Publikuar:
Në fuqi: 1 maj 2018
Marrëveshja për shërbimet e Microsoft-it
Privatësia juajPrivatësia juaj1_YourPrivacy
Përmbledhje

1. Privatësia juaj. Privatësia juaj është e rëndësishme për ne. Lexoni Deklaratën e privatësisë të Microsoft ("Deklarata e privatësisë") pasi përshkruan llojet e të dhënave që mbledhim nga ju dhe pajisjet tuaja ("Të dhënat"), mënyrën se si i përdorim Të dhënat tuaja dhe bazën ligjore që kemi për të përpunuar Të dhënat tuaja. Deklarata e privatësisë përshkruan gjithashtu mënyrën se si e përdor Microsoft përmbajtjen tuaj, pra komunikimet tuaja me të tjerët; postimet që keni parashtruar te Microsoft nëpërmjet Shërbimeve; dhe skedarët, fotografitë, dokumentet, audion, punët digjitale, transmetimet e drejtpërdrejta dhe videot që ngarkoni, magazinoni, transmetoni ose bashkëndani nëpërmjet Shërbimeve ("Përmbajtja juaj"). Kur përpunimi bazohet në pëlqimin e dhënë dhe në masën e lejuar nga ligji, duke pranuar këto Kushte, ju jepni pëlqimin tuaj që Microsoft të mbledhë, të përdorë dhe të zbulojë Përmbajtjen tuaj dhe Të dhënat siç përshkruhet në Deklaratën e privatësisë. Në disa raste, ne do të ofrojmë njoftime të veçanta dhe do të kërkojmë pëlqimin tuaj siç përmendet në Deklaratën e privatësisë.

Teksti i plotë
Përmbajtja juajPërmbajtja juaj2_yourContent
Përmbledhje

2. Përmbajtja juaj. Shumë prej Shërbimeve tona ju japin mundësinë të ruani ose të ndani përmbajtjen tuaj me të tjerë ose të merrni materiale prej tyre. Ne nuk pretendojmë të kemi të drejta pronësie mbi përmbajtjen tuaj. Përmbajtja juaj mbetet përmbajtja juaj dhe ju jeni përgjegjësi për të.

 • a. Kur ndani përmbajtjen tuaj me persona të tjerë, ju e kuptoni se ata mund të përdorin, ruajnë, regjistrojnë, riprodhojnë, transmetojnë, transferojnë, ndajnë dhe shfaqin (dhe të fshijnë në HealthVault) përmbajtjen tuaj në mbarë botën pa ju kompensuar. Nëse nuk dëshironi që të tjerët ta kenë këtë mundësi, mos përdorni Shërbime që ndajnë përmbajtjen tuaj me të tjerë. Ju deklaroni dhe garantoni se për kohëzgjatjen e këtyre Kushteve ju keni (dhe do të keni) të gjitha të drejtat e nevojshme për përmbajtjen që ngarkoni, ruani ose ndani në ose përmes Shërbimeve dhe që mbledhja, përdorimi dhe ruajtja e përmbajtjes suaj nuk do të shkelë asnjë ligj ose asnjë të drejtë të personave të tjerë. Microsoft-i nuk zotëron, nuk kontrollon, nuk verifikon, nuk paguan e as nuk merr përsipër asnjë detyrim për përmbajtjen tuaj dhe nuk mund të mbajë përgjegjësi për përmbajtjen ose materialet tuaja që shkarkohen, ruhen ose ndahen nga të tjerët duke përdorur Shërbimet.
 • b. Deri në masën e nevojshme për t'ju ofruar Shërbimet juve ose të tjerëve, për t'ju mbrojtur juve dhe Shërbimet dhe për të përmirësuar produktet dhe shërbimet e Microsoft, ju i jepni Microsoft licencën e pronësisë intelektuale pa të drejta autori për të përdorur përmbajtjen tuaj, për shembull për të bërë kopje, për të ruajtur, për të transmetuar, riformatuar, për të shfaqur dhe për ta shpërndarë Përmbajtjen tuaj në Shërbime përmes mjeteve të komunikimit. Nëse e publikoni përmbajtjen në ato fusha të Shërbimit, ku ajo vihet në dispozicion gjerësisht në linjë dhe pa kufizime, Përmbajtja juaj mund të shfaqet në demonstrime ose materiale që promovojnë Shërbimin. Disa Shërbime mbështeten nga reklamat. Kontrollet për mënyrën se si i personalizon Microsoft reklamat janë të disponueshme në faqen Siguria dhe privatësia të sajtit të uebit të menaxhimit të llogarive të Microsoft. Ne nuk i përdorim ato që ju thoni në email, biseda, thirrje me video ose postën zanore apo në dokumentet, fotografitë ose skedarë të tjerë personalë për të gjetur reklamat e përshtatshme për ju. Politikat tona për reklamat janë trajtuar në mënyrë të hollësishme te Deklarata e privatësisë.
Teksti i plotë
Kodi i sjelljesKodi i sjelljes3_codeOfConduct
Përmbledhje

3. Kodi i sjelljes.

 • a. Duke pranuar këto Kushte, ju bini dakord që të ndiqni rregullat e mëposhtme kur përdorni Shërbimet:
  • i. Mos bëni asgjë të paligjshme.
  • ii. Mos u përfshini në veprimtari që shfrytëzojnë, lëndojnë ose kërcënojnë lëndimin e fëmijëve.
  • iii. Mos dërgoni postë të bezdisshme. Posta e bezdisshme është email, postim, kërkesa për kontakte, SMS (mesazhe me tekst), ose mesazhe të menjëhershme që janë të padëshiruara ose të pakërkuara.
  • iv. Mos shfaqni publikisht ose mos përdorni Shërbimet për të bashkëndarë përmbajtje ose materiale të papërshtatshme (që përmbajnë, për shembull, lakuriqësi, brutalitet, pornografi, gjuhë fyese, dhunë grafike ose aktivitet kriminal) ose përmbajtjen ose materialin tuaj që nuk është në përputhje me ligjet ose rregulloret lokale.
  • v. Mos u përfshini në aktivitete të rreme, mashtruese ose çorientuese (p.sh. të kërkoni para me pretendime të rreme, të shtireni si dikush tjetër, të manipuloni Shërbimet për të rritur numrin e leximeve ose të ndikoni në vlerësime, klasifikime ose komente) ose në aktivitete diskretituese ose shpifje.
  • vi. Mos shmangni kufizimet për qasjen në Shërbime ose për disponueshmërinë e tyre.
  • vii. Mos u përfshini në veprimtari të dëmshme për ju, për Shërbimet ose për të tjerët (p.sh., transmetimi i viruseve, ndjekja fshehurazi, postimi i përmbajtjes terroriste, komunikimi i fjalimeve që transmetojnë urrejtje ose përkrahja e dhunës ndaj të tjerëve).
  • viii. Mos shkelni të drejtat e të tjerëve (p.sh. ndarja e paautorizuar me të tjerët e muzikës së mbrojtur me të drejta autori ose e çdo materiali tjetër me të drejtë autori, rishitja ose shpërndarja e hartave Bing ose e fotografive).
  • ix. Mos u përfshini në veprimtari që shkelin të drejtat e privatësisë ose të mbrojtjes së të dhënave të të tjerëve.
  • x. Mos ndihmoni të tjerët që të thyejnë këto rregulla.
 • b. Zbatueshmëria. Nëse shkelni këto Kushte, ne sipas gjykimit tonë të vetëm mund të ndërpresim ofrimin e Shërbimeve për ju ose mund të mbyllim llogarinë tuaj të Microsoft. Ne mund të bllokojmë po ashtu dërgimin e një komunikimi (si p.sh. emaili, ndarja e skedarëve ose mesazh i çastit) për ose nga Shërbimet në përpjekje për të zbatuar këto Kushte ose mund të heqim ose të refuzojnë të publikojmë përmbajtjen tuaj për çdo arsye. Gjatë hetimit të shkeljeve të pretenduara të këtyre Kushteve, Microsoft-i rezervon të drejtën të shqyrtojë përmbajtjen tuaj për të zgjidhur çështjen dhe ju e autorizoni këtë. Megjithatë, ne nuk mund t’i monitorojmë të gjitha Shërbimet dhe as nuk përpiqemi ta bëjmë këtë.
 • c. Zbatimi për Shërbimet e Xbox. Klikoni këtu për më shumë informacion rreth mënyrës se si ky Kod etike zbatohet për Xbox Live, Lojërat për Windows Live dhe lojërat e Microsoft Studios, aplikacionet, shërbimet dhe përmbajtjen e ofruar nga Microsoft. Shkelja e Kodit të sjelljes nëpërmjet Shërbimeve të Xbox (përcaktuar në seksionin 13(a)(i)) mund të sjellë pezullime ose përjashtime nga pjesëmarrja në Shërbimet e Xbox, duke përfshirë humbjen e licencave të përmbajtjeve, të kohës së anëtarësimit të Xbox Gold dhe të gjendjeve të llogarisë së Microsoft të lidhur me llogarinë.
Teksti i plotë
Përdorimi i Shërbimeve dhe i mbështetjesPërdorimi i Shërbimeve dhe i mbështetjes4_usingTheServicesSupport
Përmbledhje

4. Përdorimi i Shërbimeve dhe i mbështetjes.

 • a. Llogaria e Microsoft. Ju duhet llogari Microsoft për të pasur qasje në shumë prej Shërbimeve. Llogaria juaj Microsoft ju lejon të regjistroheni në produkte, faqe interneti dhe shërbime të ofruara nga Microsoft-i dhe nga disa prej partnerëve të tij.
  • i. Krijimi i llogarisë. Mund të krijoni një llogari të Microsoft duke u regjistruar në linjë. Ju bini dakord të mos përdorni informacione të rreme, të pasakta ose çorientuese kur regjistroheni për llogarinë tuaj të Microsoft. Ka raste kur llogaria Microsoft ju caktohet nga një palë e tretë, siç mund të jetë ofruesi juaj i shërbimit të internetit. Nëse e merrni llogarinë Microsoft nga një palë e tretë, atëherë pala e tretë mund të ketë të drejta të tjera shtesë mbi llogarinë tuaj Microsoft, si mundësia për të pasur qasje në llogarinë tuaj Microsoft ose për ta fshirë atë. Lexoni kushtet shtesë që ju vendosen në dispozicion nga palët e treta, pasi Microsoft-i nuk ka asnjë përgjegjësi në lidhje me këto kushte shtesë. Nëse krijoni llogari Microsoft në emër të subjektit, siç është biznesi apo punëdhënësi juaj, ju deklaroni se keni kompetencat ligjore për ta detyruar këtë subjekt të zbatojë këto Kushte. Ju nuk mund të transferoni kredencialet e llogarisë suaj të Microsoft te një përdorues apo te një entitet tjetër. Për të mbrojtur llogarinë, ruani fshehtësinë e të dhënave dhe fjalëkalimin e llogarisë. Ju jeni përgjegjës për të gjithë aktivitetin që ndodh në llogarinë tuaj të Microsoft.
  • ii. Përdorimi i llogarisë. Duhet ta përdorni llogarinë Microsoft në mënyrë që ta mbani atë të aktivizuar. Kjo do të thotë se duhet të hyni të paktën një herë në pesë vjet për ta mbajtur të aktivizuar llogarinë tuaj Microsoft dhe Shërbimet e lidhura me të, nëse nuk përcaktohet ndryshe në ofertën për atë pjesë të Shërbimeve që janë me pagesë. Nëse nuk hyni gjatë kësaj kohe, ne supozojmë se llogaria juaj Microsoft është joaktive dhe e mbyllim atë. Shikoni seksionin 4(a)(iv)(2) për pasojat e mbylljes së llogarisë Microsoft. Duhet të hyni në kutinë hyrëse në Outlook.com dhe në OneDrive (më vete) të paktën një herë në vit, në të kundërt ne e mbyllim kutinë tuaj hyrëse në Outlook.com dhe OneDrive. Duhet të hyni në Shërbimet e Xbox të paktën një herë në një periudhë pesëvjeçare për të mbajtur etiketën e lojtarit të lidhur me llogarinë tuaj të Microsoft. Nëse në mënyrë të arsyeshme dyshojmë se llogaria juaj e Microsoft po përdoret nga një palë e tretë në mënyrë të rreme (për shembull, për shkak se ju është rrezikuar llogaria), Microsoft mund të pezullojë llogarinë tuaj deri sa ju të mund të rivendosni pronësinë. Bazuar në natyrën e kompromisit, mund të na kërkohet të çaktivizojmë qasjen në një pjesë ose në të gjithë Përmbajtjen tuaj. Nëse keni probleme me qasjen në llogarinë tuaj të Microsoft, vizitoni këtë sajt uebi: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.
  • iii. Fëmijët dhe llogaritë. Me përdorimin e Shërbimeve ju deklaroni se keni arritur moshën "madhore" ose "përgjegjësinë ligjore" për vendin ku jetoni ose se keni miratimin e ligjshëm të prindit ose të kujdestarit ligjor për të zbatuar këto Kushte. Kur nuk e dini nëse e keni arritur moshën madhore apo për "përgjegjësi ligjore" në vendin ku jetoni ose nëse nuk e kuptoni këtë seksion, kërkoni ndihmën dhe pëlqimin e prindërve ose të kujdestarit tuaj ligjor përpara se të krijoni një llogari të Microsoft. Nëse jeni prindi apo kujdestari ligjor i një personi të mitur që krijon një llogari të Microsoft, ju dhe i mituri pranoni dhe bini dakord për detyrimin sipas këtyre Kushteve dhe jeni përgjegjës për të gjitha përdorimet e llogarisë së Microsoft ose të Shërbimeve, duke përfshirë blerjet, pavarësisht nëse llogaria e personit të mitur është e hapur tani apo është krijuar më vonë.
  • iv. Mbyllja e llogarisë.
   • 1. Ju mund të anuloni Shërbime specifike ose të mbyllni llogarinë tuaj të Microsoft në çdo kohë dhe për çdo arsye. Për të mbyllur llogarinë Microsoft, vizitoni https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Kur të na kërkoni të mbyllim llogarinë tuaj Microsoft, ne do ta vendosim atë në gjendje pezullimi për 60 ditë, thjesht në rast se mund të ndërroni mendje. Pas periudhës 60 ditore, llogaria juaj Microsoft do të mbyllet. Shikoni seksionin 4(a)(iv)(2) më poshtë për një shpjegim rreth asaj që ndodh kur llogaria juaj e Microsoft mbyllet. Rilidhja gjatë periudhës 60 ditore do të riaktivizojë llogarinë tuaj Microsoft.
   • 2. Nëse llogaria juaj e Microsoft mbyllet (qoftë nga ju ose nga ne), ndodhin disa gjëra. Së pari, e drejta juaj për të përdorur llogarinë e Microsoft për t'u qasur te Shërbimet përfundon menjëherë. Së dyti, do të fshijmë Të dhënat ose Përmbajtjen tuaj që lidhet me llogarinë e Microsoft ose në rast të kundërt do t'i shkëpusim ato nga ju dhe nga llogaria juaj e Microsoft (përveçse kur na kërkohet me ligj që t'i mbajmë, t'i kthejmë ose t'i transferojmë te ju ose te një palë e tretë e identifikuar nga ju). Duhet të keni një plan të rregullt rezervë, duke qenë se Microsoft-i nuk do të mund të rigjejë përmbajtjen ose të dhënat tuaja pasi të mbyllet llogaria. Së treti, mund të humbisni qasjen në produktet që keni blerë.
 • b. Llogaritë e punës ose të shkollës. Mund të hyni në disa shërbime të caktuara të Microsoft me një adresë emaili pune ose shkolle. Nëse hyni, ju pranoni se zotëruesi i domenit që lidhet me adresën tuaj të emailit mund të kontrollojë dhe të administrojë llogarinë tuaj, si dhe të ketë qasje dhe të përpunojë Të dhënat tuaja, duke përfshirë përmbajtjet e komunikimeve dhe skedarëve tuaj, dhe se Microsoft mund të njoftojë zotëruesin e domenit nëse llogaria ose Të dhënat komprometohen. Përveç kësaj, ju bini dakord që përdorimi i shërbimeve të Microsoft prej jush mund të jetë objekt i marrëveshjeve që Microsoft ka me ju ose me organizatën tuaj dhe që këto Kushte mund të mos zbatohen. Nëse keni tashmë një llogari të Microsoft dhe përdorni një adresë të veçantë emaili të punës ose shkollës për të pasur qasje te Shërbimet e trajtuara nga këto Kushte, mund t'ju kërkohet të përditësoni adresën e emailit të lidhur me llogarinë tuaj të Microsoft, në mënyrë që të vazhdoni qasjen në këto Shërbime.
 • c. Pajisjet shtesë/planet e të dhënave. Për të përdorur shumicën e Shërbimeve ju duhet lidhje me internetin dhe/ose plani celular/i të dhënave. Po kështu mund t'ju duhen pajisje shtesë, si kufje, kamera ose mikrofon. Ju jeni përgjegjës për ofrimin e të gjitha lidhjeve, planeve dhe pajisjeve të nevojshme për të përdorur Shërbimet dhe për të paguar tarifat e vendosura nga ofruesit e lidhjeve, planeve dhe pajisjeve tuaja. Këto janë tarifa që ju i paguani përveç tarifave që na paguani neve për Shërbimet dhe ne nuk jua rimbursojmë këto tarifa. Bëni verifikimet me ofruesit tuaj për të parë nëse ka tarifa të tilla që zbatohen për ju.
 • d. Njoftimet e shërbimit. Kur të ketë diçka që duhet t´jua tregojmë për një Shërbim që përdorni, ne do t´ju dërgojmë njoftime të Shërbimit. Nëse na keni dhënë adresën tuaj të emailit ose numrin e telefonit në lidhje me llogarinë tuaj të Microsoft, atëherë njoftimet e Shërbimit mund t'jua dërgojmë me email ose me SMS (mesazh me tekst), duke përfshirë për të verifikuar identitetin tuaj përpara regjistrimit të numrit të celularit. Ne mund t´ju dërgojmë po ashtu njoftime të Shërbimit me mënyra të tjera (p.sh. me mesazhe në produkte). Kur merrni njoftime me SMS mund të aplikohen tarifa për mesazhet ose transferimin e të dhënave.
 • e. Mbështetja. Mbështetja e klientit për disa Shërbime është e disponueshme në support.microsoft.com. Shërbime të caktuara mund të ofrojnë mbështetje shtesë ose të veçantë për klientin, sipas kushteve të disponueshme në www.microsoft.com/support-service-agreement, nëse nuk specifikohet ndryshe. Mbështetja mund të mos jetë e disponueshme për versionet beta ose të paraafishimit të veçorive ose Shërbimeve. Shërbimet mund të mos jenë të pajtueshme me softuerin ose shërbimet e ofruara nga palë të treta dhe është përgjegjësia juaj të familjarizoheni me kërkesat për pajtueshmërinë.
 • f. Përfundimi i Shërbimeve tuaja. Nëse Shërbimet tuaja anulohen (qoftë nga ju ose nga ne), së pari, e drejta juaj për të pasur qasje te Shërbimet përfundon menjëherë dhe po kështu edhe licenca juaj për softuerin në lidhje me Shërbimet. Së dyti, do të fshijmë të dhënat ose përmbajtjen tuaj që lidhet me Shërbimin tuaj ose në rast të kundërt do t'i shkëpusim ato nga ju dhe nga llogaria juaj e Microsoft (përveçse kur na kërkohet me ligj që t'i mbajmë, t'i kthejmë ose t'i transferojmë te ju ose te një palë e tretë e identifikuar nga ju). Si rezultat, nuk mund të keni më qasje te asnjë nga Shërbimet (ose te Përmbajtja juaj që keni magazinuar në ato Shërbime). Ju duhet të keni një plan të rregullt të rezervimit. Së treti, mund të humbisni qasjen në produktet që keni blerë. Nëse e keni anuluar llogarinë tuaj të Microsoft dhe nuk keni asnjë llogari tjetër me aftësinë për qasje te Shërbimet, Shërbimet tuaja mund të anulohen menjëherë.
Teksti i plotë
Përdorimi i aplikacioneve dhe shërbimeve të palëve të tretaPërdorimi i aplikacioneve dhe shërbimeve të palëve të treta5_usingThird-PartyAppsAndServices
Përmbledhje

