Dátum uvedenia do platnosti: 25.04.2014

ZÁLEŽÍ NÁM NA VAŠOM SÚKROMÍ

Spoločnosť Microsoft Mobile Oy, vrátane jej spolupracujúcich spoločností, sa zaviazala k rešpektovaniu Vášho súkromia a dodržiavaniu príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov a súkromia. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) popisujú spôsob získavania a používania osobných údajov v prípadoch, keď spoločnosť Microsoft Mobile je prevádzkovateľom osobných údajov alebo keď odkazujeme na použiteľnosť týchto Zásad. Termín „osobné údaje“ označuje informácie, ktoré sa vzťahujú na Vás alebo inú určiteľnú fyzickú osobu.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s konkrétnym výrobkom alebo službou Vám poskytneme v Prílohách týchto Zásad a v iných oznámeniach, ktoré môžete vidieť pri používaní našich výrobkov alebo služieb. V prípade rozporu medzi takýmito oznámeniami a týmito Zásadami budú mať prednosť takéto oznámenia.

Softvér nainštalovaný na Vašom zariadení môže umožňovať prístup k Vašim informáciám. Naše výrobky alebo služby môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby iných spoločností, ktoré majú svoje vlastné predpisy o ochrane dôverných informácií. Odporúčame Vám preto, aby ste si takéto predpisy daných tretích strán prečítali. Spoločnosť Microsoft Mobile nezodpovedá za postupy, ktoré v oblasti osobných údajov uplatňujú tretie strany a preto Vám odporúčame, aby ste si takéto predpisy týchto tretích strán prečítali.

Pokiaľ s obsahom týchto Zásad nesúhlasíte, nepoužívajte naše výrobky a služby alebo neposkytujte spoločnosti Microsoft Mobile Vaše osobné údaje.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme vtedy, keď si u nás zakúpite výrobky alebo služby, keď naše výrobky a služby používate alebo sa k ich užívaniu zaregistrujete, zúčastníte sa kampaní alebo prieskumu alebo s nami spolupracujete iným spôsobom. Ku kategóriám údajov, ktoré zhromažďujeme, patria nasledujúce kategórie: 

 • Aktivácie výrobkov alebo služieb.  Výrobky a služby spoločnosti Microsoft Mobile si môžu vyžadovať elektronickú aktiváciu v prípadoch, kedy sú spoločnosti Microsoft Mobile zasielané údaje o type vášho zariadenia a aplikácie, telefónne číslo ako aj unikátne identifikačné údaje o mobilnom zariadení, aplikáciách, sieti a užívateľovi mobilného čísla. V závislosti od modelu vášho zariadenia a nastavení môžu byť zhromažďované aj údaje o polohe zariadenia v čase jeho prvého zapojenia.
 • Používanie výrobkov a služieb. V prípade, že využívate naše služby online, naše internetové servery automaticky vytvárajú záznamy o Vašej návšteve. Tieto záznamy zvyčajne zahŕňajú IP adresu, čas prístupu, informácie o webových stránkach, z ktorých ste sa pripojili, navštívených stránkach, použitých odkazoch a prvkoch, zobrazenom alebo požadovanom obsahu alebo type prehliadača alebo aplikácie, jazyku a ďalšie informácie. Viď taktiež naše Zásady pre súbory cookie.

  Naše aplikácie môžu pravidelne kontaktovať naše servery, napríklad za účelom kontroly aktualizácií alebo zaslania informácií o používaní služieb. Okrem toho vás môžeme vyzvať, aby ste sa zapojili do dobrovoľných programov zlepšenia alebo prieskumu výrobkov alebo služieb, pri ktorých sú zhromažďované podrobné údaje. Pre viac informácií, viď Prílohy týchto Zásad.

