Windows Phone
 
Novinky o Windows 7 nájdeš na Windows blogu

Vybavovanie telefónnych hovorov

Vaše zariadenie vám umožňuje vybavovať telefónne hovory, vrátane konferenčných. Telefónovať môžete nasledujúcimi spôsobmi:

 • Zadajte telefónne číslo z klávesnice.
 • Vyberte zo zoznamu kontaktov uložených v zariadení.
 • Vyberte telefónne číslo uložené v histórii hovorov.
 • Začnite zadávať číslo a potom vyberte telefónne číslo zo zoznamu posledných volaných čísel.

Pre zobrazenie podrobného postupu určeného priamo pre váš telefón (s dotykovým či nedotykovým displejom) zvoľte zodpovedajúcu kartu nižšie. Nie ste si istí? Tu nájdete postup pre určenie typu telefónu.

Dotykový displej

Nedotykový displej

  

Základy telefónnych hovorov

Telefón vo vašom zariadení ponúka niektoré výkonné možnosťi, vrátane tiesňového a konferenčného volania.

Telefónny hovor

 1. Kliknite na položky Štart > Telefón.
 2. Zadajte telefónne číslo.
 3. Kliknite na položku Hovoriť.

Poznámka:

Počas zadávania telefónneho čísla sa na displeji zobrazia predchádzajúce volané čísla. Môžete prejsť na požadované číslo a potom ho stlačením tlačidla hovoru vytočiť.

Medzinárodný telefónny hovor

 1. Kliknite na položky Štart > Telefón.
 2. Kliknite na kláves Nula a pridržte ho, pokým sa na displeji nezobrazí znak +.

  Znak + nahradzuje prístupový kód pre medzinárodné volania. Tento kód predstavuje číslo, ktoré je potrebné vytočiť, aby ste zo svojej krajiny mohli uskutočniť medzinárodné volanie.

  Zadajte nasledujúce údaje:

  • kód krajiny či oblasti,
  • smerové číslo oblasti (bez úvodnej nuly),
  • telefónne číslo.
 3. Kliknite na položku Hovoriť.

Tiesňový telefónny hovor

 1. Kliknite na položky Štart > Telefón.
 2. Zadajte miestne číslo tiesňového volania a kliknite na položku Hovoriť.

Poznámka:

Tiesňové volanie je možné uskutočniť aj v prípade, že je zariadenie uzamknuté.

Kontrola hlasovej pošty

 1. Kliknite na položky Štart > Telefón.
 2. Na klávesnici telefónu vyberte a podržte kláves 1.

Poznámka:

Ak dostanete hlasovú poštu v čase, kedy ste mimo dosahu bezdrôtovej siete, budete na novú hlasovú poštu upozornení, hneď ako budete môcť opäť prijímať hovory.

Uskutočnenie volania z histórie hovorov

 1. Kliknite na položky Štart > Telefón.
 2. Prejdite k telefónnemu číslu alebo menu kontaktu, ktorému chcete zavolať, a potom stlačte tlačidlo hovoru.

Poznámka:

Ak je história hovorov prázdna, možno máte zapnutý filter a neboli zaznamenané žiadne hovory, ktoré tomuto filtru vyhovujú. Ak chcete zobraziť všetky hovory, kliknite na položky Ponuka > Filter > Všetky hovory.

Uskutočnenie hovoru z Kontaktov

 1. Kliknite na položky Štart > Telefón.
 2. Prejdite ku kontaktu, ktorému chcete volať, a kliknite naň.
 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Ak ste pre daný kontakt zadali iba jedno telefónne číslo, kliknite na položku Volať.
  • Ak ste pre daný kontakt zadali viac telefónnych čísel, prejdite k číslu, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Volať.

Uskutočnenie volania s využitím posledných volaných čísel

 1. Kliknite na položky Štart > Telefón.
 2. V zozname nad klávesnicou prejdite k požadovanému číslu a potom stlačte tlačidlo hovoru. V zozname sa môžete posúvať. Ak chcete zobraziť väčšiu časť zoznamu, kliknite na položku Skryť klávesnicu.