5. Përdorimi i aplikacioneve dhe shërbimeve të palëve të treta. Shërbimet mund t'ju lejojnë të keni qasje ose të blini produkte, shërbime, sajte uebi, lidhje, përmbajtje, materiale, lojëra, aftësi, integrime, bote ose aplikacione nga palë të treta të pavarura (kompani ose njerëz të tjerë të ndryshëm nga Microsoft) ("Aplikacionet dhe shërbimet e palëve të treta"). Shumë prej Shërbimeve tona ju ndihmojë po ashtu të gjeni, të bëni kërkesa ose të ndërveproni me aplikacionet dhe shërbimet e palëve të treta ose ju lejojnë të ndani përmbajtjen dhe të dhënat tuaja dhe ju e kuptoni se po i drejtoni Shërbimet tona që t'ju ofrojnë aplikacione dhe shërbime të palëve të treta. Aplikacionet dhe shërbimet e palëve të treta mund t'ju lejojnë të ruani përmbajtjen ose të dhënat me botuesin, ofruesin ose operatorin e aplikacioneve dhe shërbimeve të palëve të treta. Aplikacionet dhe shërbimet e palëve të treta mund t'ju paraqesin një politikë të privatësisë ose t'ju kërkojnë të pranoni kushte përdorimi shtesë para se të mund të instaloni ose të përdorni aplikacionin ose shërbimin e palës së tretë. Shikoni seksionin 13(b) për kushtet shtesë të aplikacioneve të blera përmes Dyqanit të Office, Dyqanit të Xbox ose Dyqanit të Windows. Duhet të rishikoni çdo kusht shtesë dhe politikë privatësie para se të blini, të përdorni, të kërkoni ose të lidhni llogarinë tuaj të Microsoft me çdo Aplikacion dhe shërbim të palëve të treta. Asnjë kusht shtesë nuk mund t'i ndryshojë këto Kushte. Microsoft-i nuk ju jep licencën për pronësi intelektuale si pjesë e aplikacioneve dhe shërbimeve të palëve të treta. Ju bini dakord të merrni përsipër të gjithë rrezikun dhe përgjegjësinë që lind nga përdorimi i këtyre aplikacioneve dhe shërbimeve nga ana juaj dhe që Microsoft-i nuk mban përgjegjësi për çështje që lindin gjatë përdorimit të tyre nga ju. Microsoft nuk është përgjegjës ose ligjërisht i detyruar ndaj jush ose të tjerëve për informacionet ose shërbimet e ofruara nga çdo aplikacion dhe shërbim i palëve të treta.

Teksti i plotë
Disponueshmëria e shërbimeveDisponueshmëria e shërbimeve6_serviceAvailability
Përmbledhje

6. Disponueshmëria e shërbimeve.

 • a. Shërbimet, aplikacionet dhe shërbimet e palëve të treta ose materialet ose produktet e ofruara përmes Shërbimeve mund të mos jenë të disponueshme në çdo kohë, por mund të ofrohen në mënyrë të kufizuar ose mund të ndryshojnë në varësi të rajonit ose pajisjes tuaj. Nëse ndryshoni vendndodhjen që lidhet me llogarinë tuaj Microsoft, mund t'ju duhet të riblini materiale ose aplikacione që janë të disponueshme për ju dhe që janë paguar në rajonin tuaj të mëparshëm. Ju pranoni të mos keni qasje ose të mos përdorni materiale ose Shërbime që janë të paligjshme ose që nuk janë të licencuara për përdorim në vendin në të cilin ju keni qasje ose mund të përdorni këto materiale ose Shërbime ose për të fshehur ose për të paraqitur ndryshe vendin ose identitetin tuaj në mënyrë që të mund të keni qasje ose të përdorni këto materiale ose Shërbime.
 • b. Ne përpiqemi që Shërbimet tona të jenë të plota dhe operative; megjithatë të gjitha shërbimet në linjë kanë probleme ose ndërprerje të rastit dhe Microsoft-i nuk është përgjegjës për asnjë ndërprerje ose humbje që mund të pësoni si rezultat i tyre. Në rast ndërprerjeje, ka mundësi që të mos rigjeni përmbajtjen ose të dhënat që keni ruajtur. Ne rekomandojmë që të rezervoni rregullisht Përmbajtjen dhe Të dhënat tuaja që magazinoni te Shërbimet ose t'i magazinoni duke përdorur Aplikacione dhe shërbime të palëve të treta.
Teksti i plotë
Përditësimet në shërbime ose softuer dhe ndryshimet e këtyre KushtevePërditësimet në shërbime ose softuer dhe ndryshimet e këtyre Kushteve7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Përmbledhje

7. Përditësimet në shërbime ose softuer dhe ndryshimet e këtyre Kushteve.

 • a. Ne mund t'i ndryshojmë këto Kushte në çdo kohë dhe do t'ju njoftojmë për çdo rast të tillë. Përdorimi i Shërbimeve pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve nënkupton se ju bini dakord me kushtet e reja. Nëse nuk bini dakord me kushtet e reja, ju duhet të ndaloni përdorimin e Shërbimeve, të mbyllni llogarinë e Microsoft dhe, nëse jeni një prind ose kujdestar, të ndihmoni fëmijën tuaj të mitur të mbyllë llogarinë e tij ose të saj të Microsoft.
 • b. Ndonjëherë mund të keni nevojë të bëni përditësime të softuerit në mënyrë që të vazhdoni të përdorni Shërbimet. Ne mund të kontrollojmë automatikisht versionin tuaj të softuerit dhe të shkarkojmë përditësime të softuerit ose ndryshime të konfigurimit. Gjithashtu mund t'ju kërkohet të përditësoni softuerin në mënyrë që të vazhdoni të përdorni Shërbimet. Këto përditësime janë objekt i këtyre Kushteve, me përjashtim të rasteve kur ka kushte të tjera që shoqërojnë përditësimet dhe në këto raste zbatohen këto kushte të tjera. Microsoft nuk është i detyruar të vërë në dispozicion asnjë përditësim dhe nuk garanton se do të mbështesim versionin e sistemit për të cilin keni blerë ose licencuar softuerin, aplikacionet, përmbajtjen ose produkte të tjera. Këto përditësime mund të mos përputhen me softuerin ose me shërbimet që ofrohen nga palë të treta. Ju mund të tërhiqni në çdo kohë miratimin tuaj për përditësimet e ardhshme të softuerit, duke çinstaluar softuerin.
 • c. Gjithashtu, ka shumë raste kur ne duhet të heqim ose të ndryshojmë veçoritë ose funksionalitetin e Shërbimit ose të ndalojmë ofrimin e Shërbimit ose qasjen në aplikacionet dhe shërbimet e palëve të treta të marra së bashku. Përveçse kur parashikohet ndryshe me ligj, ne nuk kemi detyrimin të ofrojmë rishkarkim ose zëvendësim të ndonjë materiali, të mallrave dixhitale (të përkufizuara në paragrafin 13(k)), ose të aplikacioneve të blera më parë. Ne mund t’i lëshojmë Shërbimet ose veçori të tyre në një paraafishim ose një version beta, i cili mund të mos funksionojë si duhet ose në të njëjtën mënyrë si mund të funksionojë versioni përfundimtar.
 • d. Në mënyrë që të mund të përdorni materialin e mbrojtur me menaxhimin e të drejtave digjitale (DRM), si p.sh. disa lloje muzike, lojërash, filmash, librash etj., softueri DRM mund të kontaktojë automatikisht me një serveri të të drejtave në linjë dhe të shkarkojë dhe të instalojë përditësimet e DRM-së.
Teksti i plotë
Licenca e softueritLicenca e softuerit8_softwareLicense
Përmbledhje

8. Licenca e softuerit. Përveçse kur shoqërohet nga një marrëveshje e veçantë e licencës së Microsoft (për shembull, nëse po përdorni një aplikacion të Microsoft që është i përfshirë dhe që është pjesë e Windows, atëherë softueri në fjalë rregullohet nga Kushtet e licencës së softuerit të Microsoft për sistemin operativ Windows), çdo softuer i ofruar nga ne për ju si pjesë e Shërbimeve është objekt i këtyre Kushteve. Aplikacionet e blera nëpërmjet Dyqanit të Office, Dyqanit të Windows dhe Dyqanit të Xbox janë objekt i seksionit 13(b)(i) më poshtë.

 • a. Nëse pajtoheni me këto Kushte, ne ju japim të drejtën të instaloni dhe të përdorni një kopje softueri për pajisje në mbarë botën, e cila do të përdoret vetëm nga një person në çdo kohë si pjesë e përdorimit të shërbimeve nga ana juaj. Për pajisje të caktuara, softuerë të tillë mund të jenë të instaluar paraprakisht për përdorimin tuaj personal dhe jo tregtar të Shërbimeve. Softueri ose faqja e internetit që është pjesë e Shërbimeve mund të përfshijë kodin e palës së tretë. Skriptet ose kodi i palëve të treta, që janë lidhur ose referuar nga softueri ose faqja e internetit, ju licencohen nga palët e treta që e zotërojnë këtë kod dhe jo nga Microsoft-i. Njoftimet, nëse ka, për kodin e palës së tretë, përfshihen vetëm për dijeninë tuaj.
 • b. Softueri është i licencuar, jo i shitur, dhe Microsoft-i rezervon të gjitha të drejtat për softuerin të cilat nuk janë dhënë në mënyrë të shprehur nga Microsoft-i, qoftë në mënyrë të nënkuptuar, me heqje të porosisë ose ndryshe. Kjo licencë nuk ju jep të drejtën dhe ju nuk mund:
  • i. të anashkaloni masat për mbrojtjen teknologjike në lidhje me softuerin ose Shërbimet;
  • ii. të zbërtheni, të dekompiloni, të deshifroni, të modifikoni, të rivalizoni, të shfrytëzoni ose të shprogramoni ndonjë softuer apo ndonjë aspekt tjetër të Shërbimeve që përfshihet ose që është i aksesueshëm në Shërbime, me përjashtim të rasteve kur kjo lejohet nga ligji i zbatueshëm për të drejtat e autorit;
  • iii. të ndani përbërësit e softuerit ose të Shërbimeve për t'i përdorur në pajisje të tjera;
  • iv. të publikoni, të kopjoni, të jepni me qira, të shisni, të eksportoni, të importoni, të shpërndani ose të jepni me qira softuerin ose Shërbimet, me përjashtim të rasteve kur Microsoft-i ju autorizon ta bëni këtë;
  • v. të transferoni softuerin, licencat e softuerit ose të drejtat për të pasur qasje ose për të përdorur Shërbimet;
  • vi. të përdorni Shërbimet në mënyrë të paautorizuar që të ndërhyni në përdorimin e tyre nga dikush tjetër ose të fitoni qasje në ndonjë shërbim, të dhënë, llogari ose rrjet;
  • vii. të lejoni qasje në Shërbime ose të modifikoni pajisjet e autorizuara nga Microsoft-i (p.sh., Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface, etj.) nga aplikacione të paautorizuara të palëve të treta.
Teksti i plotë
Kushtet e pagesësKushtet e pagesës9_paymentTerms
Përmbledhje