 • Informácie, ktoré vy poskytujete nám. V prípade, že si vytvoríte účet, zakúpite výrobok alebo službu, budete požadovať poskytnutie služieb, zúčastníte sa prieskumu alebo kampaní alebo budete s nami spolupracovať iným spôsobom, môžeme od Vás požadovať také údaje ako sú napr. Vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska, používateľské mená a heslá, spätná väzba, informácie týkajúce sa Vašich zariadení, vek, pohlavie, jazykové preferencie, číslo bankového účtu, údaje o Vašej kreditnej karte a ďalšie podobné informácie finančného charakteru. 

  Taktiež vedieme záznamy o vašich súhlasoch, preferenciách a nastavaniach týkajúcich sa napríklad lokalizačných údajov, marketingu a poskytovania osobných údajov.

 • Vaše transakcie s nami. Vedieme záznamy o Vašich nákupoch, stiahnutiach, obsahu, ktorý ste nám poskytli, Vašich žiadostiach, dohodách uzatvorených medzi Vami a spoločnosťou Microsoft Mobile, službách a výrobkoch, ktoré sme Vám poskytli, platobných a dodacích údajoch, záznamoch o kontaktoch a komunikácii a ďalších interakciách s nami. V súlade s príslušnými právnymi predpismi sme oprávnení nahrávať Vašu komunikáciu s naším zákazníckym centrom a ďalšími kontaktnými miestami.
 • Lokalizačné údaje a určenie pozície. Služby založené na lokalizácii určujú lokalizáciu prostredníctvo využitia satelitu, mobilného telefónu,  Wi-Fi alebo iných metód určenia pozície založených na využití siete. Pri využití týchto technológií môže dochádzať k výmene Vašich lokalizačných údajov, jedinečných identifikátorov Vášho zariadenia a identifikátorov mobilného telefónu, Wi-Fi alebo iných identifikátorov týkajúcich sa siete so spoločnosťou Microsoft Mobile. Tieto údaje však nepožívame na Vašu osobnú identifikáciu bez Vášho súhlasu.

  Keď využívate naše služby a prvky založené na lokalizácii, napríklad vyhľadávanie, navigáciu alebo určenie trasy na základe lokality, alebo zašlete požiadavku na zobrazenie miesta na mape, Vaše lokalizačné údaje sú zasielané spoločnosti Microsoft Mobile, aby ste dostali odpoveď so správnym obsahom, čo môže zahŕňať i reklamu súvisiacu s danou lokalitou.

Prečo spracuvávame osobné údaje?

Spoločnosť Microsoft Mobile môže vaše osobné údaje spracovávať na nižšie uvedené účely. Upozorňujeme, že môže platiť aj niekoľko účelov súčasne.

 • Poskytovanie výrobkov a služieb. Vaše osobné údaje môžeme využiť na to, aby sme Vám mohli poskytnúť naše výrobky a služby, spracovať Vaše žiadosti alebo inak plniť zmluvu, ktorú sme s Vami uzatvorili, zabezpečovať funkčnosť a bezpečnosť našich výrobkov a služieb, identifikovať Vás a tiež zabraňovať podvodom a iným prípadom zneužitia a tieto vyšetrovať.
 • Účty. Niektoré služby si môžu vyžadovať zriadenie účtu, ktorý by Vám pomohol pri správe Vášho obsahu a preferencií. Ďalšie informácie nájdete v Dodatku k informáciám o účtoch.
 • Vývoj a riadenie výrobkov a služieb. Vaše osobné údaje môžeme využiť na vývoj a riadenie našich výrobkov, služieb, starostlivosti o zákazníkov, predaja a marketingu. Osobné údaje, ktoré uchovávame v súvislosti s konkrétnym výrobkom alebo službou spoločnosti Microsoft Mobile, ktorú využívate, môžeme použiť spoločne s ďalšími osobnými údajmi, ktoré máme o Vašej osobe k dispozícii, pokiaľ sme však takéto osobné údaje nezískali na iné účely.
 • Komunikácia s Vami. Vaše osobné údaje môžeme využiť na komunikáciu s Vami, napríklad aby sme Vás mohli informovať o zmene našich služieb alebo aby sme Vám mohli poslať výstrahu alebo iné oznámenia, ktoré sa týkajú našich výrobkov a/alebo služieb, a kontaktovať Vás na účely súvisiace so starostlivosťou o zákazníka.
 • Marketing, reklama a odporúčania. Môžeme Vás kontaktovať, aby sme Vás informovali o nových výrobkoch, službách a propagačných akciách, ktoré ponúkame a aby sme uskutočnili prieskum trhu len v prípade, ak máme od Vás Váš súhlas alebo ak je to povolené iným spôsobom. Vaše osobné údaje môžeme ďalej využívať na personalizáciu našej ponuky tak, aby sme Vám mohli poskytnúť relevantnejšie služby, napríklad v rámci našich služieb odporučiť a zobraziť upravený obsah. To môže zahŕňať zobrazenie obsahu spoločnosti Microsoft Mobile ako aj obsahu tretích strán.

