Dátum publikovania:
Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. mája 2018
Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft
Ochrana vašich osobných údajovOchrana vašich osobných údajov1_YourPrivacy
Súhrn

1. Ochrana vašich osobných údajov. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Prečítajte si vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov (ďalej len „vyhlásenie o ochrane osobných údajov“), pretože obsahuje informácie o typoch údajov, ktoré zhromažďujeme od vás a z vašich zariadení (ďalej len „údaje“), o spôsobe, akým používame vaše údaje, a o právnych základoch, ktorými sa musíme riadiť pri spracúvaní vašich údajov. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje aj to, ako spoločnosť Microsoft používa váš obsah, čiže vašu komunikáciu s ostatnými, príspevky, ktoré odosielate spoločnosti Microsoft prostredníctvom služieb, a súbory, fotografie, dokumenty, zvuky, digitálne diela, živé vysielania a videá, ktoré odosielate, ukladáte, vysielate alebo zdieľate prostredníctvom týchto služieb (ďalej len „váš obsah“). V prípade spracúvania založeného na súhlase a v rozsahu povolenom platnými zákonmi platí, že odsúhlasením týchto podmienok vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním svojho obsahu a svojich údajov spoločnosťou Microsoft v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov. V niektorých prípadoch poskytneme samostatné oznámenie a požiadame o váš súhlas podľa popisu vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Kompletný text
Váš obsahVáš obsah2_yourContent
Súhrn

2. Váš obsah. Mnoho našich služieb umožňuje ukladanie alebo zdieľanie vášho obsahu, prípadne prijímanie materiálov od iných osôb. Neuplatňujeme si nárok na vlastníctvo vášho obsahu. Váš obsah zostáva vaším obsahom a zodpovednosť zaň nesiete vy.

 • a. Ak svoj obsah zdieľate s inými osobami, výslovne súhlasíte s tým, že každá takáto osoba ho môže bezplatne a na celom svete používať, ukladať, zaznamenávať, reprodukovať, vysielať, prenášať, zdieľať, zobrazovať a zverejňovať (a v službe HealthVault aj odstraňovať). Ak nechcete, aby iní mali túto možnosť, nepoužívajte služby na zdieľanie svojho obsahu. Prehlasujete a zaručujete sa, že počas trvania týchto podmienok máte (a budete mať) všetky potrebné práva na váš obsah, ktorý odovzdávate, ukladáte alebo zdieľate prostredníctvom služieb, a že zhromažďovanie, používanie a uchovávanie vášho obsahu prostredníctvom služieb nebude porušovať žiadne zákony ani práva iných osôb. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si pravidelne vytvárali záložné kópie vášho obsahu. Spoločnosť Microsoft nebude zodpovedná za váš obsah ani materiály odovzdávané, ukladané alebo zdieľané inými osobami pomocou našich služieb.
 • b. V rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb vám a ostatným (čo môže zahŕňať zmenu veľkosti, tvaru alebo formátu vášho obsahu na dosiahnutie vhodnejšieho uloženia alebo zobrazenia), na ochranu vás i služieb a na zlepšovanie produktov a služieb spoločnosti Microsoft udeľujete spoločnosti Microsoft celosvetovú bezplatnú licenciu na duševné vlastníctvo, ktorá sa vzťahuje na používanie vášho obsahu, napríklad na vytváranie jeho kópií, uchovávanie, posielanie, zmenu formátu, distribúciu prostredníctvom komunikačných nástrojov a zobrazovanie vášho obsahu v službách. Ak váš obsah zverejníte v častiach služby, ktorá sa poskytuje verejne online alebo bez obmedzení, váš obsah sa môže zobraziť v ukážkach alebo materiáloch propagujúcich službu. Niektoré služby sú podporované inzerciou. Ovládacie prvky pre spôsob, akým spoločnosť Microsoft prispôsobuje inzerciu, sú k dispozícii na stránke Zabezpečenie a ochrana osobných údajov v rámci webovej lokality správy kont Microsoft. Vaše príspevky v e-maile, chate, videohovoroch ani hlasových správach, ako ani vaše dokumenty, fotografie ani iné osobné súbory, nepoužijeme na to, aby na vás cielili inzerciu. Naše zásady inzercie sú podrobne opísané v prehlásení o ochrane osobných údajov.
Kompletný text
Pravidlá správaniaPravidlá správania3_codeOfConduct
Súhrn

3. Pravidlá správania.

 • a. Obsah, materiál alebo aktivity, ktoré porušujú tieto podmienky, nie sú povolené. Vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami sa zaväzujete dodržiavať tieto pravidlá:
  • i. Nerobte nič nezákonné.
  • ii. Nevykonávajte aktivity, ktoré využívajú alebo poškodzujú deti alebo im hrozia ublížením.
  • iii. Neposielajte nevyžiadanú poštu. Nevyžiadaná pošta predstavuje neželané alebo nevyžiadané hromadné e-maily, príspevky, žiadosti o kontakt, textové správy (SMS) alebo okamžité správy.
  • iv. Verejne nezobrazujte nevhodný obsah ani iné nevhodné materiály (vrátane napríklad nahoty, krutosti, pornografie, hanlivého jazyka, grafického násilia alebo kriminálnej aktivity) a nepoužívajte tieto služby na zdieľanie takéhoto obsahu.
  • v. Nevykonávajte aktivitu, ktorá je podvodná, falošná alebo zavádzajúca (napr. žiadosti o peniaze na základe falošných dôvodov, predstieranie, že ste niekto iný, manipulácia so službami s cieľom zvýšenia počtu prehratí alebo ovplyvňovanie poradí, hodnotení alebo komentárov).
  • vi. Úmyselne neobchádzajte žiadne obmedzenia prístupu k službám alebo ich dostupnosti.
  • vii. Nevykonávajte aktivity, ktoré poškodzujú vás, služby alebo iných (napríklad prenášanie vírusov, obťažovanie, zverejňovanie teroristického obsahu, nenávistné vyhlásenia alebo propagovanie násilia voči iným).
  • viii. Neporušujte práva ostatných (napríklad neoprávnené zdieľanie hudby alebo iných materiálov chránených autorskými právami, ďalší predaj alebo distribúcia máp Bing alebo fotografií).
  • ix. Nevykonávajte aktivity, ktoré narušujú súkromie ostatných.
  • x. Nepomáhajte ostatným porušovať pravidlá.
 • b. Vynútenie. Vyhradzujeme si právo odmietnuť váš obsah, ak prekračuje limity pre úložisko alebo veľkosť súboru povolené službou. Okrem toho platí, že ak porušíte ktorýkoľvek zo záväzkov uvedených v článku 3(a) vyššie alebo inak závažným spôsobom porušíte tieto podmienky, môžeme proti vám podniknúť kroky vrátane (okrem iného) okamžitého zastavenia poskytovania služieb alebo zrušenia vášho konta Microsoft z riadneho právoplatného dôvodu alebo zablokovania doručovania komunikácie (napríklad e- mailov, zdieľania súborov alebo okamžitých správ) do alebo zo služieb. Tiež si vyhradzujeme právo kedykoľvek odstrániť alebo zablokovať váš obsah zo služieb, ak zistíme, že môže porušovať príslušné zákony alebo tieto podmienky. Pri vyšetrovaní údajných porušení týchto podmienok si spoločnosť Microsoft vyhradzuje právo na kontrolu vášho obsahu s cieľom vyriešiť príslušný problém. Služby však nesledujeme ani sa o to nepokúšame.
 • c. Použitie v službách Xbox. Ďalšie informácie o uplatnení pravidiel správania v hrách, aplikáciách, službách a obsahu Xbox Live, Games for Windows Live a Microsoft Studios poskytovaných spoločnosťou Microsoft nájdete tu. Porušenie pravidiel správania prostredníctvom služieb Xbox (definovaných v článku 13(a)(i)) môže mať za následok pozastavenie alebo zákaz účasti v službách Xbox vrátane prepadnutia licencií na obsah, doby zlatého členstva v službe Xbox a zostatkov na konte Microsoft súvisiacich s kontom.
Kompletný text
Používanie služieb a podporyPoužívanie služieb a podpory4_usingTheServicesSupport
Súhrn

4. Používanie služieb a podpory.

 • a. Konto Microsoft. Na prístup k mnohým službám budete potrebovať konto Microsoft. Konto Microsoft vám umožní prihlasovať sa do produktov, služieb a na webové lokality poskytované spoločnosťou Microsoft a niektorými jej partnermi.
  • i. Vytvorenie konta. Konto Microsoft si môžete vytvoriť zaregistrovaním online. Súhlasíte s tým, že pri registrácii konta Microsoft nepoužijete žiadne nepravdivé, nepresné ani zavádzajúce informácie. V niektorých prípadoch vám mohla konto Microsoft priradiť tretia strana, napríklad váš poskytovateľ internetových služieb. Ak ste konto Microsoft získali od tretej strany, táto tretia strana môže mať ďalšie práva na vaše konto, ako je prístup k vášmu kontu Microsoft alebo možnosť jeho odstránenia. Prečítajte si dodatočné podmienky, ktoré vám tretia strana poskytla, pretože spoločnosť Microsoft za ne nezodpovedá. Ak vytvárate konto Microsoft v mene iného subjektu, napríklad svojej firmy alebo zamestnávateľa, prehlasujete, že máte zákonnú právomoc zaviazať daný subjekt k dodržiavaniu týchto podmienok. Poverenia svojho konta Microsoft nesmiete previesť na iného používateľa ani na iný subjekt. S cieľom chrániť svoje konto uchovávajte údaje konta a heslo v tajnosti. Nesiete zodpovednosť za všetky aktivity vykonávané v rámci vášho konta Microsoft.
  • ii. Používanie konta. Konto Microsoft musíte používať, aby zostalo aktívne. To znamená, že ak nie je v ponuke platenej časti služieb uvedené inak alebo ak sa nevyžaduje inak podľa zákona, musíte sa prihlásiť aspoň raz za päť rokov, aby konto Microsoft a všetky súvisiace služby zostali aktívne. Ak sa počas tohto obdobia neprihlásite, usúdime, že vaše konto Microsoft je neaktívne a zrušíme ho za vás. Následky zrušeného konta Microsoft nájdete v bode 4(a)(iv)(2). Do doručenej pošty v službe Outlook.com a konta OneDrive (samostatne) sa musíte prihlásiť aspoň raz za rok, inak doručenú poštu v službe Outlook.com a konto OneDrive zrušíme za vás. Ak si chcete ponechať gamertag spojený s vaším kontom Microsoft, musíte sa prihlásiť k službám Xbox aspoň raz za päť rokov. Ak máme dôvodné podozrenie, že vaše konto Microsoft používa nejaká tretia strana podvodne (napríklad v dôsledku prezradenia prihlasovacích údajov konta), spoločnosť Microsoft môže vaše konto pozastaviť, kým nezískate späť jeho vlastníctvo. V závislosti od povahy prezradenia môže byť nutné, aby sme zakázali prístup k celému vášmu obsahu alebo jeho časti. Ak máte problém s prístupom k svojmu kontu Microsoft, navštívte túto webovú lokalitu (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656).
  • iii. Deti a kontá. Svojou registráciou prehlasujete, že ste dosiahli vek plnoletosti v krajine, v ktorej bývate, alebo máte platný súhlas rodiča alebo zákonného opatrovníka, že môžete byť viazaní týmito podmienkami. Ak neviete, či ste dosiahli vek plnoletosti platný v krajine, v ktorej žijete, alebo ak nerozumiete tomuto článku, pred vytvorením konta Microsoft požiadajte o pomoc a súhlas svojho rodiča alebo zákonného zástupcu. Ak ste rodič alebo zákonný zástupca neplnoletej osoby, ktorá si vytvorí konto Microsoft, vy aj táto neplnoletá osoba prijímate tieto podmienky a súhlasíte s tým, že nimi budete viazaní. Nesiete tiež zodpovednosť za dohľad nad používaním konta Microsoft alebo služieb vrátane nákupov touto neplnoletou osobou bez ohľadu na to, či je konto tejto neplnoletej osoby už vytvorené alebo bude vytvorené neskôr.
  • iv. Zrušenie vášho konta.
   • 1. Okrem akýchkoľvek práv na zrušenie, ktoré máte v súlade s článkom „Zásady vracania peňazí“ uvedeným nižšie (článok 9(g)), môžete tiež zrušiť konkrétne služby alebo svoje konto Microsoft, a to kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Ak chcete zrušiť svoje konto Microsoft, navštívte lokalitu https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Ak nás požiadate o zrušenie konta Microsoft, na 60 dní ho uvedieme do pozastaveného stavu, ak by ste zmenili názor. Po tomto 60-dňovom období bude vaše konto Microsoft zrušené. Vysvetlenie toho, čo sa stane po zrušení konta Microsoft, nájdete v článku 4(a)(iv)(2) nižšie. Ak sa počas tohto 60-dňového obdobia znova prihlásite, vaše konto Microsoft bude opätovne aktivované.
   • 2. V prípade zrušenia konta Microsoft (z vašej alebo našej strany) nastane niekoľko vecí. Po prvé, okamžite zaniká vaše právo používať toto konto Microsoft na prístup k službám. Po druhé, odstránime vaše údaje alebo váš obsah súvisiaci s vaším kontom Microsoft alebo inak zrušíme ich prepojenie s vami a vaším kontom Microsoft (pokiaľ zákony nevyžadujú ich zachovanie, vrátenie alebo prevod na vás alebo tretiu stranu, ktorú určíte). V dôsledku toho už nemusíte mať prístup k žiadnym z týchto služieb (alebo k svojmu obsahu, ktorý ste uložili v týchto službách), ktoré vyžadujú konto Microsoft. Obsah by ste mali pravidelne zálohovať. Po tretie, môžete stratiť prístup k produktom, ktoré ste získali.
 • b. Pracovné alebo školské kontá. V niektorých službách spoločnosti Microsoft sa môžete prihlásiť pomocou pracovnej alebo školskej e-mailovej adresy. Ak to urobíte, súhlasíte s tým, že vlastník domény priradenej k vašej e-mailovej adrese môže riadiť a spravovať vaše konto a pristupovať k vašim údajom a spracúvať ich, a to vrátane obsahu vašej komunikácie a vašich súborov, ako aj s tým, že spoločnosť Microsoft môže oznámiť vlastníkovi domény prípadné narušenie zabezpečenia konta alebo údajov. Súhlasíte tiež s tým, že vaše používanie služieb spoločnosti Microsoft môže podliehať zmluvám, ktoré spoločnosť Microsoft uzatvorila s vami alebo vašou organizáciou, a nebudú sa naň vzťahovať tieto podmienky. Ak už máte konto Microsoft a na prístup k službám, na ktoré sa vzťahujú tieto podmienky, používate samostatnú pracovnú alebo školskú e-mailovú adresu, pred ďalším prístupom k takýmto službám sa môže zobraziť výzva na aktualizáciu e-mailovej adresy priradenej k vášmu kontu Microsoft.
 • c. Dodatočné vybavenie a dátové balíky. Na používanie mnohých služieb budete potrebovať pripojenie na internet a dátový balík alebo balík pre mobilné telefóny. Možno budete potrebovať aj ďalšie zariadenia, napríklad náhlavnú súpravu, kameru alebo mikrofón. Zodpovedáte za poskytnutie všetkých pripojení, balíkov alebo zariadení potrebných na používanie služieb a za úhradu poplatkov účtovaných poskytovateľmi vašich pripojení, balíkov a zariadení. Ide o dodatočné poplatky k poplatkom, ktoré nám platíte za služby, a tieto poplatky vám neuhradíme. Overte si u svojich poskytovateľov, či si účtujú takéto poplatky, ktoré sa na vás môžu vzťahovať.
 • d. Oznámenia služby. Ak vám potrebujeme oznámiť niečo dôležité v súvislosti so službou, ktorú používate, pošleme vám oznámenia poskytované v rámci služby a informácie, ktoré musíme zo zákona poskytnúť. Ak ste nám v súvislosti so svojím kontom Microsoft poskytli svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, môžeme vám posielať oznámenia poskytované v rámci služby prostredníctvom e-mailu alebo SMS (textových správ), a to aj na účely overenia vašej totožnosti pred registráciou čísla vášho mobilného telefónu. Oznámenia poskytované v rámci služby vám môžeme posielať aj iným spôsobom (napríklad prostredníctvom hlásení zobrazovaných v produkte). Na prijímanie oznámení prostredníctvom správ SMS sa môžu vzťahovať tarify na prenos údajov alebo správ. Odporúčame vám monitorovať zadanú e-mailovú adresu a udržiavať ju v aktualizovanom stave. Ak nesúhlasíte s prijímaním upozornení v elektronickej podobe, musíte služby prestať používať.
 • e. Podpora. Podpora pre zákazníkov poskytovaná pre niektoré služby je dostupná na adrese https://support.microsoft.com. Oznámenie môžete spoločnosti Microsoft odoslať aj podľa postupov, ktoré sú v týchto podmienkach uvedené v bode Oznámenia. Niektoré služby môžu poskytovať samostatnú alebo doplnkovú podporu pre zákazníkov v súlade s podmienkami uvedenými na adrese https://www.microsoft.com/support-service-agreement, pokiaľ nie je stanovené inak. Pre predbežné verzie alebo beta verzie funkcií alebo služieb nemusí byť k dispozícii žiadna podpora. Ak žijete v Európe, môžete tiež odoslať sťažnosť prostredníctvom platformy EÚ na riešenie sporov online. Adresu MSODR@microsoft.com používajte výhradne vo formulári sťažnosti a nepoužívajte ju na žiadny iný účel.
 • f. Ukončenie poskytovania vašich služieb. Ak budú vaše služby zrušené (z vašej alebo našej strany), okamžite zaniká vaše právo na prístup k týmto službám a prestane platiť vaša licencia na softvér súvisiaci s týmito službami. Po druhé, odstránime vaše údaje alebo váš obsah súvisiaci s vašou službou alebo inak zrušíme ich prepojenie s vami a vaším kontom Microsoft (pokiaľ zákony nevyžadujú ich zachovanie, vrátenie alebo prevod na vás alebo tretiu stranu, ktorú určíte). V dôsledku toho už nemusíte mať prístup k žiadnym z týchto služieb (alebo k svojmu obsahu, ktorý ste uložili v týchto službách). Obsah by ste mali pravidelne zálohovať. Po tretie, môžete stratiť prístup k produktom, ktoré ste získali. Ak ste zrušili svoje konto Microsoft a nemáte žiadne ďalšie konto, prostredníctvom ktorého by ste mohli pristupovať k týmto službám, vaše služby môžu byť okamžite zrušené.
Kompletný text
Používanie aplikácií a služieb tretích stránPoužívanie aplikácií a služieb tretích strán5_usingThird-PartyAppsAndServices
Súhrn

