පෙළ
Skype සහ GroupMeSkype සහ GroupMe14e_Skype
සාරාංශය
 • ඉ. Skype සහ GroupMe.
  • i. හදිසි සේවා සඳහා ප්‍රවේශයක් නැත. සාම්ප්‍රදායික දුරකථන සේවා සහ Skype අතර වැදගත් වෙනස්කම් ගණනාවක් ඇත. අදාළ වන යම් ප්‍රාදේශීය හෝ ජාතික රීති, රෙගුලාසි හෝ නීතිය යටතේ හදිසි සේවා වෙත ප්‍රවේශය ලබා දීමට Skype අවශ්‍ය නොකෙරේ. Skype හි මෘදුකාංග සහ නිෂ්පාදන කවර වර්ගයක හෝ රෝහල්, නීති බලාත්මක කරන ආයතන, වෛද්‍ය සේවා ඒකක, හෝ පෞද්ගලිකව හෝ පොදුවේ හදිසි සේවා පිළිතුරු මධ්‍යස්ථාන("හදිසි සේවා") සඳහා භාවිත කරන වෙනත් කවර හෝ ආකාරයක සේවා වලට හදිසි ඇමතුම් දැරීමට හෝ සහාය සැපයීමට අදහස් කර නිපදවා නැත. ඔබ පිළිගෙන භාර ගන්නේ: (i) හදිසි සේවා වලට ප්‍රවේශය පිරිනමන රැහැන් රහිත (ජංගම) හෝ ස්ථාවර දුරකථනයක් මිලදී ගැනීම ඔබගේ වගකීම වන අතර (ii) ඔබගේ ප්‍රාථමික දුරකථන සේවාව වෙනුවට Skype ආදේශකයක් නොවේ.
  • ii. APIs හෝ විකාශනය. ඔබට කවර හෝ විකාශනයක් හා සම්බන්ධව Skype භාවිත කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ https://www.skype.com/go/legal.broadcast හිදී "Broadcast TOS" සමගින් අනුකූල විය යුතුය. ඔබට Skype මගින් නිරාවරණය කරන හෝ ලද හැකියාව සලසන කවර හෝ යෙදුම් වැඩ සටහන් අතුරු මුහුණතක් ("API") භාවිත කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ අදාළ වන බලපත්‍ර නියමයන් වලට අනුකූල විය යුතු වන අතර ඒවා www.skype.com/go/legalහිදී බැලිය හැකිය.
  • iii. සාධාරණ භාවිතය ප්‍රතිපත්තිය. සාධාරණ භාවිතය ප්‍රතිපත්ති ඔබගේ Skype භාවිතය සඳහා අදාළ විය හැකිය. කරුණාකර ඔබට ගැනීමට හැකි ඇමතුම් හෝ පණිවුඩ වල වර්ගය, කාලය හෝ පරිමාව මත සංස්ථාපනය විය හැකි වංචාව හෝ අපයෝජනය සම්බන්ධයෙන් ඊට එරෙහිව ආරක්ෂාව පිණිස සැලසුම් කර ඇති මෙම ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචනය කරන්න. මෙම ප්‍රතිපත්ති පරිශීලන සටහන් සහිතව මෙම නියමයන් සමග සංස්ථාපනය කර තිබේ. ඔබට මෙම ප්‍රතිපත්ති https://www.skype.com/go/terms.fairusage/ හිදී සොයා ගත හැකිය.
  • iv. අනුරේඛණය. වෙතට තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට, හෝ අනුරේඛණ සේවාවක් භාවිත කරමින් ඔබගේ පිහිටුම සිතියමක් මත ඇඳීමට ඔබට ඉඩ සලසන විශේෂාංග වලින් Skype සමන්විත වේ. මෙම විශේෂාංග භාවිතා කිරීම මගින්, ඔබ මෙම නියමයන් සහ https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html හි ලද හැකි Google සිතියම් නියමයන් හෝ ඔබගේ රටෙහි ලද හැකි Google සිතියම් නියමයන් සඳහා එකඟ වේ.
  • v. රාජ්‍ය පරිශීලකයන්. ඔබ ව්‍යාපාරික ගිණුමක් හෝ එක්සත් ජනපද රජය වෙනුවෙන් හෝ එක්සත් ජනපද රජයේ නියෝජිතායතනයක Skype කළමනාකරු හෝ භාවිත කිරීමට අපේක්‍ෂා කරන්නේ නම්, මෙම නියමයන් එම භාවිතය සඳහා අදාළ නොවෙති. අදාළ නියමයන් හෝ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා, usgovusers@skype.net හා සම්බන්ධ වන්න.
  • vi. පෞද්ගලික/වාණිජ නොවන භාවිතය. Skype හී භාවිතය ඔබගේ පෞද්ගලික සහ වාණිජ නොවන භාවිතය පිණිසය. ඔබේම ව්‍යාපාරික සන්නිවේදන සඳහා කාර්යාලයේදී Skype භාවිත කිරීමට ඔබට අවසර තිබේ.
  • vii. Skype අංකය/Skype To Go. Skype විසින් ඔබට Skype අංකයක් හෝ Skype To Go අංකයක් සපයනු ලැබ ඇත්නම්, ඔබට එම අංකය අයත් නොවන බවට සහ එම අංකය සදාකාලිකව රඳවා ගැනීමට අයිතියක් ඇති බවට එකඟ වන්නෙහිය. ඇතැම් නිශ්චිත රටවල දී, Skype විසින් නොව Skype හවුල්කරුවෙකු විසින් ඔබට අංකයක් ලබා දී ඇති අවස්ථාවලධ දී, ඔබ එවැනි හවුල්කරුවෙකු සමග වෙනම ගිවිසුමකට එළඹීම අවශ්‍ය වේ.
  • viii. Skype කලමනාකරු. "Skype කළමනාකරු පාලන ගිණුම" යනු ව්‍යාපාරික පැවැත්මක් ලෙස නොව Skype කළමනාකරු කණ්ඩායමක තනි පුද්ගල පරිපාලකයෙක් ලෙස ක්‍රියා කරමින් ඔබ විසින් නිර්මාණය කර කළමනාකරණය කරනු ලබන එකකි. ඔබට ඔබේ තනි පුද්ගල Microsoft ගිණුම Skype කළමනාකරු කණ්ඩායමකට සම්බන්ධ කළ හැක ("සබැඳි ගිණුම"). ඔවුන් විසින් මෙම නියමයන් පිළිගැනීමට යටත්ව ඔබගේ Skype කළමනාකරණ සමූහයට අතිරේක පරිපාලකයන් පත් කිරීම ඔබට කළ හැකිය. ඔබ විසින් සබැඳි ගිණුමකට Skype අංක වෙන් කර දෙන්නේ නම්, ඔබ ඔබගේ සබැඳි ගිණුම්වල පරිශීලකයන්ගේ පදිංචිය හෝ පිහිටුමට අදාල අවශ්‍යතාවයන්ගේ අනුකූලත්වය සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු වන්නෙහිය. ඔබ Skype කළමනාකරු කණ්ඩායමකින් සබැඳි ගිණුමක් විසන්ධි කිරීමට තීරණ කරන්නේ නම්, කවර හෝ වෙන්කළ දායකත්වයන්, Skype ණයවර හෝ Skype අංක සොයා ලබා ගත නොහැකි අතර විසන්ධි කළ ගිණුම හා සම්බන්ධ ඔබගේ අන්තර්ගතය හෝ ද්‍රව්‍ය වෙත ඔබට තවදුරටත් ප්‍රවේශ විය නොහැකි වෙයි. ඔබගේ සබැඳි ගිණුම් පරිශීලකයන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු කවරක් හෝ අදාළ දත්ත ආරක්ෂණ නීති වලට අනුකූලව සැකසුම් කිරීමට ඔබ එකඟ වන්නෙහිය.
  • ix. Skype ගාස්තු. සියලුම ගෙවීම් සහිත Skype නිෂ්පාදන සඳහා අදාළ බදු, අන් ආකාරයකින් සඳහන් නොවන්නේ නම් මිස, ඇතුළත් වනු ඇත. දායකත්ව සීමාවෙන් පිට පිහිටි දුරකථනයකට ගන්නා ඇමතුම් වලට ගාස්තු ගෙවිය යුතු වන අතර ඊට සම්බන්ධන ගාස්තුවක් ද ඇතුළත් වන අතර www.skype.com/go/allrates හි දක්වා ඇති (ඇමතුමකට එක් වරක් පමණක් ගෙවන) මිනිත්තුවක් සඳහා වන අනුපාතයකින් අය කෙරෙනු ඇත. ඇමතුම් ගාස්තු ඔබගේ Skype ණයවර ශේෂයෙන් අඩු කෙරෙනු ඇත. Skype විසින් ඕනෑම වේලාවකදී ඇමතුම් ගාස්තු වෙනස් කළ හැකි වන අතර එවැනි වෙනස් කිරීම www.skype.com/go/allrates හි පළ කෙරේ. නව අනුපාත පළ කිරීමෙන් පසු ගන්නා ඔබගේ පළමු ඇමතුමේදී නව අනුපාත අදාළ වනු ඇත. කරුණාකර ඔබ ඇමතුම් ගැනීමට පෙරාතුව නවතම අනුපාත සඳහා පරීක්ෂාකාරී වන්න. භාගීය ඇමතුම් මිනිත්තු සහ භාගීය ගාස්තු ඊළඟ සම්පූර්ණ අගය දක්වා වටයනු ලබන්නේය. ඇතැම් රටවලදී, ගෙවීම් සහිත Skype නිෂ්පාදන ප්‍රාදේශීය Skype හවුල්කරු විසින්සපයනු ලබන අතර එවැනි ගනුදෙනු සඳහා හවුල්කරුගේ භාවිත නියමයන් අදාළ වනු ඇත.
  • x. Skype ණයවර. සියලුම ගෙවීම් සහිත Skype නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම සඳහා ඔබගේ Skype ණය ශේෂය භාවිත කිරීමට හැකි වනු ඇති බවට Skype විසින් කිසියම් අපවීමක් නොකරයි. දින 180ක කාලයක් තුළ ඔබගේ Skype ණයවර භාවිත නොකරන්නේ නම්, Skype විසින් ඔබගේ ණයවරය අක්‍රීය තත්ත්වයට පමුණුවයි. ඔබට මෙම https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit හි ඇති නැවත සක්‍රීයකරණ සබැඳිය අනුගමනය කිරීමෙන් Skype ණයවරය නැවත සක්‍රීයකරණය කිරීමට හැකිය. ඔබ ජපානයේ ස්ථානගතව සිටින අතර ඔබ Skype වෙබ් අඩවියෙන් Skype ණයවර මිලදී ගන්නේ නම්, පෙර වාක්‍ය දෙක ඔබට අදාළ නොවන අතර ඔබේ Skype ණයවර මිලදී ගැනීමේ දිනයේ සිට දින 180කින් කල් ඉකුත් වෙයි. ඔබේ ණයවර කල් ඉකුත් වූ විට, ඔබට එය නැවත සක්‍රීය කිරීමට හෝ එය භාවිත කිරීමට නොහැකි වෙයි. යෝග්‍ය කොටුව තුළ සලකුණු කිරීමෙන් ඔබට Skype ණයවර මිලදී ගන්නා අවස්ථාවේ ස්වයංක්‍රීයව ප්‍රති ආරෝපණය කිරීමේ විශේෂාංගය සබල කිරීමට ඔබට හැකිය. සබල කළේ නම්, ඔබගේ Skype ණයවර ශේෂය සමාන මුදලකින් ප්‍රති ආරෝපණය වන අතර එළිපත්ත සැකසුමට වඩා Skype ශේෂය පහළ යන සෑම අවස්ථාවකදීම ඔබගේ තෝරාගත් ගෙවීම් ක්‍රමයෙන් කලින් කල Skype විසින් ප්‍රතිආරෝපණය කරනු ලැබේ. ණයවර පතක්, PayPal හෝ Moneybookers (Skrill) හැර අන් ගෙවීම් විධික්‍රමයකින් ඔබ දායකත්වයක් මිලදී ගනු ලැබී නම්, සහ ඔබ ස්වයං ප්‍රති ආරෝපණය සබල කර ඇත් නම්, ඔබගේ Skype ණයවර ශේෂය ඔබගේ මීළඟ පුනරාවර්තන දායකත්වය මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය මුදලින් ප්‍රති ආරෝපණය කෙරෙනු ඇත. ඔබට ඕනෑම වේලාවකදී Skype තුළ ඔබේ ගිණුම් ද්වාරය තුළින් ඔබේ සැකසීම් වෙත ප්‍රවේශ වී වෙනස් කිරීමෙන් ස්වයංක්‍රීය ප්‍රතිආරෝපණය අබල කළ හැක.
  • xi. අන්තර්ජාතික පණිවුඩ ගාස්තු. GroupMe විසින් නිර්මාණය කෙරෙන එක් එක් සමූහය සඳහා දැනට එක්සත් ජනපදය-පදනම් අංක භාවිතා කරයි. GroupMe අංකයක් වෙත යැවෙන හෝ එයින් ලැබෙන සෑම වදන් පණිවුඩයක්ම එක්සත් ජනපදයේ සිට යැවෙන හෝ ලබන අන්තර්ජාතික වදන් පණිවුඩයක් ලෙස ගණනය කෙරේ. හවුල් අන්තර්ජාතික ගාස්තු සඳහා කරුණාකර ඔබගේ සම්පාදකයා විමසන්න.
  • xii. මුදල් යැවීම සහ ලැබීම. (ලබා ගත හැකි නම්) මුදල් යැවීමේ සහ ලැබීමේ විශේෂාංගය භාවිත කිරීමෙන්, ගෙවීමේ සේවා සැපයීමටත් මාරු කිරීම් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් Skype විසින් තෙවන පාර්ශ්වයන් භාවිත කරනු ලැබීම ඔබ පිළිගනියි. Skype ගෙවීමේ සේවා සැපයීම හෝ මාරු කිරීම් ක්‍රියාත්මක කිරීම නොකරන අතර, එය මුදල් සේවා ව්‍යාපාරයක් නොවේ. Skype මත මුදල් යැවීම සහ ලැබීම අවුරුදු 18ක් හෝ ඉහළ වයසැති (හෝ තෙවන පාර්ශ්වවල නියමවලට අනුකූලව වෙනත් ආකාරයෙන්) සහ තෙවන පාර්ශ්ව සැපයුම්කරු සමඟ ලියාපදිංචි කරන සහ අනුමත කෙරෙන පරිශීලකයින්ට පමණක් ලබා ගත හැකි වීමට ඉඩ ඇත. මුදල් යැවීමේ විශේෂාංගය භාවිත කිරීමට, ඔබ තෙවන පාර්ශ්වවල නියම හා කොන්දේසිවලට අනුසන් වීම සහ සේවාව සැපයීමේ අරමුණු සඳහා මෙම තෙවන පාර්ශ්ව සමඟ දත්ත බෙදාගැනීමට අවසර දීම අවශ්‍ය විය හැක. ඔබ විසින් මුදල් යැවීමේ විශේෂාංගය භාවිත කරනු ලැබීම තෙවන පාර්ශ්වයක නියම හා කොන්දේසි උල්ලංඝනය කරන බවට Skype හට දැනුම්දීමක් ලබන්නේ නම්, ඔබේ ගිණුම අවලංගු කිරීම හෝ අත්හිටුවීම වැනියෙන් ඔබේ ගිණුමට එරෙහිව Skype කටයුතු කිරීමට ඉඩ ඇත. තෙවන පාර්ශ්වයන් විසින් සපයනු ලබන සේවා හෝ තෙවන පාර්ශවවල නියම හා කොන්දේසි යටතේ ගනු ලබන යම් ක්‍රියාමාර්ග සඳහා Skype, හෝ Microsoft බැඳී සිටිය යුතු නොවේ. මුදල් යැවීමේ සහ ලැබීමේ විශේෂාංගය ලබා ගත හැකි වන බවට හෝ අඛණ්ඩව ලැබෙන බවට Skype විසින් වගකීම්, නියෝජන කිරීම් හෝ ප්‍රතිඥාභාරයන් දෙනු නොලැබේ.
සම්පූර්ණ පෙළ
Bing සහ MSNBing සහ MSN14f_BingandMSN
සාරාංශය
 • ඊ. Bing සහ MSN.
  • i. Bing සහ MSN ද්‍රව්‍යමය. Microsoft බොට්, යෙදුම් සහ වැඩසටහන් හරහා ඇතුළුව, Bing සහ MSN මත ලද හැකි ලිපි, පෙළ, ඡායාරූප, සිතියම්, වීඩියෝ, වීඩියෝ ධාවක සහ තෙවන පාර්ශ්ව ද්‍රව්‍ය ඔබගේ වාණිජ නොවන පෞද්ගලික භාවිතය සඳහා පමණි. මෙම ද්‍රව්‍ය බාගැනීම, පිටපත් කිරීම, හෝ නැවත බෙදාහැරීම, හෝ ඔබේම නිෂ්පාදන ගොඩනැඟීම සඳහා මෙම ද්‍රව්‍ය භාවිත කිරීම ඇතුළුව අනෙකුත් භාවිතයන් සඳහා අවසර ඇත්තේ Microsoft හෝ අයිතිවාසිකම් දරන්නන් විසින් විශේෂයෙන් අනුමත කෙරෙන, හෝ අදාළ ප්‍රකාශන හිමිකම් නීතියෙන් අනුමත කරන ප්‍රමාණයට පමණි. Microsoft හෝ අනෙකුත් අයිතිවාසිකම් දරන්නන් විසින් Microsoft විසින් ප්‍රකාශිතව ලබා දී ඇත් නම් මිස, මෙම නියමයන් යටතේ ව්‍යංග, ප්‍රතිබන්ධනීය හෝ අන් ආකාරයකින් වන බැඳියාවන් ට එරෙහිව ද්‍රව්‍යමය සඳහා අයිතිය රඳවා ගනී.
  • ii. Bing සිතියම්. ඔබ විසින් අපගේ රාජ්‍ය භාවිතය සඳහා වන වෙනම ලිඛිත අනුමැතියකින් තොරව එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව, මෙක්සිකෝව, නවසීලන්තය, ඕස්ට්‍රේලියාව හෝ ජපානය ඔස්සේ කුරුළු ඇස දසුන භාවිත නොකළ යුතුය.
  • iii. Bing ස්ථාන සහ Bing නිෂ්පාදක මධ්‍යස්ථානය. ඔබ ඔබගේ දත්ත හෝ ඔබගේ අන්තර්ගතය Bing ස්ථාන හෝ Bing නිෂ්පාදක මධ්‍යස්ථානය වෙත සපයන විට, ඔබ Microsoft හට භාවිත කිරීමට, ප්‍රති නිෂ්පාදනයට, සුරැකීමට, වෙනස් කිරීමට, සමූහන කිරීමට, අනුග්‍රහය දැක්වීමට, සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට, සංදර්ශනය කිරීමට හෝ සේවාවක කොටසක් ලෙස බෙදාහැරීමට, සහ තෙවන පාර්ශ්වවලට එම අයිතීන් උප-බලපත්‍ර ලබා දීමට ගෝලීය, කතෘ භාගය-රහිත බුද්ධිමය දේපල බලපත්‍රයක් ප්‍රදානය කරයි.
සම්පූර්ණ පෙළ
CortanaCortana14g_Cortana
සාරාංශය
 • උ. Cortana.
  • i. පෞද්ගලික වාණිජ නොවන භාවිතය. Cortana යනු Microsoft හි පෞද්ගලික සහායක සේවාවයි. Cortana විසින් දෙනු ලබන විශේෂාංග, සේවාවන්, අන්තර්ගතය සහ තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවාවන් (සාමූහිකව "Cortana සේවාවන්") ඔබගේ පෞද්ගලික සහ වාණිජ නොවන භාවිතය සඳහා පමණි.
  • ii. ශ්‍රිතීයතාව සහ අන්තර්ගතය. Cortana විසින් විශේෂාංග රාශියක් සැපයෙන අතර, ඒවායෙන් සමහරක් පුද්ගලායන කළ ඒවා වෙති. Cortana සේවා ඔබට අනෙකුත් Microsoft සේවා හෝ තෙවන පාර්ශ්වයේ යෙදුම් සහ සේවා විසින් දෙනු ලබන සේවා, තොරතුරු හෝ ශ්‍රිතීයතා වෙත ප්‍රවේශ වීම ඉඩ දීමට හැකි ය. 13 වෙනි කොටසේ සේවා-සුවිශේෂී නියමයන් ද Cortana සේවා හරහා ප්‍රවේශ වනු ලබන අදාළ Microsoft සේවා ඔබ විසින් භාවිත කරනු ලැබීමට අදාළ වෙයි. Cortana ඔබගේ සැලසුම් කාර්යයන් සඳහා පමණක තොරතුරු සපයයි, තවද මෙම තොරතුරු මත විශ්වාසය තැබීමේදී ඔබ විසින් ඒවා සමාලෝචනය කරන විට ස්වාධීන තීරණය ක්‍රියාවට නැංවිය යුතුය. Microsoft විසින් Cortana විසින් සපයනු ලබන පෞද්ගලික අත්දැකීම්වල විශ්වසනීය බව, ලද හැකි බව හෝ කාලීන බව පිළිබඳ වගකීමක් නොදෙයි. Microsoft විසින් Cortana සන්නිවේදන කළමනාකරණ විශේෂාංගයක් ප්‍රමාද වන හෝ ඔබ සන්නිවේදනයක් හෝ දැනුම් දීමක් ලබා ගැනීමෙන්, සමාලෝචන කිරීමෙන් හෝ යැවීමෙන් වළක්වාලන හේතුව සඳහා වගකිව යුතු නොවේ.
  • iii. තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවා. Cortana සේවාවන් බෙදාහැරීමේ කොටසක් වශයෙන්, ඔබේ ඉල්ලීම ඉටු කිරීම සඳහා Cortana විසින් සිප් කේතය සහ ප්‍රශ්න සහ තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවාවන් විසින් ලබා දුන් ප්‍රතිචාර වැඩි තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවා සමඟ තොරතුරු හුවමාරු කිරීමට ඉඩ ඇත. ගිණුම් සබැඳි කිරීම මඟින්, Cortana විසින් පරිශීලකයින්ට පරිශීලකයා තෙවන පාර්ශ්වයේ යෙදුම් සහ සේවා සමඟ සෘජුව ඇති කර ගත් ගිණුම් අභිරුචි සහ සැකසීම් භාවිත කොට තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවා හරහා මිලදී ගැනීම් සිදු කිරීම සබල කරනු ලබයි. පරිශීලකයින්ට ඕනෑම වේලාවකදී ගිණුම් සබැඳි කිරීම විසන්ධි කළ හැක. ඔබ විසින් තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවා භාවිත කරනු ලැබීම මෙම නියමවල 5 වැනි කොටස යටතේ ආවරණය කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම් සහ සේවා ප්‍රකාශන කරන්නන් විසින් තම තෙවන පාර්ශ්ව යෙදුම්වල සහ සේවාවල ශ්‍රිතීයතාව හෝ විශේෂාංග හෝ Cortana සේවා සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම වෙනස් කිරීමට හෝ නැවැත් වීමට ඉඩ ඇත. නිෂ්පාදකයා විසින් දෙනු ලබන මෘදුකාංග හෝ ස්ථීරාංග සඳහා Microsoft වගකිව යුතු හෝ බැඳී සිටිය යුතු නොවේ.
