Windows Phone
 
Niekedy je správna možnosť úplne jasná: Windows Mobile - mobilné riešenie Jednoduchá synchronizácia mobilného zariadenia s PC

Práca s aplikáciou Excel Mobile

Mobilná verzia Excelu vám umožňuje nielen prezerať dokumenty vytvorené v klasickom Exceli, ale taktiež ich upravovať a dokonca vytvárať nové. Pracovať môžete ako so samotnými dokumentmi, vrátane najnovšieho typu Excel 2007, tak aj so šablónami. Ďalej môžete prezerať, upravovať, a dokonca aj vytvárať grafy. Rovnako ako v klasickom Exceli ich môžete vkladať ako súčasť hárka alebo taktiež ako samostatný hárok pre väčšiu prehľadnosť.

Samozrejmosťou je vytváranie a úprava vzorcov a funkcií a dokonca aj filtrovanie údajov, vďaka čomu môžete vo veľkých tabuľkách zobraziť iba požadované údaje. Ďalej je napríklad možné:

 • Rozdeliť pracovnú plochu na viac podokien a vďaka tomu mať zobrazené rôzne časti pracovného hárka naraz.
 • Ukotviť horný riadok a ľavý stĺpec tabuľky tak, aby ste pri presúvaní sa na hárku vždy videli menovky riadkov a stĺpcov.
 • Hneď ako uzavriete nanovo vytvorený hárok, tak bude automaticky pomenovaný a uložený do pracovného priestoru na vašom zariadení. Vďaka tomu bude pri budúcom spustení aplikácie Excel Mobile k dispozícii v zozname dostupných zošitov. Samozrejme ho môžete jednoducho premenovať na zmysluplnejší názov a premiestniť ho na iné miesto, napríklad na pamäťovú kartu.

Môžete jednoducho vytvárať, upravovať a taktiež prezerať zošity, s aplikáciou Excel Mobile na to ani nepotrebujete kanceláriu, dokonca ani počítač.

Pre zobrazenie podrobného postupu určeného priamo pre váš telefón (s dotykovým či nedotykovým displejom) zvoľte zodpovedajúcu kartu nižšie. Nie ste si istí? Tu nájdete postup pre určenie typu telefónu.

Dotykový displej

  

Začíname s mobilným Excelom

Spustenie samotného Excelu

Ak spustíte Excel otvorením niektorého zošita z prieskumníka, tak sa vám priamo zobrazí vybraný zošit. Hneď ako však spustíte Excel nižšie popísaným spôsobom, tak vám najskôr zobrazí zoznam VŠETKÝCH dostupných excelovských dokumentov, ktoré máte vo svojom zariadení, a to vrátane tých uložených na pamäťovej karte.

 1. Kliknite na Štart > Office Mobile > Excel Mobile.

Ak teraz nevidíte žiadne dokumenty alebo chýbajú požadované, môže to byť z dvoch dôvodov. Buď nemáte vo vašom zariadení žiadne excelovské dokumenty, alebo máte nastavené zobrazenie iba určitého typu súborov. Toto nastavenie zmeníte takto:

 1. Kliknite na Ponuka > Možnosti.
 2. Nájdite položku Zobraziť v zozname a tu vyberte Známe typy. Ďalej je možné nechať zobraziť iba excelovské zošity alebo iba súbory pxt.
 3. Zmenu potvrďte stlačením tlačidla OK vpravo hore.

Poznámka:

Excel Mobile nepodporuje niektoré funkcie, ktoré sú dostupné v klasickom Exceli. Ide o niektoré funkcie a napríklad taktiež o komentáre v bunkách. Vďaka tomu môže dôjsť k strate niektorých dát, ak súbor upravíte a potom uložíte v mobilnej verzii Excelu.

Tip:

Pre zmenu veľkosti zobrazenia (ak napríklad potrebujete zobraziť celú tabuľku naraz), kliknite na Zobraziť > Lupa a vyberte zo zoznamu, v akom pomere chcete zobraziť aktuálny zošit. Pomocou tlačidla Vlastné… si môžete presne nastaviť hodnotu, ktorá vám vyhovuje.

Vkladanie a úprava údajov

Do zošita je možné vpisovať čísla, texty, dátumy alebo časy, a to do jednej alebo aj viacerých buniek súčasne. Ďalej môžete upravovať obsah buniek, vkladať alebo mazať samotné bunky, rovnako ako celé riadky alebo stĺpce.

Vloženie hodnoty alebo textu do bunky

 1. Vyberte požadovanú bunku.
 2. Vpíšte požadovaný údaj a stlačte potvrdzovací kláves, tým je väčšinou prostredné tlačidlo na päťsmerovom tlačidle, poprípade kláves ENTER na klávesnici.

Poznámka:

Pre zobrazenie klávesnice na obrazovke kliknite na ikonku klávesnice dole uprostred obrazovky.