5. Používanie aplikácií a služieb tretích strán. Tieto služby vám môžu umožňovať prístup k produktom, službám, webovým lokalitám, prepojeniam, obsahu, materiálom, hrám, odborným znalostiam, integráciám, botom alebo aplikáciám od tretích strán (iných spoločností alebo osôb ako Microsoft) (ďalej len „aplikácie a služby tretích strán“) alebo ich získavanie. Mnohé z našich služieb vám tiež môžu pomáhať nájsť aplikácie alebo služby tretích strán, odosielať do nich žiadosti alebo vykonávať s nimi interakcie, prípadne vám môžu umožňovať zdieľať váš obsah alebo vaše údaje. Beriete na vedomie, že prostredníctvom našich služieb žiadate o poskytovanie takýchto aplikácií a služieb tretích strán. Aplikácie a služby tretích strán vám môžu umožňovať ukladanie vášho obsahu alebo vašich údajov u vydavateľa, poskytovateľa alebo prevádzkovateľa aplikácií a služieb tretích strán. Aplikácie a služby tretích strán vás môžu informovať o zásadách ochrany osobných údajov alebo môžu od vás vyžadovať pred ich inštaláciou alebo používaním odsúhlasenie dodatočných podmienok. Ďalšie podmienky pre aplikácie získané prostredníctvom Office Obchodu, Xbox Obchodu alebo Windows Obchodu nájdete v bode 13(b). Pred získaním, používaním, vyžiadaním alebo prepojením svojho konta Microsoft s akýmikoľvek aplikáciami a službami tretích strán by ste si mali prečítať všetky dodatočné podmienky a zásady ochrany osobných údajov. Žiadne ďalšie podmienky neupravujú tieto podmienky. Spoločnosť Microsoft vám v rámci aplikácií a služieb tretích strán neposkytuje licenciu na žiadne duševné vlastníctvo. Súhlasíte s tým, že preberáte všetky riziká a záväzky vyplývajúce z vášho používania týchto aplikácií a služieb tretích strán a že spoločnosť Microsoft nenesie žiadnu zodpovednosť a nemá žiadne záväzky voči vám ani iným subjektom v súvislosti s informáciami a službami poskytovanými akýmikoľvek aplikáciami alebo službami tretích strán.

Kompletný text
Dostupnosť služiebDostupnosť služieb6_serviceAvailability
Súhrn

6. Dostupnosť služieb.

 • a. Služby, aplikácie a služby tretích strán, materiály alebo produkty ponúkané prostredníctvom služieb môžu byť občas nedostupné, môžu byť ponúkané na obmedzenom základe alebo sa môžu líšiť v závislosti od vašej oblasti alebo zariadenia. Ak zmeníte miesto používania priradené k vášmu kontu Microsoft, môže byť potrebné, aby ste znova získali produkty, ktoré ste mali k dispozícii a za ktoré ste zaplatili vo svojej predchádzajúcej oblasti.
 • b. Služby sa snažíme udržiavať v nepretržitej prevádzke, u všetkých služieb online však dochádza k príležitostným prerušeniam poskytovania alebo výpadkom. V prípade výpadku alebo prerušenia poskytovania služby vám môže byť dočasne znemožnené načítavanie vášho obsahu. Odporúčame vám pravidelne zálohovať obsah a údaje, ktoré ukladáte v týchto službách alebo prostredníctvom aplikácií a služieb tretích strán.
Kompletný text
Aktualizácie služieb alebo softvéru a zmeny týchto podmienokAktualizácie služieb alebo softvéru a zmeny týchto podmienok7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Súhrn

7. Aktualizácie služieb alebo softvéru a zmeny týchto podmienok.

 • a. Ak budeme chcieť tieto podmienky zmeniť, budeme vás o tom informovať. Tieto podmienky môžeme zmeniť, ak je to nutné z dôvodu (i) rozhodného práva vrátane, ale nie výhradne, zmeny tohto práva, (ii) odporúčania alebo nariadenia na základe rozhodného práva, (iii) vývoja služieb, (iv) technických príčin, (v) prevádzkových požiadaviek alebo (vi) zmeny podmienok v prospech používateľa. O plánovanej zmene vás budeme informovať predtým, ako nadobudne účinnosť, či už prostredníctvom používateľského rozhrania, v e-mailovej správe, alebo iným primeraným spôsobom. Poskytneme vám možnosť zrušiť používanie služieb aspoň 30 dní predtým, ako zmena vstúpi do platnosti. Ak služby používate po dátume nadobudnutia účinnosti zmien, znamená to, že súhlasíte s novými podmienkami. Ak s novými podmienkami nebudete súhlasiť, musíte prestať používať tieto služby a zrušiť svoje konto Microsoft v súlade s pokynmi v článku 4(a)(iv). Na túto možnosť budeme výslovne upozorňovať aj pri informovaní o plánovanej zmene týchto podmienok.
 • b. Na účely aktualizácie, zlepšenia a ďalšieho vývoja služieb môžeme automaticky zistiť vašu verziu softvéru, ktorý je potrebný na poskytovanie služieb, a bezplatne sťahovať aktualizácie alebo zmeny konfigurácie. Aktualizácia softvéru sa od vás môže požadovať aj na ďalšie používanie služieb. Takéto aktualizácie budú podliehať týmto podmienkam, ak sa s nimi nedodávajú dodatočné alebo iné podmienky. V takom prípade sa uplatnia tieto iné podmienky. Ak odmietnete prijať dodatočné alebo iné podmienky týkajúce sa aktualizácií, nemôžete aktualizácie získať ani používať. Spoločnosť Microsoft nie je povinná sprístupňovať žiadne aktualizácie a nezaručuje, že bude podporovať verziu systému, pre ktorý ste si zakúpili alebo získali licenciu na softvér, aplikácie, obsah alebo iné produkty.
 • c. Neustále pracujeme na zlepšovaní služieb a v tomto ohľade môžeme služby kedykoľvek zmeniť, odstrániť funkcie alebo zastaviť poskytovanie prístupu k aplikáciám a službám tretích strán vrátane, ale nie výhradne, prípadov, ak naše zmluvy s tretími stranami už nepovoľujú sprístupňovanie ich materiálov, ak ich poskytovanie je pre nás neprípustné, ak došlo k technologickému pokroku alebo ak spätná väzba zákazníka naznačuje, že je potrebná zmena. V prípade, že zmena služieb spôsobí stratu vášho prístupu k obsahu, vopred vám to oznámime. V prípade platených služieb vám vopred oznámime aj ďalšie závažné zmeny v službách. Okrem rozsahu, v akom to vyžaduje rozhodné právo, nemáme žiadny záväzok poskytovať a znova sťahovať ani nahradzovať žiadny materiál, digitálny tovar (definovaný v článku 13(k)) ani aplikácie, ktoré ste si predtým zakúpili. Ak zrušíme platenú službu, vrátime vám z vašich platieb sumu pomerne zodpovedajúcu rozsahu služby, ktorý vám dôsledku zrušenia služby nebol poskytnutý.
 • d. Aby ste mohli používať materiály chránené technológiou správy digitálnych prístupových práv (DRM), napríklad určitú hudbu, hry, filmy, knihy a ďalší obsah, softvér DRM môže automaticky kontaktovať server práv online a sťahovať a inštalovať aktualizácie technológie DRM.
Kompletný text
Licencia na softvérLicencia na softvér8_softwareLicense
Súhrn

8. Licencia na softvér. Pokiaľ sa so softvérom, ktorý vám poskytujeme ako súčasť služieb, neposkytuje samostatná licenčná zmluva spoločnosti Microsoft (ak napríklad používate aplikáciu od spoločnosti Microsoft, ktorá je súčasťou systému Windows, takýto softvér sa riadi licenčnými podmienkami pre softvér spoločnosti Microsoft vzťahujúcimi sa na operačný systém Windows), vzťahujú sa naň tieto podmienky. Na aplikácie získané prostredníctvom služieb Office Store, Windows Store alebo Xbox Store sa vzťahuje článok 13(b)(i) uvedený nižšie.

 • a. Ak dodržíte tieto podmienky, udeľujeme vám právo na inštaláciu a používanie jednej kópie softvéru na jedno zariadenie na celosvetovom základe bez možnosti používania viacerými osobami naraz a na používanie v rámci používania služieb. V prípade niektorých zariadení môže byť takýto softvér predinštalovaný na vaše osobné nekomerčné používanie služieb. Softvér alebo webová lokalita, ktorá je súčasťou služieb, môže obsahovať kód tretej strany? Akékoľvek skripty alebo kód tretej strany, ktoré sú prepojené so softvérom alebo webovou lokalitou alebo na ktoré sa zo softvéru alebo webovej lokality odkazuje, vám na základe licencie neposkytuje spoločnosť Microsoft, ale tretie strany, ktoré takýto kód vlastnia. Oznámenia o kóde tretej strany (ak existujú) sú zahrnuté iba pre vašu informáciu.
 • b. Softvér sa nepredáva, ale sa poskytuje na základe licencie a spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky práva na softvér, ktoré nie sú výslovne udelené spoločnosťou Microsoft v týchto podmienkach. Táto licencia vám neposkytuje žiadne právo na nasledujúce činnosti, ktoré nesmiete vykonávať nezákonne:
  • i. obchádzať ani vynechávať žiadne opatrenia na technologickú ochranu ani opatrenia súvisiace so softvérom alebo službami;
  • ii. rozkladať, dekompilovať, dešifrovať, hakovať, emulovať, zneužívať ani spätne analyzovať žiadny softvér ani inú súčasť služieb, ktorá je zahrnutá do služieb alebo prístupná prostredníctvom služieb, s výnimkou a iba v rozsahu, v akom to výslovne povoľujú príslušné zákony na ochranu autorských práv;
  • iii. oddeľovať súčasti softvéru ani služieb na použitie v iných zariadeniach;
  • iv. publikovať, kopírovať, prenajímať, poskytovať na lízing, predávať, exportovať, importovať, distribuovať ani požičiavať softvér ani služby, pokiaľ vás na to spoločnosť Microsoft výslovne neoprávni;
  • v. prevádzať softvér, licencie na softvér ani akékoľvek práva na prístup k službám alebo na ich používanie;
  • vi. používať služby neoprávneným spôsobom, ktorý môže narúšať ich používanie inou osobou alebo prístup inej osoby ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu alebo sieti;
  • vii. umožniť prístup k službám ani upravovať zariadenie autorizované spoločnosťou Microsoft (napríklad Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface a pod.) pomocou neoprávnených aplikácií tretích strán.
Kompletný text
Platobné podmienkyPlatobné podmienky9_paymentTerms
Súhrn