Zdieľame osobné údaje s inými osobami?

Vaše osobné údaje nepredávame, neprenajímame ani iným spôsobom neposkytujeme tretím stranám, pokiaľ nie je ďalej v tomto texte uvedené inak.

 • Váš súhlas a zdieľanie osobných údajov. S Vaším súhlasom môžeme Vaše osobné údaje zdieľať. Niektoré služby umožňujú, aby ste svoje osobné údaje zdieľali s inými užívateľmi služby alebo s inými službami a ich užívateľmi. Pred tým, ako dáte k dispozícii svoje údaje, ktoré by mohli byť prístupné iným užívateľom, starostlivo tento krok zvážte.
 • Spoločnosti Microsoft Mobile a oprávnené tretie strany. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s ďalšími spoločnosťami v rámci skupiny Microsoft Mobile alebo s oprávnenými tretími stranami, ktoré na účely uvedené v týchto Zásadách pre spoločnosť Microsoft Mobile osobné údaje spracuvávajú. To môže zahŕňať napríklad fakturáciu prostredníctvom Vášho poskytovateľa sieťových služieb alebo iným spôsobom, dodávky výrobkov, ktoré ste si zakúpili, poskytovanie služieb vrátane zákazníckeho servisu, správu a analýzu zákazníckych dát, kontrolu bonity, vykonávanie prieskumu trhu a riadenie marketingových a ďalších podobných kampaní. Ak si od nás zakúpite výrobok Microsoft Mobile s tarifou poskytovateľa elektronických komunikačných služieb, je možné, že budeme nútení si s Vaším poskytovateľom sieťových služieb vymeniť informácie, aby sme Vám dané služby mohli poskytnúť.

  S našimi partnermi, ako je napríklad Váš mobilný operátor, môžeme uskutočňovať spoločné marketingové a iné komunikačné akcie. Aby sme predišli duplicitným oznámeniam alebo oznámeniam, ktoré nie sú nevyhnutné, a upravili danú správu adresovanú Vám na mieru, môže byť potrebné, aby sme informácie, ktoré uchováva spoločnosť Microsoft Mobile, spárovali s informáciami, ktoré získal náš partner, ak to dovoľuje zákon. 

  Uvedené oprávnené tretie strany nesmú Vaše osobné údaje používať na žiadne iné účely. Vyžadujeme, aby takéto tretie strany postupovali v prísnom súlade s týmito Zásadami a v záujme ochrany Vašich osobných údajov uplatňovali príslušné bezpečnostné opatrenia.

