Centralizovaná správa založená na zásadách

Správa tisícov stolových počítačov, aplikácií a serverov je nesmierne zložitá a vyžaduje obrovské množstvo prostriedkov. V tradičných statických prostrediach, kde je každá technologická úroveň zviazaná s inou úrovňou, je na sprevádzkovanie, inováciu, vykonávanie zmien alebo odstraňovanie prvkov infraštruktúry potrebný veľký objem manuálnej práce. Virtualizácia celej výpočtovej infraštruktúry vedie k obrovským úsporám času a nákladov aj k zvýšeniu flexibility. Používaním iných nástrojov pre prácu s virtualizovanými prostriedkami však vznikajú duplicitné alebo konfliktné procesy správy, čo zvyšuje zložitosť IT infraštruktúry. Zároveň to môže neutralizovať väčšinu výhod virtualizácie. Virtualizované prostredie, ktoré nie je vhodne spravované, môže byť menej spoľahlivé a dokonca aj prevádzkovo nákladnejšie než jeho nevirtualizovaný náprotivok.

Centralizovaná správa virtuálnych aj fyzických prostriedkov

Centralizovaná správa založená na zásadách Centralizovaná správa založená na zásadách aplikovaná na virtuálne aj fyzické prostriedky umožňuje dosiahnuť všetky potenciálne prínosy komplexného virtualizačného riešenia. Umožňuje IT oddeleniu riadiť sprevádzkovanie a správu zmien v celej rozsiahlej sieti z jediného centrálneho umiestnenia. Tým sa značne znížia nároky na prostriedky a čas nutné pre správu infraštruktúry a podstatne sa zvýši flexibilita aj schopnosť reagovať na obchodné potreby firmy.

Riešenia spoločnosti Microsoft pre centralizovanú správu

Spoločnosť Microsoft pristupuje ku koncepcii centralizovanej správy z niekoľkých uhlov. Microsoft System Center je rad produktov pre správu systémov, ktorý umožňuje spravovať fyzické aj virtuálne serverové prostriedky v rámci jednotnej platformy. Pomocou nástroja System Center Virtual Machine Manager je možné spravovať prevod fyzických serverov na virtuálne prostriedky. IT správcovia aj oprávnení používatelia potom môžu rýchlo sprevádzkovať virtuálne počítače. System Center Configuration Manager 2007 rozširuje možnosti optimalizácie procesov správy a zjednodušuje správu zmien a konfigurácie v rámci virtualizovaného datacentra. Na efektívnejšie sledovanie stavu fyzických aj virtuálnych počítačov slúži System Center Operations Manager 2007. A konečne nástroj System Center Data Protection Manager 2007 zaisťuje trvalú ochranu dát vo fyzických aj virtuálnych počítačoch pre účely zálohovania a zachovania obchodnej kontinuity. Všetky tieto riešenia sa obsluhujú rovnakým spôsobom ako Microsoft System Center pre fyzické prostriedky, takže je možné využiť súčasné schopnosti a skúsenosti.

Správu aplikácií je možné taktiež zjednodušiť a centralizovať pomocou riešení založených na zásadách. Application Virtualization umožňuje nastaviť z centralizovanej konzoly zásady pre používateľov, aplikácie a ich poskytovanie a potom prenechať väčšinu každodenných úloh správy samotnému systému. Priradzovanie a zmeny aplikácií je možné jednoducho vykonávať pomocou služby Active Directory. Ihneď ako je nová aplikácia pripravená, jednoducho ju aktivujete a priradíte používateľom. Ak dôjde k problémom alebo budete chcieť ukončiť prevádzku aplikácie, prípadne práva k nej, môžete aplikáciu jednoducho zakázať priamo v konzole pre správu a od toho okamihu nebude k dispozícii.