9. Platobné podmienky. Ak si zakúpite službu, na nákup sa vzťahujú tieto platobné podmienky a vy s nimi súhlasíte.

 • a. Poplatky. Ak je s určitou časťou služieb spojený poplatok, súhlasíte s jeho zaplatením. Ak nie je uvedené inak, cena určená za tieto služby zahŕňa všetky príslušné dane. Za platby takýchto daní a ostatných poplatkov ste výhradne zodpovední vy. Ak nie je uvedené inak, dane sa vypočítavajú na základe vašej polohy v čase registrácie vášho konta Microsoft. Po zaslaní oznámenia o tom, že sme od vás nedostali platbu včas a v plnej výške, môžeme pozastaviť alebo zrušiť váš prístup k službám, ak v príslušnej lehote neuhradíte sumu v plnej výške. Pozastavenie alebo zrušenie služieb z dôvodu neplatenia môže viesť k strate prístupu k vášmu kontu a k strate možnosti používania konta a jeho obsahu. Pripojenie na internet prostredníctvom podnikovej alebo inej súkromnej siete, ktorá maskuje vašu polohu, môže spôsobiť, že poplatky sa budú líšiť od poplatkov zobrazených pre vašu skutočnú polohu. V závislosti od vašej polohy sa pre niektoré transakcie môže vyžadovať konverzia meny alebo spracovanie v inej krajine. Pri použití debetnej alebo kreditnej karty vám môže vaša banka účtovať ďalšie poplatky za príslušné služby. Podrobné informácie vám poskytne banka.
 • b. Váš fakturačný účet. Na účely platenia poplatkov za službu sa od vás bude pri registrácii v službe požadovať zadanie spôsobu platby. Prístup k svojim fakturačným údajom a spôsobu platby získate na webovej lokalite správy kont Microsoft. V prípade konta Skype sa prihláste do svojho konta na adrese https://skype.com/go/myaccountm. Okrem toho súhlasíte s tým, že spoločnosti Microsoft povolíte používanie všetkých aktualizovaných informácií o vybratom spôsobe platby, ktoré vám poskytne vaša banka alebo príslušná platobná sieť. Súhlasíte s bezodkladnou aktualizáciou informácií o konte a iných informácií vrátane e-mailovej adresy a podrobností o spôsobe platby, aby sme mohli uskutočňovať vaše transakcie a podľa potreby vás kontaktovať v súvislosti s transakciami. Ak nám oznámite ukončenie používania doterajšieho spôsobu platby a neuvediete iný spôsob platby ani po našej výzve na uvedenie týchto informácií v primeranej lehote, môžeme odôvodnene pozastaviť alebo zrušiť vašu platenú službu. Zmeny vo vašom fakturačnom účte neovplyvnia poplatky účtované na fakturačný účet predtým, ako sme mohli primerane zareagovať na vaše zmeny v informáciách o fakturačnom účte.
 • c. Fakturácia. Tým, že spoločnosti Microsoft poskytnete informácie o spôsobe platby, zároveň (i) vyhlasujete, že máte oprávnenie používať uvedený spôsob platby a že všetky poskytnuté platobné informácie sú pravdivé a presné, (ii) oprávňujete spoločnosť Microsoft účtovať vám poplatky za služby a dostupný obsah prostredníctvom vášho spôsobu platby a (iii) oprávňujete spoločnosť Microsoft účtovať vám poplatky za všetky platené funkcie služieb, v ktorých ste sa rozhodli zaregistrovať alebo ktoré ste sa rozhodli používať počas účinnosti týchto podmienok. Ako je uvedené, môžeme vám účtovať (a) vopred, (b) v čase nákupu, (c) krátko po nákupe alebo (d) opakovane, ak ide o predplatné služby. Môžeme vám tiež účtovať poplatok až do výšky schválenej sumy. Vopred vám oznámime akékoľvek zmeny poplatkov účtované za opakované poskytovanie predplatených služieb. V prípade zmeny ceny vám umožníme zrušiť služby pred zmenou ceny. Môžeme vám naraz účtovať poplatky za viac ako jedno fakturačné obdobie, ak ide o poplatky, ktoré neboli predtým spracované.
 • d. Opakované platby. Ak si kupujete služby na báze predplatného (napr. mesačne, každé tri mesiace alebo ročne), súhlasíte s tým, že poskytujete oprávnenie uhrádzať opakované platby. Takéto platby sa budú uhrádzať spoločnosti Microsoft vami zvoleným spôsobom vo vami zvolených opakovaných intervaloch, s ktorými ste súhlasili, a to až dovtedy, kým nedôjde k vypovedaniu predplatného z vašej strany alebo zo strany spoločnosti Microsoft. Poskytnutím oprávnenia na uhrádzanie pravidelných platieb oprávňujete spoločnosť Microsoft na uloženie vášho platobného nástroja a spracúvanie takýchto platieb prostredníctvom elektronického inkasa alebo peňažných prevodov, prípadne elektronických platobných príkazov z vášho stanoveného účtu (v prípade platieb prostredníctvom automatizovaného klíringového centra Automated Clearing House alebo podobných platieb) alebo zúčtovaním z vášho stanoveného účtu (v prípade platieb prostredníctvom kreditnej karty alebo podobných platieb) (ďalej súhrnne len „elektronické platby“). Poplatky za predplatné sa obvykle účtujú pred príslušným obdobím predplatného. Ak sa akákoľvek platba vráti ako neuhradená alebo ak bude akákoľvek platba kreditnou kartou alebo podobná transakcia odmietnutá alebo zamietnutá, spoločnosť Microsoft alebo jej poskytovatelia služieb si vyhradzujú právo naúčtovať akýkoľvek príslušný poplatok za položku podliehajúcu vráteniu, zamietnutie platby alebo nedostatok finančných prostriedkov a spracovať akúkoľvek takúto platbu ako elektronickú platbu.
 • e. Automatické predĺženie. Ak sú vo vašej krajine povolené automatické predĺženia, môžete si vybrať možnosť, aby sa služby na konci fixného obdobia automaticky predlžovali. Pred predĺžením služieb na nové obdobie vás upozorníme e-mailom alebo iným primeraným spôsobom a v súlade s článkom 9(k) vám oznámime akékoľvek zmeny cien. Keď vás upozorníme na to, že ste si zvolili možnosť automatického predĺženia služieb, a ak ste služby podľa postupu nižšie nezrušili, na konci aktuálneho obdobie služieb môžeme automaticky predĺžiť vaše služby a účtovať vám aktuálnu cenu za dobu predĺženia. Pripomenieme vám aj to, že vám budeme účtovať prostredníctvom vybratého spôsobu platby za predĺženie služieb, či už bol zaregistrovaný v deň predĺženia, alebo neskôr. Poskytneme vám aj pokyny na zrušenie služieb. Služby musíte zrušiť pred dátumom predĺženia, aby vám za predĺženie neboli účtované poplatky. Predplatné služby môžete zrušiť na stránke spravovania služieb a predplatných vo svojom konte Microsoft alebo kontaktovaním oddelenia služieb zákazníkom podľa pokynov v článku 4(e) vyššie.
 • f. Výpis online a chyby. Výpis o fakturácii online vám spoločnosť Microsoft poskytne na webovej lokalite správy kont Microsoft, kde môžete tento výpis zobraziť a vytlačiť. V prípade konta Skype získate prístup k výpisu online tak, že sa prihlásite do svojho konta na adrese www.skype.com. Toto je jediný poskytovaný výpis o fakturácii. Faktúra s DPH môže byť sprístupnená v závislosti od služby a krajiny. V prípade chybného vyúčtovania faktúru po upozornení z vašej strany (alebo ak si to všimneme my) okamžite opravíme a účtovaný poplatok preskúmame. Ak sa na faktúre vyskytne chyba, odporúčame vám, aby ste nám to oznámili do 120 dní od jej prvého výskytu, pretože v rámci tohto obdobia opravíme chybu jednoduchšie. Svoje žiadosti na tieto účely môžete adresovať oddeleniu zákazníckej podpory podľa pokynov v článku 4(e).
 • g. Zásady vracania peňazí. Budete mať oprávnenie na obdobie zrušenia („obdobie práva na stiahnutie“) v trvaní štrnásť (14) dní odo dňa nákupu, a to je bez uvedenia dôvodu. Ak je v čase zrušenia služba čiastočne poskytnutá, získate pomernú refundáciu. Beriete na vedomie, že máte čas na rozmyslenie až do úplného poskytnutia služby a potom už nákup nemožno refundovať. Keď si od nás zakúpite digitálny obsah, vaše právo na zrušenie prestane platiť v momente spustenia preberania. Pokiaľ nie je inak stanovené zákonom alebo konkrétnou ponukou služieb, všetky nákupy sú finálne a poplatky sa nevracajú. Informácie a pokyny týkajúce sa zrušenia služby inej než Skype a žiadosti o vrátenie peňazí pomocou nášho formulára na odstúpenie (ak máte nárok na vrátenie peňazí) sú uvedené na webovej lokalite správy kont Microsoft. V prípade služby Skype vyplňte formulár na odstúpenie pomocou informácií uvedených tu. Ak ste presvedčení, že vám spoločnosť Microsoft zaúčtovala poplatok omylom, musíte sa obrátiť na spoločnosť Microsoft, aby tento poplatok prešetrila. Ak vrátime peniaze alebo poskytneme kredit, nezaväzuje nás to k rovnakému alebo podobnému vráteniu v budúcnosti. Tieto zásady vracania peňazí nemajú vplyv na žiadne práva na základe príslušných zákonov. Ďalšie informácie o vracaní peňazí nájdete v príslušnej téme pomocníka.
 • h. Ukončenie služieb. Služby môžete zrušiť na stránke spravovania služieb a predplatných vo svojom konte Microsoft alebo kontaktovaním oddelenia služieb zákazníkom podľa pokynov v článku 4(e) vyššie. Mali by ste si znova pozrieť ponuku s popisom služieb, pretože (i) v čase zrušenia vám nemusia byť vrátené peniaze, (ii) môžete mať povinnosť platiť poplatky za zrušenie, (iii) môžete mať povinnosť zaplatiť všetky poplatky za služby zúčtované z vášho fakturačného konta pred dátumom zrušenia alebo (iv) môžete stratiť prístup k svojmu kontu alebo stratiť možnosť jeho používania, keď zrušíte služby. Vaše údaje budeme spracúvať v súlade s článkom 4 uvedeným vyššie. Ak svoje služby zrušíte, možnosť ich používania sa skončí na konci aktuálneho obdobia ich poskytovania, alebo (ak vám ich účtujeme pravidelne) na konci obdobia, v ktorom ste tieto služby zrušili.
 • i. Ponuky počas skúšobného obdobia. Ak využívate skúšobné obdobie a nechcete platiť nové poplatky, skúšobné služby musíte zrušiť do konca skúšobného obdobia, pokiaľ vám neoznámime inak. Ak skúšobné služby nezrušíte do konca skúšobného obdobia, môžeme vám účtovať poplatok za služby v cene oznámenej pred koncom skúšobného obdobia.
 • j. Propagačné ponuky. Spoločnosť Microsoft môže občas ponúkať služby v rámci skúšobného obdobia, počas ktorého si za ne nebude účtovať žiadny poplatok. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo naúčtovať vám poplatok za takéto služby (za bežnú sadzbu) v prípade, ak porušíte podmienky a požiadavky tejto ponuky.
 • k. Zmeny cien. Ak bolo v prípade služby, ktorú využívate, stanovené presne určené obdobie a cena, zostáva daná cena v platnosti počas celého stanoveného obdobia. Ak chcete pokračovať v používaní služieb, bude potrebné, aby ste vyjadrili svoj súhlas s každou novou ponukou a cenou. Ak sú vaše služby poskytované periodicky (napríklad mesačne) na neurčitú dobu a nepredstavujú ponuku na skúšobnú verziu, potom ak do nich pridáme nové alebo vylepšené funkcie, môžeme zmeniť ich cenu v rozsahu, v akom došlo k zvýšeniu nákladov na poskytovanie danej služby, prípadne v reakcii na zmeny na trhu (v dôsledku mzdových nákladov, výkyvov menových kurzov, zmien daní alebo predpisov, inflácie, licenčných poplatkov, nákladov na infraštruktúru alebo administratívnych nákladov). Budeme vás informovať aspoň 30 dní predtým, než nadobudne účinnosť zmena ceny. Pred zmenou ceny budete mať možnosť služby zrušiť, a to v súlade s článkom 9(h) uvedeným vyššie. Pri oznámení zmeny cien vás tiež informujeme o tom, že ak služby nezrušíte, nová cena nadobudne účinnosť.
 • l. Platby pre vás. Ak vám dlžíme platbu, súhlasíte s tým, že nám včas a presne poskytnete všetky informácie, ktoré potrebujeme na uhradenie platby. Sami zodpovedáte za úhradu všetkých daní a poplatkov, ktoré možno budete musieť uhradiť v dôsledku prijatia tejto platby. Musíte splniť aj všetky ďalšie podmienky, ktoré vyžadujeme pri vašom práve súvisiacom s akoukoľvek platbou. Ak prijmete platbu, ktorá vám nebola určená, môžeme ju stornovať alebo požadovať jej vrátenie. Súhlasíte s tým, že v tejto veci budete s nami spolupracovať. Platbu vám môžeme tiež znížiť bez predchádzajúceho oznámenia, aby sme ju prispôsobili akémukoľvek predchádzajúcemu preplatku.
 • m. Oneskorené platby. V prípade oneskorených platieb musíte zaplatiť všetky opodstatnené poplatky, ktoré si účtujeme za všetky omeškané platby vrátane nákladov za právne zastúpenie a ďalších zákonných nákladov a poplatkov, ako to vyžadujú príslušné zákony a nariadenia. Ak neuhradíte celú sumu načas ani potom, čo vám odošleme pripomenutie obsahujúce upozornenie, že vaše služby budú v prípade včasného neuhradenia celej sumy pozastavené alebo zrušené, môžeme vaše služby pozastaviť alebo zrušiť. Pozastaveniu alebo zrušeniu sa môžete vyhnúť, ak uskutočníte požadovanú platbu v primeranej lehote uvedenej v upomienke. Ak ide o zanedbateľnú neuhradenú sumu, uplatňuje sa iný postup. Neuhradené sumy nižšie ako 2 percentá z celkovej fakturovanej sumy sa budú vždy považovať za zanedbateľné. Pozastavenie alebo zrušenie služieb za neplatenie môže viesť k strate prístupu k vášmu kontu spoločnosti Microsoft.
 • n. Darčekové karty. Kompenzácia a používanie darčekových kariet (okrem darčekových kariet Skype) sa riadi podmienkami a požiadavkami na darčekové karty spoločnosti Microsoft. Informácie o darčekových kartách Skype sú dostupné na stránke Pomocníka služby Skype.
 • o. Spôsob platby cez bankové konto. Pre svoje konto Microsoft si môžete zaregistrovať oprávnené bankové konto a používať ho ako spôsob platby. Oprávnené bankové kontá zahŕňajú kontá vedené finančnou inštitúciou, ktorá prijíma priame inkaso (napr. finančná inštitúcia v Spojených štátoch, ktorá podporuje prevody prostredníctvom automatizovaného klíringového centra Automated Clearing House (ďalej len „ACH“), európska finančná inštitúcia, ktorá podporuje Jednotnú oblasť platieb v eurách (ďalej len „SEPA“), alebo „iDEAL“ v Holandsku). Uplatňujú sa aj podmienky, s ktorými ste súhlasili pri pridávaní svojho bankového konta ako spôsobu platby vo svojom konte Microsoft (napr. „mandát“ v prípade SEPA). Vyhlasujete a zaručujete, že zaregistrované bankové konto je vedené vo vašom mene a že máte oprávnenie toto bankové konto zaregistrovať a používať ako spôsob platby. Zaregistrovaním alebo výberom svojho bankového konta ako spôsobu platby oprávňujete spoločnosť Microsoft (alebo jej zástupcu) na inicializovanie jedného alebo viacerých inkás v celkovej sume nákupu či poplatku za predplatné (v súlade s podmienkami vašej predplatnej služby) z vášho bankového konta (a v prípade potreby na inicializovanie jedného alebo viacerých prevodov na vaše bankové konto na účely opravy chýb, refundácie alebo podobné účely) a finančnú inštitúciu, v ktorej je vedené vaše konto, oprávňujete na strhávanie takýchto debetných položiek alebo pripisovanie takýchto kreditných položiek. Uvedomujete si, že toto oprávnenie zostáva v plnej platnosti a účinnosti, kým z konta Microsoft neodstránite informácie o svojom bankovom konte. Ak sa domnievate, že vám bola nejaká suma naúčtovaná omylom, obráťte sa čo najskôr na oddelenie zákazníckej podpory podľa pokynov v článku 4(e) vyššie. Zákony platné vo vašej krajine môžu tiež obmedzovať vašu zodpovednosť v prípade podvodných, chybných či neoprávnených transakcií z vášho bankového konta. Registráciou alebo výberom bankového konta ako spôsobu platby beriete na vedomie, že ste si tieto podmienky prečítali, rozumiete im a súhlasíte s nimi.
Kompletný text
Zmluvný subjekt, voľba právneho poriadku a miesta na riešenie sporovZmluvný subjekt, voľba právneho poriadku a miesta na riešenie sporov10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Súhrn