9. Kushtet e pagesës. Nëse blini një Shërbim, këto kushte pagese vlejnë për blerjen dhe ju bini dakord me to.

 • a. Tarifat. Nëse ka tarifë për një pjesë të Shërbimeve, ju bini dakord ta paguani këtë tarifë në monedhën e përcaktuar. Çmimi i caktuar për Shërbimet përjashton të gjitha taksat në fuqi dhe marrëveshjet për këmbimet valutore, përveçse kur parashikohet ndryshe. Të gjitha çmimet për produktet me pagesë të Skype përfshijnë edhe taksat, nëse nuk përcaktohet ndryshe. Ju mbani përgjegjësi individualisht për shlyerjen e këtyre taksave dhe të tarifave të tjera. Skype i llogarit taksat bazuar në adresën e banimit të lidhur me informacionet tuaja të faturimit. Ju jeni përgjegjës për të siguruar që kjo adresë është e përditësuar dhe e saktë. Përveçse për produktet e Skype, taksat llogariten në bazë të vendndodhjes tuaj në momentin kur është regjistruar llogaria juaj e Microsoft, përveçse kur ligji lokal kërkon një bazë tjetër për llogaritjen. Ne mund të pezullojmë ose anulojmë Shërbimet nëse nuk bëni pagesën të plotë dhe në kohë. Pezullimi ose anulimi i Shërbimeve për moskryerjen e pagesës mund të sjellë humbjen e qasjes dhe të përdorimit të llogarisë suaj dhe të përmbajtjes së saj. Lidhja në internet nëpërmjet një rrjeti të korporatës ose një rrjeti tjetër privat që fsheh vendndodhjen tuaj mund të shkaktojë tarifa të ndryshme nga ato që shfaqen për vendndodhjen tuaj aktuale. Në varësi të vendndodhjes suaj, disa transaksione mund të kërkojnë konvertim të valutës së huaj ose që të përpunohen në një vend tjetër. Banka juaj mund t'ju tarifojë tarifa shtesë për ato shërbime kur përdorni një kartë debiti ose krediti. Kontaktoni me bankën tuaj për detaje.
 • b. Llogaria juaj e faturimit. Për të paguar tarifat për një Shërbim, do t'ju kërkohet të paraqisni një mënyrë pagese në kohën që regjistroheni për atë Shërbim. Mund të qaseni dhe të ndryshoni informacionet tuaja të faturimit dhe mënyrën e pagesës në sajtin e uebit për menaxhimin e llogarisë së Microsoft dhe për Skype duke hyrë në portalin e llogarisë tuaj në https://skype.com/go/myaccount. Gjithashtu, bini dakord të lejoni Microsoft të përdorë çdo informacion të përditësuar për llogarinë në lidhje me mënyrën tuaj të zgjedhur të pagesës që paraqet banka juaj lëshuese ose rrjeti i zbatueshëm i pagesave. Ju bini dakord të përditësoni menjëherë llogarinë tuaj dhe informacione të tjera, duke përfshirë adresën e emailit dhe detajet e mënyrës së pagesës, në mënyrë që të mund të kryejmë transaksionet tuaja dhe t'ju kontaktojmë sipas nevojës në lidhje me transaksionet tuaja. Ndryshimet e bëra në llogarinë tuaj të faturimit nuk do të prekin tarifat që paraqesim në llogarinë tuaj të faturimit përpara se të marrim masat në lidhje me ndryshimet tuaja në llogarinë tuaj të faturimit.
 • c. Faturimi. Duke i paraqitur Microsoft një mënyrë pagese, ju (i) deklaroni se jeni të autorizuar për të përdorur mënyrën e pagesës që keni përcaktuar dhe çdo informacion që jepni për pagesën është i vërtetë dhe i saktë; (ii) autorizoni Microsoft që t'ju faturojë për Shërbimet ose përmbajtjen e disponueshme duke përdorur mënyrën tuaj të pagesës; dhe (iii) autorizoni Microsoft që t'ju faturojë për çdo veçori të paguar të Shërbimeve ku zgjidhni të regjistroheni ose të përdorni gjatë kohës janë në fuqi këto kushte. Ne mund t'ju faturojmë (a) në avancë; (b) në kohën e blerjes; (c) menjëherë pas blerjes; ose (d) në mënyrë të përsëritur për Shërbimet e abonimit. Gjithashtu, mund t'ju faturojmë deri në shumën që keni aprovuar dhe do t'ju njoftojmë paraprakisht për çdo ndryshim të shumës për faturim për Shërbimet e abonimit sistematik. Ne mund t'ju faturojmë në të njëjtën kohë për më shumë se një nga periudhat e faturimit të mëparshme për shuma që nuk janë përpunuar më parë.
 • d. Pagesa sistematike. Kur blini Shërbimet në bazë abonimi (p.sh. çdo muaj, çdo 3 muaj ose çdo vit), ju pranoni që po autorizoni pagesa periodike dhe pagesat do t'i bëhen Microsoft sipas mënyrës dhe intervalet periodike që keni pranuar, deri sa abonimi për atë Shërbim të përfundohet nga ana juaj ose nga Microsoft. Me autorizimin e pagesave periodike, ju autorizoni Microsoft që t'i përpunojë pagesa të tilla si debitime elektronike ose si transferta fondesh ose si drafte elektronike nga llogaria juaj e përcaktuar (për Automated Clearing House ose pagesa të ngjashme), ose si tarifa te llogaria juaj e përcaktuar (për pagesa me karta krediti ose pagesa të ngjashme) (së bashku "Pagesa elektronike"). Tarifat e abonimit tarifohen në përgjithësi paraprakisht për periudhën përkatëse të abonimit. Nëse ndonjë pagesë kthehet e papaguar ose nëse ndonjë kartë krediti ose transaksion i ngjashëm refuzohet ose nuk lejohet, Microsoft ose ofruesit e tij të shërbimit ruajnë të drejtën të marrin çdo artikull përkatës të kthyer, tarifën për refuzimin ose të fondeve të pamjaftueshme dhe ta përpunojnë çdo pagesë të tillë si një Pagesë elektronike.
 • e. Rinovimi automatik. Nëse rinovimet automatike lejohen sipas ligjit në fuqi, mund të zgjidhni që Shërbimet të rinovohen automatikisht në përfundim të një periudhe fikse shërbimi. Ne do t'ju kujtojmë me email ose me një mënyrë tjetër të arsyeshme përpara çdo rinovimi të Shërbimeve për një periudhë të re dhe do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim çmimi në përputhje me paragrafin 9(k). Pasi t’ju kemi kujtuar se keni zgjedhur që Shërbimet të rinovohen automatikisht, ne mund t’i rinovojmë automatikisht Shërbimet në fund të periudhës aktuale të shërbimit dhe do t'ju faturojmë me çmimin e atëhershëm për periudhën e rinovimit, përveçse kur keni zgjedhur të anuloni Shërbimet siç përshkruhet më poshtë. Ne do t'ju rikujtojmë gjithashtu se do t'ju faturojmë sipas mënyrës së pagesës tuaj për rinovimin e Shërbimeve, si në rastin kur ka qenë pjesë e dosjes në datën e rinovimit ose është paraqitur më vonë. Gjithashtu, ne do t'ju japim udhëzime për mënyrën se si mund të anuloni Shërbimet. Ju duhet t’i anuloni Shërbimet përpara datës së rinovimit për të shmangur faturimin për rinovimin.
 • f. Pasqyrat në internet dhe gabimet. Microsoft-i do t’ju ofrojë një pasqyrë të faturimit në internet në faqen e internetit për menaxhimin e llogarisë në Microsoft, ku mund të shikoni dhe të printoni pasqyrën. Për Skype, mund të qaseni në pasqyrën tuaj në linjë duke hyrë në llogarinë tuaj në www.skype.com. Kjo është e vetmja pasqyrë faturimi që ofrojmë. Në rast se bëjmë gabime në faturën tuaj, duhet të na informoni brenda 90 ditësh pas shfaqjes së gabimit në faturë. Ne më pas do të shqyrtojmë menjëherë pagesën. Nëse nuk na informoni brenda asaj periudhe, ju na lironi nga çdo përgjegjësi dhe nga pretendimet për humbje që rezultojnë nga gabimi dhe nuk do të na kërkohet të korrigjojmë gabimin ose të japim rimbursim, përveçse kur kërkohet ndryshe me ligj. Nëse Microsoft ka identifikuar një gabim në faturim, ne do ta korrigjojmë gabimin brenda 90 ditëve. Kjo politikë nuk prek të drejtat statutore që mund të vlejnë.
 • g. Politikat e rimbursimit. Përveçse kur parashikohet ndryshe nga ligji ose nga një ofertë e veçantë Shërbimi, të gjitha blerjet janë përfundimtare dhe të pakthyeshme. Nëse besoni se Microsoft ju ka debituar gabimisht, duhet të na kontaktoni brenda 90 ditëve nga debitimi në fjalë. Nuk do të jepen rimbursime për debitimet më të vjetra se 90 ditë, përveçse kur kërkohet ndryshe me ligj. Ruajmë të drejtën të japim rimbursime apo kredite sipas gjykimit tonë të vetëm. Nëse japim rimbursime apo kredite, nuk kemi asnjë detyrim të japim të njëjtat apo të ngjashme në të ardhmen. Kjo politikë rimbursimi nuk prek asnjë të drejtë statutore që mund të vlejë. Për më shumë informacion rreth rimbursimit, vizitoni temën tonë të ndihmës. Nëse jetoni në Tajvan, vini re se sipas ligjit të Tajvanit "Për mbrojtjen e konsumatorit" dhe rregulloreve të tij përkatëse, të gjitha blerjet që i përkasin përmbajtjes dixhitale që jepet në formë jomateriale dhe/ose nëpërmjet shërbimeve në linjë janë të formës së prerë dhe nuk rimbursohen kur një përmbajtje ose shërbim i tillë është dhënë në linjë. Ju nuk keni të drejtë të pretendoni për një periudhë tërheqjeje apo rimbursim.
 • h. Anulimi i Shërbimeve. Një Shërbim mund ta anuloni në çdo kohë, me ose pa shkak. Për të anuluar një Shërbim dhe për të kërkuar rimbursim, nëse keni të drejtë ta përfitoni, vizitoni sajtin e uebit për menaxhimin e llogarisë së Microsoft. Për Skype, plotësoni formularin e tërheqjes duke përdorur informacionet e ofruara këtu. Ju duhet t'i referoheni përsëri ofertës që përshkruan Shërbimet pasi (i) mund të mos përfitoni kompensim në kohën e anulimit; (ii) mund të jeni të detyruar të paguani tarifat për anulimin; (iii) mund të jeni të detyruar të paguani të gjitha tarifimet që janë kryer në llogarinë tuaj të faturimit për Shërbimet përpara datës së anulimit; dhe (iv) mund të humbisni të drejtën e qasjes në llogarinë tuaj dhe të përdorimit të saj nëse anuloni Shërbimet; ose, nëse jetoni në Tajvan, (v) mund të merrni rimbursim në shumën e barabartë me tarifat e papërdorura që paguat për një Shërbim të llogaritur në kohën e anulimit. Ne do t'i përpunojmë Të dhënat tuaja siç përshkruhet më sipër në seksionin 4. Nëse bëni anulimin, qasja juaj në Shërbime përfundon në fund të periudhës aktuale të Shërbimit ose, nëse ne faturojmë llogarinë tuaj në mënyrë periodike, në fund të periudhës në të cilën është kryer anulimi.
 • i. Ofertat me periudhë prove. Nëse merrni pjesë në një ofertë me periudhë prove, duhet të anuloni Shërbimet provë në fund të periudhës së provës për të shmangur tarifat e reja që lindin, përveç nëse ju informojmë ndryshe. Nëse nuk i anuloni Shërbimet provë në fund të periudhës së provës, mund t'ju faturojmë për Shërbimet.
 • j. Ofertat promocionale. Herë pas here, Microsoft-i mund të ofrojë Shërbime falas për një periudhë prove. Microsoft ruan të drejtën t'ju tarifojë për Shërbime të tilla (me çmimin normal) nëse Microsoft përcakton (sipas gjykimit të tij të arsyeshëm) se po abuzoni me kushtet e ofertës.
 • k. Ndryshimet e çmimit. Ne mund t'i ndryshojmë çmimet e Shërbimeve në çdo kohë dhe, nëse keni një blerje periodike, ne do t'ju njoftojmë me email ose me një mënyrë tjetër të arsyeshme të paktën 15 ditë përpara ndryshimit të çmimit. Nëse nuk jeni dakord me ndryshimin e çmimit, duhet të anuloni dhe të ndaloni përdorimin e Shërbimeve përpara se ndryshimi i çmimit të hyjë në fuqi. Nëse ka afat dhe çmim të pandryshueshëm për ofertën tuaj të Shërbimit, çmimi do të mbetet në fuqi për kohëzgjatjen e përcaktuar.
 • l. Pagesat për ju. Nëse ju detyrohemi një pagesë, atëherë bini dakord të na siguroni në kohën e duhur dhe me saktësi çdo informacion që na nevojitet për kryerjen e pagesës. Ju jeni përgjegjës për të gjitha taksat dhe shpenzimet që mund të kryeni si rezultat i kësaj pagese që ju bëhet ju. Ju gjithashtu duhet të respektoni të gjitha kushtet e tjera që vendosim për të drejtën tuaj për të përfituar pagesë. Nëse përfitoni gabimisht një pagesë, ne mund ta anulojmë ose të kërkojmë kthimin e saj. Ju bini dakord të bashkëpunoni me ne në përpjekjet tona për ta realizuar këtë. Ne gjithashtu mund të zvogëlojmë pagesën për ju pa njoftim për të rregulluar çdo pagesë të tepërt të mëparshme.
 • m. Kartat e dhuratave. Shlyerja dhe përdorimi i kartave të dhuratave (ndryshe nga kartat e dhuratave të Skype) rregullohen nga kushtet e kartave të dhuratave të Microsoft-it. Informacione mbi kartat e dhuratave të Skype-it disponohen në faqen e ndihmës të Skype-it.
 • n. Mënyra e pagesës me llogari bankare. Mund të regjistroni një llogari bankare të përshtatshme me llogarinë tuaj të Microsoft që ta përdorni si një mënyrë pagese. Llogaritë bankare të pranueshme përfshijnë llogaritë e mbajtura në një institucion financiar të aftë të marrë hyrje të debitimit të drejtpërdrejtë (p.sh. një institucion financiar me bazë në Shtetet e Bashkuara që mbështetet hyrjet e Dhomës së Kompensimeve të automatizuara ("ACH"), një institucion financiar evropian që mbështet Zonën e vetme të pagesave në euro ("SEPA") ose "iDEAL" në Holandë). Kushtet që keni pranuar kur shtoni llogarinë tuaj bankare si një mënyrë pagese në llogarinë tuaj të Microsoft (p.sh. "mandati" në rastin e SEPA) do të zbatohen po ashtu. Ju deklaroni dhe garantoni se llogaria juaj bankare e regjistruar mbahet në emrin tuaj ose se jeni të autorizuar që ta regjistroni dhe ta përdorni këtë llogari bankare si një mënyrë pagese. Duke e regjistruar ose përzgjedhur llogarinë tuaj bankare si mënyrën tuaj të pagesës, ju autorizoni Microsoft (ose agjentin e tij) që të nisë një ose më shumë debitime për shumën totale të tarifimit për blerjen ose abonimin tuaj (në përputhje me kushtet e shërbimit të abonimit) nga llogaria juaj bankare (dhe, nëse është e nevojshme, të nisë një ose më shumë kreditime te llogaria juaj bankare për të korrigjuar gabimet, për të lëshuar një rimbursim ose për qëllime të ngjashme), si dhe autorizoni institucionin financiar që mban llogarinë tuaj bankare që të zbresë debitime të tilla ose të pranojë kreditime të tilla. Ju e kuptoni se ky autorizim do të qëndrojë në fuqi dhe efekt të plotë deri sa t'i hiqni informacionet e llogarisë tuaj bankare nga llogaria juaj e Microsoft. Kontaktoni me mbështetjen për klientin siç përcaktohet më sipër në paragrafin 4(e) sa më shpejt të jetë e mundur nëse besoni se jeni tarifuar gabimisht. Ligjet e vlefshme në shtetin tuaj mund të kufizojnë po ashtu detyrimin tuaj për çdo transaksion mashtrues, të gabuar ose të paautorizuar nga llogaria juaj bankare. Duke regjistruar ose përzgjedhur një llogari bankare si mënyrën tuaj të pagesës, ju pranoni se i keni lexuar, kuptuar dhe pranuar këto Kushte.
Teksti i plotë
Subjekti kontraktues, zgjedhja e ligjit dhe vendi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeveSubjekti kontraktues, zgjedhja e ligjit dhe vendi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Përmbledhje

10. Subjekti kontraktues, zgjedhja e ligjit dhe vendi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Për përdorimin nga ana juaj të Shërbimeve falas dhe me pagesë të markës Skype për klientin, ju lidhni kontratë me (dhe të gjitha referencat për "Microsoft" në këto Kushte nënkuptojnë) Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Për Shërbimet falas ose me pagesë të markës Skype për konsumatorin, janë ligjet e Luksemburgut ato që rregullojnë interpretimin e këtyre Kushteve dhe që zbatohen për pretendimet për shkelje të tyre, pavarësisht konfliktit të parimeve të ligjit. Të gjitha pretendimet e tjera (përfshirë mbrojtjen e konsumatorit, konkurrencën e padrejtë dhe pretendimet për dëme) rregullohen nga ligjet e shtetit ku jetoni. Nëse i keni pranuar këto Kushte duke krijuar një llogari në Skype ose duke përdorur Skype, ju dhe ne, në mënyrë të parevokueshme, pranojmë juridiksionin ekskluziv të gjykatave të Luksemburgut për zgjidhjen e të gjitha mosmarrëveshjet që lindin nga ose në lidhje me këto Kushte ose me Shërbimet e markës Skype për konsumatorin. Për të gjitha Shërbimet e tjera, nëse i keni pranuar këto Kushte duke krijuar një llogari Microsoft ose duke përdorur Shërbime të tjera, subjekti kontraktues, ligji rregullues dhe vendi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve janë si më poshtë:

 • a. Kanada. Nëse jetoni (ose nëse jeni biznes dhe selia e biznesit është) në Kanada, kontraktuesi juaj është Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Ligjet e shtetit ku jetoni (ose në të cilin keni selinë) rregullojnë interpretimin e këtyre Kushteve, pretendimet për shkeljen e tyre dhe të gjitha pretendimet e tjera (përfshirë mbrojtjen e konsumatorit, konkurrencën e padrejtë dhe pretendimet për zhdëmtime), pavarësisht nga konflikti i parimeve të ligjit. Ju dhe ne, në mënyrë të parevokueshme, pranojmë juridiksionin ekskluziv të gjykatave në Ontario për zgjidhjen e të gjitha mosmarrëveshjeve që lindin nga ose në lidhje me këto Kushte ose me Shërbimet.
 • b. Amerika e Veriut ose e Jugut jashtë Shteteve të Bashkuara dhe Kanadasë. Nëse jetoni (ose nëse jeni biznes dhe selia e biznesit është) në Amerikën e Veriut ose të Jugut jashtë Shteteve të Bashkuara dhe Kanadasë, kontraktuesi juaj është Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Legjislacioni i shtetit të Uashingtonit rregullon interpretimin e këtyre Kushteve dhe zbatohet për pretendimet për shkeljen e tyre, pavarësisht nga zgjedhja e parimeve të ligjit. Të gjitha pretendimet e tjera (përfshirë mbrojtjen e konsumatorit, konkurrencën e padrejtë dhe pretendimet për dëme) rregullohen nga legjislacioni i shtetit ku ne adresojmë Shërbimet tuaja.
 • c. Lindje e Mesme ose Afrikë. Nëse jetoni (ose nëse jeni biznes dhe selia e biznesit është) në Lindjen e Mesme ose Afrikë dhe po përdorni pjesë të Shërbimeve që janë falas (si p.sh. Bing dhe MSN), kontraktuesi juaj është Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Nëse paguani për të përdorur një pjesë të Shërbimeve, kontraktuesi juaj është Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland. Për Shërbimet falas dhe ato me pagesë, janë ligjet e Irlandës ato që rregullojnë interpretimin e këtyre Kushteve dhe që zbatohen për pretendimet për shkelje të tyre, pavarësisht konfliktit të parimeve të ligjit. Të gjitha pretendimet e tjera (përfshirë mbrojtjen e konsumatorit, konkurrencën e padrejtë dhe pretendimet për dëme) rregullohen nga legjislacioni i shtetit ku ne adresojmë Shërbimet tuaja. Ju dhe ne, në mënyrë të parevokueshme, pranojmë juridiksionin ekskluziv të gjykatave të Irlandës për zgjidhjen e të gjitha mosmarrëveshjeve që lindin nga ose në lidhje me këto Kushte ose me Shërbimet.
 • d. Azia ose Paqësori Jugor, me përjashtim të rasteve kur shteti juaj përmendet specifikisht më poshtë. Nëse jetoni (ose nëse jeni biznes, vendi kryesor i biznesit tuaj është) në Azi (përveçse në Kinë, Japoni, Republikën e Koresë ose Tajvan) ose në Paqësorin Jugor dhe përdorni pjesë falas të Shërbimeve (si p.sh. Bing dhe MSN), ju lidhni kontratë me Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Nëse keni paguar për të përdorur një pjesë të Shërbimeve ose po përdorni shërbimin falas të Outlook.com në Singapor ose Hong-Kong, ju lidhni kontratë me Microsoft Regional Sales Corp., një korporatë e organizuar sipas ligjeve të Shtetit të Nevadës, SHBA, me degë në Singapor dhe Hong-Kong, me vendin kryesor të biznesit në 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968; në rast se jetoni (ose nëse jeni biznes, vendi kryesor i biznesit është) në Australi, ju lidhni kontratë me Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australia dhe nëse jetoni (ose nëse jeni biznes, vendi kryesor i biznesit është) në Zelandën e Re, ju lidhni kontratë me Microsoft New Zealand Limited, Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 New Zealand. Për Shërbimet falas dhe me pagesë, janë ligjet e Shtetit të Uashingtonit ato që rregullojnë interpretimin e këtyre Kushteve dhe që zbatohen për pretendimet për shkelje të tyre, pavarësisht parimeve për konfliktin e ligjeve. Të gjitha pretendimet e tjera (përfshirë mbrojtjen e konsumatorit, konkurrencën e padrejtë dhe pretendimet për dëme) rregullohen nga legjislacioni i shtetit ku ne adresojmë Shërbimet tuaja. Çdo mosmarrëveshje që lind nga ose në lidhje me këto Kushte ose me Shërbimet përveç Skype, duke përfshirë çdo dyshim në lidhje me ekzistencën, vlefshmërinë ose përfundimin e tyre, do t'i paraqitet gjykatës së arbitrazhit në Singapor dhe do të zgjidhet me vendim të formës së prerë prej saj, në përputhje me rregullat e arbitrazhit të Qendrës Ndërkombëtare të Arbitrazhit në Singapor (SIAC), rregullat e së cilës konsiderohen pjesë e këtij dokumenti nëpërmjet referimit në këtë klauzolë. Trupi gjykues do të përbëhet nga një arbitër, i cili emërohet nga Presidenti i SIAC-së. Gjuha e arbitrazhit do të jetë gjuha angleze. Vendimi i arbitrit do të jetë përfundimtar, i detyrueshëm dhe i pakontestueshëm dhe mund të përdoret si bazë për gjykim në çdo shtet ose rajon.
 • e. Japoni. Nëse jetoni (ose nëse jeni biznes dhe selia e biznesit është) në Japoni dhe po përdorni pjesë të Shërbimeve që janë falas (si p.sh. Bing dhe MSN), kontraktuesi juaj është Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Nëse paguani për të përdorur një pjesë të Shërbimeve, kontraktuesi juaj është Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Për të gjitha Shërbimet falas dhe me pagesë, është legjislacioni i Japonisë ai që rregullon këto Kushte dhe çdo çështje që lind nga ose në lidhje me to ose me Shërbimet. Ju dhe ne, në mënyrë të parevokueshme, pranojmë juridiksionin ekskluziv të gjykatës së rrethit të Tokios për zgjidhjen e të gjitha mosmarrëveshjeve që lindin nga ose në lidhje me këto Kushte ose me Shërbimet.
 • f. Republika e Koresë. Nëse jetoni (ose nëse jeni biznes dhe selia e biznesit është) në Republikën e Koresë dhe po përdorni pjesë të Shërbimeve që janë falas (si p.sh. Bing dhe MSN), kontraktuesi juaj është Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Nëse paguani për të përdorur një pjesë të Shërbimeve, kontraktuesi juaj është Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. Për të gjitha Shërbimet falas dhe me pagesë, është legjislacioni i Republikës së Koresë ai që rregullon këto Kushte dhe çdo çështje që lind nga ose në lidhje me to ose me Shërbimet. Ju dhe ne, në mënyrë të parevokueshme, pranojmë juridiksionin ekskluziv të gjykatës së rrethit qendror të Seulit për zgjidhjen e të gjitha mosmarrëveshjeve që lindin nga ose në lidhje me këto Kushte ose me Shërbimet.
 • g. Tajvan. Nëse jetoni (ose nëse jeni biznes dhe selia e biznesit është) në Tajvan dhe po përdorni pjesë të Shërbimeve që janë falas (si p.sh. Bing dhe MSN), kontraktuesi juaj është Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Nëse paguani për të përdorur një pjesë të Shërbimeve, kontraktuesi juaj është Microsoft Taiwan Corp., 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. Për të gjitha Shërbimet falas dhe me pagesë, është legjislacioni i Tajvanit ai që rregullon këto Kushte dhe çdo çështje që lind nga ose në lidhje me to ose me Shërbimet. Për më tepër detaje në lidhje me Microsoft Taiwan Corp., vizitoni faqen zyrtare të internetit të ofruar nga Ministria e Çështjeve Ekonomike në Republikën e Kinës. Ju dhe ne, në mënyrë të parevokueshme, caktojmë gjykatën e rrethit të Tajpeit si gjykatën e shkallës së parë që ka juridiksion mbi çdo mosmarrëveshje që lind nga ose në lidhje me këto Kushte ose me Shërbimet, deri në masën maksimale të lejuar nga ligjet e Tajvanit.

Sipas ligjeve të vendit tuaj për mbrojtjen e konsumatorit mund të kërkohet që ligjet vendase të rregullojnë ose t'ju japin të drejtën të zgjidhni mosmarrëveshjet në ndonjë forum tjetër, pavarësisht këtyre Kushteve. Në këtë rast, zgjedhja e ligjit dhe dispozitat e forumit në seksionin 10 zbatohen në masën e lejuar nga ligjet e vendit tuaj për mbrojtjen e konsumatorit.

Teksti i plotë
GarancitëGarancitë12_Warranties
Përmbledhje

11. Garancitë.

 • a. MICROSOFT DHE FILIALET TONA, RISHITËSIT, DISTRIBUTORËT DHE SHITËSIT, NUK JAPIN GARANCI, TË SHPREHUR OSE TË NËNKUPTUAR, OSE KUSHTE NË LIDHJE ME PËRDORIMIN E SHËRBIMEVE NGA ANA JUAJ. JU MERRNI PËRSIPËR RREZIKUN E LIDHUR ME PËRDORIMIN E SHËRBIMEVE DHE NE I OFROJMË SHËRBIMET "SIÇ JANË", "ME TË GJITHA DEFEKTET" DHE "SIÇ DISPONOHEN." MICROSOFT NUK GARANTON SAKTËSINË OSE KORREKTËSINË KOHORE TË SHËRBIMEVE. NË BAZË TË LEGJISLACIONIT TUAJ VENDAS MUND TË GËZONI TË DREJTA TË CAKTUARA. ASGJË NË KËTO KUSHTE NUK SYNON TË PREKË KËTO TË DREJTA, NËSE ATO JANË TË ZBATUESHME. JU PRANONI SE SISTEMET KOMPJUTERIKE DHE TË TELEKOMUNIKACIONEVE NUK JANË PA DEFEKTE DHE QË MUND TË NDODHIN PERIUDHA RASTËSORE TË NDËRPRERJES SË FUNKSIONIMIT TË TYRE. NE NUK GARANTOJMË SE SHËRBIMET DO TË JENË TË PANDËRPRERA, NË KOHË, TË SIGURTA OSE PA GABIME APO QË NUK DO TË NDODHË HUMBJE NË PËRMBAJTJE, DHE AS NUK GARANTOJMË LIDHJEN OSE TRANSMETIMIN NGA RRJETE KOMPJUTERIKE.
 • b. DERI NË MASËN E LEJUAR NGA LEGJISLACIONI VENDAS, NE PËRJASHTOJMË ÇDO GARANCI TË NËNKUPTUAR, PËRFSHIRË ATË PËR TREGTUESHMËRINË, CILËSINË E KËNAQSHME, PËRSHTATSHMËRINË PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR, PËRPJEKJET PROFESIONALE DHE MOSSHKELJEN E TË DREJTAVE.
 • c. Për konsumatorët që jetojnë në Australi: Mallrat tona vijnë me garanci që nuk mund të përjashtohen sipas ligjit australian për mbrojtjen e konsumatorit. Ju gëzoni të drejtën e zëvendësimit ose rimbursimit për ndonjë defekt të madh dhe të drejtën e kompensimit për çdo humbje ose dëmtim të parashikueshëm në mënyrë të arsyeshme. Ju gëzoni gjithashtu të drejtën e riparimit ose të ndërrimit të mallrave nëse ato nuk janë në cilësi të pranueshme dhe prishja e tyre nuk përbën defekt serioz.
 • d. Konsumatorët që jetojnë në Zelandën e Re, mund të kenë të drejta statutore sipas ligjit të Zelandës së Re për garancitë për konsumatorët dhe asgjë në këto Kushte nuk synon të prekë këto të drejta.
Teksti i plotë
Kufizimi i përgjegjësisëKufizimi i përgjegjësisë13_limitationOfLiability
Përmbledhje

12. Kufizimi i përgjegjësisë.

 • a. Nëse keni arsye për kompensimin e dëmeve (duke përfshirë shkeljen e këtyre Kushteve), në masën e lejuar nga ligji në fuqi, ju pranoni që zgjidhja juaj ekskluzive është marrja e kompensimit nga Microsoft ose nga filialet e tij, distributorët, rishitësit, shpërndarësit, ofruesit e aplikacioneve dhe shërbimeve të palëve të treta si dhe shitësit, për dëmet e drejtpërdrejta deri në një vlerë të barabartë me tarifën e Shërbimeve për muajin gjatë të cilit ka ndodhur humbja ose shkelja (ose deri në 10,00 USD nëse Shërbimet janë falas).
 • b. Deri në masën e lejuar nga ligji në fuqi, nuk mund të kompensohen (i) humbjet ose dëmet rrjedhimore; (ii) humbja e fitimit aktual ose e fitimit të parashikuar (qoftë e drejtpërdrejtë ose e tërthortë); (iii) humbja e të ardhurave aktuale ose e atyre të parashikuara (qoftë e drejtpërdrejtë ose e tërthortë); (iv) humbja e kontratës ose e biznesit ose humbje ose dëme të tjera që shkaktohen nga përdorimi i Shërbimeve prej jush në një cilësi jopersonale; (v) humbjet ose dëmet e veçanta, të tërthorta, rastësore ose ndëshkimore; dhe (vi) deri në masën e lejuar me ligj, humbjet ose dëmet e drejtpërdrejta që kalojnë kufijtë e specifikuar në paragrafin 12(a) më sipër. Këto kufizime dhe përjashtime zbatohen nëse ky kompensim nuk ju kompenson plotësisht për humbjet ose nuk përmbush qëllimin e tij kryesor ose nëse ne kishim dijeni ose duhet të kishim dijeni për mundësinë e dëmtimeve. Në masën maksimale të lejuar nga ligji, këto kufizime dhe përjashtime zbatohen për çdo gjë ose për çdo pretendim në lidhje me këto Kushte, Shërbime ose softuerin e lidhur me Shërbimet.
 • c. Microsoft-i nuk mban përgjegjësi për mospërmbushjen ose vonesën në përmbushjen e detyrimeve sipas këtyre Kushteve, nëse vonesa ose mospërmbushja është shkaktuar nga rrethana që janë jashtë kontrollit të arsyeshëm të Microsoft-it (siç janë mosmarrëveshjet e punës, fatkeqësitë natyrore, lufta ose aktet terroriste, dëmtimet nga akte keqdashëse, aksidentet ose zbatimi i ligjeve në fuqi apo urdhrave shtetëror). Microsoft-i do të përpiqet të minimizojë ndikimet e këtyre ngjarjeve dhe të përmbushë detyrimet që nuk cenohen.
Teksti i plotë
Kushtet specifike për shërbiminKushtet specifike për shërbimin14_service-SpecificTerms
Përmbledhje

13. Kushtet specifike për shërbimin. Kushtet përpara dhe pas seksionit 13 zbatohen kryesisht për të gjitha Shërbimet. Ky seksion përmban kushtet specifike për shërbimin, që janë në shtesë të kushteve të përgjithshme. Këto kushte specifike të shërbimit kanë përparësi në rast se ka ndonjë konflikt me kushtet e përgjithshme.