  • iv. Cortana-සබල කළ උපාංග. Cortana සබල කරන ලද උපාංග යනු Cortana සේවා වෙත ප්‍රවේශ වීම සබල කරන ලද නිෂ්පාදන හෝ උපාංග, හෝ Cortana සේවාවලට අනුකූල වන නිෂ්පාදන හෝ උපාංග වෙයි. Cortana-සබල කළ උපාංගවලට Microsoft හට අහිමි, එයින් නිෂ්පාන හෝ සංවර්ධන නොකෙරෙන තෙවන පාර්ශ්ව උපාංග හෝ නිෂ්පාදන ඇතුළත් වෙති. මෙම තෙවන පාර්ශ්ව උපාංග හෝ නිෂ්පාදන සඳහා Microsoft වගකිව යුතු හෝ බැඳී සිටිය යුතු නොවේ.
  • v. මෘදුකාංග යාවත්කාලීන. Cortana සේවාවලට සම්බන්ධ කළ හැකි ඕනෑම උපාංගයක් සඳහා, අපි ඔබේ Cortana සේවාවල මෘදුකාංගය ස්වයංක්‍රීයව පරීක්‍ෂා කිරීමට සහ මෘදුකාංග යාවත්කාලීන හෝ වින්‍යාස වෙනස් කිරීම බාගැනීමට හෝ Cortana සබල කළ උපාංගවල යම් නිෂ්පාදකයින්ට Cortana සේවා මෘදුකාංග යාවත්කාලීනව තැබීම අවශ්‍ය කිරීමට ඉඩ ඇත.
සම්පූර්ණ පෙළ
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
සාරාංශය
 • ඌ. Outlook.com. ඔබගේ Microsoft ගිණුම නිර්මාණය කිරීම සඳහා භාවිත කරන ලද Outlook.com (or @msn, @hotmail, හෝ @live) ඊමේල් ලිපිනය ඔබටම අනන්‍ය වන අතර ඔබගේ Outlook.com ලද පණිවුඩ හෝ Microsoft ගිණුම සක්‍රීයව පවතානි තාක් කල් වලංගු වේ. ඔබ විසින් හෝ Microsoft විසින් මෙම නියමයන්ට අනුව ඔබගේ Outlook.com ලද පණිවුඩ හෝ Microsoft ගිණුම වසා දැමීම යන කාරණයේදී, ඊමේල් ලිපිනය හෝ පරිශීලක නාමය අපගේ පද්ධතියට ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කෙරෙන අතර වෙනත් පරිශීලකයෙකුට පවරනු ලබනවා ඇත.
සම්පූර්ණ පෙළ
Office සේවාOffice සේවා14i_officeBasedServices
සාරාංශය
 • එ. Office සේවා. Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com හෝ වෙනත් යම් Office 365 දායකත්ව හෝ Office සන්නාම සහිත සේවා, ඔබට Microsoft සමඟ වෙනම ගිවිසුමක් යටතේ අයිතිවාසිකම් තිබේ නම් මිස, ඔබගේ පෞද්ගලික වාණිජ නොවන භාවිතය සඳහා පමණි.
සම්පූර්ණ පෙළ
Microsoft Health සේවාMicrosoft Health සේවා14j_MicrosoftHealthServices
සාරාංශය
 • ඒ. Microsoft Health සේවා.
  • i. HealthVault. HealthVault මගින් අදහස් කර ඇත්තේ ඔබගේ පෞද්ගලික සෞඛ්‍යය සම්බන්ධිත තොරතුරු සහ අනෙකුත් පුද්ගලයන්ගේ (ඔබගේ පවුලේ අය වැනි) කැමැත්ත ඇතිව ඔවුන්ගේ තොරතුරු ගබඩා කිරීම සඳහාය. HealthVault ගිණුම් සුවසේවා සැපයුම්කරුවන් විසින් හෝ අනෙකුත් වාණිජ කටයුතු හෝ අපෞද්ගලික කටයුතු සඳහා භාවිත කිරීමට නොවේ. ඔබගේ ගිණුමේ ඇති තොරතුරු හැම විටම නිවැරදි හෝ යාවත්කාලීන නොවිය හැකි වන අතර කවර හෝ සුවසේවා සැපයුම්කරුවෙකු විසින් බැලිය යුතු සහ තොරතුරුමය කාරණ සම්බන්ධයෙන් පමණි. HealthVault සේවාව සතුව සුවසේවා සැපයුම්කරුවන්ගේ හෝ වෙනත් වෛද්‍යමය හෝ කාරණ කළමනාකරණ අභිප්‍රායයන් සඳහා වාර්තා තබා ගැනීමට නොවේ. උදාහරණ වශයෙන්, HealthVault වාර්තා එක්සත් ජනපද නියාමනයන් මගින් නිර්දේශිත වාර්තා කට්ටල නොවේ. සුවසේවා සැපයුම්කරුවෙකු විසින් HealthVault වෙතින් ලද හැකි කිසියම් දත්ත එහි ඇතුළත් කිරීමට තීරණය කළ හොත්, එහි පද්ධතිය තුළ පිටපතක් ගබඩා කළ යුතුය. ඔබගේ ගිණුමේ වාර්තාවල සම භාරකරුවෙකු වන්නේ නම් (ඔබ අතරින් කෙනෙකු අනෙකාට අරාධනය කිරීම හේතුවෙන්), සම භාරකරු සතුව වාර්තාවට සම්පූර්ණ පාලනය ඇති බවට සහ වාර්තාවට ඔබට ඇති ප්‍ර වේශය අවලංගු කිරීමට හැකි බවත් වාර්තාවට වෙනත් පුද්ගලයන්ට ප්‍රවේශය කළමනාකරණය කිරීමට හැකි බවත් වාර්තාව භාවිත කර ඇති ආකාරය සහ වේලාව ඇතුළුව වාර්තාවේ දත්ත බැලීමට හැකි බවත් ඔබ පිළිගන්නෙහිය. Microsoft විසින් Microsoft නොවන අක්ත පත්‍ර සඳහා සහාය නොදක්වයි (Facebook සහ OpenID වැනි), එබැවින් HealthVault පාරිභෝගික සහාය ඒවා සඳහා ඇති ඇතුල් වීමේ ප්‍රශ්න වලට සහාය නොදක්වනු ඇත. ඔබට ඔබගේ ඇතුල් වීමේ අක්තපත්‍ර අහිමි වුවහොත්, හෝ ඔබ අක්තපත්‍ර ගත් ගිණුම වසා ඇත්නම්, ඔබට ගබඩා කර ඇති ඔබගේ දත්ත නැවත ලබා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත. අඛණ්ඩ ප්‍රවේශයක් නඩත්තු කිරීමට උපකාර පිණිස, අපි ඔබගේ HealthVault ගිණුම සමග අක්තපත්‍ර එකකට වඩා වැඩි ගණනක් භාවිත කරන ලෙස ඔබට යෝජනා කරමු. Microsoft විසින් ඔබ විසින් භාවිත කළ හැකි Microsoft නොවන අක්තපත්‍ර සඳහා අනුමැතිය දීම, පාලනය කිරීම සහ වගකීම් දැරීම නොකරන අතර ඒවායේ මෙහෙයවීම, සහාය, හෝ ආරක්ෂාව පිළිබඳව වගකිව යුතු නොවේ.
  • ii. Microsoft Band. Microsoft Band උපාංගය සහ යෙදුම වෛද්‍ය උපාංග නොවන අතර යෝග්‍යතා සහ සුවතා අරමුණු සඳහා පමණක් අදහස් කර ඇත. ඒවා රෝග හෝ අනෙකුත් තත්ත්වයන් රෝග විනිශ්චය කිරීමට භාවිත කිරීමට, හෝ රෝග හෝ වෙනත් තත්ත්වයන් සුව කිරීමට, ලිහිල් කිරීමට, ප්‍රතිකාර කිරීමට, හෝ වැළැක්වීම සඳහා සැලසුම් කර නැත. ඔබ Microsoft Band වෙතින් ලබන තොරතුරු මත පදනම්ව ඔබ ගන්නා තීරණ පිළිබඳ Microsoft වග නොකියයි.
සම්පූර්ණ පෙළ
ඩිජිටල් භාණ්ඩඩිජිටල් භාණ්ඩ14k_DigitalGoods
සාරාංශය
 • ඔ. ඩිජිටල් භාණ්ඩ. Microsoft Groove, Microsoft චිත්‍රපටි සහ TV, ගබඩාව සහ වෙනත් ඕනෑම අදාළ සහ අනාගත සේවා මාර්ගයෙන්, ඔබට ඩිජිටල් මාධ්‍ය මගින් ලබා ගත හැකි සංගීතය, රූප, වීඩියෝ, පෙළ, පොත්, ක්‍රීඩා හෝ අනෙකුත් ද්‍රව්‍යමය("ඩිජිටල් භාණ්ඩ") සඳහා අත්කර ගැනීමට, සවන්දීමට, බැලීමට, ධාවනය කිරීමට හෝ කියවීමට (කාරණයට අදාළ පරිදි) Microsoft විසින් ඔබ සබල කරනු ඇත. ඩිජිටල් භාණ්ඩ ඔබගේ පුද්ගලික, වානිජ නොවන විනෝදාස්වාද භාවිතය සඳහා පමණි. ඩිජිටල් භාණ්ඩවල කිසිම පිටපතක් නැවත බෙදාහැරීම, විකාශනය කිරීම, ප්‍රසිද්ධියේ සිදු කිරිම හෝ ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රදර්ශණය නොකිරීමට ඔබ එකඟ වේ. ඩිජිටල් භාණ්ඩ Microsoft හෝ තෙවන පාර්ශ්වයන් වෙත අයිතිව තිබිය හැකිය. සියළුම පරිවේශණයන්ගෙන්, මෙම නියමයන්, https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143හි ඇති කතු හිමිකම් නීති, සහ භාවිත නීති මගින් ඩිජිටල් භාණ්ඩවලට අදාළව ඔබගේ අයිතීන් සීමා කෙරෙන බව ඔබ වටහා ගනී. ඩිජිටල් භාණ්ඩවල වෙස්මාරු කිරීමේ හෝ හිමිකාරිත්වය හෝ මූලය වෙනස් කිරීමේ අභිප්‍රාය ඇතිව කරන දේ ද ඇතුළත්ව කිසිම කාරණයක් නිසාවෙන් කිසියම් සේවාවක් වෙතින් ලබා ගත් ඩිජිටල් භාණ්ඩ නවීකරණය කිරීමට උත්සාහ නොකරන බවට ඔබ එකඟ වන්නෙහිය. Microsoft හෝ ඩිජිටල් භාණ්ඩවල අයිතිකරුවන් විසින්, කාලයෙන් කාලයට, දැනුම්දීමක් නොකරම සේවා වෙතින් ඩිජිටල් භාණ්ඩ ඉවත් කිරීමට ඉඩ ඇත.
සම්පූර්ණ පෙළ
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
සාරාංශය
 • ඕ. OneDrive.
  • i. ගබඩා වෙන් කිරීම. OneDrive සඳහා ඔබගේ නොමිලේ හෝ ගෙවූ දායකත්ව සේවා වල නියමයන් යටතේ ඔබට සපයා ඇති ප්‍රමාණයට වඩා ඔබ විසින් ඔබගේ OneDrive ගිණුමේ අන්තර්ගතය ගබඩා කර ඇත්නම් සහ අතිරේක අන්තර්ගතය ඉවත් කිරීමෙන් හෝ වඩා වැඩි ගබඩා ඉඩක් ඇති නව දායකත්වයක් වෙත යාමෙන් ඔබගේ ගිණුම නිරාකරණය කිරීමට ඔබ විසින් Microsoft වෙතින් ලැබෙන දැනුම්දීමට ප්‍රතිචාර නොදක්වයි නම්, ඔබගේ ගිණුම වසා දැමීමට හා OneDrive හි ඔබගේ අන්තර්ගතය මකා දැමීමට හෝ ඒ වෙත ප්‍රවේශය අක්‍රීය කිරීමට ඇති අයිතිය අපි රඳවා ගනිමු.
  • ii. සේවා කාර්ය සාධනය. ඔබගේ උපකරණය, අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය සහ එහි සේවාවේ කාර්ය සාධනය සහ අවංකත්වය පවත්වා ගැනීමේ Microsoft හි උත්සාහයන් වැනි සාධන මත පදනම්ව, ඔබ OneDrive මත අන්තර්ගතය උඩුගත කිරීමේ හෝ සමමුහු කිරීමේ ප්‍රමාදයන් කලාතුරකින් අත්දකිනු ඇත.
සම්පූර්ණ පෙළ
Microsoft තිළිණMicrosoft තිළිණ14m_MicrosoftRewards
සාරාංශය
 • ක. Microsoft Rewards.
  • i. වැඩසටහන. Microsoft තිළිණ ("වැඩසටහන") ඔබට සුදුසුකම් ලත් සෙවීම්, අත් කර ගැනීම්, Microsoft Edge භාවිත කර ක්‍රියාකාරී ලෙස බ්‍රවුස් කිරීමෙහි ගත කළ කාලය වැනි ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පිරිමුදාගත හැකි ලකුණු සහ Microsoft වෙතින් වෙනත් දීමනා උපයා ගැනීම සබල කරයි. දීමනා වෙළෙඳපොළට අනුව වෙනස් විය හැක. සෙවීමක් යනු තනි පරිශීලකයෙක් එවැනි පරිශීලකයෙකුගේම පර්යේෂණ අරමුණු සඳහා Bing සෙවීම් ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමේ හොඳ විශ්වාසය සහිත අරමුණින් හස්තීයව පාඨ ඇතුළත් කිරීමේ සහ එයට බොට්, මැක්‍රෝ එකක්, හෝ වෙනත් යම් ස්වයංක්‍රීය හෝ වංචනික ආකාරවලින් ඇතුළත් නොකෙරෙන ක්‍රියාවක් වෙයි ("සෙවීම"). අත් කර ගැනීමක් යනු භාණ්ඩ මිල දී ගැනීමේ හෝ Microsoft වෙතින් නොමිලේ හෝ ගෙවන ලද ඩිජිටල් අන්තර්ගතය සඳහා බලපත්‍රයක් බාගැනීමේ සහ අත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය වෙයි ("අත් කර ගැනීම"). Microsoft වෙතින් ගන්නා සෑම මිල දී ගැනීමකටම තිළිණ ලකුණු නොදෙනු ලැබේ. Microsoft Edge සමඟ ක්‍රියාකාරී ලෙස බ්‍රවුස් කිරීම යනු ඔබේ උපාංගයේ තිරයේ බ්‍රවුසරය දර්ශනයේ තබා ගැනීම (උදා: වර්තමානයේ යෙදුම භාවිත කෙරෙමින් තිබීම සඳහන් කිරීම සඳහා කාර්ය තීරුවේ Microsoft Edge නිරූපකය ඉස්මතු කෙරෙන පරිදි විවෘත කර භාවිත කිරීම) සහ වෙබ් අඩවි බැලීම සඳහා බ්‍රවුසරය භාවිත කිරීම, බ්‍රවුසරයෙන් වීඩියෝ බැලීම, විද්‍යුත් තැපැල් පරීක්‍ෂා කිරීම, හෝ බ්‍රවුසර් භාවිත කෙරෙන අනෙකුත් පරිශීලනවල යෙදීම වෙයි. Microsoft Edge භාවිත කිරීම සඳහා ලකුණු ඉපැයීමට, බ්‍රවුසරයේ පෙරනිමි සෙවුම් එන්ජිම ලෙස Bing සකසා තිබිය යුතු අතර ඔබේ Windows සැකසීම් තුළ ටෙලිමෙට්‍රි සබල කර තිබිය යුතුය. කලින් කල ලකුණු ඉපැයීම සඳහා Microsoft විසින් අමතර අවස්ථා ලබා දීමට හැකි අතර එක් එක් ලකුණු ඉපැයීමේ දීමනාවක්ම සදාකාලිකව ලද නොහැකි වෙයි. ඔබ උපයා ගත් ලකුණු මුදවා ගැනීමේ පිටුවේ ("තිළිණ") අයිතම සඳහා මුදවා ගත හැක. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා support.microsoft.com ("නි.අ.පැ.") හිදී තිළිණ කොටස බලන්න..
   • 1. වැඩසටහන් අවශ්‍යතා. ඔබට වලංගු Microsoft ගිණුමක් අවශ්‍ය වන අතර ඔබේ උපාංගය අවම පද්ධති අවශ්‍යතා සම්පූර්‍ණ කළ යුතුය.. වැඩසටහන නි.අ.පැ. හි ලැයිස්තුගත කර ඇති වෙළෙඳපොළවල වාසය කරන පරිශීලකයින්ට විවෘතව පවතියි. පුද්ගලයින්ට විද්‍යුත් තැපැල් ලිපින බහුලව තිබෙන නමුත් පුද්ගලයෙකුට එක් වැඩසටහන් ගිණුමකට වඩා නොතිබිය යුතු අතර නිවසකට ගිණුම් හයක් සීමා වෙයි. වැඩසටහන මුළුමනින්ම ඔබගේ පෞද්ගලික සහ වාණිජ නොවන භාවිතය පිණිසය.
   • 2. ලකුණු. මුදවා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානයේ ලැයිස්තුගත කර ඇති ලාභ නොලබන සංවිධානයකට ඔබේ ලකුණු ආධාර දීම සඳහා හැර, ඔබට ලකුණු හුවමාරු කළ නොහැක. ලකුණු ඔබේ පුද්ගලික දේපළ නොවන අතර ඔබට ඒවා හුවමාරු කර යම් මුදල් නෝට්ටු හෝ මුදල් ලබා ගත නොහැක. ඔබට ලකුණු දෙනු ලබන්නේ ප්‍රවර්ධන පදනමකින් වෙයි. ඔබට ලකුණු මිල දී ගත නොහැක. Microsoft විසින් පුද්ගලයෙකු සඳහා, නිවසක් සඳහා, හෝ සකසන ලද කාල සීමාවක් තුළ (උදා: එක් දිනයක්) ලකුණු සංඛ්‍යාව හෝ තිළිණ සීමා කරනු ලැබීමට ඉඩ ඇත. ඔබට වැඩසටහනින් එක් දින දර්ශන වසරකට 550,000 කට අධික ලකුණු මුදා ගත නොහැක. වැඩසටහනේ උපයා ගත් ලකුණු Microsoft හෝ තෙවන පාර්ශ්ව විසින් දෙනු ලබ වෙනත් යම් වැඩසටහනකට වලංගු නොවන අතර එය සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිත කළ නොහැක. ඔබ මාස 18ක් තුළ කිසිම ලකුණක් උපයන්නේ හෝ මුදවා ගන්නේ නැති නම්, මුදවා නොගත් ලකුණු කල් ඉකුත් වෙයි.
   • 3. තිළිණ.මුදවා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණීමෙන් ඔබට ලකුණු මුදවා ගත හැක, නැති නම් ලැයිස්තුගත කළ ලාභ නොලබන සංවිධානයකට ඔබට ලකුණු දායක කළ හැක. සුවිශේෂී තිළිණයක සීමිත සංඛ්‍යාවක් ලද හැකි වන අතර, එම තිළිණ පළමුව පැමිණෙන අයට පළමුව යන පදනමින් බෙදා හරිනු ලැබේ. ඔබ ඔබේ තැපැල් ලිපිනය සහ (VOIP හෝ ගාස්තු රහිත අංකයක් හැර) දුරකථන අංකයක් වැනි අමතර තොරතුරු ලබා දීමට අවශ්‍ය විය හැකි වන අතර තිළිණ සඳහා ලකුණු මුදවා ගැනීමට වංචාව වැළැක්වීමේ කේතයක් ඇතුළත් කරන ලෙස හෝ අමතර නෛතික ලියකියවිලිවල අත්සත් තබන ලෙස ද ඔබෙන් ඉල්ලීමට ඉඩ ඇත. ඔබ තිළිණයක් ඇණවුම් කළ විට, ඔබට පලුදු වූ නිෂ්පාදන සන්දර්භයේදී හෝ අදාළ නීතියෙන් අවශ්‍ය කෙරෙන්නේ නම් හැර ඔබට එය අවලංගු කිරීමට හෝ ලකුණු ආපසු ලැබීම සඳහා එය ආපසු දීමට නොහැකි වෙයි. ඔබ තොගය අවසන් වූ හෝ Microsoft එහි තනි මතයෙන් තීරණ කරන වෙනත් හේතු නිසා ලද නොහැකි වන තිළිණයක් ඇණවුම් කරන්නේ නම්, අපි සැසඳිය හැකි වටිනාකමින් යුත් වෙනත් තිළිණයක් ලබා දීමට හෝ ඔබේ ලකුණු ආපසු දීමට හැකි ය. තිළිණ මධ්‍යස්ථානයෙහි දෙනු ලබන තිළිණ Microsoft විසින් යාවත්කාලීන කිරීමට හෝ සුවිශේෂී තිළිණ ලබා දීම නැවැත්වීමට හැකි ය. තිළිණ සමහරකට වයස් සුදුසුකම් අවශ්‍යතා තිබිය හැක. එවැනි යම් අවශ්‍යතා අදාළ දීමනාවේ ඇතුළත් කෙරේ. තිළිණය පිළිගැනීමේ සහ භාවිත කිරීමේ සියලුම ෆෙඩරල්, ජනපද, සහ ප්‍රාදේශීය බදු සහ වෙනත් යම් වියදම් සඳහා ඔබ වගකීම දරයි. ඔබේ තිළිණය ඇණවුම් කරන විට ඔබ සපයන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට තිළිණ විද්‍යුත් තැපැල් කරනු ලබන බැවින්, ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය යාවත්කාලීනව තබා ගන්න. බෙදාහැරිය නොහැකි තිළිණ නැවත නිකුත් නොකරන අතර ඒවා අහිමි කරනු ලැබේ. තිළිණ ආපසු විකිණීම සඳහා නොවේ.
   • 4. වැඩසටහන තුළ ඔබේ සහභාගීත්වය අවලංගු කිරීම. ඔබ අවම වශයෙන් මාස 18ක කාල සීමාවක් තුළ එක් වරක් හෝ ප්‍රවිෂ්ට නොවන්නේ නම්, ඔබේ වැඩසටහන් ගිණුම අවලංගු කරනු ලැබේ. අමතරව, වැඩසටහනෙහි අතපත ගෑම, අපයෙදුම හෝ වංචා කිරීම හේතුවෙන්, හෝ මෙම නියමයන් කඩ කිරීම හේතුවෙන් සුවිශේෂී පරිශීලකයෙකුගේ වැඩසටහන් ගිණුම අවලංගු කිරීමේ හිමිකම Microsoft වෙන් කර ගනියි. (ඔබ හෝ අප විසින්) වැසටහන් අවලංගු කිරීමෙහි හෝ වැඩසටහන අත්හිටුවීමෙහි, ඔබ ඔබේ ලකුණු මුදවා ගැනීමට ඔබට දින 90ක් තිබේ; නැතහොත්, එම ලකුණු අහිමි කරනු ලැබේ. අවලංගු කරන අවස්ථාවේදී, වැඩසටහන භාවිත කිරීම සහ අනාගත ලකුණු ඉපැයීම සඳහා වන ඔබේ හිමිකම අවසන් වෙයි.
   • 5. වෙනත් කොන්දේසි. ඔබ වැඩසටහනේ යම් කොටසකට අතපත ගාන හෝ අපයෝජන කරන බවක් හෝ මෙම නියමයන් කඩ කරන ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදෙන බවක් Microsoft විශ්වාස කරන්නේ නම්, ඔබව සුදුසුකම් නැති කිරීමේ, වැඩසටහන හෝ ඔබේ තිළිණ ගිණුම වෙත ඔබේ ප්‍රවේශය අබල කිරීමේ, සහ/හෝ ලකුණු, තිළිණ සහ පුණ්‍යාධාර දායකත්ව අත්හිටුවීමේ හිමිකම Microsoft වෙන් කර ගනියි.
සම්පූර්ණ පෙළ
විවිධ කරුණුවිවිධ කරුණු16_17_18_miscellaneous
සාරාංශය