Uskutočnenie hovoru počas používania prehrávača médií

Ak vo svojom zariadení počúvate hudbu alebo sledujete video a chcete uskutočniť telefónny hovor, nie je nutné prehrávač ukončiť ani pozastaviť. Počas hovoru nebudete počuť zvuk zo súboru s médiom.

 1. Kliknite na položky Štart > Telefón.
 2. Zadajte telefónne číslo a stlačte tlačidlo hovoru.

  Po stlačení tlačidla hovoru prehrávač médií zastaví prehrávanie. Po ukončení hovoru prehrávač obnoví činnosť.

Návrat k prehrávaču médií po ukončení hovoru

 • Na obrazovke Telefón kliknite na položku Zrušiť alebo na ikonu zatvoriť.

Pridanie čísla rýchlej voľby

Číslo rýchlej voľby je číslo na klávesnici priradené konkrétnemu telefónnemu číslu v zozname Kontakty. Toto číslo môžete využiť na rýchle zavolanie danej osobe. Môžete nastaviť samostatné čísla rýchlej voľby pre vytočenie telefónneho čísla daného kontaktu domov, do zamestnania a čísla mobilného telefónu.

 1. Kliknite na položky Štart > Kontakty.
 2. Prejdite ku kontaktu, pre ktorý chcete nastaviť číslo rýchlej voľby, a stlačte kláves ENTER.
 3. Ak ste pre daný kontakt zadali viac telefónnych čísel, prejdite k tomu z nich, ku ktorému chcete priradiť číslo rýchlej voľby.
 4. Kliknite na položky Ponuka > Pridať do rýchlych volieb.
 5. V poli Umiestnenie vyberte pomocou posúvača číslo na klávesnici. (Voliteľné: Ak tento krok vynecháte, zariadenie priradí číslo na klávesnici automaticky.)
 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Volanie na číslo rýchlej voľby

 1. Kliknite na položky Štart > Telefón.
 2. Kliknite na číslo na klávesnici priradené požadovanému kontaktu a pridržte ho. Po niekoľkých sekundách začne zariadenie vytáčať telefónne číslo.

Uloženie telefónneho čísla do kontaktov pomocou histórie hovorov

 1. Kliknite na položky Štart > Telefón > História hovorov.
 2. Prejdite k telefónnemu číslu, ktoré chcete uložiť, a kliknite na položky Ponuka > Uložiť do kontaktov.
 3. Ak chcete pridať nový kontakt, stlačte kláves ENTER, prípadne prejdite ku kontaktu, ku ktorému chcete pridať telefónne číslo, a stlačte kláves ENTER.
 4. Zadajte informácie o kontakte. V poli Typ čísla vyberte, aký typ telefónneho čísla ukladáte (napríklad Zamestnanie, Mobil alebo Domov), podľa potreby zadajte ďalšie informácie a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka:

Počas volania číslo do priečinka Kontakty nie je možné uložiť.

Správa telefónnych hovorov

Vaše zariadenie vám dáva kontrolu nad vašimi telefónnymi hovormi. Môžete hovor pridržať, stlmiť alebo využiť funkciu reproduktora.

Prijatie telefónneho hovoru

 • Kliknite na položku Odpovedať alebo stlačte tlačidlo hovoru.

Ignorovanie telefónneho hovoru

 • Kliknite na možnosť Ignorovať. Volajúci bude presmerovaný k hlasovej pošte.

Stlmenie vyzváňania prichádzajúceho hovoru

 • Stlačte ovládací prvok pre zníženie hlasitosti na boku zariadenia.

Pridržanie hovoru

 • Ak chcete hovor pridržať a prijať ďalší hovor, stlačte tlačidlo hovoru alebo kliknite na možnosť Odpovedať. Pre prepínanie medzi hovormi kliknite na možnosť Prepnúť.