 • Medzinárodné prenosy osobných údajov. Naše výrobky a služby môžu byť poskytované prostredníctvom zdrojov a serverov nachádzajúcich sa v rôznych krajinách sveta. Vaše osobné údaje preto môžu byť prenášané mimo hranice krajiny, kde svoje služby využívate, vrátane krajín mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré nemajú právne predpisy konkrétne upravujúce ochranu osobných údajov alebo majú odlišné pravidlá v tejto oblasti, ako napríklad Spojené štáty americké. V takýchto prípadoch zabezpečíme, aby sa daný prenos uskutočnil na určitom právnom základe a aby bola zaistená adekvátna ochrana Vašich osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a to napríklad formou štandardných zmlúv schválených príslušnými orgánmi (ak je to potrebné) a tým, že od tretích strán vyžadujeme aplikáciu ďalších primeraných technických a organizačných opatrení v oblasti ochrany osobných údajov.
 • Poskytovanie informácií na základe zákona. Z kogentných ustanovení zákona môže pre spoločnosť Microsoft Mobile vyplývať povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje určitým orgánom alebo tretím stranám, ako sú napríklad orgány činné v trestnom konaní v krajinách, kde pôsobíme my alebo tretie strany konajúce v našom mene. Vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytovať a inak spracovávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi, aby sme hájili oprávnené záujmy spoločnosti Microsoft Mobile napríklad v občianskoprávnych alebo trestnoprávnych konaniach.
 • Zlúčenia a akvizície. Ak sa v niektorej krajine rozhodneme pre predaj, kúpu, zlúčenie alebo inú reorganizáciu súvisiacu s našou podnikateľskou činnosťou, môže takýto krok vyžadovať poskytnutie osobných údajov možným záujemcom alebo skutočným kupujúcim a ich poradcom alebo naopak to, aby spoločnosť Microsoft Mobile osobné údaje od predávajúcich a ich poradcov získala.

Ako riešime otázku ochrany súkromia detí?

Výrobky a služby spoločnosti Microsoft Mobile sú zvyčajne určené širokému okruhu záujemcov. Spoločnosť Microsoft Mobile vedome nezhromažďuje informácie o deťoch bez súhlasu ich rodičov alebo zákonných zástupcov. Spoločnosť Microsoft Mobile zverejňuje bezpečnostné zásady pre užívanie internetových služieb na svojich webových stránkach.

Ako riešime kvalitu údajov?

Prijímame primerané opatrenia na to, aby osobné údaje, ktoré máme k dispozícii, boli presné, a nepresné údaje alebo údaje, ktoré nie sú nevyhnutné, boli vymazané.

Žiadame Vás, aby ste svoje osobné údaje prostredníctvom Vášho účtu podľa potreby kontrolovali a zabezpečovali tak ich aktuálnosť.

Aké opatrenia sa prijímajú na ochranu osobných údajov?

Ochrana súkromia a bezpečnosť sú našim hlavným záujmom, ktorý berieme do úvahy pri tvorbe a poskytovaní našich výrobkov a služieb. Pre oblasť riešenia ochrany súkromia a problematiky vzťahujúcej sa na bezpečnosť sme určili osoby s konkrétnou zodpovednosťou. Dodržiavanie našich interných zásad a predpisov presadzujeme zodpovedajúcim výberom aktivít, vrátane aktívneho prístupu aj zodpovedajúcich reakcií v oblasti riadenia rizík, bezpečnostného inžinierstva, vzdelávania a hodnotenia. Zodpovedajúce kroky prijímame ďalej v otázkach riešenia online bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti, rizika straty dát a ďalších rizík, ktoré súvisia s rizikom, ktoré vyplýva zo spracovania a povahy chránených údajov. Okrem toho obmedzujeme prístup k našim databázam obsahujúcim osobné údaje len na oprávnené osoby, a tie ich využívajú len v odôvodnených prípadoch.

Ako používame cookies a webové majáky (z angl. web beacons)?

Spoločnosť Microsoft Mobile používa cookies, webové majáky (z angl. web beacons) a iné podobné technológie za účelom prevádzkovania a zlepšovania našich webových stránok a ponúk. Súbory cookies môžeme taktiež používať na personalizáciu a zobrazovanie reklám. Niektoré webové stránky spoločnosti Microsoft Mobile využívajú reklamné technológie tretích strán, ako je napr. DoubleClick, na poskytovanie reklám.

Naše domény môžu zahŕňať prvky tretích strán, ktoré nastavujú súbory cookies v ich mene, napríklad prvky týkajúce sa sociálnej siete tretích strán. O spôsobe používania súborov cookies zo strany spoločnosti Microsoft Mobile ako aj o spôsobe ich zablokovania nastavením Vášho prehliadača alebo inom spôsobe ich zablokovania sa môžete dozvedieť viac v našich Zásadách pre súbory cookie.

