Visual Studio 2010 Ultimate

Visual Studio 2010 Ultimate je komplexný balík tímových nástrojov na riadenie životného cyklu aplikácie, ktorý zaručuje kvalitné výsledky od návrhu až po nasadenie.

Popis: Visual Studio 2010 Ultimate poskytuje jednotné prostredie integrujúce nástroje a serverovú infraštruktúru, ktoré zjednodušuje celý vývoj aplikácie. Jednotlivé procesy sú produktívne, dá sa predvídať ich priebeh a je možné si ich prispôsobiť podľa želania. Podrobná analýza zvyšuje transparentnosť a trasovateľnosť počas životného cyklu. Či už vytvárate nové riešenia alebo vylepšujete existujúce aplikácie, výkonné nástroje na vytváranie prototypov, budovanie architektúry a vývoj vám dovolia naplno uplatniť tvorivé schopnosti a premeniť vízie na skutočnosť. Môžete sa zamerať na vzrastajúci počet platforiem a technológií, medzi ktoré patrí aj cloud computing a parallel computing. K vyššej produktivite tímu prispievajú pokročilé funkcie pre spoluprácu. Integrované nástroje na testovanie a ladenie šetria čas, pomáhajú jednoducho a rýchlo odhaliť a opraviť chyby a zaisťujú tak vysokú kvalitu hotových aplikácií a súčasne nižšie náklady na ich vývoj.

Ukázka grafického uživatelského rozhraní
Visual Studio 2010 Ultimate

Hlavné vlastnosti a výhody

1

IntelliTrace™ eliminuje „nereprodukovateľné chyby“ – Vďaka IntelliTrace mizne pojem „nereprodukovateľné chyby“ v prepadlisku dejín. Testeri môžu o závažných chybách urobiť hlásenie obsahujúce systémové informácie a dokonca snímku (snapshot) celého prostredia. Vývojári dokážu vždy reprodukovať zaznamenanú chybu tak, ako bola odhalená.


2

Pochopenie existujúcej architektúry – Architecture Explorer pomáha objasniť a pochopiť už napísaný kód a jeho vnútorné závislosti.


3

Zaistenie architektonického súladu – Grafické znázornenie vrstiev slúži na definovanie a oznamovanie logickej architektúry aplikácie a na validáciu častí kódu oproti diagramu.


4

Profilovanie výkonu aplikácie – Profilovacie nástroje pomáhajú odhaliť úzke miesta výkonu aplikácie; využívajú na to buď sampling s nižšou réžiou pre relatívne dáta o výkone, alebo meranie s vyššou réžiou pre presnejšie výsledky.


5

Automatizované testovanie používateľského rozhrania – Modul Coded UI Tests umožňuje automatizovať testovanie používateľských rozhraní v aplikáciách na báze webu, Windows Forms a Windows Presentation Foundation.


6

Odhalenie bežných programátorských chýb – Modul Code Analysis sa teraz dá veľmi rýchlo a jednoducho konfigurovať súbormi pravidiel zameraných na konkrétne scenáre alebo oblasti. Ak uplatníte svoj súbor pravidiel prostredníctvom politiky check-in pri analýze kódu, obmedzíte počet bežných programátorských chýb v aplikácii alebo databázovom kóde, ktoré sa dostanú „do výroby“.


7

Tvorba, správa a spúšťanie manuálnych testov – Microsoft Test and Lab Manager pomáha jednoducho formulovať ciele testovania špecifickej iterácie v projekte, spúšťať manuálne testy, zaznamenávať chyby a merať pokrok v projekte. Pre požadované testovanie môžete vytvárať testovacie plány, testovacie súbory, testovacie konfigurácie a testovacie prípady.


8

Tvorba riešení pre spoluprácu, ktoré využívajú SharePoint – Visual Studio 2010 novo podporuje vývoj pre SharePoint, vďaka nástrojom pre Web Parts, Lists, Workflows, Events atď. Môžete teda pre svoju firmu vytvárať skvelé prispôsobiteľné riešenia pre spoluprácu.


9

Možnosť zjednodušeného nasadenia aplikácií a webových serverov – Webové aplikácie presuniete do produkčného prostredia jediným kliknutím. Visual Studio 2010 prenesie kód, nastavenie IIS aj databázovú schému.


10

Generovanie kódu zo spôsobu použitia uľahčuje Test Driven Development (TDD, vývoj riadený testami) – Visual Studio 2010 vygeneruje všetok kód nevyhnutný pre preklad a spustenie unit testov na pozadí.