1. Presvedčte sa, že párované zariadenia sú nastavené ako vzájomne viditeľné a že sa medzi zariadeniami nenachádzajú žiadne prekážky.

2. Obidve zariadenia vypnite a zapnite a potom zariadenia znova pripojte. Po tejto operácii možno budete musieť v telefóne opätovne nastaviť hlasitosť.

3. Stlmte nepotrebné tóny, ako sú napríklad tóny tlačidiel.

4. Ak problém pretrváva, spustite párovanie od začiatku:

  1. Vymažte zoznam párových zariadení v nastaveniach Bluetooth v telefóne a reštartujte telefón.
  2. Obnovte párovanie zariadenia Bluetooth, aby sa vymazali informácie o posledných zariadeniach Bluetooth.
  3. Spárujte zariadenia. Ďalšie informácie o pokynoch na obnovenie a párovanie nájdete v používateľskej príručke párovaného zariadenia.

Pripomíname, že kompatibilita so zariadeniami tretej strany (napríklad s príslušenstvom) závisí od štandardov Bluetooth a súvisiacich aplikácií od výrobcu zariadenia.