Teksti i plotë
Xbox Live dhe aplikacionet e lojërat e Microsoft StudiosXbox Live dhe aplikacionet e lojërat e Microsoft Studios14a_XboxLive
Përmbledhje
 • a. Xbox Live dhe aplikacionet e lojërat e Microsoft Studios.
  • i. Përdorimi personal jotregtar. Xbox Live, lojërat për Windows Live dhe lojërat e Microsoft Studios, aplikacionet, shërbimet dhe përmbajtjet e ofruara nga Microsoft-i (bashkërisht "Shërbimet Xbox") janë vetëm për përdorim personal dhe jotregtar.
  • ii. Shërbimet e Xbox. Kur regjistroheni në Xbox Live dhe/ose merrni Shërbimet e Xbox, informacionet për lojën tuaj, aktivitetet dhe përdorimin e lojërave dhe Shërbimeve të Xbox do të monitorohen dhe do të bashkëndahen me zhvilluesit përkatës të lojërave të palëve të treta, në mënyrë që Microsoft dhe zhvilluesit e lojërave të palëve të treta të vënë në funksionim lojërat e tyre dhe të shpërndajnë Shërbimet e Xbox. Nëse zgjidhni ta lidhni llogarinë tuaj të Shërbimeve të Microsoft Xbox me llogarinë tuaj në një shërbim jo të Microsoft (për shembull, një publikues loje të ndryshëm nga Microsoft të aplikacioneve dhe shërbimeve të palëve të treta), ju bini dakord se: (a) Microsoft mund të ndajë informacione të kufizuara për llogarinë (duke përfshirë pa kufizim etiketën e lojtarit, pikët e lojtarit, pikët në lojë, historinë e lojës dhe listën e shokëve) me atë palë të ndryshme nga Microsoft, sipas deklarimit në Deklaratën e privatësisë të Microsoft, dhe (b) nëse lejohet nga parametrat tuaj të privatësisë në Xbox, pala e ndryshme nga Microsoft mund të ketë gjithashtu qasje te Përmbajtja juaj nga komunikimet brenda lojës ndërkohë që keni hyrë në llogarinë tuaj me atë palë të ndryshme nga Microsoft. Gjithashtu, nëse parametrat tuaj të privatësisë në Xbox e lejojnë, Microsoft mund të publikojë emrin tuaj, etiketën e lojtarit, imazhin e lojtarit, moton, avatarin, fragmentet e lojërave dhe lojërat që keni luajtur në komunikimet me personat që lejoni ju.
  • iii. Përmbajtja juaj. Si pjesë të ngritjes së komunitetit të Shërbimeve të Xbox, ju i jepni Microsoft, filialeve dhe të nënlicencuarve të tij një të drejtë falas dhe mbarëbotërore për të përdorur, modifikuar, riprodhuar, shpërndarë, transmetuar, ndarë dhe shfaqur përmbajtjen tuaj ose emrin tuaj, etiketën e lojtarit, moton ose avatarin që keni postuar për çdo Shërbim të Xbox.
  • iv. Menaxhuesit e lojërave. Disa lojëra mund të përdorin menaxhues dhe pritës të lojërave. Menaxhuesit dhe pritësit e lojërave nuk janë zëdhënës të autorizuar të Microsoft-it. Pikëpamjet e tyre nuk pasqyrojnë patjetër pikëpamjet e Microsoft-it.
  • v. Fëmijët në Xbox. Nëse jeni një i mitur që përdor Xbox Live, prindi ose kujdestari juaj mund të ketë kontroll në disa aspekte mbi llogarinë tuaj dhe mund të marrë raporte rreth përdorimit të Xbox Live nga ju.
  • vi. Valuta e lojës ose mallrat virtualë Shërbimet mund të përfshijnë një valutë virtuale për lojën (si p.sh. shufra floriri, monedha ose pikë) që mund të blihet nga Microsoft-i me anë të instrumenteve monetare të vërteta nëse jeni në moshë "madhore" në vendin ku jetoni. Shërbimet mund të përfshijnë gjithashtu artikujt ose mallra dixhitalë virtualë që mund të blihen nga Microsoft-i duke përdorur instrumente monetare të vërteta ose me anë të valutës së lojës. Valuta e lojës dhe mallrat virtualë nuk mund të konvertohen kurrë nga Microsoft-i ose ndonjë palë tjetër në instrumente monetare të vërteta, mallra ose artikuj të tjerë me vlerë monetare. Përveç licencës së kufizuar, personale, të revokueshme, të patransferueshme dhe jo të nënlicencueshme vetëm për të përdorur valutën e lojës dhe mallrat virtualë te Shërbimet, ju nuk keni asnjë të drejtë mbi ose për ndonjë nga valutat e lojës ose mallrat virtualë që shfaqen ose burojnë nga Shërbimet, ose për ndonjë atribut tjetër që lidhet me përdorimin e Shërbimeve ose të ruajtura në Shërbime. Microsoft mundet që në çdo kohë të rregullojë, të kontrollojë, të modifikojë dhe/ose të eliminojë valutën e lojës dhe/ose mallrat virtualë, siç mund ta konsiderojë të përshtatshme sipas gjykimit të tij të vetëm.
  • vii. Përditësimet e softuerit. Për çdo pajisje që mund të lidhet me Shërbimet e Xbox, ne mund të kontrollojmë automatikisht versionin tuaj të softuerit të konsolës së Xbox ose të softuerit të aplikacionit të Xbox dhe të shkarkojmë përditësimet ose ndryshimet e konfigurimit të konsolës së Xbox ose të softuerit të aplikacionit të Xbox, duke përfshirë ato që ju pengojnë qasjen në Shërbimet e Xbox, duke përdorur aplikacione ose lojëra të paautorizuara për Xbox ose duke përdorur pajisje periferike të paautorizuara hardueri me një konsolë të Xbox.
  • viii. Skadimi i etiketës së lojtarit. Ju duhet të hyni në Shërbimet e Xbox të paktën një herë brenda një periudhe pesëvjeçare, ndryshe mund të humbni të drejtën e qasjes në etiketën e lojtarit që lidhet me llogarinë tuaj dhe ajo etiketë lojtari mund të vihet në dispozicion për t'u përdorur nga të tjerët.
  • ix. Arena. Arena është një Shërbim i Xbox me anë të të cilit Microsoft ose një palë e tretë mund t'ju ofrojnë aftësinë për të marrë pjesë ose për të krijuar një garë konkurruese të videolojërave, ndonjëherë për një çmim ("Konkursi"). Përdorimi i Arenës nga ana juaj është objekt i këtyre Kushteve dhe mund të kërkojë që të pranoni kushte shtesë të Konkursit, kushtet dhe rregullat e kërkuara nga organizuesi i Konkursit në kohën e regjistrimit ("Kushtet e konkursit"). Mund të zbatohen rregullat për përshtatshmërinë dhe ato mund të ndryshojnë sipas juridiksionit. Konkurset janë të pavlefshme kur janë të ndaluara ose të kufizuara nga ligji. Shkelja e këtyre Kushteve (duke përfshirë Kodin e sjelljes) ose të Kushteve të konkursit mund të sjellë një ndëshkim ose një shkualifikim nga Konkursi. Nëse krijoni një Konkurs, nuk mund të kërkoni asnjë Rregull të konkursit që vlerësohet nga Microsoft (sipas gjykimit të tij) si jo në përputhje me këto Kushte. Microsoft rezervon të drejtën të anulojë çdo Konkurs në çdo kohë.
  • x. Softuerët mashtrues ose ndërhyrës. Për çdo pajisje që mund të lidhet me Shërbimet e Xbox, ne mund të kontrollojmë automatikisht pajisjen tuaj për harduerë ose softuerë të paautorizuar që bëjnë të mundur mashtrime ose ndërhyrje në shkelje të Kodit të sjelljes ose të këtyre Kushteve dhe të shkarkojmë përditësimet ose ndryshimet e konfigurimit të softuerit të aplikacionit të Xbox, duke përfshirë ato që ju pengojnë qasjen në Shërbimet e Xbox ose që pengojnë përdorimin e harduerëve ose softuerëve të paautorizuar që bëjnë të mundur mashtrimet ose ndërhyrjet.
  • xi. Mixer.
   • 1. Llogaritë e Mixer dhe llogaritë e Microsoft. Nëse përdorni Shërbimin e Mixer me një llogari të Mixer, atëherë përdorimi juaj mbulohet nga Kushtet e shërbimit të Mixer të disponueshme në https://mixer.com/about/tos. Nëse përdorni Shërbimin e Mixer me një llogari të Microsoft, atëherë përdorimi juaj mbulohet po ashtu nga këto Kushte. Këto Kushte zbatohen kur ka konflikt.
   • 2. Përmbajtja juaj në Mixer. "Përmbajtja juaj në Mixer" do të thotë të gjitha përmbajtjet që ju, ose dikush në emrin tuaj, krijoni në Shërbimin e Mixer, duke përfshirë por jo kufizuar në transmetimet e regjistruara dhe të drejtpërdrejta (dhe çdo përmbajtje, si p.sh. përmbajtje audiovizuale, që përmbajnë); emrat e markave, markat tregtare, markat e shërbimit, emrat tregtarë, logot ose treguesit e origjinës; komentet tuaja, emotikona dhe aktivitetin në kanalet e Mixer (duke përfshirë përmbajtje të krijuara nga botet); si dhe të gjitha meta-të dhënat përkatëse. Çdo person, duke përfshirë Microsoft dhe përdoruesit, mund të shikojë, të përdorë, të strehojë, të riprodhojë, të modifikojë, të shpërndajë, të publikojë, të interpretojë dhe të paraqesë në mënyrë publike dhe digjitale, të përkthejë, të përshtatë dhe të shfrytëzojë në një mënyrë tjetër Përmbajtjen tuaj në Mixer, në çdo formë, format, media ose kanal të njohur tani apo të zhvilluar më vonë.
   • 3. Kodi i sjelljes i zbatuar për Mixer. Klikoni këtu për më shumë informacione për mënyrën se si zbatohet Kodi i sjelljes së Microsoft për Mixer.
   • 4. Përdorimi i Shërbimit të Mixer.
    • a. Mosha minimale. Duke përdorur Shërbimin e Mixer, ju deklaroni se jeni të paktën 13 vjeç dhe, nëse jeni nën moshën madhore në vendin ku jetoni, përdorimi juaj monitorohet nga një prind ose një kujdestar ligjor.
    • b. Përdorimi anonim dhe jo anonim. Mund ta përdorni Mixer në mënyrë anonime nëse dëshironi që vetëm të paraqitni përmbajtjen. Në rast të kundërt, duhet të krijoni një llogari, të hyni dhe do të identifikoheni nga përdoruesit e tjerë me emrin tuaj në Mixer.
    • c. Llogaritë për përdorim jo anonim. Mund të krijoni një llogari të Microsoft dhe/ose një llogari të Mixer për përdorime jo anonime të Shërbimit të Mixer. Mund të krijoni një llogari të Mixer duke u regjistruar në linjë. Duhet ta përdorni llogarinë tuaj të Mixer që ta mbani atë aktive. Hyni në Shërbimin e Mixer të paktën një herë në një periudhë 5-vjeçare për ta mbajtur pseudonimin tuaj të Mixer të lidhur me llogarinë tuaj të Microsoft.
   • 5. Njoftimet e shërbimit. Kur ka diçka për të cilën duhet t´ju informojmë për Shërbimin e Mixer, ne do t'ju dërgojmë njoftime të Shërbimit në emailin e lidhur me llogarinë tuaj të Mixer dhe/ose llogarinë tuaj të Microsoft.
   • 6. Mbështetja. Mbështetja e klientit për Shërbimin e Mixer është e disponueshme në mixer.com/contact.
Teksti i plotë
DyqaniDyqani14b_Store
Përmbledhje
 • b. Dyqani. "Dyqani" i referohet një Shërbimi që ju jep mundësinë të shfletoni, të shkarkoni, të blini, si dhe të vlerësoni dhe komentoni aplikacionet (termi "aplikacion" përfshin lojërat) dhe përmbajtjet e tjera dixhitale. Këto Kushte mbulojnë përdorimin e Dyqanit të Office, Dyqanit të Windows dhe të Dyqanit të Xbox. "Dyqani i Office" do të thotë një Dyqan për produktet dhe aplikacionet e Office për Office, Office 365, SharePoint, Exchange, Access dhe Project (versionet 2013 ose të mëvonshme) ose çdo eksperiencë tjetër që ka markën e Dyqanit të Office. "Dyqan i Windows" është një Dyqan për pajisjet Windows, si p.sh. telefon, PC dhe tablet, ose diçka tjetër që mban markën Dyqan i Windows. "Dyqani i Xbox" do të thotë një Dyqan për konsolat Xbox One dhe Xbox 360 ose çdo eksperiencë tjetër që mban markën e Dyqanit të Xbox.
  • i. Kushtet e licencës. Ne do ta identifikojmë publikuesin e çdo aplikacioni të disponueshëm në Dyqanin përkatës. Përveç rastit kur me aplikacionin ofrohen kushte të ndryshme licence, Kushtet standarde të licencës së aplikacionit ("SALT") në fund të këtyre Kushteve përbëjnë një marrëveshje mes jush dhe publikuesit të aplikacionit, të cilat përcaktojnë kushtet e licencës që zbatohen për një aplikacion që shkarkoni nga Dyqani i Windows ose Dyqani i Xbox. Për sqarim, këto Kushte mbulojnë përdorimin e Shërbimeve të Microsoft si dhe të shërbimeve të ofruara nga to. Seksioni 5 në këto Kushte zbatohet po ashtu për Shërbimet dhe aplikacionet e palëve të treta, të cilat blihen nëpërmjet Dyqanit. Aplikacionet e shkarkuara nga Dyqani i Office nuk rregullohen nga SALT dhe kanë kushte të veçanta licence që zbatohen për to.
  • ii. Përditësimet. Microsoft do të kontrollojë dhe do të shkarkojë automatikisht përditësimet për aplikacionet tuaja, edhe nëse nuk jeni të lidhur në Dyqanin përkatës. Ju mund t'i ndryshoni parametrat tuaja të sistemit ose të dyqanit, nëse nuk dëshironi të merrni përditësime automatike në aplikacionet e Dyqanit. Megjithatë, disa aplikacione të Dyqanit të Office, të cilët janë të strehuar plotësisht ose pjesërisht në linjë, mund të përditësohen në çdo kohë nga zhvilluesi i aplikacionit dhe mund të mos kërkojnë lejen tuaj për përditësim.
  • iii. Vlerësimi dhe komentimi. Nëse vlerësoni ose rishikoni një aplikacion ose në Mall tjetër digjital në Dyqan, mund të merrni një email nga Microsoft me përmbajtje nga publikuesi i aplikacionit ose i Mallit digjital. Çdo email i tillë vjen nga Microsoft; ne nuk e ndajmë adresën tuaj të emailit me asnjë publikues të aplikacioneve ose Mallrave të tjera digjitale që blini përmes Dyqanit.
  • iv. Paralajmërimi për sigurinë. Për të shmangur lëndimin e mundshëm, shqetësimet ose sforcimin e syve, duhet të bëni pushime të rregullta gjatë përdorimit të lojërave ose aplikacioneve të tjera, veçanërisht nëse ndieni ndonjë dhimbje ose lodhje që vjen si rezultat i përdorimit të tyre. Nëse ju shkaktohen shqetësime, bëni pushim. Shqetësimet mund të përfshijnë ndjesi pështjellimi, të përziera nga lëvizja, marrje mendsh, çorientim, dhimbje koke, lodhje, lodhje sysh ose tharje sysh. Përdorimi i aplikacioneve mund t'ju shpërqendrojë dhe t'ju heqë vëmendjen nga ambienti rrethues. Shmangni rreziqet e pengimit, shkallët, tavanet e ulëta, artikujt delikatë ose të vlefshëm që mund të dëmtohen. Një përqindje shumë e vogël personash mund të përjetojë kriza të ndryshme kur ekspozohet ndaj imazheve të ndryshme vizuale, si p.sh. dritat vezulluese ose modelet që mund të shfaqen në aplikacione. Edhe personat pa histori krizash mund të kenë një gjendje të padiagnostifikuar që mund të shkaktojë krizat e tyre. Simptomat mund të përfshijnë marrje mendsh, ndryshim të shikimit, spazma, dridhje të gjymtyrëve, çorientim, konfuzion, humbje të vetëdijes ose konvulsione. Ndaloni menjëherë përdorimin dhe konsultohuni me një mjek nëse përjetoni ndonjë prej këtyre simptomave ose konsultohuni me një mjek përpara përdorimit të aplikacioneve nëse keni pasur më parë simptoma që lidhen me krizat. Prindërit duhet të monitorojnë fëmijët e tyre për këto shenja nga përdorimi i aplikacioneve.
Teksti i plotë
Veçoritë e Familjes së MicrosoftVeçoritë e Familjes së Microsoft14c_MicrosoftFamily
Përmbledhje
 • c. Veçoritë e Familjes së Microsoft. Prindërit dhe fëmijët mund të përdorin veçoritë e Familjes së Microsoft për të krijuar besimin mbi një mirëkuptim të përbashkët se cilat sjellje, sajte uebi, aplikacione, lojëra, vendndodhje fizike dhe shpenzime janë të përshtatshme për familjen e tyre. Prindërit mund të krijojnë një familje duke vizituar https://account.microsoft.com/family (ose duke ndjekur udhëzimet në pajisjen e tyre me Windows ose në konsolën e Xbox) dhe duke ftuar fëmijët ose prindërit e tjerë të bëhen pjesë e saj. Ka shumë veçori të disponueshme për anëtarët e familjes, kështu që rishikoni me kujdes informacionet e dhëna kur pranoni të krijoni ose të bashkoheni në një familje dhe kur blini Mallra digjitale për qasjen e familjes. Duke krijuar ose duke u bashkuar në një familje, ju pranoni që ta përdorni familjen në përputhje me qëllimin e saj dhe se nuk do ta përdorni në një mënyrë të paautorizuar për të pasur qasje të paligjshme në informacionet e një personi tjetër.
Teksti i plotë
Mesazhet në grupMesazhet në grup14d_GroupMessaging
Përmbledhje
 • d. Mesazhet në grup. Shërbime të ndryshme të Microsoft ju lejojnë t'u dërgoni mesazhe të tjerëve nëpërmjet zërit apo mesazheve SMS ("mesazhet") dhe/ose lejojnë që Microsoft dhe partnerë të kontrolluar nga Microsoft t'ju dërgojnë mesazhe të tilla juve dhe një ose më shumë përdoruesve të tjerë për llogarinë tuaj. KUR JU UDHËZONI MICROSOFT DHE PARTNERËT E KONTROLLUAR NGA MICROSOFT TË DËRGOJNË MESAZHE TË TILLA TE JU OSE TE TË TJERËT, JU DEKLARONI DHE NA GARANTONI SE JU DHE ÇDO PERSON QË NA KENI UDHËZUAR T'I DËRGOJMË MESAZH, JENI DAKORD TË MERRNI MESAZHE TË TILLA DHE ÇDO MESAZH TJETËR TË LIDHUR ADMINISTRATIV ME TEKST NGA MICROSOFT DHE NGA PARTNERËT E KONTROLLUAR NGA MICROSOFT. "Mesazhet administrative me tekst" janë mesazhe periodike transaksionale nga një shërbim i caktuar i Microsoft, duke përfshirë por pa u kufizuar me një "mesazh mirëseardhjeje" ose udhëzimet rreth mënyrës se si të ndalohet marrja e mesazheve. Ju ose pjesëtarët e grupit që nuk dëshironi të merrni më mesazhe të tilla, mund të zgjidhni të mos merrni mesazhe të tjera nga Microsoft ose partnerët e kontrolluar nga Microsoft në çdo moment, duke ndjekur udhëzimet e dhëna. Nëse nuk dëshironi më të merrni mesazhe të tilla apo të merrni pjesë në grup, ju pranoni se do të zgjidhni të mos merrni më pjesë nëpërmjet udhëzimeve që jepen nga programi apo shërbimi përkatës. Nëse keni arsye të besoni se një anëtar i grupit nuk dëshiron më të marrë mesazhe të tilla apo të marrë pjesë në grup, ju pranoni ta hiqni atë nga grupi. Gjithashtu, ju deklaroni dhe na garantoni se ju dhe secili person që na keni udhëzuar t'i dërgojmë mesazh, kupton se çdo pjesëtar i grupit është përgjegjës për kostot e çdo tarife mesazhi të vlerësuar nga operatori i tij ose i saj celular, duke përfshirë të gjitha tarifat për mesazhet ndërkombëtare që mund të aplikohen kur mesazhet transmetohen nga numra të SHBA-së.
Teksti i plotë
Skype dhe GroupMeSkype dhe GroupMe14e_Skype
Përmbledhje
 • e. Skype dhe GroupMe.
  • i. Asnjë qasje në shërbimet e emergjencës. Ekzistojnë ndryshime të rëndësishme midis shërbimeve telefonike të zakonshme dhe Skype. Skype nuk ka detyrimin të ofrojë qasje në Shërbimet e urgjencës sipas çdo rregulli, rregulloreje ose ligji të vlefshëm lokal ose kombëtar. Softueri dhe produktet e Skype nuk janë menduar për të mbështetur ose për të kryer thirrje të urgjencës drejt ndonjë spitali, agjencie ligjzbatuese, njësie të kujdesit shëndetësor apo drejt ndonjë lloji tjetër shërbimesh që lidhin një përdorues me personelin e shërbimeve të emergjencës ose me centralin për sigurinë publike ("Shërbimet e emergjencës"). Ju pranoni dhe konfirmoni se: (i) blerja e shërbimeve të zakonshme telefonike pa tel (celulare) ose të telefonisë fikse që ofrojnë qasje te Shërbimet e emergjencës është përgjegjësia juaj, dhe (ii) Skype nuk e zëvendëson shërbimin tuaj telefonik parësor.
  • ii. API ose transmetimi. Nëse dëshironi ta përdorni Skype në lidhje me ndonjë transmetim, duhet të zbatoni "Kushtet e shërbimit të transmetimit" që jepen te https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Nëse dëshironi të përdorni një ndërfaqe të programit të aplikacionit ("API") të ekspozuar ose të vënë në dispozicion nga Skype, ju duhet të zbatoni kushtet e zbatueshme të licencimit që i gjeni në adresën www.skype.com/go/legal.
  • iii. Politikat e përdorimit të drejtë. Për përdorimin e Skype nga ana juaj mund të përdoren politikat e përdorimit të drejtë. Shqyrtoni këto politika që janë krijuar për t'ju mbrojtur nga mashtrimi dhe abuzimi dhe që mund të vendosin kufizime për llojin, kohëzgjatjen ose vëllimin e thirrjeve që mund të bëni ose të mesazheve që mund të dërgoni. Këto politika konsiderohen të përfshira në këto Kushte nëpërmjet referimit. Këto politika i gjeni në adresën https://www.skype.com/go/terms.fairusage/.
  • iv. Paraqitja në hartë. Skype përmban disa veçori që ju lejojnë të dërgoni informacion ose të piketoni veten në një hartë duke përdorur një shërbim të paraqitjes në hartë. Duke përdorur këto veçori ju pranoni këto Kushte dhe kushtet e Google Maps që i gjeni në https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html ose kushte të tilla të Google Maps të disponueshme në vendin tuaj.
  • v. Përdoruesit qeveritarë. Nëse dëshironi të përdorni një llogari biznesi ose të Skype Manager në emër të qeverisë së SHBA-së ose të një agjencie të qeverisë së SHBA-së, këto Kushte nuk janë të vlefshme për atë përdorim. Për kushtet e zbatueshme ose për më shumë informacione, kontaktoni me usgovusers@skype.net.
  • vi. Përdorimi personal/jotregtar. Skype është për përdorim personal dhe jotregtar. Ju lejohet të përdorni Skype në punë për komunikimet tuaja të biznesit.
  • vii. Numri Skype/Skype To Go. Nëse Skype ju jep një Numër Skype ose Skype To Go, ju pranoni se nuk e zotëroni këtë numër ose se nuk keni të drejtë ta mbani përgjithmonë. Në vende të caktuara, numri mund t'u vihet në dispozicion nga një partner i Skype e jo nga Skype dhe mund të jetë e nevojshme të lidhni marrëveshje të veçantë me këtë partner.
  • viii. Skype Manager. Një "Llogari e administratorit e Skype Manager" është e krijuar dhe e menaxhuar nga ju, në cilësinë e një administratori individual të një grupi të Skype Manager dhe jo si një subjekt biznesi. Mund ta lidhni llogarinë tuaj individuale të Microsoft me një grup të Skype Manager ("Llogaria e lidhur"). Mund të caktoni administratorë të tjerë për grupin e Skype Manager, pasi ata të kenë pranuar këto Kushte. Nëse caktoni Numrat në Skype për një Llogari të lidhur, jeni përgjegjës për pajtueshmërinë me kërkesat në lidhje me vendbanimin ose vendndodhjen e përdoruesve të Llogarisë së lidhur. Nëse vendosni të shkëputni një Llogari të lidhur nga një grup i Skype Manager, çdo abonim i caktuar, kredit në Skype ose numrat në Skype nuk do të mund të rinxirren dhe nuk do të keni më qasje te Përmbajtja juaj ose materialet e lidhura me llogarinë e shkëputur. Ju bini dakord të përpunoni çdo informacion personal të përdoruesve të Llogarisë së lidhur në përputhje me të gjitha ligjet e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave.
  • ix. Tarifat e Skype. Të gjitha çmimet për produktet me pagesë të Skype përfshijnë edhe taksat, nëse nuk përcaktohet ndryshe. Tarifat që paguhen për telefonatat jashtë pajtimit përfshijnë tarifën e lidhjes (që tarifohet një herë për çdo thirrje) dhe tarifën për minutë siç përcaktohet te www.skype.com/go/allrates. Tarifat e thirrjes do të zbritet nga gjendja e kreditit tuaj në Skype. Skype mund të ndryshojë tarifat e thirrjeve në çdo kohë duke i postuar këto ndryshime te www.skype.com/go/allrates. Tarifa e re do të zbatohet për thirrjen tuaj të radhës, pasi të jetë publikuar. Kontrolloni informacionin mbi tarifat më të fundit përpara se të bëni telefonatën. Minutat dhe tarifat në shifër dhjetore për thirrje do të rrumbullakosen në shifrën e plotë pasuese. Në disa vende, produktet me pagesë të Skype sigurohen nga partnerët vendas të Skype dhe për këto transaksione zbatohen kushtet e përdorimit të atij partneri.
  • x. Krediti në Skype. Skype nuk jep garanci se mund të përdorni gjendjen e kreditit në Skype për të blerë të gjitha produktet me pagesë të Skype. Nëse nuk përdorni kreditin në Skype për një periudhë 180-ditore, Skype do ta kalojë kreditin tuaj në Skype në status joaktiv. Mund ta riaktivizoni kreditin në Skype duke ndjekur lidhjen e riaktivizimit te https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Nëse ndodheni në Japoni dhe blini kredit të Skype nga sajti i uebit i Skype, dy fjalitë e mësipërme nuk janë të vlefshme për ju dhe krediti juaj në Skype do të skadojë 180 ditë pas datës së blerjes. Pasi të skadojë krediti juaj, nuk do të mund ta riaktivizoni ose ta përdorni më atë. Mund të aktivizoni veçorinë Rifaturimi automatik, kur blini kredit në Skype, duke zgjedhur kutinë përkatëse. Nëse aktivizohet, gjendja e kreditit tuaj në Skype do të rimbushet me të njëjtën shumë dhe me mënyrën e përzgjedhur të pagesës sa herë që gjendja juaj në Skype të bjerë nën pragun e përcaktuar nga Skype herë pas here. Nëse keni blerë një pajtim jo duke përdorur kartë krediti, PayPal ose Moneybookers (Skrill), por një mënyrë tjetër pagese dhe keni aktivizuar rifaturimin automatik, gjendja e kreditit tuaj në Skype do të rimbushet me shumën e nevojshme për të blerë pajtimin periodik të radhës. Mund ta çaktivizoni Rifaturimin automatik në çdo kohë duke hyrë dhe duke ndryshuar parametrat në portalin e llogarisë tuaj në Skype.
  • xi. Tarifat ndërkombëtare të mesazheve. GroupMe përdor aktualisht numra të SHBA-së për secilin grup të krijuar. Çdo mesazh me tekst i dërguar ose i marrë nga një numër GroupMe do të llogaritet si mesazh ndërkombëtar me tekst që dërgohet ose merret nga Shtetet e Bashkuara. Kontrolloni me ofruesin tuaj për tarifat përkatëse ndërkombëtare.
  • xii. Dërgoni dhe merrni para. Duke përdorur veçorinë e dërgimit dhe marrjes së parave (nëse është në dispozicion), ju pranoni se Skype përdor palë të treta për të ofruar shërbimet e pagesave dhe për të zbatuar transfertat. Skype nuk ofron shërbime të pagesave ose nuk zbaton transferta dhe nuk është një biznes i shërbimeve të parave. Dërgimi dhe marrja e parave në Skype mund të jenë të disponueshme vetëm për përdoruesit që janë 18 vjeç ose më shumë (ose në rast të kundërt në përputhje me kushtet e palëve të treta) dhe që regjistrohen dhe janë të miratuar për një llogari me ofruesin e palës së tretë. Për të përdorur veçorinë e dërgimit të parave, mund të kërkohet që të regjistroheni në kushtet e përgjithshme të palëve të treta dhe të ofroni lejet për ndarjen e të dhënave me këto palë të treta për qëllimet e ofrimit të shërbimit. Nëse Skype merr një njoftim se përdorimi juaj i veçorisë së dërgimit të parave shkel kushtet e përgjithshme të një pale të tretë, Skype mund të duhet të ndërmarrë veprime ndaj llogarisë tuaj, si p.sh. të anulojë ose të pezullojë llogarinë tuaj. Skype, ose Microsoft, nuk do të jenë përgjegjës për shërbimet e pagesave të ofruara nga palë të treta ose çdo veprim të kryer sipas kushteve të përgjithshme të palëve të treta. Skype nuk jep asnjë garanci, përfaqësim apo siguri se veçoria e dërgimit dhe marrjes së parave do të jetë apo do të vazhdojë të jetë e disponueshme.
Teksti i plotë
Bing dhe MSNBing dhe MSN14f_BingandMSN
Përmbledhje
 • f. Bing dhe MSN.
  • i. Materialet e Bing dhe MSN. Artikujt, teksti, fotografitë, hartat, videot, lexuesit e videove dhe materialet e palëve të treta të disponueshme në Bing dhe MSN, duke përfshirë nëpërmjet boteve, aplikacioneve dhe programeve të Microsoft, janë vetëm për përdorim personal dhe jotregtar. Përdorimet e tjera, duke përfshirë shkarkimin, kopjimin ose rishpërndarjen e këtyre materialeve, ose përdorimin e këtyre materialeve ose produkteve për të ndërtuar produktet tuaja, lejohen vetëm nëse janë autorizuar në mënyrë specifike nga Microsoft ose nga zotëruesit e të drejtave ose nëse lejohen nga ligji i zbatueshëm për të drejtat e autorit. Microsoft-i ose zotëruesit e tjerë të të drejtave rezervojnë të gjitha të drejtat për materialin, të cilat nuk janë dhënë në mënyrë të shprehur nga Microsoft-i në bazë të kushteve të licencës, qoftë në mënyrë të nënkuptuar, me heqje të porosisë ose ndryshe.
  • ii. Hartat e Bing. Nuk mund të përdorni pamjet nga ajri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Kanadasë, Meksikës, Zelandës së Re ose Japonisë për përdorim shtetëror, pa marrë miratimin specifik me shkrim nga ne.
  • iii. Vendet e Bing dhe Qendra e prodhuesit e Bing. Kur jepni Të dhënat tuaja ose Përmbajtjen tuaj te Vendet e Bing ose Qendra e prodhuesit e Bing, ju i jepni Microsoft një licencë prone intelektuale mbarëbotërore pa pagesë për të përdorur, riprodhuar, ruajtur, modifikuar, grumbulluar, promovuar, transmetuar, shfaqur ose shpërndarë si pjesë e një shërbimi dhe për t'ua nënlicencuar ato të drejta palëve të treta.
Teksti i plotë
CortanaCortana14g_Cortana
Përmbledhje
 • g. Cortana.
  • i. Përdorimi personal jotregtar. Cortana është Shërbimi i asistencës personale i Microsoft-it. Veçoritë, shërbimet, përmbajtja dhe Aplikacionet dhe shërbimet e palëve të treta të ofruara nga Cortana (së bashku "Shërbimet e Cortana") janë vetëm për përdorimin tuaj personal dhe jo tregtar.
  • ii. Funksionaliteti dhe përmbajtja. Cortana ofron një gamë veçorish, disa prej të cilave janë të personalizuara. Shërbimet e Cortana mund t´ju lejojnë të keni qasje te shërbimet, informacionet ose funksionalitetet e ofruara nga shërbimet e tjera të Microsoft ose Aplikacione dhe shërbime të palëve të treta. Kushtet specifike të shërbimit në seksionin 13 zbatohen po ashtu për përdorimin tuaj të Shërbimeve përkatëse të Microsoft ku keni qasje nëpërmjet Shërbimeve të Cortana. Cortana ju jep informacion vetëm për qëllime planifikimi dhe ju duhet ta gjykoni vetë nëse duhet të shqyrtoni apo të mbështeteni në këtë informacion. Microsoft nuk garanton besueshmërinë, disponueshmërinë apo korrektësinë kohore të përvojave të personalizuara që ofrohen nga Cortana. Microsoft nuk është përgjegjës nëse një veçori e menaxhimit të komunikimeve të Cortana vonon ose ju pengon të merrni, shqyrtoni apo dërgoni një komunikim ose njoftim.
  • iii. Aplikacionet dhe shërbimet e palëve të treta. Si pjesë e ofrimit të Shërbimeve të Cortana, Cortana mund të shkëmbejë informacione me Aplikacione dhe shërbime të palëve të treta, si p.sh. kodin tuaj zip dhe pyetjet dhe përgjigjet e kthyera nga Aplikacionet dhe shërbimet e palëve të treta, për të plotësuar kërkesën tuaj. Nëpërmjet lidhjes së llogarisë, Cortana mund të bëjë të mundur që përdoruesit të kryejnë blerje nëpërmjet Aplikacioneve dhe shërbimeve të palëve të treta duke përdorur preferencat dhe parametrat e llogarisë që përdoruesi ka vendosur drejtpërdrejt me ato Aplikacione dhe shërbime të palëve të treta. Përdoruesit mund ta shkëputin lidhjen e llogarisë në çdo kohë. Përdorimi juaj i Aplikacioneve dhe shërbimeve të palëve të treta mbulohet nga paragrafi 5 i këtyre Kushteve. Publikuesit e Aplikacioneve dhe shërbimeve të palëve të treta mund të ndryshojnë ose të ndërpresin funksionalitetin ose veçoritë e Aplikacioneve dhe shërbimeve të tyre të palëve të treta ose integrimin me Shërbimet e Cortana. Microsoft nuk është përgjegjës ose ligjërisht i detyruar për softuerin ose firmuerin e ofruar nga prodhuesi.
  • iv. Pajisjet e aktivizuara për Cortana. Pajisjet e aktivizuara për Cortana janë produkte ose pajisje për të cilat është bërë e mundur të kenë qasje te Shërbimet e Cortana, ose produkte ose pajisje që janë të përputhshme me Shërbimet e Cortana. Pajisjet e aktivizuara për Cortana përfshijnë pajisje ose produkte të palëve të treta që nuk zotërohen, prodhohen ose zhvillohen nga Microsoft. Microsoft nuk është përgjegjës ose ligjërisht i detyruar për këto pajisje ose produkte të palëve të treta.
  • v. Përditësimet e softuerit. Për çdo pajisje që mund të lidhet me Shërbimet e Cortana, ne mund të kontrollojmë automatikisht versionin tuaj të softuerit të Shërbimeve të Cortana dhe të shkarkojmë përditësime të softuerit ose ndryshime të konfigurimit ose të kërkojmë që çdo prodhues i pajisjeve të aktivizuara për Cortana ta mbajë të përditësuar softuerin e shërbimeve të Cortana.
Teksti i plotë
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Përmbledhje
 • h. Outlook.com. Adresat e emailit Outlook.com (ose @msn, @hotmail, ose @live) që përdorni për të krijuar llogarinë tuaj Microsoft do të jenë vetëm për ju, për aq kohë sa që kutia hyrëse në Outlook.com ose llogaria Microsoft është ende aktive. Në rast se kutia hyrëse në Outlook.com ose llogaria Microsoft mbyllet nga ju ose nga Microsoft-i sipas këtyre Kushteve, adresa e emailit ose emri i përdoruesit mund të riciklohet në sistemin tonë dhe t'i caktohet një përdoruesi tjetër.
Teksti i plotë
Shërbimet e OfficeShërbimet e Office14i_officeBasedServices
Përmbledhje
 • i. Shërbimet e Office. Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com dhe çdo abonim tjetër në Office 365 ose Shërbimet e markës së Office janë për përdorim personal dhe jotregtar, përveçse kur keni të drejtat e përdorimit tregtar sipas një marrëveshjeje të veçantë me Microsoft.
Teksti i plotë
Shërbimet e Microsoft HealthShërbimet e Microsoft Health14j_MicrosoftHealthServices
Përmbledhje
 • j. Shërbimet e Microsoft Health.
  • i. HealthVault. HealthVault ka si qëllim që të ruani informacionin tuaj shëndetësor dhe të personave të tjerë (p.sh. të familjarëve tuaj) me miratimin e tyre. Llogaritë HealthVault nuk janë për përdorim nga ofruesit e kujdesit shëndetësor ose për qëllime jopersonale ose tregtare. Informacioni në llogarinë tuaj mund të mos jetë gjithmonë i saktë ose i përditësuar dhe duhet parë nga ofruesi i kujdesit shëndetësor vetëm për qëllime informimi. Shërbimet HealthVault nuk ruajnë të dhëna për ofruesit e kujdesit shëndetësor ose për qëllime të tjera mjekësore ose të menaxhimit të rastit. Për shembull, të dhënat HealthVault nuk janë grupe të dhënash sipas përkufizimit në rregulloret e SHBA-së. Nëse ofruesi i kujdesit shëndetësor vendos të përfshijë të dhënat që gjenden në HealthVault në regjistrat e tij duhet të ruajë një kopje në sistemin e tij. Nëse ka bashkëkujdestar të të dhënave në llogarinë tuaj (për shkak se njëri prej jush ka krijuar tjetrin), ju pranoni se bashkëkujdestari ka kontroll të plotë mbi këto të dhëna dhe mund të anulojë qasjen tuaj në këto të dhëna, të menaxhojë qasjen e personave të tjerë në këto të dhëna dhe të shohë se si dhe kur është përdorur kjo e dhënë. Microsoft nuk mbështet kredencialet jo Microsoft (siç është Facebook dhe OpenID), kështu që kujdesi ndaj klientit i HealthVault nuk do të mund të ndihmojë në çështjet e regjistrimit në to. Nëse humbisni kredencialet e hyrjes ose nëse llogaria ku keni marrë kredencialet mbyllet, nuk do të mund t'i rikuperoni të dhënat e ruajtura. Për të pasur qasje të vazhdueshme, ne sugjerojmë të përdorni më tepër se një kredencial hyrjeje në llogarinë tuaj HealthVault. Microsoft nuk vërteton apo kontrollon dhe nuk mban përgjegjësi për funksionimin, mbështetjen ose sigurinë e kredencialeve jo Microsoft që ju mund të përdorni.
  • ii. Microsoft Band. Pajisja dhe aplikacioni i Microsoft Band nuk janë pajisje mjekësore dhe janë planifikuar vetëm për qëllime të stërvitjes dhe mirëqenies. Ato nuk janë projektuar ose planifikuar të përdoren për diagnostikimin e sëmundjeve ose gjendjeve të tjera, apo për kurimin, lehtësimin, trajtimin ose parandalimin e sëmundjes ose gjendjeve të tjera. Microsoft nuk është përgjegjës për asnjë vendim që merrni bazuar në informacionet që merrni nga Microsoft Band.
Teksti i plotë
Mallrat dixhitaleMallrat dixhitale14k_DigitalGoods
Përmbledhje
 • k. Mallrat dixhitale. Nëpërmjet Microsoft Groove, Filmave dhe shfaqjeve televizive të Microsoft, Dyqanit dhe çdo shërbimi tjetër të lidhur dhe të ardhshëm, Microsoft mund t'ju mundësojë të merrni, të dëgjoni, të shikoni, të luani ose të lexoni (sipas rastit) muzikë, imazhe, video, tekst, libra, lojëra ose materiale të tjera ("Mallrat dixhitale") që mund të merrni në formë dixhitale. Mallrat dixhitale janë vetëm për përdorim argëtues, personal dhe jotregtar. Ju bini dakord të mos rishpërndani, transmetoni, performoni publikisht ose të shfaqni publikisht apo të transferoni asnjë kopje të Mallrave dixhitale. Mallrat dixhitale mund të zotërohen nga Microsoft ose nga palë të treta. Në çdo rast, ju kuptoni dhe pranoni se të drejtat tuaja lidhur me Mallrat dixhitale kufizohen nga këto Kushte, nga ligji për të drejtën e autorit dhe nga rregullat e përdorimit që gjenden te https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Ju pranoni se nuk do të tentoni të modifikoni asnjë Mall dixhital të marrë nëpërmjet njërit prej Shërbimeve, për asnjë lloj arsyeje, duke përfshirë qëllimin për të fshehur ose për të ndryshuar pronësinë ose burimin e Mallrave dixhitale. Microsoft ose zotëruesit e Mallrave dixhitale mund t'i heqin herë pas here Mallrat dixhitale nga Shërbimet pa asnjë njoftim paraprak.
Teksti i plotë
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Përmbledhje
 • l. OneDrive.
  • i. Përcaktimi i hapësirës ruajtëse. Nëse në llogarinë tuaj të OneDrive keni ruajtur më shumë përmbajtje sesa ju ofrohet sipas kushteve të shërbimit falas ose me pagesë për OneDrive dhe nuk i përgjigjeni njoftimit nga Microsoft për të rregulluar llogarinë tuaj duke hequr përmbajtjen e tepërt ose duke kaluar në një plan të ri abonimi me më shumë hapësirë ruajtëse, ne ruajmë të drejtën të mbyllim llogarinë tuaj dhe të fshijmë ose të çaktivizojmë qasjen në Përmbajtjen tuaj në OneDrive.
  • ii. Performanca e shërbimit. Në varësi të faktorëve të tillë si pajisjet tuaja, lidhja me internetin dhe përpjekjet e Microsoft për të ruajtur performancën dhe integritetin e shërbimit të vet, mund të keni herë pas here vonesa në ngarkimin ose sinkronizimin e përmbajtjes në OneDrive.
Teksti i plotë
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Përmbledhje
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. Programi. Microsoft Rewards ("Programi") bën të mundur që të fitoni pikë që mund t'i shlyeni për aktivitetet, si p.sh. kërkimet e kualifikuara, blerjet, kohën e shpenzuar në mënyrë aktive në shfletimin me Microsoft Edge dhe oferta të tjera nga Microsoft. Ofertat mund të ndryshojnë sipas tregut. Një kërkim është një veprim i një përdoruesi individual që fut tekst në mënyrë manuale për qëllimin e sinqertë të marrjes së rezultateve të kërkimit të Bing për qëllimet personale të kërkimit të një përdoruesi të tillë dhe nuk përfshin asnjë pyetje të futur nga një bot, makro ose mënyra të tjera të automatizuara ose mashtruese të çdo lloji ("Kërkimi"). Një blerje është procesi i blerjes së mallrave ose shkarkimi dhe marrja e një licence për përmbajtjen digjitale nga Microsoft, pavarësisht nëse është falas apo me pagesë ("Blerja"). Pikët e Shpërblimeve nuk ofrohen për çdo blerje nga Microsoft. Shfletimi aktiv me Microsoft Edge do të thotë ta keni shfletuesin në pamjen e ekranit të pajisjes suaj (p.sh. të hapur dhe të përdorur në mënyrë të tillë që ikona e Microsoft Edge të jetë e theksuar në shiritin e detyrave, gjë që tregon se ai është aplikacioni aktualisht në përdorim) dhe të angazhoheni me shfletuesin për të paraqitur sajtet e uebit, për të shikuar video në shfletues, për të kontrolluar emailin ose përdorime të tjera për të cilat përdoren shfletuesit. Për të fituar pikë duke përdorur Microsoft Edge, Bing duhet të jetë caktuar si motori i parazgjedhur i kërkimit të shfletuesit dhe duhet të jetë aktivizuar telemetria në parametrat e Windows. Microsoft mund të ofrojë mundësi të tjera për të fituar pikë herë pas here dhe çdo ofertë për fitimin e pikëve nuk do të jetë në dispozicion përgjithmonë. Pikët e fituara nga ju mund të shlyhen për njësi ("Shpërblimet") në faqen e shlyerjes. Për më shumë informacione, shikoni seksionin Shpërblimet në support.microsoft.com ("FAQ").
   • 1. Kërkesat e Programit. Ju nevojitet një llogari e vlefshme e Microsoft dhe pajisjet tuaja duhet të plotësojnë kërkesat minimale të sistemit. Programi është i hapur për përdoruesit që banojnë në tregjet e listuara në Pyetjet më të shpeshta. Individët nuk mund të kenë më shumë se një llogari të Programit, edhe nëse një individ ka shumë adresa emaili, dhe ato janë të kufizuara në gjashtë llogari për një shtëpi. Programi është vetëm për përdorim personal dhe jotregtar.
   • 2. Pikët. Përveçse për dhurimin e pikëve tuaja për një organizatë jofitimprurëse të listuar në qendrën e shlyerjes, ju nuk mund t'i transferoni pikët. Pikët nuk janë pronë personale e juaja dhe nuk mund të merrni fonde ose para në dorë në shkëmbim të tyre. Pikët ju jepen në bazë promocionale. Pikët nuk mund t'i blini. Microsoft mund ta kufizojë sasinë e pikëve ose të Shpërblimeve për person, për shtëpi ose për një periudhë të caktuar (p.sh. në ditë). Nuk mund të shlyeni më shumë se 550 000 pikë për një vit kalendarik në Program. Pikët e fituara në Program nuk janë të vlefshme në asnjë program tjetër të ofruar nga Microsoft ose palët e treta, si dhe nuk mund të përdoren të ndërthurura me të. Pikët e pashlyera skadojnë nëse nuk fitoni ose nuk i shlyeni pikët për 18 muaj.
   • 3. Shpërblimet. Mund t'i shlyeni pikët tuaja duke vizituar qendrën e shlyerjes ose mund të kontribuoni me pikë për një organizatë jofitimprurëse të listuar. Mund të ketë një numër të kufizuar të disponueshëm për një Shpërblim të veçantë dhe ato Shpërblime do të dorëzohen në bazë të metodës së shërbimit për të parin që paraqitet. Mund të kërkohet të jepni informacione shtesë, si p.sh. adresën tuaj postare dhe një numër telefoni (të ndryshëm nga një numër VOIP ose pa pagesë), si dhe mund t'ju kërkohet të futni një kod për parandalimin e mashtrimit ose të nënshkruani dokumente ligjore shtesë për shlyerjen e pikëve për Shpërblimet. Pasi të porositni një Shpërblim, nuk mund ta anuloni ose ta ktheni atë për një rimbursim të pikëve, përveçse në rast të produkteve me defekte ose kur kërkohet nga ligji në fuqi. Nëse porositni një Shpërblim që nuk është në gjendje ose në dispozicion për arsye të tjera që vendosen nga Microsoft, sipas gjykimit të tij, ne mund ta zëvendësojmë një Shpërblim me një vlerë të krahasueshme ose të rimbursojmë pikët tuaja. Microsoft mund t'i përditësojë Shpërblimet e ofruara në qendrën e shlyerjes ose të ndërpresë ofrimin e Shpërblimeve specifike. Disa Shpërblime mund të kenë kërkesa për përshtatshmërinë sipas moshës. Çdo kërkesë e tillë do të përfshihet në ofertën përkatëse. Ju jeni përgjegjës për të gjitha taksat federale, shtetërore dhe lokale, si dhe çdo kosto tjetër në lidhje me pranimin dhe përdorimin e Shpërblimit. Shpërblimet do të dërgohen tek adresa e emailit që jepni ju kur porositni Shpërblimin tuaj, kështu që mbajeni të përditësuar adresën tuaj të emailit. Shpërblimet që nuk mund të dorëzohen nuk do të lëshohen përsëri dhe për këtë arsye do të anulohen. Shpërblimet nuk janë për rishitje.
   • 4. Anulimi i pjesëmarrjes suaj në Program. Llogaria juaj e Programit do të anulohet nëse nuk hyni të paktën një herë në një periudhë 18-mujore. Përveç kësaj, Microsoft rezervon të drejtën të anulojë llogarinë e Programit të një përdoruesi specifik për ndërhyrje, abuzim ose mashtrim të Programit, ose për shkelje të këtyre Kushteve. Pas anulimit të Programit (nga ju ose nga ne) ose nëse Programi pezullohet, do të keni 90 ditë kohë për të shlyer pikët tuaja; në rast të kundërt, ato pikë do të anulohen. Në momentin e anulimit, e drejta juaj për të përdorur Programin dhe për të shtuar pikët në të ardhmen do të ndërpritet.
   • 5. Kushtet e tjera. Microsoft rezervon të drejtën që t'ju shkualifikojë; të çaktivizojë qasjen tuaj te Programi ose llogaria juaj e Shpërblimeve; dhe/ose të mbajë pikët, Shpërblimet dhe kontributet bamirëse, në rast se Microsoft beson se po ndërhyni ose po abuzoni me çdo aspekt të Programit ose mund të jeni përfshirë në aktivitete që shkelin këto Kushte.
Teksti i plotë
Të ndryshmeTë ndryshme16_17_18_miscellaneous
Përmbledhje