Aké sú Vaše práva?

Máte právo vedieť, aké osobné údaje o Vašej osobe máme k dispozícii. Máte právo na to, aby neúplné alebo nepresné informácie, informácie, ktoré nie sú potrebné alebo sú zastarané, boli vymazané alebo aktualizované. Máte právo požiadať, aby sme ukončili spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Ak však aj odmietnete marketingové a iné oznámenia spoločnosti Microsoft Mobile, môžu byť Vám aj naďalej zasielané kritické varovania.

Svoje práva si môžete uplatniť aj tým, že nás budete kontaktovať prostredníctvom tohto odkazu alebo Vášho účtu a predvolenia budete spravovať prostredníctvom dostupných nástrojov na správu profilu na Vašom zariadení a prostredníctvom našich služieb. V niektorých prípadoch, najmä ak si želáte, aby sme vymazali Vaše osobné údaje alebo zastavili ich spracúvanie, to môže tiež znamenať, že nebudeme ďalej schopní Vám poskytovať dané služby.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Microsoft Mobile, so sídlom Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Fínsko.

Okrem toho môže byť prevádzkovateľom Vašich osobných údajov spolupracujúca spoločnosť spoločnosti Microsoft Mobile, ktorá poskytuje daný výrobok alebo službu. Identitu prevádzkovateľa a jeho kontaktné údaje môžete nájsť v podmienkach predaja daného výrobku alebo poskytnutia služby, prípadne ju môžete zistiť použitím kontaktných informácií na príslušných webových stránkach spoločnosti Microsoft Mobile.

V záležitostiach týkajúcich sa ochrany súkromia nás môžete kontaktovať aj na adrese:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Pravidlá Bezpečného prístavu USA pre ochranu osobných údajov (tzv. „US Safe Harbor Privacy Framework“)

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom stránok a služieb spoločnosti Microsoft Mobile sa môžu ukladať a spracúvať v Spojených štátoch amerických alebo iných krajinách, kde má sídlo spoločnosť Microsoft, jej pobočky, dcérske spoločnosti alebo poskytovatelia služieb. Spoločnosť Microsoft dodržiava predpisy U.S.-EU Safe Harbor Framework a U.S.-Swiss Safe Harbor Framework, ako ukladá za povinnosť Ministerstvo priemyslu a obchodu USA vo vzťahu k zberu, používaniu a uchovávaniu údajov z Európskej hospodárskej oblasti a Švajčiarska. Informácie o programe Safe Harbor a náš certifikát nájdete na adrese http://www.export.gov/safeharbor/.

Ako súčasť členstva spoločnosti Microsoft v programe Safe Harbor využívame služby nezávislej spoločnosti TRUSTe na riešenie sporov, ktoré by mohli vzniknúť medzi vami a našou spoločnosťou v spojení s našimi zásadami a postupmi. Ak chcete kontaktovať spoločnosť TRUSTe, navštívte stránku https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Spoločnosť Microsoft Mobile je oprávnená podľa potreby tieto Zásady zmeniť, upraviť alebo ukončiť prístup k tejto stránke kedykoľvek, a to s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho. Pokiaľ však tieto Zásady budú zmenené podstatným nepriaznivým spôsobom, umiestni spoločnosť Microsoft Mobile upozornenie na danú zmenu po dobu 30 dní na začiatok týchto Zásad ako aj na svoju domovskú internetovú stránku. Odporúčame Vám, aby ste sa k týmto Zásadám občas vrátili a zistili, či k takýmto zmenám nedošlo.

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Zúčastnite sa krátkeho prieskumu o vašich skúsenostiach online. Keď si dopozeráte stránku, zobrazí sa vyplňovacie prostredie prieskumu.

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Ďakujeme!

Prieskum sa otvorí, keď zatvoríte stránku.

Nahor