Poznámka:

Pre pridržanie hovoru je potrebné, aby zariadenie zobrazovalo obrazovku pre vytáčanie čísel. Ak ste sa počas hovoru z tejto obrazovky presunuli inam, zobrazte ju kliknutím na položky Štart > Telefón.

Stlmenie hovoru

Počas hovoru môžete stlmiť mikrofón, takže vás druhý účastník volania nebude počuť. Vy ho však stále počujete. To je užitočné napríklad v prípade, že nechcete, aby druhý účastník počul rozhovor prebiehajúci vo vašom prostredí alebo zvuky na pozadí.

 1. Pomocou klávesnice telefónu vyberte položku Stlmiť.
 2. Stlmenie vypnete kliknutím na možnosť Zrušiť stlmenie.

Poznámka:

Pre stlmenie či zrušenie stlmenia hovoru musí zariadenie zobrazovať obrazovku pre vytáčanie čísel. Ak ste sa počas hovoru z tejto obrazovky presunuli inam, zobrazte ju kliknutím na položky Štart > Telefón.

Zobrazenie histórie hovorov

 1. Kliknite na položky Štart > Telefón > História hovorov.
 2. Ak chcete zobraziť históriu hovorov pre konkrétny kontakt, kliknite na jeho meno.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

 1. Kliknite na položky Štart > Telefón > História hovorov.
 2. Kliknite na položky Ponuka > Filter > Zmeškané.

Úprava nastavení telefónu

Telefón môžete prispôsobiť tým, že podľa potreby povolíte alebo zakážete určité zvuky a ďalšie funkcie.

Vypnutie vybraných zvukov telefónu

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > na kartu Osobné a na položku > Zvuky a upozornenia.
 2. Kliknite na kartu Upozornenia.
 3. V poli Udalosť prejdite k niektorej z nasledujúcich položiek a kliknite na ňu:
  • Telefón: Prichádzajúci hovor
  • Telefón: Zmeškaný hovor
  • Telefón: Hlasová schránka
 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Ak ste vybrali možnosť Telefón: Prichádzajúci hovor, vyberte v poli Typ zvonenia možnosť Žiadne.
  • Ak ste vybrali možnosť Telefón: Zmeškaný hovor alebo Telefón: Hlasová schránka, zrušte začiarknutie políčka Prehrať zvuk.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Vypnutie alebo zapnutie upozornenia na čakajúce hovory

Možnosti čakajúcich hovorov môžete nastaviť tak, že zariadenie ponúkne zvukové upozornenie, keď počas hovoru prichádza ďalšie volanie. Vypnutím upozornenia na čakajúce hovory toto oznámenie zrušíte.

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > na kartu Osobné a na položku > Telefón.
 2. Kliknite na kartu Služby > a na položky Čakajúci hovor > Zobraziť nastavenia.
 3. Podľa potreby kliknite na položku Upozorniť alebo Neupozorniť.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Uloženie zvukového súboru ako vyzváňacieho tónu

Ak máte v priečinku Hudba vo svojom zariadení uložený zvukový súbor, môžete ho nastaviť ako vyzváňací tón. Súbor je potrebné skopírovať do priečinka Vyzváňacie tóny a sprístupniť ho tak prostredníctvom Nastavení, kde ho môžete priradiť ku kontaktom alebo použiť pre upozornenie.

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Správca súborov.
 2. Kliknite na položky Dokumenty > Hudba.
 3. Prejdite k požadovanému zvukovému súboru a potom kliknite na položky Ponuka > Upraviť > Kopírovať.
 4. Kliknite na položky Ponuka > Dokumenty.
 5. Prejdite k priečinku Vyzváňacie tóny a kliknite naň.
 6. Kliknite na položky Ponuka > Upraviť > Prilepiť.