14. Të ndryshme. Ky seksion dhe seksionet 1, 9 (për shumat e shpenzuara përpara përfundimit të këtyre Kushteve), 10, 11, 12, 15, 17 dhe ato që sipas kushteve të tyre zbatohen pas përfundimit të këtyre Kushteve, do të vazhdojnë të mbeten në fuqi pas zgjidhjes apo anulimit të këtyre Kushteve. Deri në shkallën e lejuar nga ligji në fuqi, ne mund t'i transferojmë këto Kushte, të nënkontraktojmë detyrimet tona sipas këtyre Kushteve ose të nënlicencojmë të drejtat tona sipas këtyre Kushteve, tërësisht apo pjesërisht, në çdo kohë dhe pa asnjë njoftim. Ju nuk mund t'i transferoni këto Kushte ose të transferoni ndonjë të drejtë për përdorimin e Shërbimeve. Kjo është e gjitha Marrëveshja ndërmjet jush dhe Microsoft për përdorimin e Shërbimeve nga ana juaj. Ajo zëvendëson çdo marrëveshje të mëparshme ndërmjet jush dhe Microsoft për përdorimin e Shërbimeve nga ana juaj. Kur keni nënshkruar këto Kushte ju nuk jeni mbështetur në ndonjë deklaratë, garanci, pranim, angazhim, premtim ose zotim tjetër përveç atyre të përcaktuara shprehimisht në këto Kushte. Të gjitha pjesët e këtyre Kushteve zbatohen në masën maksimale të lejuar nga ligji përkatës. Nëse një gjykatë ose gjyqtar arbitrazhi vendos se ne nuk mund të zbatojmë një pjesë të këtyre Kushteve siç parashikohet me shkrim, ne mund t’i zëvendësojmë këto kushte me kushte të ngjashme deri në masën e lejuar nga ligji përkatës, por pjesa tjetër e këtyre Kushteve nuk do të ndryshojë. Këto Kushte nënshkruhen vetëm për përfitimin tuaj dhe tonin. Ato nuk janë në përfitim të asnjë personi tjetër, përveçse për pasuesit dhe të caktuarit nga Microsoft. Titujt e seksioneve janë vetëm për referim dhe nuk kanë efekt ligjor.

