Ilustrácie: Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Činnosť neziskových organizácií je veľmi prospešná pre občanov i pre štát, a preto si tieto subjekty zaslúžia maximálnu podporu. Jedným z kľúčových cieľov našej iniciatívy je umožnenie prístupu neziskových organizácií k transparentným formám podpory. Usilujeme sa o to, aby každá nezisková a dobročinná organizácia na celom svete mala prístup k technológiám a znalostiam, ktoré umožnia naplno využívať jej potenciál.

1. Získanie softvéru prostredníctvom programu TechSoup Slovakia

Program TechSoup Slovakia je online program darovania moderných technológií založený na spolupráci medzi sieťou členských a pridružených organizácií a organizáciou TechSoup Global. Zameriava sa na budovanie technologických kapacít mimovládnych organizácií a na zabezpečenie prepojenia darov od hlavných výrobcov softvéru a hardvéru pre mimovládny sektor. Tieto organizácie podporujeme preto, aby mohli lepšie využiť svoj obmedzený rozpočet na moderné informačné a komunikačné technológie (IKT). Microsoft je už od roku 1995 kľúčovým finančným partnerom programu TechSoup Global a súčasne hlavným darcom dotovaného softvéru.

Na Slovensku sa program realizuje prostredníctvom webovej stránky www.techsoup-slovakia.org

2. Organizácie oprávnené k nákupu akademických licencií

Zvýhodnený nákup licencií produktov spoločnosti Microsoft za ceny platné pre školstvo je v Slovenskej republike oprávnená požiadať každá nezisková organizácia bez ohľadu na právnu formu (t.j. občianske združenie, cirkevné právnické osoby, nadácie, nadačné fondy a všeobecne prospešné spoločnosti), pokiaľ je hlavným cieľom jej činnosti buď jednotlivo alebo v kombinácii

  • zmiernenie chudoby,
  • podpora vzdelávania,
  • pokrok v oblasti sociálneho a spoločenského blahobytu,
  • podpora kultúry
  • ochrana životného prostredia.

Z vyššie uvedených subjektov nie sú oprávnené k tejto žiadosti tie neziskové organizácie, ktoré:

  1. Vykonávajú ako svoju vedľajšiu činnosť podnikateľskú činnosť v takom rozsahu, že by ako účastníci obchodnej súťaže mohli byť voči ďalším komerčným súťažiacim subjektom nákupom licencií produktov spoločnosti Microsoft touto formou neoprávnene konkurenčne zvýhodnení
  2. Boli zriadené za účelom politickej činnosti (napr. politické strany a hnutia)
  3. Boli zriadené za účelom obhajovania záujmov zamestnancov (napr. odborové organizácie)
  4. Boli zriadené za účelom obhajovania záujmov podnikateľských subjektov (napr. profesné komory, profesné asociácie apod.)
  5. Boli zriadené za účelom odkupu a využívania bytového fondu (spoločenstvá vlastníkov)