10. Zmluvný subjekt, voľba právneho poriadku a miesta na riešenie sporov.

 • a. Pre služby s označením Skype. Na účely používania bezplatného a plateného spotrebiteľského softvéru a služieb značky Skype uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg a všetky odkazy na spoločnosť Microsoft uvedené v týchto podmienkach budú znamenať odkazy na túto spoločnosť. Tieto podmienky sa budú riadiť a interpretovať v súlade so zákonmi Luxemburska. Ak však žijete v Európe, máte nárok na povinnú ochranu spotrebiteľa v súlade so zákonmi krajiny, do ktorej poskytujeme vaše služby a v ktorej máte obvyklé bydlisko.
 • b. Pre všetky ostatné služby. Ak žijete (alebo ak ste firma a vaše sídlo podnikania sa nachádza) v Európe a používate bezplatné časti služieb (napríklad Bing a MSN), uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA (zjednotený obchodný identifikátor UBI: 600 413 485). Všetky nároky týkajúce sa bezplatných služieb sa riadia zákonmi štátu Washington v USA. Máte však nárok na povinnú ochranu spotrebiteľa v súlade so zákonmi krajiny, do ktorej poskytujeme vaše služby a v ktorej máte obvyklé bydlisko. Ak ste zaplatili za používanie časti služieb (napríklad služby Outlook.com bez reklám alebo častí služieb pod značkou Office), uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írsko (registrovanou v obchodnom registri Írska pod číslom 256796, IČ DPH: IE 8256796 U so sídlom na adrese 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írsko) (prípadne na základe bydliska alebo v prípade firmy na základe sídla spoločnosti, afilácia uvedená tu). Všetky vaše nároky týkajúce sa platených služieb sa riadia zákonmi krajiny, do ktorej poskytujeme vaše služby a v ktorej máte svoje obvyklé bydlisko (alebo ak ste firma, v ktorej máte svoje sídlo podnikania). Čo sa týka jurisdikcie, vy a spoločnosť Microsoft súhlasíte s voľbou súdov v krajine, do ktorej poskytujeme vaše služby a v ktorej máte svoje obvyklé bydlisko (alebo ak ste firma, v ktorej máte svoje sídlo podnikania), a to pre všetky spory vyplývajúce z týchto podmienok alebo súvisiace s týmito podmienkami. Ako alternatívu si tiež môžete zvoliť príslušný súd v Írsku.
Kompletný text
ZárukyZáruky12_Warranties
Súhrn

11. Záruky. Ak ste spotrebiteľ, na základe zákonov máte určité práva. Tieto práva zahŕňajú záväzok spoločnosti Microsoft poskytovať služby s primeranou starostlivosťou a zručnosťou. Nič v týchto podmienkach nemá za cieľ obmedziť ani vylúčiť našu zodpovednosť za akékoľvek porušenie tohto ustanovenia spoločnosťou Microsoft. OKREM PRÍPADOV, KEĎ SME UKRYLI CHYBY SO ZLÝM ÚMYSLOM ALEBO KEĎ CHYBY ZNEMOŽNILI POUŽÍVANIE SLUŽIEB, A OKREM PLATENÝCH PRODUKTOV SKYPE POSKYTUJEME SLUŽBY „TAK, AKO STOJA A LEŽIA“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A „TAK, AKO SÚ DOSTUPNÉ“. NEZARUČUJEME PRESNOSŤ ANI VČASNOSŤ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE POČÍTAČOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY NIE SÚ BEZ CHÝB A OBČAS DOCHÁDZA K ICH ODSTÁVKAM A VÝPADKOM. NEMÔŽEME ZARUČIŤ, ŽE SLUŽBY BUDÚ PRACOVAŤ BEZ PRERUŠENIA, V POŽADOVANOM ČASE, BEZPEČNE ALEBO BEZ CHÝB. MY, NAŠE AFILÁCIE, PREDAJCOVIA, DISTRIBÚTORI A DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ZMLUVNÉ ZÁRUKY ANI PODMIENKY. MÁTE K DISPOZÍCII VŠETKY POVINNÉ ZÁRUKY PREDVÍDANÉ ZÁKONOM, NEPOSKYTUJEME VŠAK ŽIADNE INÉ ZÁRUKY. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI VYLUČUJEME AKÉKOĽVEK IMPLICITNÉ POVINNÉ ZÁRUKY VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ODBORNOSTI A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.

Kompletný text
Obmedzenie zodpovednostiObmedzenie zodpovednosti13_limitationOfLiability
Súhrn

12. Obmedzenie zodpovednosti.

 • a. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za váš obsah, materiál ani materiál inej tretej strany poskytnutý používateľmi (vrátane prepojení na webové lokality tretích strán) ani za aktivity vykonávané používateľmi. Takýto obsah a aktivity nemožno pripisovať spoločnosti Microsoft a nepredstavujú názor spoločnosti Microsoft.
 • b. Spoločnosť Microsoft ponesie zodpovednosť iba v prípade, ak dôjde k porušeniu podstatných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy alebo ak sa to vyžaduje inak podľa platných zákonov.
 • c. Spoločnosť Microsoft, jej zastupujúci agenti alebo zákonní zástupcovia zodpovedajú za akúkoľvek nepriamu škodu vrátane finančnej straty, napríklad ušlých ziskov, len v prípade, ak spoločnosť Microsoft, jej zastupujúci agenti alebo jej zákonní zástupcovia konali s hrubou nedbalosťou alebo úmyselným pochybením.
 • d. Obmedzenie zodpovednosti nemá vplyv na žiadne zákonné zodpovednosti spoločnosti Microsoft, ktoré nesúvisia s chybami, vrátane zákonnej zodpovednosti za porušenie záruky. To isté platí aj pre zodpovednosť spoločnosti Microsoft, jej zastupujúcich agentov alebo zákonných zástupcov v prípade podvodu alebo ich nedbalosti vedúcej k ublíženiu na zdraví alebo smrti.
 • e. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za žiadne zlyhanie ani oneskorenie pri plnení svojich záväzkov na základe týchto podmienok v rozsahu, v akom je zlyhanie alebo oneskorenie spôsobené okolnosťami, ktoré nedokáže primerane ovplyvniť (ako sú pracovné spory, zásah vyššej moci, vojna alebo teroristická činnosť, úmyselné poškodenie, nehody alebo dodržovanie príslušných zákonov alebo vládnych nariadení). Spoločnosť Microsoft sa pokúsi minimalizovať účinky takýchto udalostí a plniť záväzky, ktoré nie sú týmito udalosťami ovplyvnené.
Kompletný text
Podmienky špecifické pre konkrétne službyPodmienky špecifické pre konkrétne služby14_service-SpecificTerms
Súhrn

13. Podmienky špecifické pre konkrétne služby. Podmienky pred a za bodom 13 sa všeobecne vzťahujú na všetky služby. Tento bod obsahuje podmienky špecifické pre konkrétne služby, ktoré dopĺňajú všeobecné podmienky. V prípade rozporu so všeobecnými podmienkami sa prednostne uplatňujú tieto podmienky špecifické pre konkrétne služby.