15. Pretendimet duhet të depozitohen brenda një viti. Çdo pretendim në lidhje me këto Kushte ose me Shërbimet duhet të depozitohet në gjykatë (ose në gjykatën e arbitrazhit, nëse zbatohet seksioni 10 germa b) brenda një viti nga data që mund të depozitonit ankesën në fillim, përveçse kur legjislacioni vendas parashikon një kohë më të gjatë për depozitimin e pretendimeve. Nëse nuk paraqiten brenda kësaj periudhe, atëherë ndalohet përfundimisht.

16. Ligjet e eksportit. Duhet të zbatoni të gjitha ligjet dhe rregulloret vendase dhe ndërkombëtare për eksportin, të zbatueshme për softuerin dhe/ose Shërbimet, të cilat përfshijnë kufizime mbi destinacionin, përdoruesit fundorë dhe përdorimin fundor. Për informacione të mëtejshme mbi kufizimet gjeografike dhe të eksportit, vizitoni https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 dhe https://www.microsoft.com/exporting.

17. Rezervimi i të drejtave dhe komentet. Përveçse siç përcaktohet shprehimisht në këto Kushte, Microsoft nuk ju jep një licencë ose të drejta të tjera të çdo lloji dhe sipas çdo patente, njohurie, të drejtë të autorit, sekret tregtar, markë tregtare ose pronësi tjetër intelektuale të zotëruar ose të kontrolluar nga Microsoft ose çdo subjekt i lidhur, duke përfshirë po jo kufizuar në çdo emër, paraqitje tregtare, logo ose të barasvlershme. Nëse i jepni Microsoft çdo ide, propozim, sugjerim ose koment, duke përfshirë pa kufizim ide për produkte të reja, teknologji, promovime, emra produktesh, komente për produktet dhe përmirësime të produkteve ("Komentet"), ju i jepni Microsoft, pa tarifa, pagesa për autorin ose detyrime të tjera ndaj jush, të drejtën që të bëjë, të ketë bërë, të krijojë punë të prejardhura, të përdorë, të bashkëndajë dhe të komercializojë Komentet tuaja në çdo mënyrë dhe për çdo qëllim. Ju nuk do të jepni Komente që janë objekt i një licence që kërkon që Microsoft të licencojë softuerët, teknologjitë ose dokumentacionin e tij për një palë të tretë sepse Microsoft i përfshin Komentet tuaja në to.

