Visual Studio Team Lab Management 2010

Visual Studio Team Lab Management 2010 je nástroj na zaistenie laboratórnych prostredí, ktorý slúži na efektívne obmedzenie strát v životnom cykle vývoja a testovania.

Popis: Visual Studio Team Lab Management 2010 umožňuje tímom rýchlo obstarať laboratórne prostredie určitého stavu pre automatizované spúšťanie testov a zostavovanie; rýchlo nastaviť a zasa odstrániť zložité konfigurácie, testovať v prostrediach podobných tomu produkčnému a zrýchliť cykly zostavovania; eliminovať nereprodukovateľné scenáre pomocou snímok (snapshotov) prostredia a skrátiť vývojové cykly vďaka testom; zjednodušiť konfigurácie a prezeranie laboratórnych prostredí s využitím úplne nového špecializovaného nástroja – Visual Studio Test Professional 2010, ktorý sa predáva zvlášť. Pri spoločnom použití prispievajú nástroje Team Lab Management 2010 a Test Professional 2010 k zníženiu celkových nákladov na virtualizované laboratórne prostredie a k eliminácii strát v životnom cykle aplikácie.

Ukázka grafického uživatelského rozhraní
Visual Studio Team Lab Management 2010

Hlavné vlastnosti a výhody

1

Zníženie strát počas celého životného cyklu aplikácie – Visual Studio Team Lab Management 2010 je pevne prepojený s ostatnými produktmi balíka Microsoft Application Lifecycle Management. Obrazy (images) virtuálnych strojov sa ukladajú priamo v úložisku Team Foundation Servera a tým umožňujú jedinečný súbor komplexných scenárov, ktoré hladším prenosom dát od jedného člena tímu k druhému významne redukujú prestoje.


2

Používateľské rozhranie orientované na úlohy – Visual Studio Team Lab Management 2010 poskytuje nástroje na správu virtuálnych laboratórnych prostredí. Jeho používateľské rozhranie orientované na úlohy je optimalizované pre odborníkov na zaisťovanie kvality, pretože má „Lab Center“ v oddelenej pracovnej oblasti. To prispieva k zladeniu kľúčových pracovných postupov zaisťovania kvality, ako sú vytváranie testovacích plánov, analýza vplyvu na testy a ohodnotenie celkového stavu projektu.


3

Vystavané na Windows Server Hyper-V – Konfigurácie laboratórnych prostredí sú uložené ako virtuálne obrazy (images) Hyper-V, takže sa dajú použiť ako fyzické aj virtuálne obrazy. Nie je teda nutné platiť za mnoho menej vyťažených strojov, z ktorých každý je dedikovaný pre konkrétny testovací scenár. Serverová virtualizácia dovoľuje zlúčiť tieto záťaže na menší počet naplno využitých strojov.


4

Priradenie chýb k príslušnému buildu – Aby mohol programátor rýchlo ošetriť chybu, musí rozumieť tomu, čo sa v danej chvíli robí na klientskej stanici a na serveri. Visual Studio Team Lab Management 2010 umožňuje členom tímu, zodpovedným za zaisťovanie kvality, pripojiť k hláseniu o chybe kompletnú snímku prostredia na strane servera. To vedie k rýchlej identifikácii jadra problému a významne redukuje „nereprodukovateľné“ scenáre.


5

Rýchle vytváranie laboratórnych prostredí zo SCVMM – System Center Virtual Machine Manager dáva možnosť vytvoriť snímku ľubovoľného fyzického prostredia a Visual Studio Team Lab Management 2010 vám dovolí rýchlo definovať, ktoré laboratórne prostredia sú potrebné na otestovanie vášho riešenia a zaradiť ich do inštancie Team Foundation Servera. Prostredia sa dajú jednoducho prezerať v module „Environment Viewer“.


6

Jednoduchá príprava konfigurácií na mnohých počítačoch – Správu zložitejších testovacích konfigurácií uľahčuje nastavenie konfigurácií na mnohých počítačoch pre konzistentné a spoľahlivé testovanie a prístup k testovacím prostrediam. Vďaka izolovaným sieťam je možné vytvárať viac laboratórnych prostredí – klony prostredí – bez nutnosti rekonfigurácie viacvrstvovej aplikácie.


7

Nasadzovanie do známych konfigurácií – Zostavovacie skripty môžu byť explicitne zacielené na konkrétnu laboratórnu konfiguráciu v knižnici, čo dovoľuje zaistiť viac prostredí pripravených na testovanie, až bude zostavený build. Navyše môže proces zostavovania zahŕňať aj iniciálne spustenie dôležitých skupín testov, ktoré zahŕňajú unit testy, testy záťaže a automatizované testy používateľského rozhrania a zaručia, že je základný build v poriadku.


8

Jasná identifikácia „Golden Images“ v úložisku – Obrazy laboratórnych prostredí sa dajú jasne označiť, čo pomáha v orientácii, ktorý z obrazov sa má použiť na testovanie v určitých štádiách projektu. Tieto obrazy sú uložené v „Golden Virtual Machine Library“ a zaručujú štart s čistým súborom virtuálnych strojov.


9

Rýchlejšie scenáre regresného testovania – Keď sa opravuje základný kód, ktorý už bol nasadený, je dôležité pochopiť, aký dopad to bude mať na východiskové konfigurácie testov. Lab Management prináša možnosť obnoviť tieto presné konfigurácie z knižnice a znova spustiť dotknuté testy; tým sa výrazne znižuje riziko, že navrhovaná oprava spôsobí iný problém.


10

Efektívnejšia spolupráca – Testeri preberajú snímky prostredí z ponúk integrovaných v testovacom rozhraní a programátori sa pripájajú do týchto prostredí priamo z chybového stavu vo vývojovom rozhraní nástroja Visual Studio. Člen tímu môže označiť prostredie ako „In-Use“, aby zaistil lepšiu spoluprácu. Členovia tímu zdieľajú tie isté súčasti projektu pomocou integrácie so serverom Visual Studio Team Foundation Server.