Možnosti služby volania

Služby vášho telefónu môžu zahŕňať identifikáciu čísla volajúceho, blokovanie hovorov, presmerovanie hovorov a ďalšie funkcie, ktoré môžete nastaviť a ovládať.

Nastavenie služby identifikácie čísla volajúceho

Službu identifikácie čísla volajúceho môžete využiť na výberové blokovanie zobrazenia vášho telefónneho čísla na displeji volaného. Môžete napríklad nastaviť službu tak, aby sa vaše číslo zobrazilo iba vašim kontaktom.

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > na kartu Osobné a na položku > Telefón.
 2. Kliknite na kartu Služby > a na položky Číslo volajúceho > Zobraziť nastavenia.
 3. Podľa potreby kliknite na položku Každému, Nikomu, alebo Iba kontaktom.

Nastavenie blokovania hovorov

Blokovanie hovorov vám umožňuje zablokovať všetky prichádzajúce hovory s výnimkou hovorov z konkrétnych telefónnych čísel. Môžete taktiež zablokovať niektoré odchádzajúce hovory, keď sa pohybujete mimo miestnej siete. Túto voľbu je potrebné nastaviť pred cestou. Ak zablokujete odchádzajúce medzinárodné hovory, môžete nastaviť výnimku, ktorá vám umožní uskutočniť volania do vašej krajiny, keď ste na cestách.

Pred začatím tohto postupu je potrebné nastaviť heslo pre blokovanie hovorov.

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > na kartu Osobné a na položku > Telefón.
 2. Kliknite na kartu Služby > a na položky Blokovanie hovorov > Zobraziť nastavenia.
 3. V časti Blokovať prichádzajúce vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  • Všetky hovory
  • Počas roamingu
  • Vypnuté
 4. V časti Blokovať odchádzajúce vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  • Všetky hovory
  • Medzinárodné
  • Medzinárodné okrem domovskej krajiny
  • Vypnuté
 5. Kliknite na tlačidlo OK, zadajte heslo pre blokovanie hovorov a opäť kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie presmerovania hovorov

Ak nemôžete prijímať hovory alebo nechcete prijať určité typy hovorov, môžete zariadenie nastaviť tak, aby presmerovalo prichádzajúce hovory priamo do hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Presmerované hovory nebudú vo vašom zariadení vyzváňať.

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > na kartu Osobné a na položku > Telefón.
 2. Kliknite na kartu Služby > a na položky Presmerovanie hov. > Zobraziť nastavenia.
 3. Vyberte jednu z nasledujúcich možností (zariadenie prevezme východiskové nastavenia zo siete):
  • Presmerovať všetky prichádzajúce hovory pre presmerovanie všetkých hovorov na zadané telefónne číslo.
  • Neodpovedá pre presmerovanie hovorov v prípade, že hovor neprijmete.
  • Nedostupné pre presmerovanie hovorov, keď je zariadenie vypnuté alebo mimo dosahu siete.
  • Obsadené pre presmerovanie hovorov v prípade, že je telefón obsadený.
 4. Nech už vyberiete ktorúkoľvek možnosť, podľa potreby upravte nastavenie a zadajte telefónne číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie možností volania

Vo svojom zariadení môžete nastaviť možnosti volania. Patria k nim typ vyzváňania, vyzváňací tón a kód PIN, ktorý je potrebné zadať, aby bolo možné používať telefón.

 1. Kliknite na položky Štart > Telefón.
 2. Kliknite na položky Ponuka > Možnosti > Telefón.
 3. Podľa potreby upravte možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie čakajúcich hovorov

Ak chcete prijať upozornenie na ďalší prichádzajúci hovor, zatiaľ čo hovoríte, môžete vo svojom zariadení nastaviť čakajúce hovory.