Kompletný text
Hry a aplikácie v službe Xbox Live a od spoločnosti Microsoft StudiosHry a aplikácie v službe Xbox Live a od spoločnosti Microsoft Studios14a_XboxLive
Súhrn
 • a. Hry a aplikácie v službe Xbox Live a od spoločnosti Microsoft Studios.
  • i. Osobné nekomerčné používanie. Hry, aplikácie, služby a obsah v službách Xbox Live a Games for Windows Live a od spoločnosti Microsoft Studios poskytované spoločnosťou Microsoft (súhrnne „služby Xbox“) sú určené len na vaše osobné a nekomerčné používanie.
  • ii. Služby Xbox. Keď sa zaregistrujete v službách Xbox Live alebo budete využívať služby Xbox, informácie o vašom hraní hier, vašich aktivitách a vašom používaní hier a služieb Xbox sa budú sledovať a zdieľať s príslušnými vývojármi hier z tretích strán, aby spoločnosť Microsoft a vývojári hier z tretích strán mohli prevádzkovať svoje hry a poskytovať služby Xbox. Ak sa rozhodnete prepojiť svoje konto v službách Microsoft Xbox so svojím kontom v službe, ktorá nepatrí spoločnosti Microsoft (napríklad vydavateľa hry iného než spoločnosť Microsoft alebo poskytovateľa aplikácií a služieb tretích strán), súhlasíte s tým, že: (a) spoločnosť Microsoft môže zdieľať obmedzené informácie o konte (vrátane, ale nie výhradne menovky hráča, skóre hráča, skóre v hre, histórie hry a zoznamu priateľov) s touto zmluvnou stranou inou než spoločnosť Microsoft, ako je uvedené v prehlásení spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov, a (b) ak to povoľujú nastavenia ochrany súkromia v konzole Xbox, zmluvná strana iná než spoločnosť Microsoft tiež môže mať prístup k vášmu obsahu z komunikácie v hre, keď sa prihlásite do svojho konta u tejto zmluvnej strany inej než spoločnosť Microsoft. Ak to povoľujú vaše nastavenia ochrany osobných údajov v službách Xbox, spoločnosť Microsoft môže zverejniť vaše meno, gamertag, obrázok hráča, motto, avatar, videoklipy z hier a hry, ktoré ste hrali, v rámci komunikácie s ľuďmi, ktorým to povolíte.
  • iii. Váš obsah. V rámci budovania komunity služieb Xbox udeľujete spoločnosti Microsoft, jej afiláciám a subdodávateľom licencií bezplatné a celosvetové právo na používanie, upravovanie, reprodukovanie, distribuovanie, vysielanie, zdieľanie a zobrazovanie vášho obsahu alebo vášho mena, gamertagu, obrázku hráča, motta alebo avataru, ktoré ste uverejnili v ktorýchkoľvek službách Xbox, či už vcelku alebo po častiach a akýmkoľvek spôsobom alebo s využitím akýchkoľvek procesov a v rámci ľubovoľných materiálov alebo podpory.
  • iv. Správcovia hier. Niektoré hry môžu používať správcov hier a hostiteľov. Správcovia hier a hostitelia nie sú autorizovanými hovorcami spoločnosti Microsoft. Ich názory nemusia vyjadrovať názory spoločnosti Microsoft.
  • v. Deti v službách Xbox. Ak službu Xbox Live používate ako neplnoletá osoba, váš rodič alebo opatrovník môže mať kontrolu nad mnohými aspektmi vášho konta a môže dostávať správy o vašom používaní služby Xbox Live.
  • vi. Herná mena alebo virtuálny tovar. Služby môžu zahŕňať virtuálnu hernú menu (napríklad zlato, mince alebo body). Ak ste v krajine svojho pobytu dosiahli vek plnoletosti, túto menu si môžete zakúpiť od spoločnosti Microsoft použitím skutočných peňažných nástrojov. Služby tiež môžu zahŕňať virtuálne digitálne položky alebo tovary, ktoré môžu byť zakúpené od spoločnosti Microsoft za skutočné peňažné nástroje alebo použitím hernej meny. Herná mena a virtuálne tovary nesmú byť spoločnosti Microsoft ani inej zmluvnej strane nikdy vymenené za skutočné peňažné nástroje, tovary ani iné položky s peňažnou hodnotou. Okrem obmedzenej, osobnej, odvolateľnej, neprenosnej, nesublicenčnej licencie na používanie hernej meny a virtuálneho tovaru iba v službách nemáte žiadne právo ani nárok na žiadnu takúto hernú menu ani virtuálny tovar objavujúci sa alebo vychádzajúci zo služieb ani na žiadne iné atribúty spojené s používaním služieb alebo uložené v rámci služieb. Spoločnosť Microsoft môže priebežne meniť svoje ponuky hernej meny alebo virtuálneho tovaru.
  • vii. Aktualizácie softvéru. V prípade každého zariadenia, ktoré sa môže pripájať k službám Xbox, môžeme automaticky zisťovať vašu verziu softvéru konzoly Xbox alebo aplikácie Xbox a sťahovať aktualizácie alebo zmeny konfigurácie konzoly Xbox alebo aplikácie Xbox vrátane tých, ktoré zabraňujú prístupu k službám Xbox pomocou neoprávnených hier alebo aplikácií pre Xbox, ako aj používaniu neoprávnených hardvérových periférnych zariadení s konzolou Xbox.
  • viii. Uplynutie platnosti gamertagu. Do služieb Xbox sa musíte prihlásiť aspoň raz za päť rokov, inak môžete stratiť prístup ku gamertagu priradenému k vášmu kontu Microsoft a príslušný gamertag môže byť sprístupnený pre iných používateľov.
  • ix. Aréna. Aréna je služba pre konzoly Xbox, prostredníctvom ktorej vám spoločnosť Microsoft alebo tretia strana môže ponúkať možnosť zúčastňovať sa súťaží v hraní videohier alebo ich vytvárať, v niektorých prípadoch s možnosťou výhry cien (ďalej len „súťaž“). Vaše používanie služby Aréna podlieha týmto podmienkam a môže sa od vás vyžadovať odsúhlasenie ďalších podmienok, požiadaviek a pravidiel súťaže vyžadovaných organizátorom súťaže v čase registrácie (ďalej len „podmienky súťaže“). Môžu sa uplatňovať pravidlá spôsobilosti, ktoré sa môžu líšiť podľa jurisdikcie. Ak sú súťaže zakázané alebo obmedzené zákonom, sú neplatné. Porušenie týchto podmienok (vrátane pravidiel správania) alebo podmienok súťaže môže mať za následok pokutu alebo diskvalifikáciu zo súťaže. Ak vytvoríte súťaž, nesmiete pre ňu vyžadovať žiadne pravidlá, ktoré podľa spoločnosti Microsoft (na základe jej vlastného uváženia) nie sú v súlade s týmito podmienkami. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť akúkoľvek súťaž.
  • x. Podvodný a falšujúci softvér. V prípade každého zariadenia, ktoré sa môže pripájať k službám Xbox, môžeme automaticky kontrolovať, či neobsahuje neautorizovaný hardvér alebo softvér, ktorý umožňuje podvádzanie a falšovanie v rozpore s pravidlami správania alebo týmito podmienkami, a tiež môžeme sťahovať aktualizácie softvéru aplikácie Xbox alebo zmeny jej konfigurácie vrátane tých, ktoré vám zabránia v prístupe k službám Xbox alebo v používaní neautorizovaného hardvéru alebo softvéru umožňujúceho podvádzanie alebo falšovanie.
  • xi. Mixer.
   • 1. Kontá Mixer a kontá Microsoft. Ak službu Mixer používate s kontom Mixer, vzťahujú sa na vaše používanie podmienky služby Mixer dostupné na adrese https://mixer.com/about/tos. Ak službu Mixer používate s kontom Microsoft, vzťahujú sa na vaše používanie aj tieto podmienky. V prípade rozporu sa uplatňujú tieto podmienky.
   • 2. Váš obsah v službe Mixer.Váš obsah v službe Mixer“ znamená všetok obsah, ktorý vytvoríte v službe Mixer vy alebo niekto iný vo vašom mene, okrem iného vrátane živých a nahraných vysielaní (a akéhokoľvek obsahu, ako je napríklad audiovizuálny obsah, ktorý obsahujú), názvov značiek, ochranných známok, ochranných známok pre služby, obchodných názvov, log či označení pôvodu, vašich komentárov, emotikon a aktivít v kanáloch služby Mixer (vrátane obsahu generovaného botmi) a všetkých súvisiacich metaúdajov. Ktokoľvek vrátane spoločnosti Microsoft a používateľov môže zobrazovať, používať, hostovať, reprodukovať, upravovať, distribuovať, publikovať, verejne a digitálne prezentovať a zobrazovať, prekladať, prispôsobovať a inak využívať váš obsah v službe Mixer, a to v akýchkoľvek formách, formátoch, médiách či kanáloch, ktoré sú už známe alebo budú vyvinuté neskôr.
   • 3. Pravidlá správania vzťahujúce sa na službu Mixer. Kliknutím sem získate ďalšie informácie o tom, ako sa pravidlá správania spoločnosti Microsoft vzťahujú na službu Mixer.
   • 4. Používanie služby Mixer.
    • a. Minimálny vek. Používaním služby Mixer vyhlasujete, že máte aspoň 13 rokov a ak ste nedosiahli vek plnoletosti platný v krajine, kde žijete, na vaše používanie bude dohliadať rodič alebo zákonný zástupca.
    • b. Anonymné a neanonymné používanie. Službu Mixer môžete používať anonymne iba na prezeranie obsahu. V opačnom prípade si musíte vytvoriť konto, prihlásiť sa a pre ostatných používateľov budete identifikovaní svojím menom v službe Mixer.
    • c. Kontá na neanonymné používanie. Na účely neanonymného používania služby Mixer si môžete vytvoriť konto Microsoft alebo konto Mixer. Konto Mixer si môžete vytvoriť zaregistrovaním online. Konto Mixer musíte používať, aby zostalo aktívne. Ak chcete, aby váš alias v službe Mixer zostal prepojený s vaším kontom Microsoft, musíte sa aspoň raz za päť rokov prihlásiť k službe Mixer.
   • 5. Oznámenia poskytované v rámci služby. Ak vám v súvislosti so službou Mixer potrebujeme niečo dôležité oznámiť, pošleme vám oznámenia poskytované v rámci služby na e-mailovú adresu priradenú k vášmu kontu Mixer alebo kontu Microsoft.
   • 6. Podpora. Zákaznícka podpora pre službu Mixer je k dispozícii na adrese mixer.com/contact.
Kompletný text
ObchodObchod14b_Store
Súhrn
 • b. Obchod. „Obchod“ označuje službu, ktorá vám umožňuje prehľadávať, preberať, kupovať a hodnotiť aplikácie (výraz „aplikácia“ zahŕňa aj hry) a iný digitálny obsah. Tieto podmienky sa týkajú používania služieb Office Obchod, Windows Obchod a Xbox Obchod. Pojem „Office Obchod“ označuje službu Obchod pre produkty a aplikácie balíka Office, ako napríklad Office, Office 365, SharePoint, Exchange, Access a Project (verzie 2013 alebo novšie) alebo akékoľvek iné služby poskytované pod značkou Office Obchod. „Windows Obchod“ je obchod pre zariadenia so systémom Windows, ako sú telefóny, počítače a tablety, alebo iné riešenia s označením Windows Obchod. „Xbox Obchod“ je obchod pre konzoly Xbox One a Xbox 360 alebo akékoľvek iné riešenie poskytované pod značkou Xbox Obchod.
  • i. Licenčné podmienky. Identifikujeme vydavateľa každej aplikácie dostupnej v príslušnom obchode. Pokiaľ sa s aplikáciou neposkytujú iné licenčné podmienky, štandardné licenčné podmienky pre aplikácie (ďalej len „SALT“) uvedené na konci týchto podmienok prestavujú zmluvu medzi vami a vydavateľom aplikácie stanovujúcu licenčné podmienky vzťahujúce sa na aplikácie, ktoré si stiahnete prostredníctvom služby Windows Store alebo Xbox Store. Na objasnenie uvádzame, že tieto podmienky sa vzťahujú na používanie služieb spoločnosti Microsoft a služieb poskytovaných prostredníctvom nich. Článok 5 týchto podmienok sa vzťahuje aj na akékoľvek aplikácie a služby tretích strán získané prostredníctvom niektorého obchodu. Aplikácie prevzaté prostredníctvom Office Obchodu sa neriadia zmluvou ŠLPA a vzťahujú sa na ne samostatné licenčné podmienky.
  • ii. Aktualizácie. Spoločnosť Microsoft automaticky vyhľadá a prevezme aktualizácie vašich aplikácií, aj keď nie ste prihlásení do príslušného obchodu. Ak nechcete dostávať automatické aktualizácie aplikácií z obchodu, môžete zmeniť nastavenia obchodu alebo systému. Niektoré aplikácie z Office Obchodu, ktoré sú úplne alebo čiastočne hostované online, však môžu byť kedykoľvek aktualizované vývojárom aplikácie a nemusia na to potrebovať vaše povolenie.
  • iii. Hodnotenia a posudky. Ak odošlete hodnotenie alebo posudok aplikácie alebo iného digitálneho tovaru v službe Obchod, môžete dostať e-mail od spoločnosti Microsoft s obsahom od vydavateľa danej aplikácie alebo daného digitálneho tovaru. Akýkoľvek takýto e-mail pochádza od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft nezdieľa vašu e-mailovú adresu so žiadnymi vydavateľmi aplikácií alebo iných digitálnych tovarov, ktoré získate prostredníctvom služby Obchod.
  • iv. Bezpečnostné upozornenie. Ak sa chcete vyhnúť možnému zraneniu, diskomfortu alebo únave očí, mali by ste si pri používaní hier alebo iných aplikácií robiť pravidelné prestávky, najmä ak v dôsledku používania pociťujete nejakú bolesť alebo únavu. Ak pocítite diskomfort, urobte si prestávku. Diskomfort môže zahŕňať pocit nevoľnosti, nevoľnosť pri pohybe, závrat, dezorientáciu, bolesť hlavy, únavu, únavu očí alebo pocit sucha v očiach. Používanie aplikácií vás môže rozptyľovať a rušiť vaše okolie. Vyhýbajte sa nebezpečenstvu pádu, schodom, nízkym stropom, krehkým alebo cenným predmetom, ktoré by sa mohli poškodiť. Veľmi malé percento ľudí môže zažiť záchvat, ak sú vystavení určitým vizuálnym obrazom, napríklad blikajúcim svetlám alebo vzorom, ktoré sa môžu objaviť v aplikáciách. Dokonca aj ľudia bez diagnostikovaných záchvatov môžu mať zatiaľ nediagnostikované predpoklady na to, že sa u nich vyvolajú záchvaty. Prejavy môžu zahŕňať mdloby, poruchy videnia, tiky, trhania alebo triašky končatín, dezorientáciu, zmätenosť, stratu vedomia alebo kŕče. Ak spozorujete niektorý z týchto prejavov, okamžite ukončite používanie aplikácií a poraďte sa s lekárom. Ak sa u vás niekedy prejavili príznaky spojené so záchvatmi, poraďte sa s lekárom ešte pred používaním aplikácií. Rodičia by mali sledovať používanie aplikácií deťmi, či sa u nich nevyskytnú príslušné prejavy.
Kompletný text
Funkcie služby Rodina v MicrosofteFunkcie služby Rodina v Microsofte14c_MicrosoftFamily
Súhrn
 • c. Funkcie služby Microsoft Rodina. Rodičia a deti môžu používať rodinné funkcie od spoločnosti Microsoft na budovanie dôvery na základe vzájomného chápania, aké správanie, webové lokality, aplikácie, hry, fyzické lokality a výdavky sú v ich rodine správne. Rodičia môžu vytvoriť rodinu na lokalite https://account.microsoft.com/family (alebo podľa pokynov vo svojom zariadení so systémom Windows alebo v konzole Xbox) a pozvať deti alebo iných rodičov na pripojenie. Pre rodinných príslušníkov je k dispozícii mnoho funkcií, preto si pri odsúhlasovaní vytvorenia rodinného konta alebo začlenenia do neho a pri nákupe digitálneho tovaru na rodinný prístup dôkladne preštudujte poskytnuté informácie. Vytvorením rodinného konta alebo začlenením do neho súhlasíte s tým, že rodinné konto budete používať v súlade s jeho účelom a nebudete ho používať neoprávneným spôsobom na nezákonný prístup k informáciám inej osoby.
Kompletný text
Skupinové správySkupinové správy14d_GroupMessaging
Súhrn
 • d. Skupinové správy. Rôzne služby spoločnosti Microsoft vám umožňujú posielať ostatným SMS správy alebo hlasové správy („správy“) a spoločnosti Microsoft a afiláciám spoločnosti Microsoft umožňujú posielať takéto správy vám, prípadne vo vašom mene ďalším používateľom. AK SPOLOČNOSTI MICROSOFT A AFILÁCIÁM SPOLOČNOSTI MICROSOFT POVOLÍTE, ABY VÁM ALEBO INÝM POSIELALI TAKÉTO SPRÁVY, PREHLASUJETE A ZARUČUJETE, ŽE VY A VŠETKY OSOBY, KTORÝM NA ZÁKLADE VÁŠHO POVOLENIA BUDEME POSIELAŤ SPRÁVY, SÚHLASÍTE S PRIJÍMANÍM TAKÝCHTO SPRÁV A AKÝCHKOĽVEK INÝCH ADMINISTRATÍVNYCH SMS SPRÁV OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT A AFILÁCIÍ SPOLOČNOSTI MICROSOFT. „Administratívne SMS správy“ sú pravidelné správy o transakciách od určitej služby spoločnosti Microsoft vrátane, ale nie výhradne „uvítacej správy“ alebo pokynov na zrušenie prijímania správ. Ak si neželáte prijímať takéto správy (vy alebo členovia skupiny), môžete prijímanie ďalších správ od spoločnosti Microsoft alebo afilácií spoločnosti Microsoft kedykoľvek zrušiť podľa poskytnutých pokynov. Ak si neželáte prijímať takéto správy alebo byť členom skupiny, súhlasíte s tým, že odber zrušíte podľa pokynov poskytnutých príslušným programom alebo službou. Ak máte dôvod domnievať sa, že niektorý člen skupiny si už neželá prijímať takéto správy alebo byť členom skupiny, súhlasíte s tým, že ho odstránite zo skupiny. Prehlasujete a zaručujete tiež, že vy aj každá osoba, ktorej na základe vášho povolenia budeme posielať správy, rozumiete tomu, že každý člen skupiny zodpovedá za poplatky za správy účtované jeho mobilným operátorom vrátane poplatkov za medzinárodné správy, ktoré sa môžu účtovať, ak sa správy odosielajú z čísel v USA.
Kompletný text
Skype a GroupMeSkype a GroupMe14e_Skype
Súhrn
 • e. Skype a GroupMe.
  • i. Žiadny prístup k záchranným službám. Medzi tradičnými telefonickými službami a službou Skype existujú dôležité rozdiely. Služba Skype nie je povinná poskytovať prístup k záchranným službám na základe žiadnych platných miestnych ani vnútroštátnych pravidiel, nariadení alebo zákonov. Softvér a produkty Skype nie sú určené na podporu ani prenos tiesňových hovorov do žiadneho typu nemocníc, súdnych orgánov, zariadení zdravotníckej starostlivosti ani žiadneho iného typu služieb, ktoré spájajú používateľa so zamestnancami záchranných služieb alebo dispečingom verejnej bezpečnosti („záchranné služby“). Služba Skype môže podporovať hovory do záchranných služieb vo veľmi obmedzenom počte krajín a iba pre obmedzené verzie softvéru a platformy. Podrobnosti o dostupnosti a konfigurácii tejto funkcie nájdete tu: https://www.skype.com/go/emergency. Ak je váš tiesňový hovor prepojený, musíte poskytnúť údaje o svojej fyzickej polohe, aby vám záchranné služby mohli odpovedať. Služba Skype nezaručuje, že váš tiesňový hovor bude prepojený. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že: (i) ste zodpovední za kúpu tradičných bezdrôtových (mobilných) telefonických služieb alebo telefonických služieb poskytovaných cez pevnú linku, ktoré ponúkajú prístup k záchranným službám, a (ii) služba Skype nie je náhradou za vašu primárnu telefonickú službu. Ďalšie informácie o volaní na špeciálne núdzové telefónne číslo 112 určené pre EÚ nájdete na lokalite www.skype.com/go/emergency.
  • ii. Zmeny platených produktov Skype. Ak vykonáme zmeny platených produktov Skype, ktoré vás znevýhodňujú, oznámime vám to aspoň tridsať dní vopred a poskytneme vám informácie o vašom práve ukončiť používanie dotknutého produktu, skôr než sa zmení. Ak používanie produktu neukončíte, skôr než zmeny nadobudnú účinnosť, vyjadríte s týmito zmenami súhlas. Pri oznamovaní vás na to výslovne upozorníme.
  • iii. Rozhrania API alebo vysielanie. Ak chcete službu Skype používať v spojitosti s akýmkoľvek vysielaním, musíte dodržať podmienky používania služby na vysielanie, ktoré sú uvedené na lokalite https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Ak chcete používať akékoľvek aplikačné programové rozhranie („API“) nechránené alebo sprístupnené službou Skype, musíte dodržať príslušné licenčné podmienky, ktoré sú dostupné na lokalite www.skype.com/go/legal.
  • iv. Zásady spravodlivého používania. Na vaše používanie služby Skype sa môžu vzťahovať zásady spravodlivého používania. Prečítajte si tieto zásady určené na ochranu pred podvodom a zneužitím. Môžu určovať limity pre typ, trvanie alebo hlasitosť hovorov alebo správ, ktoré môžete uskutočňovať alebo odosielať. Tieto zásady sú do týchto podmienok zahrnuté odkazom. Zásady nájdete na lokalite https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • v. Mapovanie. Služba Skype obsahuje funkcie, ktoré vám umožňujú odosielať informácie alebo sa zakresliť do mapy pomocou mapovacej služby. Používaním týchto funkcií súhlasíte s týmito podmienkami, ako aj s podmienkami pre Mapy Google dostupnými na lokalite https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vi. Osobné a nekomerčné používanie. Služba Skype je určená na vaše súkromné a nekomerčné používanie. Službu Skype smiete používať v práci na vlastnú obchodnú komunikáciu.
  • vii. Číslo Skype/Skype To Go. Ak vám služba Skype poskytne číslo Skype alebo číslo služby Skype To Go, súhlasíte s tým, že toto číslo nevlastníte ani nemáte právo ponechať si ho navždy. V niektorých krajinách vám číslo môže sprístupniť partner služby Skype namiesto samotnej služby Skype a s takýmto partnerom musíte uzatvoriť samostatnú zmluvu.
  • viii. Skype Manager. „Konto správcu služby Skype Manager“ vytvoríte a spravujete vy ako individuálny správca skupiny služby Skype Manager, nie ako obchodný subjekt. Svoje osobné konto Microsoft môžete prepojiť so skupinou služby Skype Manager (ďalej len „prepojené konto“). Môžete určiť ďalších správcov nástroja Skype Manager za predpokladu, že prijmú tieto podmienky. Ak prepojenému kontu pridelíte čísla Skype, zodpovedáte za dodržanie všetkých požiadaviek týkajúcich sa bydliska alebo sídla používateľov vášho prepojeného konta. Ak sa rozhodnete prepojené konto odpojiť od skupiny služby Skype Manager, nebude možné načítať žiadne pridelené predplatné, kredit na Skype ani čísla v službe Skype a k vášmu obsahu ani materiálu súvisiacemu s odpojeným kontom už nebudete mať prístup. Súhlasíte so spracovaním osobných údajov používateľov vášho prepojeného konta v súlade so všetkými platnými zákonmi o ochrane údajov.
  • ix. Poplatky za službu Skype a vrátenie peňazí. Poplatky za volania na telefóny mimo predplatného pozostávajú z poplatku za pripojenie (účtovaného jedenkrát za hovor) a tarify za minútu, ako je uvedené na lokalite www.skype.com/go/allrates. Poplatky za volania sa odpočítajú zo zostatku vášho kreditu Skype. Služba Skype môže zmeniť tarify za volania na telefóny a prémiové čísla, ktoré nie sú súčasťou predplatného. Ak sú zmeny významné a pre vás nevýhodné (napríklad ak zvýšime tarify), budeme vás informovať e-mailom alebo iným vhodným spôsobom aspoň tridsať (30) dní pred nadobudnutím účinnosti zmien taríf. Po tridsiatich (30) dňoch sa na vaše nasledujúce volanie budú vzťahovať nové tarify. Aktuálne tarify nájdete na lokalite www.skype.com/go/allrates. Ak s novými tarifami nesúhlasíte, nevolajte. Necelé minúty hovorov a centové poplatky sa zaokrúhlia na nasledujúcu celú jednotku nahor. Ak nie je uvedené inak, všetky ceny za platené produkty Skype zahŕňajú príslušné dane vrátane DPH. DPH sa vypočítava na základe poskytnutej fakturačnej adresy. Výslovne sa vzdávate práva na vrátenie DPH od služby Skype, ak suma DPH, ktorú napokon zaplatí daňovým orgánom bude z nejakého dôvodu nižšia než suma DPH získaná od vás. Platené produkty Skype nie sú dostupné zákazníkom na hore Athos, Kanárskych ostrovoch, Francúzskych zámorských územiach, Alandách, Normanských ostrovoch, ostrove Heligoland, území Büsingen/Buesingen, v Ceute, Melille, Livigne, Campione d'Italia a talianskych vodách jazera Lugano. Ak ste používali platený produkt Skype, vaše obdobie práva na stiahnutie sa ukončí a nebude možné zrušiť váš nákup ani zaň vrátiť peniaze. Spotreba kreditu Skype, pridelenie čísla Skype alebo používanie predplatného znamená úplné poskytnutie alebo používanie plateného produktu Skype. Výslovne súhlasíte s tým, že čísla Skype môžu byť pridelené pred skončením obdobia práva na stiahnutie a po pridelení už za ne nemožno vrátiť peniaze. Mimo obdobia práva na stiahnutie možno peniaze vrátiť iba za nepoužité alebo neuplynulé predplatné služby Skype v súlade s týmito podmienkami. Obdobie práva na stiahnutie a vrátenia peňazí sa nevzťahujú na platené produkty Skype, ktoré sú (i) kúpené prostredníctvom partnera z tretej strany, (ii) zaplatené v hotovosti pomocou spôsobov platby tretej strany (napríklad hotovostnej platobnej peňaženky), (iii) nekúpené priamo online zo služby Skype (napríklad poukážky alebo predplatené karty) alebo (iv) pridelené vášmu kontu treťou stranou.
  • x. Kredit Skype. Služba Skype nezaručuje, že zostatok vášho kreditu Skype budete môcť použiť na kúpu všetkých platených produktov Skype. Ak svoj kredit Skype nepoužijete 180 dní, služba Skype ho prepne do neaktívneho stavu. Kredit Skype môžete znova aktivovať na prepojení opätovnej aktivácie https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Pri kúpe kreditu Skype môžete začiarknutím príslušného políčka povoliť funkciu automatického dobíjania. Ak zapnete túto funkciu, zostatok vášho kreditu v službe Skype sa dobije o rovnakú sumu prostredníctvom vybratého spôsobu platby vždy, keď klesne pod limit, ktorý spoločnosť Skype môže čas od času nastaviť. Ak ste si predplatné kúpili pomocou iného spôsobu platby, než je kreditná karta, PayPal alebo Moneybookers (Skrill), a povolili ste automatické dobíjanie, zostatok vášho kreditu Skype sa dobije sumou potrebnou na nákup nasledujúceho opakovaného predplatného. Automatické dobíjanie môžete kedykoľvek vypnúť zmenou nastavení na portáli konta v aplikácii Skype.
  • xi. Poplatky za medzinárodné správy. Služba GroupMe momentálne používa pre každú vytvorenú skupinu čísla z USA. Každá SMS správa odoslaná na číslo GroupMe alebo z neho prijatá sa považuje za medzinárodnú SMS správu odoslanú do Spojených štátov alebo prijatú zo Spojených štátov. Informácie o príslušných medzinárodných tarifách zistíte u svojho poskytovateľa.
  • xii. Odosielanie a prijímanie peňazí. Používaním funkcie odosielania a prijímania peňazí (ak je k dispozícii) beriete na vedomie, že spoločnosť Skype využíva na poskytovanie platobných služieb a realizáciu prevodov tretie strany. Spoločnosť Skype neposkytuje platobné služby ani nerealizuje prevody a nie je spoločnosťou poskytujúcou peňažné služby. Odosielanie a prijímanie peňazí v aplikácii Skype môžu využívať len používatelia starší ako 18 rokov (alebo inak v súlade s podmienkami tretích strán), ktorí sa zaregistrujú a ktorým poskytovateľ z tretej strany schváli konto. Ak chcete používať funkciu odosielania peňazí, môže byť nutné odsúhlasiť podmienky a požiadavky tretích strán a poskytnúť povolenia na zdieľanie údajov s týmito tretími stranami na účely poskytovania tejto služby. Ak spoločnosť Skype dostane oznámenie, že vaše používanie funkcie odosielania peňazí porušuje podmienky a požiadavky tretej strany, môže sa od nej vyžadovať, aby vykonala kroky v súvislosti s vaším kontom, ako je jeho zrušenie alebo pozastavenie. Spoločnosti Skype a Microsoft nenesú zodpovednosť za platobné služby poskytované tretími stranami ani za kroky vykonané na základe podmienok a požiadaviek tretích strán. Spoločnosť Skype neposkytuje žiadne garancie, vyhlásenia ani záruky v súvislosti s dostupnosťou funkcie odosielania a prijímania peňazí.
Kompletný text
Bing a MSNBing a MSN14f_BingandMSN
Súhrn
 • f. Služby Bing a MSN.
  • i. Materiály v službách Bing a MSN. Články, texty, fotografie, mapy, videá, prehrávače videí a materiály tretích strán dostupné v službách Bing a MSN (aj prostredníctvom botov, aplikácií a programov spoločnosti Microsoft) sú určené iba na nekomerčné osobné používanie. Iné používanie, napríklad sťahovanie, kopírovanie alebo ďalšia distribúcia týchto materiálov či používanie týchto materiálov alebo produktov na vytváranie vašich vlastných produktov, je povolené iba v rozsahu výslovne povolenom spoločnosťou Microsoft alebo vlastníkmi práv alebo príslušnými zákonmi na ochranu autorských práv. Spoločnosť Microsoft alebo iní vlastníci práv si vyhradzujú všetky práva na materiál, ktoré nie sú výslovne udelené spoločnosťou Microsoft v týchto licenčných podmienkach.
  • ii. Mapy Bing. Funkciu Vtáčia perspektíva so snímkami USA, Kanady, Mexika, Nového Zélandu, Austrálie ani Japonska nemôžete používať na vládne účely bez nášho samostatného písomného súhlasu.
  • iii. Služby Bing Places a Bing Manufacturer Center. Keď poskytnete službe Bing Places alebo Bing Manufacturer Center svoje údaje alebo svoj obsah, udeľujete spoločnosti Microsoft celosvetovú bezplatnú licenciu na duševné vlastníctvo umožňujúcu ich používanie, reprodukovanie, ukladanie, upravovanie, zhromažďovanie, propagovanie, prenášanie, zobrazovanie alebo distribuovanie v rámci nejakej služby, ako aj udeľovanie sublicencie na tieto práva tretím stranám.
Kompletný text
CortanaCortana14g_Cortana
Súhrn
 • g. Cortana.
  • i. Osobné nekomerčné používanie. Cortana je služba osobnej pomoci od spoločnosti Microsoft. Funkcie, služby, obsah, ako aj aplikácie a služby tretích strán, ktoré sú poskytované v rámci služby Cortana, (ďalej súhrnne len „služby Cortana“) sú určené iba na vaše osobné a nekomerčné používanie.
  • ii. Funkcie a obsah. Cortana poskytuje rôzne funkcie, pričom niektoré z nich sú personalizované. Služby Cortana vám môžu umožniť prístup k službám, informáciám alebo funkciám poskytovaným inými službami spoločnosti Microsoft alebo aplikáciami a službami tretích strán. Podmienky špecifické pre konkrétne služby uvedené v článku 13 sa vzťahujú aj na vaše používania príslušných služieb spoločnosti Microsoft, ku ktorým pristupujete prostredníctvom služieb Cortana. Cortana poskytuje tieto informácie len na účely plánovania a pri prezeraní informácií a spoliehaní sa na ne by ste sa mali nezávisle rozhodnúť. Spoločnosť Microsoft nezaručuje spoľahlivosť, dostupnosť ani včasnosť prispôsobeného používateľského prostredia poskytovaného službami Cortana. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť, ak funkcia na spravovanie komunikácie prostredníctvom služieb Cortana oneskorí alebo vám znemožní prijatie, zobrazenie alebo odoslanie akejkoľvek komunikácie alebo akéhokoľvek oznámenia.
  • iii. Aplikácie a služby tretích strán. V rámci poskytovania služieb Cortana môže Cortana na účely splnenia vašej požiadavky vykonávať výmenu informácií s aplikáciami a službami tretích strán, napríklad vaše PSČ a otázky a odpovede vrátené aplikáciami a službami tretích strán. Prostredníctvom prepojenia konta môže Cortana umožniť používateľom uskutočňovať nákupy prostredníctvom aplikácií a služieb tretích strán s využitím predvolieb a nastavení konta, ktoré používateľ zadal priamo v týchto aplikáciách a službách tretích strán. Používatelia môžu prepojenie konta kedykoľvek zrušiť. Na vaše používanie aplikácií a služieb tretích strán sa vzťahuje článok 5 týchto podmienok. Vydavatelia aplikácií a služieb od tretích strán môžu zmeniť alebo prestať poskytovať funkčnosti a funkcie svojich aplikácií a služieb od tretích strán alebo ich integráciu so službami Cortana. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za softvér ani firmvér od ich výrobcov ani nemá v súvislosti s nimi žiadne záväzky.
  • iv. Zariadenia podporujúce funkciu Cortana. Zariadenia podporujúce služby Cortana sú tie produkty alebo zariadenia, ktoré môžu pristupovať k službám Cortana, ako aj tie produkty alebo zariadenia, ktoré sú kompatibilné so službami Cortana. Zariadenia podporujúce funkciu Cortana zahŕňajú zariadenia alebo produkty tretích strán, ktoré spoločnosť Microsoft nevlastní, nevyrába a nevyvíja. Spoločnosť Microsoft nenesie za tieto zariadenia alebo produkty tretích strán zodpovednosť.
  • v. Aktualizácie softvéru. V prípade každého zariadenia, ktoré sa môže pripájať k službám Cortana, môžeme automaticky kontrolovať vašu verziu softvéru služieb Cortana a sťahovať aktualizácie či zmeny konfigurácie softvéru alebo vyžadovať od výrobcov zariadení podporujúcich služby Cortana, aby softvér služieb Cortana udržiavali aktuálny.
Kompletný text
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Súhrn
 • h. Outlook.com. E-mailová adresa v službe Outlook.com (alebo @msn, @hotmail, @live), ktorú použijete na vytvorenie svojho konta Microsoft, bude pre vás jedinečná, kým vaša doručená pošta v službe Outlook.com alebo konto Microsoft zostane aktívne. V prípade, že vašu doručenú poštu v službe Outlook.com alebo konto Microsoft zrušíte alebo to urobí spoločnosť Microsoft v súlade s týmito podmienkami, e-mailová adresa alebo meno používateľa sa môže v našom systéme zrecyklovať a priradiť inému používateľovi.
Kompletný text
Služby balíka OfficeSlužby balíka Office14i_officeBasedServices
Súhrn
 • i. Služby balíka Office. Pokiaľ nemáte práva na komerčné používanie na základe samostatnej zmluvy so spoločnosťou Microsoft, potom služby Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com a akékoľvek ďalšie predplatné služieb Office 365 alebo akékoľvek ďalšie služby založené na balíku Office sú určené na vaše osobné nekomerčné používanie.
Kompletný text
Služby Microsoft HealthSlužby Microsoft Health14j_MicrosoftHealthServices
Súhrn
 • j. Služby Microsoft Health.
  • i. HealthVault. V službe HealthVault môžete ukladať svoje osobné informácie týkajúce sa zdravia a informácie o iných osobách (napríklad z vašej rodiny) s ich súhlasom. Kontá HealthVault nie sú určené na používanie poskytovateľmi zdravotníckych služieb ani na iné komerčné alebo neosobné účely. Údaje vo vašom konte vždy nemusia byť presné ani aktuálne a akýkoľvek poskytovateľ zdravotníckych služieb by ich mal vnímať len ako informačné. Služba HealthVault neuchováva záznamy pre poskytovateľov zdravotníckych služieb ani na iné lekárske účely alebo účely správy prípadov. Záznamy v službe HealthVault napríklad nie sú určenými množinami záznamov, ako ich definujú predpisy USA. Ak sa poskytovateľ zdravotníckych služieb rozhodne zahrnúť niektoré údaje sprístupnené službou HealthVault do svojich záznamov, vo vlastnom systéme by mal uchovať ich kópiu. Ak je vo vašom konte spolusprávca záznamu (pretože jeden z vás pozval toho druhého), beriete na vedomie, že spolusprávca má plnú kontrolu nad daným záznamom a môže vám zrušiť prístup k záznamu, spravovať prístup iných ľudí k záznamu a prezerať si údaje záznamu vrátane toho, ako a kedy sa záznam používa. Spoločnosť Microsoft nepodporuje poverenia iných služieb (ako je Facebook alebo OpenID), takže zákaznícka podpora služby HealthVault vám nebude môcť pomôcť s problémami pri prihlasovaní pomocou takýchto poverení. Ak prihlasovacie poverenia stratíte alebo ak sa konto, kde máte svoje poverenia, zruší, nebudete môcť obnoviť svoje uložené údaje. Na zachovanie nepretržitého prístupu odporúčame používať s kontom HealthVault viacero prihlasovacích poverení. Spoločnosť Microsoft neschvaľuje ani nekontroluje a nezodpovedá za prevádzku, podporu ani zabezpečenie poverení iných služieb, ktoré môžete používať.
  • ii. Microsoft Band. Zariadenie a aplikácia Microsoft Band nie sú zdravotnícke pomôcky a sú určené iba na účely fitnes a wellness. Nie sú navrhnuté ani určené na diagnostiku chorôb či iných zdravotných stavov, ani na liečbu, zmierňovanie či prevenciu chorôb alebo iných zdravotných stavov. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za žiadne rozhodnutie, ktoré prijmete na základe informácií prijatých zo zariadenia Microsoft.
  • iii. Zdravotné boty a aplikácia HealthVault Insights. Zdravotné boty a aplikácia HealthVault Insights vrátane akčných plánov, prehľadov, pripomenutí a ďalších funkcií nie sú zdravotníckymi pomôckami a sú určené len na účely fitnes a wellness s programom vydaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Nie sú navrhnuté ani určené ako náhrada profesionálneho lekárskeho poradenstva a ani na používanie na diagnostiku, liečbu, zmierňovanie alebo prevenciu chorôb či iných zdravotných stavov. Preberáte plnú zodpovednosť za vaše používanie zdravotných botov a aplikácie HealthVault Insights a beriete na vedomie, že pripomenutia z aplikácie HealthVault Insights slúžia iba ako užitočný záložný systém na pripomínanie užívania liekov a vykonávania úloh. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za žiadne rozhodnutie, ktoré prijmete na základe informácií prijatých zo zdravotných botov alebo z aplikácie HealthVault Insights. Pred použitím aplikácie HealthVault Insights a v prípade otázok týkajúcich sa zdravotného stavu, diéty, fitnes alebo wellness programu by ste sa mali vždy obrátiť na lekára. Nikdy neignorujte odbornú lekársku radu ani neodďaľujte jej vyhľadanie na základe informácií získaných prostredníctvom služieb. Rovnako ako každá iná technológia, ani zdravotné boty a aplikácia HealthVault Insights nemusia z rôznych dôvodov fungovať tak, ako by mali, napríklad z dôvodu výpadku elektrickej energie alebo pripojenia.
Kompletný text
Digitálny tovarDigitálny tovar14k_DigitalGoods
Súhrn
 • k. Digitálny tovar. Prostredníctvom služby Microsoft Groove, Microsoft Filmy a TV programy, Obchodu a akýchkoľvek iných súvisiacich a budúcich služieb vám spoločnosť Microsoft môže povoliť získavať, počúvať, sledovať, hrať alebo čítať (podľa konkrétneho prípadu) hudbu, obrázky, videá, text, knihy, hry alebo iný materiál („digitálny tovar“), ktorý môžete získať v digitálnej forme. Digitálny tovar je určený na vaše súkromné a nekomerčné používanie a zábavu. Súhlasíte s tým, že nebudete ďalej distribuovať, vysielať, verejne prezentovať, verejne zobrazovať ani prenášať žiadne kópie digitálneho tovaru. Digitálny tovar môže vlastniť spoločnosť Microsoft alebo tretie strany. Za každých okolností si však uvedomujete a beriete na vedomie, že vaše práva s ohľadom na digitálny tovar sú obmedzené týmito podmienkami, zákonom o ochrane autorských práv a pravidlami používania uvedenými na lokalite https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Súhlasíte s tým, že sa nepokúsite upravovať digitálny tovar získaný prostredníctvom niektorej zo služieb zo žiadneho dôvodu vrátane zastretia alebo zmeny vlastníctva zdroja digitálneho tovaru. Spoločnosť Microsoft alebo vlastníci digitálneho tovaru môžu občas odstrániť digitálny tovar zo služieb bez oznámenia.
Kompletný text
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Súhrn
 • l. OneDrive.
  • i. Pridelenie úložiska. Ak máte v konte OneDrive uloženého viac obsahu, než pre aký sa vám poskytuje priestor na základe podmienok bezplatného alebo plateného predplatného služby OneDrive, a nebudete reagovať na oznámenie od spoločnosti Microsoft požadujúce, aby ste svoje konto upravili odstránením nadbytočného obsahu alebo prechodom na nový plán predplatného s väčším úložiskom do 30 dní od oznámenia (alebo v dlhšej lehote uvedenej v oznámení), vyhradzujeme si právo zrušiť vaše konto a odstrániť váš obsah v službe OneDrive alebo zrušiť k nemu prístup.
  • ii. Výkon služby. V závislosti od faktorov, ako je vaše vybavenie, internetové pripojenie a snaha spoločnosti Microsoft o udržanie výkonu a integrity služby, môžete príležitostne zaznamenať oneskorenie pri odovzdávaní alebo synchronizácii obsahu v službe OneDrive.
  • iii. Oznámenie o uplynutí doby účinnosti. Pred zrušením vášho konta OneDrive z dôvodu nečinnosti podľa článku 4(a)(ii) vám pošleme oznámenie minimálne jeden mesiac vopred. Ak ste predplatiteľom platenej služby OneDrive, vaše konto nezrušíme pre nečinnosť počas žiadneho obdobia, v ktorom ste zaplatili za používanie služby OneDrive.
  • iv. Zmeny v službe OneDrive. V prípade, že akákoľvek zmena bezplatnej alebo platenej služby OneDrive spôsobí stratu vášho prístupu k obsahu v službe OneDrive, pošleme vám oznámenie minimálne 30 dní vopred.
  • v. Platené predplatné. Ak znížime limit vášho úložiska v službe OneDrive alebo službu OneDrive zrušíme, môžete svoje platené predplatné služby OneDrive zrušiť a my vám vrátime pomernú čiastku za príslušné predplatné. Takúto zmenu vám oznámime minimálne 30 dní vopred. Službu musíte zrušiť v rámci obdobia stanoveného v oznámení.
Kompletný text
Program Microsoft RewardsProgram Microsoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Súhrn
 • m. Program Microsoft Rewards.
  • i. Program. Program Microsoft Rewards (ďalej len „program“) vám umožňuje získavať uplatniteľné body za aktivity, ako napríklad oprávnené vyhľadávania, získania, čas strávený aktívnym prehliadaním webových stránok pomocou prehliadača Microsoft Edge, ako aj ďalšie ponuky spoločnosti Microsoft. Ponuky sa môžu v rámci jednotlivých trhov líšiť. Vyhľadávanie je činnosť, pri ktorej jednotliví používatelia manuálne v dobrej viere zadávajú text na svoje vlastné účely získavania informácií prostredníctvom výsledkov vyhľadávania v prehliadači Bing, pričom to nezahŕňa žiadne dotazy zadávané botmi, makrami ani inými automatizovanými či podvodnými prostriedkami akéhokoľvek druhu (ďalej len „vyhľadávanie“). Získanie je proces nákupu tovaru alebo stiahnutia digitálneho obsahu od spoločnosti Microsoft a získania licencie naň, či už bezplatne, alebo po zaplatení (ďalej len „získavanie“). Body odmien sa neposkytujú za každý nákup od spoločnosti Microsoft. Aktívne prehliadanie webových stránok pomocou prehliadača Microsoft Edge znamená zobrazovanie prehliadača na obrazovke zariadenia (napríklad otvorenie a používanie prehliadača Microsoft Edge tak, že jeho ikona je zvýraznená na paneli úloh, čo indikuje, že je aktuálne používanou aplikáciou), a používanie tohto prehľadávača na zobrazovanie webových lokalít, sledovanie videí v prehliadači, kontrolu e-mailov alebo iné spôsoby používania, na ktoré slúžia prehliadače. Na získanie bodov za používanie prehliadača Microsoft Edge musí byť služba Bing nastavená v prehliadači ako predvolený vyhľadávač a v nastaveniach systému Windows musí byť aktivovaná telemetria. Spoločnosť Microsoft môže občas ponúkať ďalšie možnosti získavania bodov a žiadna ponuka na získanie bodov nebude dostupná natrvalo. Získané body môžete uplatniť na položky (ďalej len „odmeny“) na stránke určenej na uplatnenie bodov. Ďalšie informácie získate v časti Odmeny na adrese support.microsoft.com (ďalej len „najčastejšie otázky“).
   • 1. Požiadavky programu. Potrebujete platné konto Microsoft a vaše zariadenie musia spĺňať minimálne systémové požiadavky. Tento program je otvorený pre používateľov, ktorí majú bydlisko alebo sídlo spoločnosti na trhoch uvedených v najčastejších otázkach. Jednotlivci nemôžu mať v tomto programe viac než jedno konto, aj keď majú viac e-mailových adries, a na domácnosti sa vzťahuje limit šiestich kont. Tento program je určený výhradne na vaše osobné a nekomerčné používanie.
   • 2. Body. Získané body nesmiete prevádzať na nikoho iného s výnimkou darovania vašich bodov niektorej z neziskových organizácií uvedených v centre uplatňovania bodov. Body nie sú vaším osobným vlastníctvom a výmenou za tieto body nemôžete získať žiadnu hotovosť ani iné finančné prostriedky. Body sú vám udeľované na základe propagácie. Body si nemôžete kúpiť. Spoločnosť Microsoft môže obmedziť počet bodov alebo odmien dostupných pre jednu osobu, domácnosť alebo na stanovené obdobie (napríklad deň). V rámci tohto programu si môžete za jeden kalendárny rok uplatniť maximálne 550 000 bodov. Body získané v rámci tohto programu nie sú platné ani využiteľné v kombinácii so žiadnym iným programom ponúkaným spoločnosťou Microsoft alebo tretími stranami. Platnosť neuplatnených bodov uplynie, ak v priebehu 18 mesiacov nezískate ani neuplatníte žiadne ďalšie body.
   • 3. Odmeny. Získané body môžete uplatniť, ak navštívite centrum uplatňovania bodov, alebo môžete svoje body darovať neziskovej organizácii uvedenej v príslušnom zozname. Množstvo jednotlivých odmien môže byť obmedzené a tieto odmeny sa budú udeľovať podľa toho, kto o ne požiada skôr. Môžete byť požiadaní o poskytnutie dodatočných informácií, napríklad vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla (iného ako VOIP alebo bezplatného čísla), a tiež môžete byť požiadaní o zadanie kódov na ochranu pred podvodmi alebo podpísanie dodatočných právnych dokumentov, aby ste si mohli uplatniť body na odmeny. Keď si objednáte nejakú odmenu, nemôžete objednávku zrušiť ani vrátiť s tým, aby vám boli vrátené body, s výnimkou chybných produktov alebo ak sa to vyžaduje podľa platných zákonov. Ak si objednáte odmenu, ktorá nie je na sklade alebo je z iných dôvodov nedostupná, spoločnosť Microsoft môže podľa svojho vlastného uváženia poskytnúť náhradnú odmenu s porovnateľnou hodnotou alebo vám vrátiť vaše body. Spoločnosť Microsoft môže aktualizovať odmeny ponúkané v centre uplatňovania bodov alebo ukončiť poskytovanie konkrétnych odmien. Získanie niektorých odmien môže byť podmienené vekom. Všetky takéto požiadavky budú uvedené v príslušnej ponuke. Nesiete zodpovednosť za uhradenie všetkých federálnych, štátnych a miestnych daní a všetkých ďalších nákladov spojených s prijatím a používaním odmeny. Odmeny vám budú zaslané na e-mailovú adresu, ktorú poskytnete pri ich objednávke, preto udržujte svoju e-mailovú adresu stále aktuálnu. Odmeny, ktoré sa nepodarí doručiť, nebudú opätovne poskytnuté a prepadnú. Odmeny nie sú určené na ďalší predaj.
   • 4. Zrušenie vašej účasti v programe. Vaše konto v tomto programe bude zrušené, ak sa k nemu neprihlásite aspoň raz za 18 mesiacov. Spoločnosť Microsoft si okrem toho vyhradzuje aj právo na zrušenie konta v tomto programe patriaceho konkrétnemu používateľovi v prípade neoprávneného zásahu, zneužitia alebo podvodného použitia programu alebo porušenia týchto podmienok. Pri zrušení tohto programu (z vašej alebo našej strany) alebo v prípade jeho pozastavenia budete mať 90 dní na uplatnenie svojich bodov, inak tieto body prepadnú. V okamihu zrušenia zaniká vaše právo na používanie tohto programu a získavanie ďalších bodov.
   • 5. Ďalšie podmienky. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo vylúčiť vás, zakázať vám prístup k tomuto programu alebo vášmu kontu odmien a odoprieť vaše body, odmeny a príspevky na charitu, ak bude presvedčená o tom, že neoprávnene zasahujete do akejkoľvek časti tohto programu, zneužívate ju alebo sa podieľate na aktivitách porušujúcich tieto podmienky.
Kompletný text
RôzneRôzne16_17_18_miscellaneous
Súhrn

