Prevod licencií

Ako previesť licencie spoločnosti Microsoft

1. OEM softvér

OEM produkt je predávaný za zvýhodnených cenových podmienok len spolu s hardvérom. Po celú dobu je viazaný k hardvéru, s ktorým bol zaopatrený. Produkt je možné ďalej previesť na inú osobu (spoločnosť, právny subjekt) alebo predať, ale len s počítačom, na ktorom bol používaný a ku ktorému je licenčne viazaný.

V tomto prípade nie je treba žiadať Microsoft, s.r.o. o písomný súhlas s prevodom (predajom) softvéru. Ako doklad o legálnom nadobudnutí softvéru bude novému používateľovi slúžiť zmluva o prevode počítača s OEM softvérom (v prípade predaja kúpna zmluva). Zmluva musí mať tieto náležitosti:

  • jednoznačná identifikácia oboch subjektov
  • špecifikácia softvéru vrátane uvedenia verzie produktu a jeho jazykovej mutácie
  • podpisy oboch zmluvných strán

2. Krabicový softvér

Taktiež tento typ softvéru je možné previesť na inú osobu (spoločnosť, právny subjekt) alebo ho ďalej predať. A ani v tomto prípade nie je treba žiadať Microsoft, s.r.o. o písomný súhlas s prevodom (predajom).

Ako doklad o legálnom nadobudnutí softvéru bude novému používateľovi slúžiť zmluva o prevode (v prípade predaja kúpna zmluva). Zmluva musí mať tieto náležitosti:

  • jednoznačná identifikácia oboch subjektov
  • špecifikácie softvéru vrátane uvedenia verzie produktu a jeho jazykovej mutácie
  • podpisy oboch zmluvných strán

3. Multilicencia - Volume Licensing (Microsoft Open License apod.)

Prevod licencií je možný len v prípade, že sa prevádza celá multilicencia (jedna zmluva Microsoft Open License sa nesmie deliť). V prípade prevodu licencií tohto typu odporúčame kontaktovať vášho predajcu softvéru alebo priamo pracovníkov spoločnosti Microsoft na adrese skinfo@microsoft.com.

Prevod prebieha na základe prevodnej zmluvy, ktorá musí mať tieto náležitosti:

  • jednoznačná identifikácia oboch subjektov
  • čísla prevádzaných licenčných zmlúv
  • špecifikácia softvéru vrátane uvedenia verzie produktu a jeho jazykovej mutácie
  • podpisy oboch zmluvných strán

Prevod konkrétneho softvéru je opísaný v "Licenčnej zmluve s koncovým používateľom - Microsoft End User License Agreement (EULA)".

Preregistrácia licencií nadobudnutých v licenčných programoch Volume Licensing na nového nadobúdateľa neprebieha v Slovenskej republike. V rámci preregistrácie je vystavená nová licenčná zmluva s nacionáliami nového vlastníka. Po samotnom prevode medzi dvoma právnymi subjektami musí teda nový nadobúdateľ licencíí kontaktovať svojho predajcu, ktorý v spolupráci so svojím distribútorom sprocesuje prevod. Nový nadobúdateľ licencíí musí mať k dispozícii zmluvu medzi pôvodným a novým nadobúdateľom licencie.

V ostatných prípadoch je možné žiadosť o súhlas s prevodom licencií softvéru poslať na adresu Microsoft Slovakia s.r.o., Apollo Business Center II, Blok E, Prievozská 4D, 821 09 Bratislava.