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > na kartu Osobné a na položku > Telefón.
 2. Kliknite na kartu Služby > a na položky Čakajúci hovor > Zobraziť nastavenia.
 3. Podľa potreby kliknite na položku Upozorniť alebo Neupozorniť.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Zobrazenie dostupných sietí

Ak sa nachádzate mimo oblasti služieb svojho mobilného operátora, môžete zobraziť všetky dostupné siete a zistiť tak, ktorí mobilní operátori poskytujú služby v danom mieste.

Poznámka:

Pri zmene siete vám môžu byť účtované ďalšie poplatky za roaming. Pred zmenou siete ju odporúčame konzultovať so zástupcom vášho mobilného operátora.

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > na kartu Osobné a na položku > Telefón.
 2. Kliknite na položku Siete.
 3. V rozbaľovacom zozname Sieť kliknite na položku Ručne a potom na tlačidlo OK.

  Zobrazí sa zoznam dostupných sietí.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie uprednostňovaných sietí

Keď vaše zariadenie stratí pripojenie k primárnej sieti, môže sa pripojiť k iným bezdrôtovým sieťam. Váš mobilný operátor tieto „uprednostňované“ siete radí v poradí, v akom medzi nimi vaše zariadenie prepína. Ak je napríklad prvá sieť nedostupná, vaše zariadenie sa automaticky pokúsi pripojiť k druhej sieti. Keď budú nedostupné prvé dve siete, zariadenie sa pokúsi pripojiť k tretej sieti a tak ďalej.

Poradie uprednostňovaných sietí môžete zmeniť – napríklad v prípade, že v určitom mieste dávate prednosť kvalite niektorej siete pred inou.

Poznámka:

Pri zmene poradia uprednostňovaných sietí vám môžu byť účtované ďalšie poplatky za roaming. Pred zmenou poradia uprednostňovaných sietí ju odporúčame konzultovať so zástupcom vášho mobilného operátora.

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > na kartu Osobné a na položku > Telefón.
 2. Kliknite na kartu Siete > a na položku Nastavit sítě.
 3. V rozbaľovacom zozname Sieť kliknite na položku Ručne a potom na tlačidlo OK.

  Do zariadenia sa prevezme nastavenie a zobrazí sa zoznam dostupných sietí.

 4. Prejdite k sieti a kliknutím na položku Posunúť nahor ju v zozname posuňte vyššie, alebo naopak kliknite na položku Posunúť nadol a posuňte vybranú sieť na nižšiu pozíciu v zozname.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Ťažkosti pri volaní

Ak máte ťažkosti s uskutočnením hovoru, môžu vám pri riešení pomôcť nasledujúce odporúčania.

Řešení potíží s voláním

Ľavý stĺpec v nasledujúcej tabuľke obsahuje zoznam problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní svojho zariadenia. V pravom stĺpci nájdete vysvetlenie, čo môže daný problém znamenať, a možné riešenie.

Problém

Popis a riešenie

Po zadaní telefónneho čísla sa nezačalo vytáčanie.

 • Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo hovoru.
 • Overte, či je zapnuté pripojenie k poskytovateľovi bezdrôtových služieb a že sa nenachádzate v mieste so slabým signálom, ako sú tunely alebo výťahy.
 • Je možné, že máte nastavenú voľbu blokovania odchádzajúcich hovorov. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > na kartu Osobné > a na položku Telefón a potom kliknutím na položky Blokovanie hovorov > Zobraziť nastavenia zobrazte aktuálne nastavenie možností a prípadne ich zmeňte.

Volajúci sa so mnou nemôže spojiť.

 • Overte, či máte zariadenie zapnuté.
 • Overte, či je zapnuté pripojenie k poskytovateľovi bezdrôtových služieb a že sa nenachádzate v mieste so slabým signálom, ako sú tunely alebo výťahy.
 • Je možné, že máte nastavenú voľbu blokovania prichádzajúcich hovorov. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > na kartu Osobné > a na položku Telefón a potom kliknutím na položky Blokovanie hovorov > Zobraziť nastavenia zobrazte aktuálne nastavenie možností a prípadne ich zmeňte.