14. Rôzne Tento článok, články 1, 9 (pre sumy, ktorých dôvod splatnosti nastal pred skončením účinnosti týchto podmienok), 10, 11, 12, 16 a články, ktoré sa na základe ich podmienok uplatňujú aj po skončení účinnosti, zostanú naďalej účinné aj po vypovedaní alebo zrušení týchto podmienok. Naše práva a záväzky, ktoré vyplývajú z týchto podmienok, môžeme ako celok alebo po častiach kedykoľvek a bez upozornenia postúpiť, previesť alebo inak eliminovať, ak vás takéto postúpenie, prevedenie alebo eliminovanie nepoškodí. Vy tieto podmienky ani žiadne práva na používanie služieb nemôžete postúpiť, previesť ani inak eliminovať. Toto je celá zmluva medzi vami a spoločnosťou Microsoft, ktorá sa týka vášho používania služieb. Nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy medzi vami a spoločnosťou Microsoft, ktoré sa týkajú vášho používania služieb. Všetky časti týchto podmienok sa uplatňujú v maximálnom rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom. Ak určitý súd alebo arbiter uzná, že nemôžeme vymáhať časť týchto podmienok v aktuálnom znení, tieto podmienky sa budú považovať za nahradené podobnými podmienkami v rozsahu vymožiteľnom príslušným právnym poriadkom, ale ostatné časti týchto podmienok sa nezmenia. Tieto podmienky slúžia výlučne vo váš a náš prospech. Neslúžia v prospech žiadnych ďalších osôb okrem nástupcov a postupníkov spoločnosti Microsoft. Nadpisy bodov slúžia len na referenčné účely.