14. විවිධ කරුණු. මෙම කොටස, සහ 1, 9 (මෙම නියමවල අවසානය සිදුවන ප්‍රමාණය සඳහා), 10, 11, 12, 15, 17 සහ මෙම නියමවලට පසුව එම නියමයන් අදාළ වන අතර මෙම නියමවලට කෙරෙන කවර හෝ පවාරණයකින් හෝ අවලංගු කිරීමකින් පසුවත් බලාත්මකව පවතියි. අදාල කරගත හැකි නීතිය මගින් අවසර ලබා දී ඇති ප්‍රමාණයට, අපට මෙම නියමයන් පැවරීම, මෙම නියමයන් යටතේ අපගේ වගකීම් සඳහා උපකොන්ත්‍රාත් දීම, හෝ මෙම නියමයන් යටතේ අපගේ අයිතිවාසිකම් සඳහා උපබලපත්‍ර දීම, මුළුමනින්ම හෝ කොටසක් වශයෙන්, ඔබට දැනුම්දීමකින් තොරව කවර අවස්ථාවක හෝ කළ හැකිය. සේවාව භාවිත කිරීම සඳහා ඔබ විසින් මෙම නියමයන් පැවරීම හෝ යම් අයිතිවාසිකමක් මාරු කිරීම නොකළ යුතුය. මේ ඔබේ සේවා භාවිතය සඳහා වන ඔබ සහ Microsoft අතර වන සම්පූර්ණ ගිවිසුමයි. මෙමගින් ඔබගේ සේවා භාවිතය සඳහා ඔබ සහ Microsoft අතර කළින් තිබූ යම් ගිවිසුම් අභිබවනය කරන්නේය. මෙම නියමයන්ට ඇතුල් වීමේදී, මෙම නියමයන් තුළ දක්වා ඇති ප්‍රකාශිත නියමයන් හැර කිසියම් ප්‍රකාශයක්, නියෝජනයක්, සහතිකයක්, අවබෝධයක්, භාර ගැනීමක්, පොරොන්දුවක් හෝ විශ්වාස ප්‍රකාශයක් විශ්වාස කිරීම නොකළ යුතුය. මෙම නියමයන්ගේ සියලුම කොටස් අදාළ නීතිය මගින් අවසර තාක් උපරිම දුරට අදාළ වන්නේය. කිසියම් තීරකවරයෙක් හෝ අධිකරණයක් විසින් මෙම ලිඛිත නීතිය බලාත්මක කළ නොහැකි බවට තීරණයක් කරන්නේ නම්, අප සමාන නියමයන් සහිතව එම නියමයන් ප්‍රතිස්ථාපනය කරනු විය හැකි අතර අදාළ නීතිය මගින් බලාත්මක කළ හැකි උපරිම තරමක් දුරට, ශේෂ නියමයන් නොවෙනස්ව බලාත්මක වන්නේය. මෙම නියමයන් තනිවම ඔබගේත් අපගේත් ප්‍රතිලාභය පිණිසම වන්නේය. මෙම නියමයන් Microsoft හි අනුප්‍රාප්තිකයන් සහ පැවරුම් ලද්දවුන් හැර අන් කවර හෝ පුද්ගලයෙකුගේ ප්‍රතිලාභය පිණිස නොවන්නේය. කොටස් සිරස්තල යොමුව සඳහා පමණක් වන අතර නීතිමය බලපෑමක් නොගෙනෙන්නේය.