Volajúci nepočuje, čo hovorím.

 • Uistite sa, že ste hovor nestlmili.
 • Presvedčte sa, že máte zariadenie blízko úst.

Zvuková kvalita hovoru je slabá.

 • Upravte hlasitosť stlačením ovládacích prvkov pre jej zvýšenie či zníženie.
 • Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom, ako sú tunely alebo výťahy, skúste sa presunúť na iné miesto. Ak ste v budove, vyskúšajte stanovište pri okne.

Odchádzajúce a prichádzajúce hovory v zariadení nie sú spájané správne a často sa prerušia.

 • Upravte hlasitosť stlačením ovládacích prvkov pre jej zvýšenie či zníženie.
 • Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom, ako sú tunely alebo výťahy, skúste sa presunúť na iné miesto. Ak ste v budove, vyskúšajte stanovište pri okne.

Nemôžete sa pripojiť, nie je k dispozícii pokrytie siete alebo zlyháva odosielanie správ.

 • Došlo k strate sieťového pripojenia. Možno sa nachádzate v oblasti so slabým signálom, napríklad v tuneli alebo hustej zástavbe. Presuňte sa na iné miesto a opakujte akciu.
 • Je možné, že sa pokúšate o prístup k možnosti, pre ktorú je nutné predplatné u poskytovateľa služieb. Vyžiadajte si u poskytovateľa ďalšie podrobnosti.

Prúžky vedľa ikony signálu miznú.

 • Ak ste zariadenie práve zapli, vyčkajte, než vyhľadá a prijme signál od siete.
 • Možno sa nachádzate v oblasti so slabým signálom, napríklad v tuneli alebo vo výťahu. Zariadenie možno nedokáže prijať signál siete. Presuňte sa na iné miesto a opakujte akciu.
 • K tejto situácii môže dôjsť, keď prechádzate medzi odlišnými oblasťami služieb. Ide o bežný jav.

Keď volám kontaktu, nezačne sa vytáčanie čísla.

 • Overte, že máte pre daný kontakt uložené telefónne číslo.
 • Ak je potrebné, zadajte telefónne číslo pre tento kontakt znovu.

Internetové volanie

Internetové volanie vám umožňuje uskutočniť hovory prostredníctvom Internetu namiesto mobilnej telefónnej siete. Internetové volanie môže byť výhodné v nasledujúcich situáciách:

 • Máte prístup k Internetu a mobilné pripojenie má slabú kvalitu alebo by vám boli účtované poplatky za roaming.
 • V zamestnaní máte k dispozícii systém internetového volania, ktorý môžete využiť a ušetriť tak vyhradené minúty pre mobilné hovory. Ak však máte na pracovisku zakázanú sieť Wi-Fi, nebudete môcť uskutočniť ani prijímať hovory prostredníctvom internetového volania.
 • Chcete uskutočniť volanie na číslo, ktoré je dostupné iba prostredníctvom Internetu. Také čísla sa v kontaktoch zobrazujú ako číslo@adresa_URL alebo ako adresy IP (nnn.nn.nn.nn).

Nastavenie hovorov cez Internet určuje vaše uprednostňované voľby, kedy chcete využiť internetové a kedy naopak mobilné volanie. Pre jednotlivé hovory môžete tieto nastavenia prepísať.

Internetové volanie je k dispozícii iba pri splnení nasledujúcich podmienok:

 • Váš telefón má pripojenie k Internetu, či už bezdrôtové alebo prostredníctvom stolového počítača. Ak počas hovoru dôjde k strate internetového pripojenia, hovor sa preruší.
 • Váš telefón sa dokáže pripojiť k serveru pre internetové volanie.
 • Nastavenie internetového volania vám umožňuje uskutočniť hovor. Internetové volanie môže byť vypnuté, obmedzené na určitý denný čas alebo iba na čas, kedy nie je k dispozícii mobilná sieť.