15. Zákony o exporte. Musíte postupovať v súlade so všetkými vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi a nariadeniami v oblasti exportu, ktoré sa vzťahujú na softvér alebo služby, vrátane obmedzení týkajúcich sa koncových oblastí, používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie o geografických a vývozných obmedzeniach nájdete na lokalitách https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968https://www.microsoft.com/exporting.

16. Vyhradenie práv a spätná väzba. Ak nie je v týchto podmienkach výslovne uvedené inak, spoločnosť Microsoft vám neudeľuje licenciu ani žiadne iné práva žiadneho typu na základe patentov, know-how, autorských práv, obchodných tajomstiev, ochranných známok či iného duševného vlastníctva, ktoré vlastní alebo kontroluje spoločnosť Microsoft či akýkoľvek súvisiaci subjekt, okrem iného vrátane názvu, obchodných znakov, loga či ekvivalentov. Ak spoločnosti Microsoft poskytnete nejaký nápad, návrh, odporúčanie či spätnú väzbu, okrem iného vrátane nápadov na nové produkty, technológie, propagačné akcie, názvy produktov, spätnú väzbu k produktu a vylepšenia produktu (ďalej len „spätná väzba“), udeľujete spoločnosti Microsoft bez povinnosti uhradiť vám poplatok alebo licenčné poplatky a bez ďalších záväzkov voči vám právo na základe vašej spätnej väzby vytvoriť či nechať vytvoriť odvodené diela, prípadne túto spätnú väzbu používať, zdieľať a komerčne využívať akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel. Nebudete poskytovať žiadnu spätnú väzbu podliehajúcu licencii, v rámci ktorej by spoločnosť Microsoft musela poskytnúť tretím stranám licenciu na svoj softvér, svoje technológie alebo svoju dokumentáciu z toho dôvodu, že v nich zahŕňa vašu spätnú väzbu.

Kompletný text
UPOZORNENIAUPOZORNENIANOTICES
Súhrn

Oznámenia a postup pri uplatňovaní nárokov v prípade porušenia práv duševného vlastníctva. Spoločnosť Microsoft rešpektuje práva duševného vlastníctva tretích strán. Pri uplatňovaní nárokov v prípade porušenia práv duševného vlastníctva vrátane nárokov vyplývajúcich z porušenia autorských práv vám odporúčame odoslať príslušné upozornenie určenému zástupcovi spoločnosti Microsoft. Podrobnosti a kontaktné informácie nájdete v dokumente o upozorneniach a postupoch týkajúcich sa nárokov vyplývajúcich z porušenia autorských práv.

Pri odpovediach na oznámenia, ktoré sa týkajú porušenia autorských práv, používa spoločnosť Microsoft postupy stanovené v zákone č. 17 Zákonníka Spojených štátov amerických, paragraf 512. Za určitých okolností môže spoločnosť Microsoft tiež zablokovať alebo ukončiť kontá používateľov služieb spoločnosti Microsoft, ktorí opakovane porušujú cudzie práva.

Oznámenia a postupy týkajúce sa ochrany práv duševného vlastníctva v inzercii. Informácie o ochrane práv duševného vlastníctva v našej reklamnej sieti nájdete v našich pokynoch na ochranu práv duševného vlastníctva.

Oznámenia o autorských právach a ochranných známkach. Na služby sa vzťahuje autorské právo spoločnosti Microsoft Corporation (Copyright © 2018), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA, a/alebo jej dodávateľov. Všetky práva vyhradené. Microsoft a názvy, logá a ikony všetkých produktov, softvéru a služieb spoločnosti Microsoft môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft v USA a/alebo iných krajinách. Názvy skutočných spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v týchto podmienkach, sú vyhradené. Určitý softvér používaný na niektorých serveroch webových lokalít spoločnosti Microsoft sa čiastočne zakladá na práci skupiny Independent JPEG Group. Copyright © 1991 – 1996 Thomas G. Lane. Všetky práva vyhradené. Na softvér „gnuplot“ používaný na niektorých serveroch webových lokalít spoločnosti Microsoft sa vzťahuje autorské právo. Copyright © 1986 – 1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Všetky práva vyhradené.

