Windows 2000; Windows 2000 Advanced Server; Windows 2000 Professional Edition ; Windows 2000 Server; Windows 2000 Service Pack 2; Windows 2000 Service Pack 3; Windows ...
    Pakoja e ndërlidhjes shqip për familjen e Windows XP siguron ndërlidhje shqip për shfrytëzuesit për pjesën më të madhe të ndërlidhjes të Windows XP.