15. හිමිකම් පෑම් එක් වසරක් ඇතුළත සම්පූර්ණ කළ යුතුය. මෙම නියමයන් හෝ සේවාවන් සම්බන්ධිත කිසියම් හිමිකම් පෑමක් අධිකරණයක් ඉදිරියේ (හෝ 10(ඈ) කොටස අදාළ වන්නේ නම් කීරක මඩුල්ලක් ඉදිරියේ) ඔබගේ දේශීය නීතිය මතින් දීර්ඝ කාලසීමාවක් අඅවශ්‍ය කරන්නේ නම් මිස, ඔබ කාරණය ගොනු කළ යුතු වන පළමු දිනයේ සිට එක් වසරක් ඇතුළත ගොනු කළ යුත්තේය. එම කාලසීමාව ඇතුළත ගොනු නොකරන්නේ නම්, ඉනික්බිතිව එය ස්ථිර ලෙසම මුඩු කාරණයක් වන්නේය.

16. අපනයන නීති. ඔබ සියලුම මෘදුකාංගවලට සහ/හෝ සේවාවලට අදාළ වන දේශීය සහ අන්තර්ජාතික අපනයන නීති සහ නියාමනයන් සමග, ගමනාන්තයන්, අවසන් පරිශීලකයන්, සහ අවසන් පරිශීලනය සම්බන්ධ සීමාකිරීම් ඇතුළුව, අනුකූල විය යුත්තේය. භූගෝලීය සහ අපනයන සීමාකිරීම් සම්බන්ධ වැඩිමනත් තොරතුරු සඳහා, https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 සහ https://www.microsoft.com/exportingවෙත පිවිසෙන්න.