Tip:

Ak chcete úpravy vrátiť späť, kliknite na Ponuka > Späť zadávanie do…

Úprava údaja v bunke

 1. Vyberte požadovanú bunku tým, že na ňu kliknite, a potom kliknite kamkoľvek do riadka vzorcov, čo je priestor v hornej pravej časti obrazovky, kde sa zobrazí údaj rovnaký ako v bunke.
 2. Na výber správnej pozície v texte použite smerové šípky alebo vyberte požadované miesto kliknutím. Na úpravu údaja môžete použiť nasledujúce:
  • Na zmazanie znaku použite kláves BACKSPACE na klávesnici na obrazovke. Tým sa zmaže znak vľavo od blikajúceho kurzora.
  • Pre vloženie znaku jednoducho stlačte jeho kláves na klávesnici.
 3. Pre potvrdenie zmien stlačte kláves ENTER na klávesnici.

Automatické vloženie postupnosti hodnôt

Na urýchlenie práce v mobilnom Exceli môžete použiť funkciu, ktorá dokáže vytvoriť postupnosť (logický rad). Automatické vyplnenie môžete použiť pre čísla, dátumy a opakovaný text. Vždy je potrebné označiť bunky, do ktorých chcete automaticky vložiť údaje, vždy sa vezme hodnota v prvej bunke a podľa nastavenia sa automaticky vyplnia ďalšie bunky vo výbere.

 1. Vyberte bunku, ktorá obsahuje počiatočnú hodnotu, a k nej ešte bunky, do ktorých chcete vpísať postupnosť, poprípade opakovať zadaný text.
 2. Kliknite na Ponuka > Upraviť > Vyplniť…
 3. V kolónke Smer vyberte požadovaný smer vyplnenia.
 4. Typ výplne určuje, či sa bude kopírovať hodnota v prvej bunke alebo či sa bude pokračovať v číselnom rade.
 5. Typ radu určuje, či ide o obyčajné číslo, dátum alebo automatický typ.
 6. Ak vyberiete číslo, tak môžete zvoliť veľkosť kroku, teda o koľko bude nasledujúca hodnota vyššia než predchádzajúca. Ak zvolíte Dátum, tak ešte môžete navyše zvoliť, či chcete pridávať po dňoch, mesiacoch alebo po rokoch.
 7. Potvrdenie vykonáte stlačením tlačidla OK.

Poznámka:

Pre úsporu pamäte je funkcia automatického vyplnenia obmedzená na oblasť 127 riadkov a 31 stĺpcov. Ak potrebujete viac stĺpcov alebo riadkov, použite funkciu automatického vyplnenia niekoľkokrát za sebou.

Kopírovanie a vkladanie údajov

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete kopírovať.
 2. Kliknite na Ponuka a potom na Kopírovať alebo Vystrihnúť.
 3. Vyberte cieľovú bunku.
 4. Kliknite na Ponuka > Prilepiť.

Poznámky:

 • K ponuke Kopírovať, Vystrihnúť a Prilepiť sa je taktiež možné dostať pomocou kontextovej ponuky. Tu zobrazíte tak, že vyberiete požadované bunky a potom na niektorú z nich kliknete a chvíľu podržíte stylus na obrazovke.
 • Možnosť kopírovania viacerých buniek je obmedzená na 127 riadkov a 31 stĺpcov, ak teda chcete kopírovať väčšiu oblasť, je nutné kopírovanie vykonať opakovane.

Práca s hárkami

Prechod na iný hárok

 1. Názov aktuálneho hárka je uvedený nad tlačidlom Zobraziť.
 2. Kliknutím na názov aktuálneho hárka sa zobrazia všetky hárky v danom zošite.
 3. Hárok zmeníte kliknutím na jeho názov.

Nepodporované funkcie v aplikácii Excel Mobile

V zariadeniach Windows Mobile je možné otvárať aj dokumenty vytvorené na počítači. Sú tu však isté obmedzenia, Excel Mobile nepodporuje niektoré funkcie, ktoré sú dostupné v klasickom Exceli. Napríklad ide o niektoré výpočtové funkcie, komentáre v bunkách a niekoľko ďalších. Dokonca môže dôjsť aj k strate niektorých metadát alebo formátovania počas ukladania dokumentu v aplikácii Excel Mobile.

