Microsoft a Technická univerzita v Košiciach podpísali strategické partnerstvo

Publikované: 9. novembra 2012

Microsoft Education Alliance Agreement má za cieľ zabezpečiť prístup študentov a zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach k najnovším technológiám prostredníctvom globálnych programov spoločnosti Microsoft a naštartovať spoluprácu v nových oblastiach.


Generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Slovakia a rektor Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) dnes podpísali zmluvu o spolupráci, Microsoft Education Alliance Agreement, ktorej cieľom je vytvoriť partnerstvo zamerané na podporu viacerých oblastí, ktoré budú viesť k rozvoju vedy a výskumu, vzdelávania a rozvoja študentov a zamestnancov TUKE a napĺňaniu ďalších vízií univerzity.

Vzdelanie je jedným z najdôležitejších faktorov vplývajúcich na rast ekonomiky. Aj napriek tomu, že znalosť informačných a komunikačných technológií je v súčasnosti už samozrejmosťou, mnohé oblasti ešte stále potrebujú podporu súkromných firiem. Práve tie spoločnosti, ktorých prioritou je kvalita vzdelávania, vytvárajú na celom svete ekonomické príležitosti a perspektívu trvalo udržateľného ekonomického rastu. Spoločnosť Microsoft si uvedomuje dôležitosť vzdelania mladých ľudí tak, aby zodpovedalo trendom a požiadavkám 21. storočia. Aj preto sa TUKE a slovenská pobočka Microsoftu rozhodli posunúť dlhoročné spoločné aktivity a spoluprácu v oblasti vzdelávania na novú úroveň, s cieľom zlepšiť profesionálny rozvoj učiteľov, ako aj študentov.

„Vzdelanie je dôležitou súčasťou sociálnej rovnosti a ekonomického rastu, a preto jeho podpora patrí medzi jednu z dlhodobých snáh spoločnosti Microsoft Slovakia. Teší ma, že s Technickou Univerzitou v Košiciach budeme spolupracovať užšie. Verím, že bude prínosom pre učiteľov i študentov a zároveň inšpiráciou pre ďalšiu generáciu mladých ľudí,“ povedal Markus Breyer, generálny riaditeľ Microsoft Slovakia.

Po zvážení požiadaviek IT priemyslu a učebných plánov IT univerzít, si obe strany určili nasledovné spoločné ciele:

  • podpora študentov prostredníctvom študentských programov, ktoré budú viesť k zvýšeniu ich uplatneniu sa na IT trhu práce; podpora vedy a výskumu, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť krajiny a v neposlednom rade podpora udržateľnosti IT špecialistov v rámci východoslovenského regiónu,
  • zjednodušenie komunikácie a spolupráce medzi vyučujúcimi a študentmi prostredníctvom cloudových služieb, ktoré poskytuje spoločnosť Microsoft v rámci služby Office 365 pre oblasť vzdelávania,
  • zlepšenie možnosti profesionálneho rozvoja učiteľov a študentov, s cieľom sprístupniť im relevantné zdroje informácií a prostriedky pre ich profesijný rast prostredníctvom zriadenia Microsoft IT Akadémie na univerzite,
  • podpora lokálnych aktivít zameraných na podporu ďalšieho vzdelávania pre učiteľov informatiky zo stredných škôl v spolupráci s TUKE a siete učiteľov vybudovanej v rámci programu Partneri vo vzdelávaní, zdieľanie aktuálnych IKT kurikúl a spoluprácu na prednáškach a seminároch.

„Spolupráca medzi TUKE a Microsoftom má už niekoľkoročnú bohatú históriu ale táto zmluva otvára nové možnosti spolupráce v oblasti inovácií a transferu technológii. Ďalším konkrétnym krokom bude zriadenie MIC (Microsoft Innovation Center) v priestoroch univerzitného vedeckého parku Technicom,“ povedal, Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., rektor Technickej Univerzity v Košiciach.


Fotogaléria


Viac informácií

Microsoft je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corp. v USA a/alebo iných krajinách.
Názvy konkrétnych spoločností a produktov, ktoré sa spomínajú v tomto dokumente môžu byť obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Kontakt pre styk s médiami
Zdenka Krížová, Microsoft Slovakia, s.r.o.

Michal Krajčír, AMI Communications
tel.: +421 907 673 554
e-mail: michal.krajcir@amic.sk