17. හිමිකම් සහ ප්‍රතිපෝෂණ වෙන් කර ගැනීම. මෙම නියමයන් යටතේ පැහැදිලිව ලබා දී තිබීම හැර, යම් නම, වාණිජ ඇඳුම, ලාංජනය හෝ සමාන ඒවා ඇතුළුව ඒවාට සීමා නොවී Microsoft හෝ අදාළ යම් පැවැත්මක් හිමිකම්පාන හෝ පාලනය කරන යම් පේටන්ට් බලපත්‍ර, දැනගැනීම්, ප්‍රකාශන හිමිකම්, වෙළඳ රහස්, වෙළඳ සලකුණු හෝ අනෙකුත් බුද්ධිමය දේපළ යටතේ කිසිම ආකාරයක බලපත්‍රයක් හෝ වෙනත් යම් අයිතියක් Microsoft විසින් ඔබට පිරිනමනු නොලැබේ. නව නිෂ්පාදන, තාක්‍ෂණ, ප්‍රවර්ධන කිරීම්, නිෂ්පාදන නම්, නිෂ්පාදන ප්‍රතිපෝෂණ සහ නිෂ්පාදන වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා වන අදහස්වලට සීමා නොවී ඒවා ඇතුළුව ඔබ Microsoft හට යම් අදහස්, යෝජනා, හැඟවීම් හෝ ප්‍රතිපෝෂණ දෙන්නේ නම් (ප්‍රතිපෝෂණ), ඔබ Microsoft හට ගාස්තු, හිමිකාර භාගයන් හෝ ඔබ වෙත අනෙකුත් වගකීම්, ව්‍යුත්පන්න වැඩ සෑදීමේ, සාදා තිබීමේ, නිර්මාණය කිරීමේ හිමිකම නොමැතිව ඔබේ ප්‍රතිපෝෂණය ඕනෑම ආකාරයකින් සහ ඕනෑම අරමුණක් සඳහා භාවිත කිරීමේ, බෙදාගැනීමේ සහ වාණිජ බවට පත් කිරීමේ හිමිකම ලබා දෙයි. ඔබ විසින් Microsoft ඒවා තුළ ඔබේ ප්‍රතිපෝෂණය ඇතුළත් කරන බැවින් Microsoft හට තම මෘදුකාංග, තාක්‍ෂණ හෝ ලේඛනගත කිරීම යම් තෙවන පාර්ශ්වයකින් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපෝෂණ දෙනු නොලැබේ.