Oznámenie týkajúce sa lekárskeho vyšetrenia. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne lekárske ani zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zdravotného stavu, stravy, kondície alebo programu zdravého životného štýlu, vždy sa poraďte so svojím lekárom alebo iným kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Nikdy neignorujte odbornú lekársku radu ani neodďaľujte jej vyhľadanie na základe informácií získaných prostredníctvom služieb.

Ceny akcií a údaje indexov (vrátane hodnôt indexov) © 2013 Morningstar, Inc. Všetky práva vyhradené. Informácie uvedené na tomto mieste: (1) sú vlastníctvom spoločnosti Morningstar alebo jej poskytovateľov obsahu; (2) sa nesmú kopírovať ani distribuovať; a (3) nemusia byť presné, úplné ani aktuálne. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nezodpovedajú za žiadne škody ani straty vyplývajúce z používania týchto informácií. Výkonnosť v minulosti nezaručuje budúce výsledky.

Indexy Dow JonesSM, údaje indexov ani značky Dow Jones nesmiete používať v súvislosti s vydávaním, vytváraním, podporovaním, obchodovaním, marketingom alebo propagáciou žiadnych finančných nástrojov ani investičných produktov (ako sú napríklad deriváty, štruktúrované produkty, investičné fondy, akciové fondy, investičné portfóliá a pod., kde cena, návratnosť alebo výkonnosť nástroja alebo investičného produktu je založená na týchto indexoch alebo na ich reprezentácii, súvisí s týmito indexmi alebo ich reprezentáciou alebo je určená na sledovanie týchto indexov alebo ich reprezentácií) bez samostatnej písomnej zmluvy so spoločnosťou Dow Jones.

Finančné oznámenie. Spoločnosť Microsoft nie je maklérom, predajcom ani registrovaným investičným poradcom na základe federálnych zákonov o cenných papieroch platných v Spojených štátoch amerických ani zákonov o cenných papieroch platných v iných jurisdikciách a neinformuje jednotlivcov o vhodnosti investovať, nakupovať alebo predávať cenné papiere a iné finančné produkty alebo služby. Nič zahrnuté v službách nepredstavuje ponuku ani navádzanie na kúpu alebo predaj cenných papierov. Spoločnosť Microsoft ani jej poskytovatelia licencií pre ceny akcií alebo údaje indexov nepotvrdzujú ani neodporúčajú žiadne konkrétne finančné produkty ani služby. Žiadny obsah služieb nie je určený na poskytovanie odborného poradenstva, okrem iného vrátane investičného alebo daňového poradenstva.

Oznámenie o štandardoch H.264/AVC, MPEG-4 Visual a videoštandarde VC-1. Softvér môže obsahovať technológiu na dekódovanie obsahu H.264/AVC, MPEG-4 Visual alebo VC-1, na ktorú môže poskytovať licenciu spoločnosť MPEG LA, L.L.C. Táto technológia je formátom na komprimovanie videoúdajov. Spoločnosť MPEG LA, L.L.C. vyžaduje toto oznámenie:

TENTO PRODUKT SA LICENCUJE NA ZÁKLADE LICENCIÍ PATENTOVÉHO PORTFÓLIA PRE ŠTANDARDY H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL A VC-1 NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA NA (A) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDMI („VIDEOŠTANDARDY“) ALEBO (B) DEKÓDOVANIE VIDEA H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL A VC-1 KÓDOVANÉHO SPOTREBITEĽOM S OSOBNÝMI A NEKOMERČNÝMI AKTIVITAMI ALEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA LICENCOVANÉHO NA POSKYTOVANIE TAKÉHO VIDEA. ŽIADNA Z LICENCIÍ SA NEVZŤAHUJE NA INÝ PRODUKT BEZ OHĽADU NA TO, ČI JE TAKÝTO PRODUKT UVEDENÝ S TÝMTO SOFTVÉROM V JEDNOM ČLÁNKU. NA ŽIADNE INÉ ÚČELY SA LICENCIA NEUDEĽUJE ANI NEIMPLIKUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. NAVŠTÍVTE WEBOVÚ LOKALITU SPOLOČNOSTI MPEG LA.

Táto poznámka neobmedzuje ani neznemožňuje používanie softvéru poskytovaného na základe týchto podmienok na bežné obchodné účely, ktoré sa týkajú príslušných obchodných aktivít a ktoré nezahŕňajú (i) redistribúciu softvéru tretím stranám ani (ii) vytváranie materiálu pomocou technológií kompatibilných s VIDEOŠTANDARDMI na účely distribúcie tretím stranám.

Kompletný text
ŠTANDARDNÉ LICENČNÉ PODMIENKY PRE APLIKÁCIUŠTANDARDNÉ LICENČNÉ PODMIENKY PRE APLIKÁCIUSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Súhrn

ŠTANDARDNÉ LICENČNÉ PODMIENKY PRE APLIKÁCIE
PONÚKANÉ V EURÓPSKOM HOSPODÁRSKOM PRIESTORE

SLUŽBY MICROSOFT STORE, WINDOWS STORE A XBOX STORE

Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi vami a vydavateľom aplikácie. Prečítajte si ich. Vzťahujú sa na softvérové aplikácie, ktoré si stiahnete zo služby Microsoft Store, Windows Store alebo Xbox Store (na každú z nich sa odkazuje v týchto licenčných podmienkach ako na „obchod“), vrátane všetkých aktualizácií alebo doplnkov k týmto aplikáciám, pokiaľ nie sú s danou aplikáciou poskytované samostatné podmienky, pričom v takom prípade sa uplatňujú takéto samostatné podmienky.

AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NEMÁTE ŽIADNE PRÁVO NA PREBERANIE ANI POUŽÍVANIE APLIKÁCIE A APLIKÁCIU NESMIETE PREVZIAŤ ANI POUŽÍVAŤ.

Vydavateľ aplikácie znamená subjekt uvedený v danom obchode ako poskytovateľ licencie na danú aplikáciu.

Ak dodržiavate tieto licenčné podmienky, máte nasledujúce práva.

 • 1. PRÁVA NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE. Aplikáciu smiete nainštalovať a používať v zariadeniach so systémom Windows alebo konzolách Xbox v súlade s pravidlami používania stanovenými spoločnosťou Microsoft. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť pravidlá používania stanovené spoločnosťou Microsoft.
 • 2. INTERNETOVÉ SLUŽBY.
  • a. Súhlas pre internetové alebo bezdrôtové služby. Ak sa aplikácia pripája k počítačovým systémom prostredníctvom internetu, čo môže zahŕňať pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete, používaním aplikácie vyjadrujete súhlas s prenosom štandardných informácií o zariadení (vrátane, ale nie výhradne, technických informácií o vašom zariadení, systéme, aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach) pre internetové alebo bezdrôtové služby. Ak sú v súvislosti s vaším používaním služieb pomocou aplikácie poskytnuté iné podmienky, platia aj príslušné podmienky.
  • b. Zneužívanie internetových služieb. Žiadnu internetovú službu nesmiete používať spôsobom, ktorým by ste ju úmyselne poškodili alebo ktorý by mohol obmedziť používanie príslušnej internetovej služby alebo bezdrôtovej siete inými osobami. Službu nesmiete používať na získanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu alebo sieti, a to žiadnym spôsobom.
 • 3. ROZSAH LICENCIE. Aplikácia sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. Táto zmluva vám poskytuje iba niektoré práva na používanie aplikácie. Ak spoločnosť Microsoft deaktivuje možnosť používania aplikácií vo vašich zariadeniach na základe vašej zmluvy so spoločnosťou Microsoft, ukončí sa účinnosť aj akýchkoľvek súvisiacich licenčných práv. Vydavateľ aplikácie si vyhradzuje všetky ostatné práva. Ak vám rozhodné právo neposkytuje ďalšie práva i napriek tomuto obmedzeniu, aplikáciu môžete používať iba tak, ako je to výslovne povolené v tejto zmluve. Musíte pri tom dodržiavať všetky technické obmedzenia aplikácie, ktoré ju umožňujú používať iba určitými spôsobmi. Nesmiete:
  • a. Obchádzať žiadne technické obmedzenia aplikácie.
  • b. Spätne analyzovať, dekompilovať ani rozkladať aplikáciu s výnimkou prípadov, keď je takáto činnosť výslovne povolená platnými zákonmi o ochrane autorských práv pre počítačové programy.
  • c. Vytvárať viac kópií aplikácie, než je uvedené v tejto zmluve alebo povolené príslušným zákonom i napriek tomuto obmedzeniu.
  • d. Zverejňovať alebo inak sprístupňovať aplikáciu a umožňovať tak jej kopírovanie.
  • e. Prenajímať, poskytovať na lízing ani požičiavať túto aplikáciu.
  • f. Prevod aplikácie alebo tejto zmluvy na akúkoľvek tretiu stranu.
 • 4. DOKUMENTÁCIA. Ak sa s aplikáciou poskytuje dokumentácia, môžete túto dokumentáciu kopírovať a používať na osobné referenčné účely.
 • 5. OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA TECHNOLÓGIÍ A VÝVOZU. Aplikácia môže podliehať kontrole technológií alebo zákonom a predpisom v oblasti exportu platným v USA alebo medzinárodne. Musíte dodržiavať všetky vnútroštátne a medzinárodné zákony a predpisy v oblasti exportu, ktoré sa vzťahujú na technológie používané alebo podporované aplikáciou. Tieto zákony zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa miest určenia, koncových používateľov a koncového použitia. Informácie o značkových produktoch spoločnosti Microsoft nájdete na webovej lokalite exportu spoločnosti Microsoft.
 • 6. SLUŽBY PODPORY. Informácie o dostupnosti služieb podpory získate od vydavateľa aplikácie. Za poskytovanie služieb podpory pre aplikáciu nezodpovedá spoločnosť Microsoft, výrobca hardvéru ani poskytovateľ bezdrôtových služieb (pokiaľ jeden z nich nie je vydavateľom aplikácie).
 • 7. CELÁ ZMLUVA. Táto zmluva, akékoľvek zásady ochrany osobných údajov, akékoľvek ďalšie podmienky dodávané s aplikáciou a podmienky pre doplnky a aktualizácie predstavujú celú licenčnú zmluvu medzi vami a vydavateľom aplikácie pre aplikáciu.
 • 8. ROZHODNÉ PRÁVO.
  • a. Spojené štáty americké a Kanada. Ak ste aplikáciu získali v Spojených štátoch amerických alebo v Kanade, výklad týchto podmienok, nároky vyplývajúce z ich porušenia a všetky ostatné nároky (vrátane ochrany spotrebiteľov, nekalej súťaže a porušenia práva) sa riadia zákonmi štátu alebo provincie, v ktorej bývate (alebo v ktorej máte hlavnú prevádzku svojej firmy), bez ohľadu na konflikt zákonných princípov.
  • b. Krajiny mimo územia Spojených štátov amerických a Kanady. Ak ste aplikáciu získali v ktorejkoľvek inej krajine, platia zákony tejto krajiny.
 • 9. PRÁVNA ÚČINNOSŤ. Táto zmluva opisuje určité práva. Na základe právneho poriadku vášho štátu alebo krajiny môžete mať aj ďalšie práva. Táto zmluva nemení žiadne práva, ktoré máte na základe zákonov vášho štátu alebo krajiny, ak to zákony vášho štátu alebo krajiny nepovoľujú.
 • 10. ODMIETNUTIE ZÁRUKY. Aplikácia sa licencuje „ako stojí a leží“, „so všetkými chybami“ a „tak, ako je k dispozícii“. Vydavateľ aplikácie vo svojom mene, spoločnosť Microsoft (ak spoločnosť Microsoft nie je vydavateľom aplikácie), poskytovatelia bezdrôtových služieb, ktorých sieť sa používa na poskytovanie aplikácie, a všetky naše príslušné afilácie, naši dodávatelia a zástupcovia (ďalej len „zúčastnené strany“) odmietajú poskytovať akékoľvek ďalšie zmluvné záruky, garancie či podmienky v súvislosti s touto aplikáciou. Máte k dispozícii všetky povinné záruky predvídané zákonom, neposkytujeme však žiadne iné záruky. V rozsahu povolenom miestnymi zákonmi platí, že zúčastnené strany vylučujú všetky implicitné povinné záruky vrátane záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, bezpečnosti, pohodlnosti a neporušenie cudzích práv.
 • 11. OBMEDZENIE ODŠKODNENIA A NÁHRADY ŠKODY.
  • a. Vydavateľ aplikácie nezodpovedá za žiadny používateľský obsah ani materiál inej tretej strany poskytnutý používateľmi (vrátane prepojení na webové lokality tretích strán) ani za aktivity vykonávané používateľmi. Tento obsah a aktivity nemožno pripisovať vydavateľovi aplikácie a nepredstavujú názor vydavateľa aplikácie.
  • b. Vydavateľ aplikácie zodpovedá len za závažné porušenie záväzkov vyplývajúcich z týchto licenčných podmienok.
  • c. Vydavateľ aplikácie, jeho zastupujúci agenti alebo zákonní zástupcovia zodpovedajú za nepredvídateľné škody, atypické škody alebo finančné straty v súvislosti s akoukoľvek nepriamou škodou vrátane ušlých ziskov len v prípade, ak vydavateľ aplikácie, jeho zastupujúci agenti alebo zákonní zástupcovia konali s hrubou nedbalosťou alebo úmyselným pochybením.
  • d. Všetka zákonná zodpovednosť bez zavinenia vydavateľa aplikácie okrem iného vrátane zodpovednosti na základe zákona o zodpovednosti za produkty a zákonom stanovenej zodpovednosti za porušenie záruky zostáva týmto obmedzením zodpovednosti nedotknutá. To isté sa vzťahuje aj na zodpovednosť vydavateľa aplikácie, jeho poverených zástupcov alebo zákonných zástupcov v prípade podvodu alebo ich nedbalosti s následkom ublíženia na zdraví alebo smrti.
  • e. Z týchto licenčných podmienok pre aplikáciu a z používania aplikácie alebo služieb sprístupnených prostredníctvom tejto aplikácie neplynú žiadne ďalšie zmluvné ani právne nároky okrem tých, ktoré sú zahrnuté v odsekoch (a) až (e) tohto článku 11.
Kompletný text
Kryté službyKryté službyserviceslist
Súhrn

Zmluvou o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft sú kryté nasledujúce produkty, aplikácie a služby, ktoré však nemusia byť na vašom trhu dostupné.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Arrow Launcher
 • Bing Apps
 • Bing Bots
 • Bing Desktop
 • Bing in the Classroom
 • Bing Input
 • Bing Navigation
 • Bing Reader
 • Bing Search app
 • Bing Sportscaster
 • Bing Toolbar
 • Bing Torque
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing Wikipedia Browser
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Citizen Next
 • Conditional Action Programmer
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • Hry, aplikácie a webové lokality pre Xbox a Windows publikované spoločnosťou Microsoft
 • Konto Microsoft
 • LineBack
 • Maps App
 • Mapy Bing
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Filmy a TV programy
 • Microsoft Health
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Rodina
 • Microsoft Support and Recovery Assistant pre Office 365
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Mixer
 • MSN Cestovanie
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Financie
 • MSN Jedlá a nápoje
 • MSN Počasie
 • MSN Premium
 • MSN Šport
 • MSN Správy
 • MSN Zdravie a fitnes
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Obchod
 • Odmeny Bingu
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Office 365 University
 • Office Obchod
 • Office Online
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Picturesque Lock Screen
 • Pix Lock
 • Pohovory Skype
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Slovník Bingu
 • Smart Search
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Tossup
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • Translator
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Windows Fotogaléria
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Obchod
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Kompletný text
Afiliačné zmluvné subjekty (pre platené služby podľa článku 10(b))Afiliačné zmluvné subjektyAffiliateContractingEntities
Súhrn

Momentálne nie sú k dispozícii žiadne afiliačné zmluvné subjekty. Vaším zmluvným subjektom je spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited.

Kompletný text
1. marca 20180