Nepodporované alebo čiastočne podporované funkcie Excel Mobile zvláda takto:

 1. Zarovnanie – vlastnosti horizontálneho, vertikálneho zarovnania a taktiež zalamovania textu zostávajú rovnaké, len vertikálne napísaný text sa bude v zariadení zobrazovať ako horizontálny.
 2. Ohraničenia – Umelecké ohraničenia sa zobrazia ako jednoduché ohraničenia.
 3. Podfarbenia buniek – Excel Mobile odstráni aplikované podfarbenie (vzorky) buniek.
 4. Písma a veľkosť písma – Pre písma, ktoré nie sú dostupné, Excel Mobile zobrazí podobné písmo, ktoré dostupné je. Ak dokument uložíte v Excel Mobile a potom ho opäť otvoríte na počítači, všetky písma budú pôvodné, nedôjde teda k žiadnym zmenám vo vzhľade písem ani ich veľkosti.
 5. Číselné formáty - Excel Mobile je schopný zobraziť čísla, ktoré používajú číselný formát Microsoft Excel 97, a taktiež podmienené formátovanie číselného formátu.
 6. Vzorce a funkcie - Excel Mobile nedokáže pracovať s viac než 16 284 riadkami. To má za následok, že sa nahradia všetky prepojenia na ďalšie riadky chybovou hodnotou #REF! Dôjde taktiež k nahradeniu vzorcov výsledkami pre:
  • Vzorce dlhšie než 512 bajtov (znakov)
  • Výpočty, ktoré obsahujú funkcie nepodporované aplikáciou Excel Mobile
  • Výpočty zadané ako polia alebo obsahujúce minimálne jeden argument typu poľa, napríklad =SUM({1;2;3;4})
  • Výpočty, ktoré obsahujú prepojenia na externé zdroje dát.
 7. Nastavenia zabezpečenia – Možnosť pracovať so zabezpečenými dokumentmi závisí od nasledujúceho nastavenia:
  • Ak zošit obsahuje heslo pre otvorenie, potom ho v aplikácii Excel Mobile nebudete schopní otvoriť. Ak obsahuje heslo pre úpravy, budete ho schopní otvoriť, avšak nie upravovať.
  • Ak sú na zošit aplikované bezpečnostné politiky IRM (Information Rights Management), tak budete schopní dokument otvoriť, ale nie ho modifikovať, a to aj keď vlastníte práva pre úpravu daného dokumentu.
  • Digitálny podpis bude odstránený z každého zošita otvoreného v aplikácii Excel Mobile. Digitálny podpis slúži na overenie pravosti obsahu dokumentu autorom.
 8. Nastavenie lupy – Excel Mobile nezachováva nastavenie lupy. Excel na počítači podporuje nastavenie lupy (zväčšenie) pre každý hárok samostatne, zatiaľ čo Excel Mobile používa nastavenie lupy pre celý zošit.
 9. Názvy hárkov – Pri použití pomenovaných oblastí zobrazí Excel Mobile iba prepojenia na názvy v danom zošite. Odstráni však názvy odkazujúce sa na iné zošity, polia ( ={1;2;3;4}) a taktiež vzorce využívajúce polia. Excel Mobile odstráni názvy odkazujúce sa na iné zošity zo zoznamu dostupných pomenovaných oblastí, tieto názvy však neodstráni ani neopraví v samotných vzorcoch, čo má na následok vznik chýb „#NAME?“.
 10. Záložky hárkov, ktoré sú normálne skryté, v aplikácii Excel Mobile skryté nie sú a je tak možné pracovať aj s hárkami, ktoré sú v počítači skryté.
 11. Nastavenia automatického filtra – Excel Mobile odstráni nastavenia automatického filtra, ale túto funkciu je možné v aplikácii Excel Mobile použiť. Ak automatický filter skryl niektoré riadky, tak po otvorení v aplikácii Excel Mobile tieto riadky zostanú skryté. Na zobrazenie skrytých riadkov použite v aplikácii Excel Mobile postup Ponuka > Formát > Riadok > Zobraziť.
 12. Vzhľad grafu – Excel Mobile prevedie nepodporované typy grafov na jeden z podporovaných typov. Tými sú Stĺpcový, Pruhový, Čiarový, Koláčový, XY (závislosť) a Plošný. Taktiež sa nezobrazí pozadie, ohraničenia, menovky dát, spojnice trendu, tieňovanie, 3D efekty, druhá os a logaritmické mierky.
 13. Vlastnosti hárka – Excel Mobile zvláda nasledujúce funkcie:
  • Zobrazuje skryté hárky.
  • Odstraňuje moduly VBA, hárky s makrami a dialógové hárky a nahradzuje ich prázdnom hárkom.
  • Odstraňuje textové polia, kreslené objekty, obrázky, zoznamy, podmienené formátovanie a ovládacie prvky.
  • Prevádza kontingenčnú tabuľku na hodnoty.
 14. Zošit Excel 2007 Binary (.xlsb) – Excel Mobile nie je schopný otvoriť tento typ zošitov.
 15. Prevod súborov – Prevod súborov medzi verziami nie je v aplikácii Excel Mobile možný. Ak bol teda dokument vytvorený vo verzii 2007 (.xlsx), tak to znamená, že ho v zariadení nie je možné uložiť v staršom formáte (.xls).
 16. V aplikácii Excel Mobile môžete dokonca otvárať aj typy súborov .xlsm a .xltm. Jediné, čo však máme možnosť s dokumentom urobiť, je uložiť ho ako iný typ dokumentu.
 
Sledujte nás naFacebook(SK) TwitterYouTube (US)