සම්පූර්ණ පෙළ
නිවේදනනිවේදනNOTICES
සාරාංශය

බුද්ධිමය දේපල හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිලි කිරීම සඳහා වන නිවේදන සහ පටිපාටිය. තෙවන පාර්ෂවයන්ගේ බුද්ධිමය දේපල හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් Microsoft ගරු කරනු ලැබේ. ඔබ විසින් බුද්ධිමය දේපල හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් සම්බන්ධයෙන්නිවේදනයක් එවීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම්, කරුණාකර බුද්ධිමය දේපල හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් වන අපගේ පටිපාටිය භාවිතා කරන්න. මෙම ක්‍රියා පිළිවෙතට අදාළ වන විමසීම්වලට පමණක් ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙයි.

ප්‍රකාශන හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් පිලිබඳව නිවේදනයන්ට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා ශීර්ෂ 17, එක්සත් ජනපද ව්‍යවස්ථාවේ, 512 වගන්තියෙන් සම්පාදිත ක්‍රියාවලි Microsoft විසින් භාවිතා කරනු ලැබේ. යෝග්‍ය අවස්ථාවන් හි දී, Microsoft විසින් වරින් වර උල්ලංඝනය කිරීම් සිදුකරනු ලබන Microsoft සේවාවන් භාවිතා කරන පරිශීලකයන්ගේ ගිණුම් අක්‍රීය කිරීමට හෝ සමාපනය කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.

වෙලෙඳ දැන්වීම් වලදී බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් වන නිවේදන සහ පටිපාටි පිලිබඳව සැලකිල්ලක් දැක්වනු ලැබේ. අපගේ වෙලෙඳ දැන්වීම් ජාලයෙහි දැක්වෙන බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධ තත්ත්වයන් පිළිබඳව අපගේ බුද්ධිමය දේපල උපදෙස් මාලාව කරුණාකර සමාලෝචනය කරන්න.

ප්‍රකාශන හිමිකම් සහ වෙලෙඳ සන්නාම නිවේදන. © 2018 Microsoft Corporation සහ හෝ එහි සැපයුම්කරුවන්ට සේවාවන් හි ප්‍රකාශන හිමිකම පවරා ඇත, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. Microsoft සහ සියලු Microsoft නිශ්පාදනයන්හි සියළු නාම, ලාංඡන සහ සුරුවම් සහ සේවාවන් එක්සත් ජනපදයෙහි සහ / හෝ වෙනත් රටවල් වල Microsoft හි වෙලෙඳ සන්නාම හෝ ලියාපදිංචි වෙලෙඳ සන්නාම වනු ඇත. සත්‍ය සමාගම් සහ නිශ්පාදනයන්හි නම් ඒවායේ අදාල හිමිකරුවන් ගේ වෙලෙඳ සන්නාම වනු ඇත. මෙම නීති වලින් පැහැදිලිව ලබා දී නොමැති ඕනෑම හිමිකමක් වෙන්කරනු ලැබ ඇත. ඇතැම් Microsoft වෙබ් අඩවි සර්වරයන්හි භාවිතා වන ඇතැම් මෘදුකාංග ස්වාධීන JPEG පිරිසක් හි වැඩ වල කොටසක් ලෙස පදනම්ව ඇත. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. ඇතැම් Microsoft වෙබ් අඩවි සර්වර වල භාවිතා වන "gnuplot" මෘදුකාංගය © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley හි ප්‍රකාශන හිමිකමට යටත්ව පවතී. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

වෛද්‍ය නිවේදනය. Microsoft විසින් කිසිදු වෛද්‍ය හෝ වෙන යම් සෞඛ්‍යය උපදෙසක්, රෝග නිර්ණයක් හෝ ප්‍රතිකාරයක් ලබා නොදේ. ඕනෑම වෛද්‍ය තත්ත්වයක්, ආහාර පාලනයක්, යෝග්‍යතාව හෝ යහ පැවැත්ම පිලිබඳ වැඩසටහනක් සම්බන්ධයෙන් ඔබට පවත්නා ඕනෑම ගැටළුවක් සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ වෛද්‍යවරයාගේ හෝ අනෙකුත් සුදුසුකම් ලත් සෞඛ්‍ය සේවා සම්පාදකයකුගේ උපදෙස් සෑම විටම පතන්න. ඔබ විසින් ඇගයීමට ලක්කළ හෝ සේවාවන් හරහා පැමිණි උපදෙස් හේතුවෙන් වෘත්තීයමය වෛද්‍ය උපදෙස් පැතීමට ප්‍රමාද වීම කිසි විටෙක නොසලකා නොහරින්න.

තොග උපුටන සහ අනුක්‍රමික දත්ත (අනුක්‍රමික අගයන්ද ඇතුළුව). © 2013 Morningstar, Inc. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. මෙහි අන්තර්ගත තොරතුරු වන්නේ: (1) Morningstar හිමිකාරත්වය දරන අතර සහ/හෝ එහි අන්තර්ගත සැපයුම්කරුවන්ය; (2) පිටපත් කිරීම හෝ බෙදාහැරීම සිදු නොකරනු ඇත; සහ (3) නිවැරදි, සම්පූර්ණ හෝ නිර්දේශිත නොවේ. Morningstar හෝ එහි අන්තර්ගත සම්පාදකයන් විසින් මෙම තොරතුරු භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් සිදුවන කිසිදු හානියක් හෝ පාඩුවක් සම්බන්ධයෙන් වගකියනු නොලැබේ. අනාගත ප්‍රතිඵල සඳහා අතීත කාර්යසාධනය ඇපවීමක් නොවේ.

Dow Jones වෙතින් වන වෙනම ලිඛිත ගිවිසුමක් රහිතව, ඔබ විසින් කවර හෝ Dow Jones IndexesSM, දර්ශක දත්ත හෝ කවර හෝ මූල්‍ය උපකරණ හෝ කවර හෝ ආයෝජන නිෂ්පාදන (උදාහරණ වශයෙන්, ව්‍යුත්පන්න, ව්‍යුහගත නිෂ්පාදන, ආයෝජන අරමුදල්, විනිමය වෙළඳාම් අරමුදල්, ආයෝජන කළඹ, ආදීය, උපකරණයේ හෝ ආයෝජන නිෂ්පාදනයේ මිල, ප්‍රතිලාභය සහ/හෝ කාර්ය සාධනය පදනම් වන, සම්බන්ධිත, හෝ කවර හෝ දර්ශකයක් මත දර්ශකය හෝ පෙරකලාසි ලුහුබැඳුමට අදහස් කරන ලද) ප්‍රවර්ධනය, නිකුතුව, නිර්මාණය, අනුග්‍රාහකත්වය, වෙළඳාම, අලෙවිකරණය, හෝ ප්‍රවර්ධනය සමග සම්බන්ධයෙන් වන Dow Jones සලකුණු ‘භාවිතය නොකළ යුතුය.

මූල්‍ය නිවේදනය. Microsoft යනු එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් ආරක්ෂක නීතිය හෝ අනෙකුත් නීත්‍යානුකූල සීමාවන්හි ආරක්ෂක නීති යටතේ කටයුතු කරන තැරැව්කරුවකු/වෙලෙන්දෙකු හෝ ලියාපදිංචි ආයෝජන උපදේශකයකු නොවන අතර සුරැකුම් හෝ අනෙකුත් මුල්‍ය නිශ්පාදන හෝ සේවාවන් මත ආයෝජනය කරන, මිලදී ගනු ලබන, හෝ සුරැකුම්පත් විකුණන ව්‍යාපාරයන්ට උපදේශාත්මකව කටයුතු කරන පුද්ගලයන් වෙත උපදෙස් සේවා සපයන ආයතනයක් නොවේ. සේවාවන් හි අන්තර්ගත කිසිවක් මිල ලංසු තැබීමක් හෝ පෙළඹවිමක් හෝ කිසිදු ආකාරයක සුරැකුම් විකිණීමක් නොවේ. Microsoft හෝ එහි තොග බලපත්‍රලාභීන් හෝ මිලගණන් ඉදිරිපත් කරන්නන් හෝ දර්ශක දත්ත සහතික කිරීම හෝ යම් මූල්‍ය නිශ්පාදනයක් හෝ සේවාවක් නිර්දේශ කිරිමක් නොකරයි. ආයෝජන හෝ බදු උපදෙස්වලට සීමා නොවී ඒවා ඇතුළුව සේවයෙහි කිසිවක් වෘත්තීය උපදෙසක් බව අදහස් නොකෙරේ.

