Notebooky – dôvod tešiť sa do školy

Publikované: 18. júna 2009

Dnes boli ohlásené výsledky výskumu zaoberajúceho sa prínosmi 1:1 computingu, spôsobu vzdelávania, v rámci ktorého má každý žiak v triede svoj vlastný notebook. Výskum, ktorý realizoval tím z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ukázal, že vyučovanie s notebookmi zvyšuje motiváciu žiakov aj učiteľov a pre rodičov je dôvodom na spokojnosť s vzdelávaním ich dieťaťa.


Vďaka projektu Notebook pre každého žiaka, ktorý priniesla spoločnosť Microsoft v rámci iniciatívy Potenciál bez hraníc (Unlimited Potential), môžu žiaci vybraných tried na základných školách v Trstenej a Bošanoch vyskúšať vyučovanie budúcnosti.

Na základe hodnotenia oboch škôl, ktoré sa zapojili do projektu Notebook pre každého žiaka, tím výskumníkov z Katedry psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zistil, že:

  • Používanie notebookov v triedach zvyšuje motiváciu žiakov a podporuje pozitívnejší prístup k štúdiu.

  • 88% žiakov z Trstenej a 40% žiakov z Bošian uviedlo celkové zlepšenie. 1

  • Práca s žiakmi, ktorí majú svoj vlastný notebook, zvyšuje motiváciu učiteľov a pomáha im viesť hodiny efektívnejšie.

  • Používanie notebookov pomáha učiteľom vytvárať nové, inovatívne prístupy v oblasti výučby.

  • Spokojnosť rodičov so vzdelávaním ich dieťaťa sa zvyšuje, keď sú súčasťou procesu štúdia notebooky.

  • V teste sebahodnotenia školskej úspešnosti hodnoty žiakov v Trstenej výrazne prevyšovali iné triedy v oblasti sebadôvery a všeobecných schopností.

1 zvolením jednej z dvoch najpozitívnejších možností v rámci škály so šiestimi stupňami na otázku „Myslíš, že si sa od začiatku projektu celkovo zlepšil/zlepšila“

V priebehu apríla tohto roku výskumníci porovnávali 37 žiakov dvoch tried v Bošanoch a Trstenej s 56 žiakmi, ktorí mali rovnaký vek a rovnaké ekonomické zázemie, notebooky v triedach však nepoužívali. V rámci štúdie zisťovali aj skúsenosti rodičov a učiteľov týchto žiakov. Kompletné výsledky štúdie sú k dispozícii na internetovej stránke projektu http://notebookprekazdehoziaka.sk (») v sekcii Výskum (»).

Od okamihu, keď deti dostali notebooky, prešla naša trieda veľkou premenou," povedal Peter Pallo, učiteľ zo Základnej školy Rudolfa Dilonga v Trstenej. „Notebooky sú obrovskou pomocou pri vzbudzovaní nadšenia pre štúdium u žiakov. Sú zvlášť užitočné pre deti so špecifickými vzdelávacími potrebami, pretože technika dáva väčšiu slobodu pracovať s jednotlivými žiakmi ich vlastným tempom."

„Ak má byť vzdelávanie úspešné, musia učitelia neustále inovovať, uplatňovať kreatívny prístup a pracovať na motivovaní svojich žiakov. Využívanie notebookov a inej techniky v triedach tento proces uľahčuje, vďaka tomu je štúdium pre žiakov zaujímavejšie a výučba pre učiteľov príťažlivejšia,“ povedal PhDr. Radomír Masaryk, PhD., vedúci výskumného tímu, ktorý štúdiu vypracoval. „Navyše sa zdá, že zahrnutie práce s notebookmi do základného vzdelávania môže žiakom pomôcť rozvíjať schopnosti, ktoré sú v dnešnej informačnej spoločnosti veľmi dôležité - napr. vyhľadávanie na internete, spracovávanie veľkého množstva informácií zo zdrojov rôznej kvality, alebo práca s textom vo všeobecnosti."

Projekt Notebook pre každého žiaka je jednou z aktivít realizovaných skupinou Microsoft Unlimited Potential, ktorá využíva svoje know how, technológie a partnerstvá napríklad s vládami, neziskovými organizáciami, odborníkmi na vzdelávanie a komerčnými partnermi. Cieľom iniciatívy je s ich pomocou prispieť k transformácií vzdelávania, zvyšovaniu zamestnanosti a podpore rozvoja inovácií na lokálnej úrovni. „Projekt Notebook pre každého žiaka, ktorý realizuje slovenská pobočka, je fungujúcim modelom inovatívneho vyučovania a načrtáva cestu, ktorou sa školstvo v budúcnosti pravdepodobne bude uberať. Na Slovensku sa dokázalo, že takého vyučovanie je efektívne a motivujúce a preto tento projekt môže byť inšpiráciou aj pre ostatné krajiny v regióne CEE,“ povedal Jeremy Gittins, generálny riaditeľ, Microsoft Unlimited Potential v strednej a východnej Európe. „Nestačí jednoducho darovať škole notebooky a považovať to za koniec spolupráce. Naopak, je to len začiatok. Títo slovenskí učitelia ukázali, že sú moderní, nemajú predsudky a neboja sa odkloniť od zaužívaných postupov smerom k novým, inovatívnym metódam. Práve oni sú hlavným predpokladom toho, aby projekt uspel.“

Podpora zo strany súkromných spoločností ako Microsoft je pre slovenské školstvo veľkou pomocou. Aj vďaka takejto pomoci dnes bežia na školách inovatívne projekty ako Notebook pre každého žiaka, ktoré nám otvárajú nové možnosti a pomáhajú učiteľom lepšie pripravovať svojich žiakov na úspešný život,“ hovorí RNDr. Viera Blahová z Oddelenia inovácií, Sekcie informatiky na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.

Teší nás, že v partnerstve so spoločnosťou Microsoft môžeme spolupracovať na takomto inovatívnom projekte, ktorý naozaj pomáha učiteľom objavovať nové horizonty a využívať technológie vo vzdelávaní,“ hovorí Peter Toman, Country Manager pre ČR a SR spoločnosti Lenovo, ktorá spolu so spoločnosťou Microsoft realizovala projekt Notebook pre každého žiaka v Bošanoch.

O projekte Notebook pre každého žiaka sme v minulosti informovali aj prostredníctvom týchto tlačových správ:

Projekt Notebook pre každého žiaka získal cenu Via Bona

Notebook pre každého žiaka už aj v Bošanoch

V Trstenej majú www.notebookprekazdehoziaka.sk

O projekte sa dozviete viac aj na stránke (»).

Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Peter Kmoško, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Kateryna Matušková, Neopublic Porter Novelli
tel.: +421 2 33 070 541
e-mail: katkam@neo.sk