Tipy:

 • Ak sa pred dokončením hovoru pravdepodobne presuniete mimo dosahu siete Wi-Fi, využite mobilnú sieť.
 • Ak chcete šetriť energiu batérie, vypnite pripojenie Wi-Fi v prípade, že sa budete dlhšie nachádzať mimo dosahu siete Wi-Fi.
 1. Ak je potrebné, prepnite telefónne linky na internetové volanie.
 2. Vytočte číslo obvyklým spôsobom. Môžete volať na všetky čísla, na ktoré voláte z mobilného telefónu, a ďalej na internetové telefónne čísla.

Tipy:

 • Pre uskutočnenie hovoru cez Internet musíte byť pripojení k sieti Wi-Fi, ktorú používate pre internetové volania, a nastavenie internetového volania musí mať inú hodnotu než Nikdy.
 • Ak očakávate, že sa pred ukončením hovoru dostanete mimo dosahu siete Wi-Fi, použite namiesto internetového volania mobilnú linku.

Zobrazenie poskytovateľa a stavu internetového volania

Poskytovateľ a stav internetového volania sú zobrazené na riadku obrazovky Dnes. Stav môže nadobúdať niektorú z nasledujúcich hodnôt:

 • K dispozícii - Internetové volanie je k dispozícii, nie je však nastavené ako východiskové pre budúci odchádzajúci hovor. Ak chcete pre budúci hovor použiť internetové volanie, stlačte a pridržte kláves *. Tak sa môžete presúvať medzi linkou 1, linkou 2 (ak je k dispozícii) a internetovým volaním.
 • Vybrané - Internetové volanie je k dispozícii a je nastavené ako východiskové pre budúci odchádzajúci hovor.
 • Hľadanie - Telefón nadväzuje spojenie so serverom, ktorý poskytuje službu internetového volania.
 • Žiadna služba - Telefón sa nemôže spojiť so serverom, ktorý poskytuje službu internetového volania. K tejto situácii môže dôjsť, keď nie je k dispozícii aktívne pripojenie k Internetu alebo keď je server nedostupný.
 • Nie je k dispozícii - Došlo k jednej z nasledujúcich situácií:
  • Ak je ako poskytovateľ uvedené Internetové volanie, nie je telefón nakonfigurovaný pre použitie internetového volania.
  • Ak je uvedený ľubovoľný iný poskytovateľ, má nastavenie telefónu pre voľbu Internetové volanie hodnotu Nikdy.

Určenie, kedy použiť internetové volanie

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > na kartu Osobné a na položku > Telefón.
 2. Na karte Internet vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  Možnosť

  Výsledok

  Vždy (keď je dostupný)

  Keď máte pripojenie k sieti Wi-Fi, ktorú používate pre hovory cez Internet, bude vybrané internetové volanie.

  Iba keď nie je dostupná mobilná služba

  Keď máte pripojenie k sieti Wi-Fi, ktorú používate pre hovory cez Internet, a nemáte mobilné pripojenie, uskutočnia sa všetky hovory prostredníctvom Internetu.

  Nikdy

  Internetové volanie nie je povolené.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Riešenie ťažkostí s internetovým volaním

 • Ak sa vám nedarí volanie na číslo dostupné iba cez Internet, uistite sa, že nastavenie internetového volania nemá hodnotu Nikdy, že zariadenie je nastavené pre internetové volanie a že máte pripojenie k sieti Wi-Fi, ktorú pre tieto volania používate.
 • Ak sa zobrazí správa Nedá sa pripojiť, uistite sa, že máte pripojenie k sieti Wi-Fi, ktorú používate pre internetové volanie, a že ste v tejto sieti registrovaní.
 • Ak sa zobrazí správa Nepodarilo sa dokončiť vytáčanie volania, overte číslo a opakujte akciu.
 
Sledujte nás naFacebook(SK) TwitterYouTube (US)