H.264/AVC, MPEG-4 දෘෂ්‍ය පිළිබඳ නිවේදන සහ VC-1 වීඩියෝ ප්‍රමිති. මෘදුකාංගය තුල H.264/AVC, MPEG-4 දෘෂ්‍ය සහ/හෝ MPEG LA, L.L.C. මගින් බලපත්‍ර ලැබූ VC-1 කොඩෙක් තාක්ෂණය ඇතුලත් විය හැකිය. මෙම තාක්ෂණය දත්ත සංක්ෂිප්ත කිරීමේ වීඩියෝ තොරතුරු සඳහා ආකෘතියකි. MPEG LA, L.L.C. මෙම නිවේදනය අපේක්ෂා කරයි:

මෙම නිශ්පාදනය H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL, සහ VC-1 පේටන්ට් බලපත්‍ර සඳහා පුද්ගලික සහ වාණිජමය නොවන මට්ටමින් පාරිභෝගිකයකුගේ භාවිතයට (A) ප්‍රමිතින් සමඟ අනුකූල වන පරිදි වීඩියෝව කේතාංක කිරීම (B) සහ/හෝ ("වීඩියෝ ප්‍රමිතීන්") H.264/AVC, MPEG-4 දෘෂ්‍ය සහ VC-1 වීඩියෝ ලෙස එබඳු වීඩියෝ සැපයීම සඳහා බලපත්‍ර ලබාගත් වීඩියෝ සම්පාදකයකුගෙන් ලබාගත් පුද්ගලික හෝ වාණිජමය නොවන ක්‍රියාවක නිරතවන සහ/හෝ පාරිභෝගිකයකු විසින්කේතාංක කලාවූ වීඩියෝවක් විකේතනය කිරීම. වෙනත් කිසිදු නිශ්පාදනයක් සඳහා එකදු බලපත්‍රයක්වත් අනුකූල කරගනු නොලබනුයේ තනි කොටසක් වශයෙන් මෙම මෘදුකාංගය සමඟ එබඳු නිශ්පාදනයක් ඇතුලත් වේ ද යන්න නොසලකමිනි. කිසිදු බලපත්‍රයක් හෝ වෙනත් කිසිදු භාවිතා කිරීමක් සඳහා ව්‍යංගයක් නොපවතිනු ඇත. MPEG LA, L.L.C. මගින් අතිරේක තොරතුරු ලබාගත හැකිය. MPEG LA වෙබ්පිට බලන්න.

පැහැදිලි කර ගැනීමේ කටයුතු සඳහා පමණක්, (i) තෙවන පාර්ෂවයන් සඳහා මෘදුකාංග නැවත බෙදාහැරීම හෝ (ii) තෙවන පාර්ෂවයන් වෙත බෙදාහැරීම සඳහා අනුකූලතාවෙන් යුත් වීඩියෝ ප්‍රමිතින් සමඟ ද්‍රව්‍ය නිර්මාණය කිරීම අයත් නොවන යම් එක් ව්‍යාපාරයකට පමණක් පුද්ගලික වන සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික ප්‍රයෝජන සඳහා මෙම නීති යටතේ සැපයෙන මෘදුකාංග වලට මෙම නිවේදනය මගින් පමණක් සීමා වීමක් හෝ නිෂේධ කිරීමක් සිදු නොකරයි.

සම්පූර්ණ පෙළ
ප්‍රමිත යෙදුම් බලපත්‍ර කොන්දේසිප්‍රමිත යෙදුම් බලපත්‍ර කොන්දේසිSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
සාරාංශය

ප්‍රමිත යෙදුම් බලපත්‍ර කොන්දේසි

MICROSOFT ගබඩාව, WINDOWS ගබඩාව, සහ XBOX ගබඩාව

මෙම බලපත්‍ර කොන්දේසි ඔබත් යෙදුම් ප්‍රකාශකත් අතර ඇතිවන ගිවිසුමකි. කරුණාකර ඒවා කියවන්න. එවිට එම නියමයන් යෙදෙන, යෙදුම වෙනත් නියමයන් සමඟ එන්නේ නම් මිස, ඒවා යෙදුම සඳහා වන ඕනෑම යාවත්කාලීනයක් හෝ අතිරේකයක් ඇතුළුව ඔබ Microsoft ගබඩාව, Windows ගබඩාව හෝ Xbox ගබඩාව වෙතින් බාගන්නා මෘදුකාංග යෙදුම්වලට යෙදේ (මෙම බලපත්‍ර නියමවලින් ඒ සියල්ලම "ගබඩාව" ලෙස සඳහන් කෙරේ).

යෙදුම බාගැනීම හෝ යෙදුම භාවිතා කිරීම, හෝ මින් එකක් කිරීමට උත්සාහ දැරීමේදී, ඔබ විසින් මෙකී කොන්දේසි පිළිගනු ලැබේ. ඔබ ඒවා නොපිළිගන්නේ නම්, යෙදුම බාගැනීම හෝ භාවිතා කිරිම සඳහා ඔබ වෙත කිසිදු හිමිකම් නොමැති අතර එසේ නොකළ යුතුය.

යෙදුම් ප්‍රකාශකයා යනු ගබඩාව තුළින් හඳුන්වන පරිදි ඔබට යෙදුමට බලපත්‍රය දෙන ආයතනය වෙයි.

මෙම බලපත්‍ර කොන්දේසි වලට ඔබ අනුකූල වන්නේ නම්, ඔබට පහත දැක්වෙන හිමිකම් පවතී.

