Slovenská republika Zmeniť | Všetky lokality spoločnosti Microsoft

Pozdvihnite vaše technologické schopnosti

PROGRAMY PRE ZAČÍNAJÚCICH PODNIKATEĽOV

Spoločným menovateľom začínajúcich podnikateľov je nedostatok finančných zdrojov, chýbajúce povedomie
a spôsob oslovenia potenciálnych zákazníkov, problémy s prístupom k informáciám a lokálna pôsobnosť. Programy WebsiteSpark a BizSpark sú cielené práve tejto skupine podnikateľov. Dávajú si zacieľ pomôcť im uspieť a realizovať svoje zámery. Ďalšou spoločnou črtou týchto programov je orientácia na začínajúcich podnikateľov pôsobiacich v oblasti IT. V oboch môžu spoločnosti pôsobiť najviac tri roky a sú pre firmy bezplatné (pri vystúpení z programu platia jednorázový poplatok 100 USD).

V obidvoch programoch majú začínajúce firmy bezplatný prístup k informáciám obsiahnutým v databáze MSDN.

V oboch programoch je pre začínajúce firmy zabezpečená priama podpora vývoja ako aj propagácia spoločnosti. Pre všetkých členov programov je zriadený samostatný propagačný portál, kde majú
možnosť investorom, prípadne potenciálnym záujemcom z celého sveta ponúknuť svoje riešenie
alebo služby. Portál s ponukou jednotlivých účastníkov programov nájdete na internetovej adrese www.microsoftstartupzone.com/BizSparkDB/Pages/Featured_Company.aspx.

Licencie obsiahnuté v programoch – servery, vývojové nástroje, dizajnérske
nástroje a databázy v hodnote cca 5 tis. euro sú komerčné. Začínajúce firmy
ich môžu bezplatne a komerčne používať po celú dobu členstva v programoch.
Po ukončení členstva si musia licencie zakúpiť.

Programy Programy WebsiteSpark a BizSpark obsahujú aj katalóg lokálnych ako aj globálnych spoločností, ktoré poskytujú svoje služby pre členov so zľavami. Ide o renomované poradenské firmy, hostingové spoločnosti ako aj množstvo ďalších firiem.