 • 1. ස්ථාපිත කිරීමේ සහ භාවිතා කිරීමේ හිමිකම්; කල් ඉකුත් වීම. ඔබට Microsoft හි පරිශීලන නීතිරීතිවල විස්තර කර ඇති Windows උපාංග හෝ Xbox කොන්සෝල මත යෙදුම ස්ථාපිත කොට භාවිත කළ හැකි වේ.. Microsoft හි පරිශීලන නීති ඕනෑම වේලාවක වෙනස් කිරීමට Microsoft වෙත හිමිකම් පවතී.
 • 2. අන්තර්ජාලය-පදනම් වූ සේවා.
  • අ. අන්තර්ජාලය-පදනම් වූ හෝ නිරැහැන් සේවා සඳහා අනුමැතිය. අන්තර්ජාලය-පදනම් වූ හෝ නිරැහැන් සේවා සඳහා තත්ත්වගත උපාංග තොරතුරු (ඇතුලත්ව නමුත් ඔබගේ උපාංගය, පද්ධතිය සහ යෙදුම් මෘදුකාංගය, සහ වක්‍ර ආකාරයේ ඒවා පිලිබඳව තාක්ෂණික තොරතුරු වලට සීමා නොවූ) සම්ප්‍රේෂණයට ඔබගේ කැමැත්ත ලෙස නිරැහැන් ජලයක් හරහා යෙදුම භාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක වන අන්තර්ජාලය හරහා සම්බන්ධ වන පරිගනක පද්ධතියකට යෙදුම සම්බන්ධ වී නම්. යෙදුම භාවිතයෙන් ඔබගේ සේවාවන් භාවිතය සම්බන්ධයෙන් වෙනත් නීති ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ නම්, එකී නීතිද අදාල වනු ඇත.
  • ආ. අන්තර්ජාල-පාදක සේවා අවභාවිතය. ඔබ විසින් කිසිදු අන්තර්ජාල - පාදක කරගත් සේවාවක් එයට හානිවන ආකාරයට හෝ වෙනත් අයෙකුගේ භාවිතයක් අඩපණ වන ආකාරයට කිසිදු ආකාරයකින් භාවිතා නොකල යුතුය. ඔබ විසින් ඕනෑම සේවාවක්, දත්තයක්, ගිණුමක්, හෝ ජාලයක් වෙත කිසිදු අවසර නොලත් ආකාරයකින් ප්‍රවේශ වීම සඳහා සේවාව භාවිතා නොකරනු ඇත.
 • 3. ගිවිසුමෙහි විෂය පථය. යෙදුම ලියාපදිංචි කර ඇත, විකුණා නැත. මෙම ගිවිසුම මගින් යෙදුම පරිශීලනය කිරිමට යම් හිමිකම් ප්‍රමාණයක් ඔබට ලබාදෙනවා පමණි. Microsoft සමඟ ඔබගේ ගිවිසුමට අදාලව ඔබගේ උපාංග වල යෙදුම් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව Microsoft විසින් අඩපණ කළේ නම්, අනුබද්ධිත බලපත්‍ර හිමිකම් ඕනෑම එකක් අවසන් වනු ඇත. යෙදුම් ප්‍රකාශකයා වෙනත් සියලුම හිමිකම් වෙන් කර ගනියි. මෙම සීමාව නොසලකා හරිමින් අදාල වන නීතිය මගින් ඔබ වෙත වැඩි හිමිකමක් ලබා දුන්නේ නම් හැර මෙම ගිවිසුමෙහි ප්‍රකාශ කොට ඇති පරිදි පමණක් ඔබ විසින් යෙදුම භාවිතා කළ යුතුය. එපරිද්දෙන් සිදු කිරීමේදී, එය ඇතැම් ආකාර වලින් භාවිතා කිරීමට ඔබට අවකාශ ලබා දෙන යෙදුමෙහි ඇති ඕනෑම තාක්ෂණික සීමාවන් සමග ඔබ අනුකූල විය යුතුය. අපි විසින් නොකල යුතු වන්නේ:
  • අ. යෙදුමෙහි ඕනෑම තාක්ෂණික සීමාවක් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න.
  • ආ. අවලංගු කරන ඉංජිනේරු, අස්ථාපිත කිරීම, හෝ යෙදුම ඉවත් කිරීම මෙම සීමා කිරීම නොසලකා හරිමින් අදාල වන නීතියෙහි ප්‍රකාශිත ප්‍රතිපාදන වල දැක්වෙන මට්ටම දක්වා පමණක් සිදුකළ යුතුය.
  • ඇ. මෙම සීමාව නොසලකා හරිමින්, මෙම ගිවිසුමෙහි දක්වා ඇති හෝ අදාල වන නීතිය මගින් ප්‍රතිපාදිත සංඛ්‍යාවට වැඩි ප්‍රමාණයක පිටපත් මෙම යෙදුමෙන් ලබා ගැනීම.
  • ඈ. අන් අයට ප්‍රකාශයට පත් කිරීම හෝ නැතහොත් පිටපත් කිරීම සඳහා යෙදුම තැබීම.
  • ඉ. යෙදුම කුලියට, කල්බදු, හෝ තාවකාලිකව ලබා දීම.
  • ඊ. යෙදුම හෝ මෙම ගිවිසුම යම් තෙවන පාර්ශ්වයකට මාරු කිරීම.
 • 4. ලිපි ලේඛන. යෙදුම සමඟ ලේඛන ලබා දුන්නේ නම්, ඔබ විසින් පුද්ගලික අවශ්‍යතා සඳහා එකී ලේඛන පිටපත් කොට ගෙන භාවිතා කළ හැකි වේ.
 • 5. තාක්ෂණය සහ නිර්යාත සීමාවන්. යෙදුම ඇමරිකා එක්සත් ජනපද හෝ ජාත්‍යන්තර තාක්ෂණ පාලන හෝ නිර්යාත නීති හා රෙගුලාසි වලට යටත් වේ. යෙදුම භාවිතා වන හෝ එමගින් සහාය ලබන තාක්ෂණයට අදාල වන ගෘහස්ත හා ජාත්‍යන්තර නිර්යාත නීති සහ රෙගුලාසි සියල්ලටම ඔබ අනුකූල විය යුතුය. මෙම නීති යටතට ගමනාන්ත, අවසන් පරිශීලක, සහ අවසන් පරිශීලනය සම්බන්ධ සීමාවන් ඇතුලත් වේ. Microsoft වෙලෙඳ නාමය සහිත නිශ්පාදන සම්බන්ධ තොරතුරු සඳහා, Microsoft නිර්යාත වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න.
 • 6. සහායක සේවා. කුමන සහායක සේවාවන් පවතී දැයි තීරණය කිරීම සඳහා යෙදුම ප්‍රකාශක සමඟ සම්බන්ධ වන්න. Microsoft, ඔබගේ දෘඩාංග නිපැයුම්කරු සහ ඔබගේ නිරැහැන් ප්‍රවාහකයා (ඉන් එකක් යෙදුම් ප්‍රකාශක වන්නේ නම් මිස) යෙදුම සඳහා සහායක සේවා ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් වගකීම් දරනු නොලැබේ.
 • 7. සම්පූර්ණ ගිවිසුම. මෙම ගිවිසුම, ඕනෑම අදාල රහස්‍ය ප්‍රතිපත්තියක්, යෙදුම සමග පවතින ඕනෑම අතිරේක නියමයන්, සහ අතිරේකයන් සහ යාවත්කාල කිරීම් සඳහා නියමයන් යෙදුම සඳහා ඔබ සහ යෙදුම් ප්‍රකාශක අතර සම්පූර්ණ බලපත්‍ර ගිවිසුමයි.
 • 8. අදාල වන නීතිය.
  • අ. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ කැනඩාව. ඔබ එක්සත් ජනපදය හෝ කැනඩාව තුළ යෙදුම ලබා ගත්තේ නම්, මෙම ගිවිසුමේ අර්‍ථ කථනය ඔබ ජීවත් වන (හෝ ව්‍යාපාරයක් නම්, ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන ස්ථානය පිහිටි) ජනපදයේ හෝ පළාතේ නීතිවලින් කෙරෙන අතර, මෙහි කඩ කිරීම් පිළිබඳ හිමිකම් පෑම්වලට, සහ නීති ගැටුම් මූල ධර්‍ම නොසලකා (පාරිභෝගික ආරක්‍ෂාව, අසාධාරණ තරඟය, සහ වද දීම පිළිබඳ හිමිකම් පෑම් ඇතුළුව) වෙනත් සියලු හිමිකම් පෑම්වලට අදාළ වෙයි.
  • ආ. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ කැනඩාවෙන් බැහැර. ඔබ විසින් වෙනත් රටකින් යෙදුම ලබාගත්තේ නම් එකී රටේ නීති අදාල වේ.
 • 9. නෛතික බලපෑම. මෙම ගිවිසුම මගින් යම් නෛතික හිමිකම් කොටසක් විස්තර කෙරේ. ඔබගේ ප්‍රාන්තයේ හෝ රටේ පවත්නා නීති වලට යටත්ව වෙනත් හිමිකම් ඔබට ලැබෙනු ඇත. මෙම ගිවිසුම මගින් ඔබගේ ප්‍රාන්තයේ හෝ රටේ නීති වලින් සම්පාදිත හිමිකම් වෙනස් කිරීමකට ඉඩ ලබා නොදේ නම් එබඳු වෙනස් කිරීමකට ඉඩ දීමක් නොකෙරේ.
 • 10. බලපත්‍රය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම. යෙදුම "පවත්නා ආකාරයටම", " සියලු දෝෂ සහිතව" සහ "පවත්නා ආකාරයටම" ලියාපදිංචි කරනු ලැබේ. එය භාවිතා කිරීමේ මුළු අවදානම ඔබ විසින් බාරගනු ඇත. යෙදුම ප්‍රකාශයට පත් කරන්නා විසින්, එය සම්බන්ධයෙන්, Microsoft (යෙදුම ප්‍රකාශට පත් කරන ලද්දේ Microsoft නොවන්නේ නම්), යෙදුම සපයන ලද ජාලය හිමිකරු වෙත නිරැහැන් රැගෙන යාම් ලබාදෙන අතර අපගේ පැවරුම්කරුවන්, වෙළෙඳුන්, නියෝජිතයන් සහ සැපයුම්කරුවන් ("ආවරිත පාර්ෂව") විසින්, යෙදුමට සම්බන්ධ බලපත්‍ර, වගකීම්, හෝ කොන්දේසි කිසිවක් ලබා නොදේ. යෙදුමෙහි තත්ත්වය, සුරක්ෂිතතාව, පහසුව, සහ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධ සම්පූර්ණ අවදානම ඔබ විසින් දැරිය යුතු වේ. යෙදුම සාවද්‍ය බවට තහවුරු වුවහොත්, සියලුම සේවා කිරීම් සහ අළුත්වැඩියා කිරීම් වල මුළු පිරිවැය ඔබ විසින් භාරගත යුතුය. මෙම ගිවිසුම මගින් වෙනස් කළ නොහැකි ඔබගේ දේශීය නීති යටතේ වන අතිරේක පාරිභෝගික හිමිකම් ඔබ වෙත පවතිනු ඇත. ඔබගේ දේශීය නීති යටතේ අවසරලත් ප්‍රමාණය දක්වා, ආවරණය වූ පාර්ශ්ව විසින් වෙළඳාම් කළ හැකි කම, යම් අවශ්‍යතාවක් සඳහා යෝග්‍යතාව, සුරක්ෂිතතාව, පහසුව සහ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය නොවීම ඇතුළු ඕනෑම ගම්‍යමාන වගකීම් හෝ කොන්දේසි බැහැර කරයි.
 • 11. විකල්ප සහ හානි බැහැර කළ විට සීමාව. නීතිය මගින් තහනම් නොකරන ලද නීතිමය ප්‍රමාණය සම්බන්ධයෙන්, හානි ප්‍රකෘතිමත් කර ගැනීමේ යම් පදනමක් ඔබ සතු වේ නම්, ඔබ විසින් යෙදුම සඳහා ගෙවන ලද ප්‍රමාණය දක්වා හෝ ඇමරිකානු ඩොලර් USD$1.00 මුදලක් යන දෙකෙන් විශාල ප්‍රමාණය දක්වා ප්‍රමාණයක් සෘජු හානි වශයෙන් පමණක් යෙදුම් ප්‍රකාශකගෙන් අයකර ගැනීමට ඔබට හැකියාව ඇත. යෙදුමෙහි ප්‍රකාශකයාගෙන් ඔබට කිසිදු හානියක් ආවරණය කිරීමට අපේක්ෂා කරමින්, ආනුෂංගික ද ඇතුළුව, අහිමි ලාභ, විශේෂ, වක්‍ර හෝ සිද්ධිමය හානි අත්හැර දැමීමක් කිරීමට හිමිකමක් ඔබට නොමැත. මෙම කොන්දේසි වලින් පනවා නොමැති වුවද ඔබගේ දේශීය නීතිරීති වලින් බලපත්‍රයක්, වගකීමක් හෝ කොන්දේසියක් පනවා ඇත්නම්, යෙදුම ඔබ විසින් බා ගත් දා පටන් දින 90ක් යනතෙක් පමණක් එහි ආයු කාලය සීමා වේ.

මෙම සීමාවට අයත් වන්නේ:

 • යෙදුම මගින් ලබාදී ඇති යෙදුමට හෝ සේවාවන්ට අදාල ඕනෑම දෙයක්; සහ
 • කොන්ත්‍රාත්තුව, බලපත්‍රය, වගකීම, හෝ කොන්දේසි කඩකිරීමට ගෙවීම්; දැඩි වගකීම, නොසලකා හැරීම, හෝ වෙනත් අලාභ හානි කිරීමේ වරදක්; ව්‍යවස්ථාවක් හෝ රෙගුලාසියක් උල්ලංඝනය කිරීම; නීති විරෝධී සඵලදායීත්වයක්; හෝ වෙනත් න්‍යායයක් යටතේ හෝ; අදාල නීතිය යටතේ අනුකූල වන ප්‍රමාණයට අයත් සියල්ල.

එසේ වුවද එයද අනුගත කර ගනී:

 • මෙම විකල්පය මගින් ඔබට කිසිදු අහිමි වීමක් සම්බන්ධයෙන් වන්දි ගෙවීමක් සිදු නොකරනු ලැබේ; එසේ නොමැතිනම්
 • ප්‍රකාශක යෙදුම විසින් හානි සිදුවීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් දැනුවත්ව සිටියා හෝ සිටිය හැකිව තිබුණි.
සම්පූර්ණ පෙළ
ආවරිත සේවාආවරිත සේවාserviceslist
සාරාංශය

පහත නිශ්පාදන, යෙදුම් සහ සේවා Microsoft සේවා ගිවිසුම මගින් ආවරණය වනු ඇති නමුදු ඔබගේ වෙලෙඳපොළෙහි නොපවතිනු ඇත.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Bing
 • Bing App for Android
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Toolbar
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing Wikipedia බ්‍රවුසරය
 • Bing ඩෙස්ක්ටොප්
 • Bing යෙදුම්
 • Bing ශබ්ද කෝෂය
 • Bing සිතියම්
 • Bing සෙවුම් යෙදුම
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Citizen Next
 • Cortana
 • Cortana skills by Microsoft
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove
 • Groove Music Pass
 • GroupMe
 • HealthVault
 • LineBack
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft ගිණුම
 • Microsoft චිත්‍රපටි සහ TV
 • Microsoft පවුලේ
 • Microsoft ප්‍රකාශන කළ Windows ක්‍රීඩා, යෙදුම් සහ වෙබ් අඩවි
 • Microsoft වෙතින් ප්‍රකාශිත Xbox සහ Windows Games
 • Microsoft වෝල් පේපර්
 • Microsoft සෞඛ්‍යය
 • Mixer
 • MSN ආහාර සහ පාන
 • MSN එක්ස්ප්ලෝරර්
 • MSN ක්‍රීඩා
 • MSN කාලගුණය
 • MSN ගමනාගමන
 • MSN ඩයල් අප්
 • MSN ප්‍රිමියම්
 • MSN පුවත්
 • MSN මුදල්
 • MSN සෞඛ්‍යය හා යෝග්‍යතාව
 • MSN.com
 • Office 365 පාරිභෝගික
 • Office 365 පුද්ගලික
 • Office 365 මුල් පිටුව
 • Office 365 විශ්ව විද්‍යාල
 • Office 365 සඳහා Microsoft සහය සහ ප්‍රතිසාධන සහායක
 • Office ඔන්ලයින්
 • Office ගබඩාව
 • Office පැද්දීම
 • Office.com
 • OneDrive
 • OneDrive.com
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Qik
 • Skype කලමනාකරු
 • Skype.com
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Windows ගබඩාව
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Game Studios ක්‍රීඩා, යෙදුම් සහ වෙබ් අඩවි
 • Xbox Live
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • ඊලඟ අගුළු දැමූ තිරය
 • උපාංග සුව යෙදුම
 • ගබඩාව
 • පංති කාමරයෙහි Bing
 • රූපාදේශිත අගුළු තිරය
 • ස්මාර්ට් සෙවීම
 • සිතියම් යෙදුම
සම්පූර්ණ පෙළ
2018 මාර්තු 1 වෙනිදා0