Teksti i plotë
NJOFTIMETNJOFTIMETNOTICES
Përmbledhje

Njoftimet dhe procedura për ngritjen e pretendimeve për shkelje të pronësisë intelektuale. Microsoft-i respekton të drejtat e pronësisë intelektuale të palëve të treta. Nëse dëshironi të dërgoni një njoftim për shkelje të pronësisë intelektuale, duke përfshirë pretendimet për shkelje të së drejtës së autorit, ju lutemi përdorni procedurat tona për dërgimin e tyre Njoftimet e shkeljes. VETËM PYETJET QË KANË LIDHJE ME KËTË PROCEDURË DO TË MARRIN PËRGJIGJE.

Microsoft-i përdor proceset e parashtruara në titullin 17, Kodi i SHBA-së, seksioni 512 për t’iu përgjigjur njoftimeve për shkelje të së drejtës së autorit. Në rrethana të caktuara, Microsoft-i gjithashtu mund të çaktivizojë ose të ndërpresë llogaritë e përdoruesve të shërbimeve të Microsoft-it, të cilët mund të jenë shkelës të përsëritur.

Njoftimet dhe procedurat në lidhje me shqetësimet për pronën intelektuale në reklama. Ju lutemi shqyrtoni Udhëzimet për pronësinë intelektuale për çështjet e pronësisë intelektuale në rrjetin tonë të reklamimit.

Njoftimet për të drejtën e autorit dhe markat tregtare. Shërbimet janë me të drejta autori © 2018 Microsoft Corporation dhe/ose të furnitorëve të tij, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Të gjitha të drejtat të rezervuara. Microsoft dhe emrat, logot dhe ikonat e të gjitha produkteve, softuerëve dhe të shërbimeve të Microsoft-it mund të jenë marka tregtare ose marka të regjistruara tregtare të Microsoft-it në Shtetet e Bashkuara dhe/ose në shtete të tjera. Emrat e kompanive dhe të produkteve aktuale mund të jenë marka të zotëruesve të tyre përkatës. Të gjitha të drejtat që nuk parashikohen shprehimisht në këto Kushte janë të rezervuara. Disa softuerë që përdoren në serverë të caktuar të sajtit të uebit të Microsoft-it bazohet pjesërisht në punën e Grupit të pavarur JPEG. E drejta e autorit © 1991-1996 Thomas G. Lane. Të gjitha të drejtat të rezervuara. Softueri “gnuplot” që përdoret në disa serverë të sajtit të uebit të Microsoft-it është me të drejta autori © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Njoftimi mjekësor. Microsoft-i nuk ofron këshilla, diagnoza ose trajtime mjekësore apo kujdesi tjetër shëndetësor. Kërkoni gjithnjë këshillën e doktorit tuaj ose të një ofruesi tjetër të kualifikuar të kujdesit shëndetësor në lidhje me pyetje që mund të keni për një situatë mjekësore, program diete, fizkulture apo mirëqenieje. Mos e shpërfillni kurrë këshillën profesionale, as mos u vononi ta merrni pas informacioneve që keni hapur në Shërbime apo nëpërmjet tyre.

Kuotimet e bursës dhe të dhënat e indeksit (duke përfshirë vlerat e indeksit). © 2013 Morningstar, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara. Informacionet e përmbajtura këtu: (1) janë pronë e Morningstar dhe/ose e ofruesve të saj të përmbajtjeve; (2) nuk lejohet të kopjohen apo të shpërndahen; dhe (3) nuk garantohet se do të jenë të sakta, në tërësinë e tyre apo në kohë. As Morningstar, as ofruesit e saj të përmbajtjeve nuk janë përgjegjës për dëmet apo humbje që mund të ndodhin nëpërmjet këtyre informacioneve. Performanca e kaluar nuk është garanci për rezultatet e ardhshme.

Nuk lejohet të përdorni Indekset e Dow JonesSM, të dhënat e indekseve, ose markat e Dow Jones për sa i përket lëshimit, krijimit, sponsorizimit, tregtimit ose promovimit të instrumenteve financiare ose të produkteve të investimit (për shembull, derivativët, produktet e strukturuara, fondet e investimeve, fondet e tregtuara me këmbim, portofolat e investimit etj., ku çmimi, fitimi dhe/ose performanca e instrumentit ose e produktit të investimit bazohet në gjurmimin, lidhet me gjurmimin ose synon gjurmimin e ndonjërit prej Indekseve apo një server përfaqësues për një nga Indekset) pa një marrëveshje të veçantë me shkrim me Dow Jones.

Njoftimi financiar. Microsoft nuk është broker/tregtar ose këshillues i regjistruar investimesh sipas ligjit federal të aksioneve të Shteteve të Bashkuara ose ligjeve të aksioneve të juridiksioneve të tjera dhe nuk këshillon individët në lidhje me investimin, blerjen apo shitjen e aksioneve apo produkteve ose shërbimeve të tjera financiare. Asgjë që përfshihet tek Shërbimet nuk përbën ofertë ose kërkesë për të blerë ose shitur letra me vlerë. As Microsoft dhe as licencuesit e tij të kuotave të kapitalit ose të të dhënave të indeksit nuk nënshkruajnë ose rekomandojnë produkte ose shërbime të veçanta financiare. Asgjë në këto Shërbime nuk ka si synim të jetë një këshillë profesionale, duke përfshirë pa kufizim këshillimin për investimet ose tatimet.

Njoftim për standardet e videos H.264/AVC, MPEG-4 Visual dhe VC-1 Video. Softueri mund të përmbajë teknologji kodekësh H.264/AVC, MPEG-4 Visual dhe/ose VC-1 që mund të jetë nën licencë nga "MPEG LA, L.L.C". Kjo teknologji është një format për ngjeshjen e të dhënave të informacionit të videos. MPEG LA, L.L.C. kërkon këtë njoftim:

KY PRODUKT LICENCOHET NË BAZË TË LICENCAVE TË PORTOFOLIT PËR PATENTAT H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL DHE VC-1 PËR PËRDORIMIN PERSONAL DHE JOTREGTAR TË NJË KONSUMATORI PËR (A) TË KODUAR VIDEON NË PËRPUTHJE ME STANDARDET (“STANDARDET E VIDEOS”) DHE/OSE (B) TË DEKODUAR VIDEON H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL DHE VC-1 QË ËSHTË KODUAR NGA NJË KONSUMATOR I ANGAZHUAR NË VEPRIMTARI PERSONALE DHE JOTREGTARE, DHE/OSE ËSHTË MARRË NGA NJË OFRUES VIDEOSH I LICENCUAR PËR OFRIMIN E KËSAJ VIDEOJE. ASNJË NGA LICENCAT NUK MBULOJNË PRODUKTE TË TJERA PAVARËSISHT NËSE KY PRODUKT PËRFSHIHET NË KËTË SOFTUER NË NJË ARTIKULL TË VETËM. ASNJË LICENCË NUK JEPET OSE NUK DO TË PËRFSHIJË ASNJË PËRDORIM TJETËR. INFORMACION SHTESË MUND TË MERRET NGA MPEG LA, L.L.C. SHIHNI FAQEN E "MPEG LA".

Vetëm për qëllime sqarimi, ky njoftim nuk kufizon ose nuk ndalon përdorimin e softuerit të ofruar sipas këtyre Kushteve për përdorime normale biznesi që janë personale për atë biznes, të cilat nuk përfshijnë (i) rishpërndarjen e softuerit te palët e treta ose (ii) krijimin e materialit me teknologjitë që përputhen me STANDARDET E VIDEOS për shpërndarje te palët e treta.

Teksti i plotë
KUSHTET STANDARDE TË LICENCËS SË APLIKACIONITKUSHTET STANDARDE TË LICENCËS SË APLIKACIONITSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Përmbledhje

KUSHTET STANDARDE TË LICENCËS SË APLIKACIONIT

MICROSOFT STORE, WINDOWS STORE DHE XBOX STORE

Këto kushte të licencës janë një marrëveshje ndërmjet jush dhe publikuesit të aplikacionit. Lutemi t’i lexoni. Ato aplikohen për aplikacionet e softuerëve që shkarkoni nga Microsoft Store, Windows Store ose Xbox Store (secilit prej të cilëve i referohet në këto kushte të licencës si ("Store"), duke përfshirë çdo përditësim ose shtesë për aplikacionin, përveçse nëse aplikacioni vjen me kushte të veçanta dhe në një rast të tillë aplikohen ato kushte.

ME SHKARKIMIN OSE PËRDORIMIN E APLIKACIONIT OSE KUR PËRPIQENI TË BËNI NJË NGA KËTO VEPRIME, JU PRANONI KËTO KUSHTE. NËSE NUK I PRANONI, NUK KENI TË DREJTË DHE NUK DUHET TA SHKARKONI OSE TA PËRDORNI APLIKACIONIN.

Publikues i aplikacionit do të thotë entiteti që e licencon aplikacionin për ju, siç identifikohet në Store.

Nëse pajtoheni me këto kushte të licencës, ju keni të drejtat e mëposhtme.

 • 1. INSTALIMI DHE TË DREJTAT E PËRDORIMIT; SKADIMI. Mund ta instaloni dhe ta përdorni aplikacionin në pajisjet e Windows ose konsolat e Xbox siç përshkruhet në Rregullat e përdorimit të Microsoft. Microsoft rezervon të drejtën për të modifikuar në çdo kohë Rregullat e përdorimit të Microsoft.
 • 2. SHËRBIMET ME BAZË INTERNETIN.
  • a. Pëlqimi për shërbimet me bazë internetin ose shërbimet me valë. Nëse aplikacioni lidhet me sisteme kompjuterike nëpërmjet internetit, ku përfshihet dhe lidhja nëpërmjet rrjetit me valë, përdorimi i aplikacionit nënkupton pranimin tuaj për transmetimin e informacioneve standarde të pajisjes (ku përfshihen, por pa u kufizuar vetëm në to, informacionet teknike rreth pajisjes, sistemit dhe softuerit të aplikacionit, dhe pajisjeve periferike) për shërbimet e bazuara në internet ose ato me valë. Nëse paraqiten kushte të tjera në lidhje me përdorimin nga ana juaj të shërbimeve të hapura me anë të aplikacionit, do të zbatohen edhe ato kushte.
  • b. Keqpërdorimi i shërbimeve me bazë internetin. Ju nuk mund të përdorni ndonjë shërbim të bazuar në internet në ndonjë mënyrë që mund të dëmtojë atë shërbim ose përdorimin e tij nga ndonjë tjetër ose të rrjetit pa valë. Ju nuk mund ta përdorni shërbimin që të provoni për të fituar qasje të paautorizuar në ndonjë shërbim, të dhënë, llogari ose rrjet me anë të ndonjë mënyre.
 • 3. QËLLIMI I LICENCËS. Aplikacioni licencohet, nuk shitet. Kjo marrëveshje ju jep vetëm disa të drejta për përdorimin e aplikacionit. Nëse Microsoft-i çaktivizon mundësinë për të përdorur aplikacionet në pajisjet tuaja sipas marrëveshjes suaj me Microsoft, çdo e drejtë tjetër që lidhet me licencën do të përfundojë. Publikuesi i aplikacionit rezervon të gjitha të drejtat e tjera. Me përjashtim të rasteve kur ligji i zbatueshëm ju jep më tepër të drejta pavarësisht nga ky kufizim, ju mund ta përdorni aplikacionin vetëm ashtu siç lejohet shprehimisht në këtë marrëveshje. Gjatë këtij përdorimi ju duhet të jeni në përputhje me të gjitha kufizimet teknike në aplikacion që ju lejojnë ta përdorni atë vetëm në disa mënyra të caktuara. Ju nuk mund:
  • a. të ndryshoni ndonjë kufizim teknik të aplikacionit;
  • b. të shprogramoni, dekompiloni ose zbërtheni aplikacionin, përveç rasteve dhe vetëm deri në masën që e lejon shprehimisht ligji i zbatueshëm, pavarësisht këtij kufizimi;
  • c. të bëni më tepër kopje të aplikacionit nga sa specifikohet në këtë marrëveshje ose nga sa lejohet nga ligji në fuqi, pavarësisht këtij kufizimi;
  • d. të publikoni ose ta bëni aplikacionin në ndonjë mënyrë tjetër të disponueshëm që të tjerët ta kopjojnë;
  • e. të merrni me qira, të jepni me qira ose të jepni hua aplikacionin;
  • f. të transferoni aplikacionin ose këtë marrëveshje te asnjë palë e tretë;
 • 4. DOKUMENTACIONI. Nëse dokumentacioni ofrohet bashkë me aplikacionin, ju mund ta kopjoni dhe ta përdorni dokumentacionin për qëllime personale reference.
 • 5. KUFIZIME PËR TEKNOLOGJINË DHE EKSPORTIN Aplikacioni mund t'u nënshtrohet ligjeve dhe rregulloreve të SHBA-së ose ligjeve dhe rregulloreve ndërkombëtare për eksportin ose kontrollin e teknologjisë. Duhet të zbatoni të gjitha ligjet dhe rregulloret e brendshme dhe ndërkombëtare për eksportin të cilat vlejnë për teknologjinë e përdorur ose të mbështetur nga aplikacioni. Këto ligje përfshijnë kufizime për destinacionet, përdoruesit dhe përdorimin. Për informacione rreth produkteve të markës Microsoft, vizitoni Faqja e eksporteve të Microsoft.
 • 6. SHËRBIMET E MBËSHTETJES. Kontaktoni publikuesin e aplikacionit për të përcaktuar çfarë shërbimesh mbështetëse ofrohen. Microsoft, prodhuesi i harduerit tuaj dhe operatori i internetit me valë (përveç nëse njëri prej tyre është publikuesi i aplikacionit) nuk janë përgjegjës për ofrimin e shërbimeve të mbështetjes për aplikacionin.
 • 7. MARRËVESHJA E PLOTË. Kjo marrëveshje, çdo politikë e aplikueshme privatësie, çdo kusht shtesë që shoqëron aplikacionin, si dhe kushtet për shtesat dhe përditësimet, përbëjnë marrëveshjen e plotë të licencës midis jush dhe publikuesit të aplikacionit për aplikacionin.
 • 8. LIGJI I ZBATUESHËM.
  • a. SHBA dhe Kanada. Nëse e keni blerë aplikacionin në Shtetet e Bashkuara ose në Kanada, ligjet e shtetit ose të provincës ku jetoni (ose, nëse jeni biznes, të vendit ku ndodhet vendi kryesor i biznesit) rregullojnë interpretimin e kësaj marrëveshjeje dhe zbatohen për pretendimet për shkeljen e saj, si dhe për të gjitha pretendimet e tjera (duke përfshirë mbrojtjen e konsumatorit, konkurrencën e pandershme dhe pretendimet për mashtrim) pavarësisht nga parimet për konfliktin e ligjeve.
  • b. Jashtë SHBA-së dhe Kanadasë. Nëse e keni blerë aplikacionin në ndonjë shtet tjetër, do të zbatohen ligjet e atij shteti.
 • 9. EFEKTI LIGJOR. Kjo marrëveshje parashikon të drejta të caktuara ligjore. Ju mund të gëzoni të drejta të tjera sipas ligjeve të shtetit ose të vendit tuaj. Kjo marrëveshje nuk i ndryshon të drejtat tuaja sipas ligjeve të shtetit ose të vendit tuaj nëse ligjet e shtetit ose të vendit tuaj nuk e lejojnë një gjë të tillë.
 • 10. ABDIKIM I GARANCISË. Aplikacioni licencohet "ashtu siç është", "me të gjitha mangësitë" dhe "ashtu siç disponohet". Ju mbani gjithë rrezikun e përdorimit të tij. Publikuesi i aplikacionit, në emër të tij, Microsoft (nëse Microsoft nuk është publikuesi i aplikacionit), operatorëve të rrjetit me valë përmes rrjetit të të cilëve ofrohet aplikacioni dhe secila prej degëve tona përkatëse, shitësve, agjentëve dhe furnizuesve (“Palët e mbuluara”) nuk japin asnjë garanci të shprehur ose kushte në lidhje me aplikacionin. I gjithë rreziku në lidhje me cilësinë, sigurinë, komoditetin dhe performancën e aplikacionit ju përket juve. Në rast se aplikacioni rezulton me defekt, ju merrni përsipër të gjithë koston e të gjitha shërbimeve ose riparimeve të nevojshme. Ju mund të keni të drejta shtesë për konsumatorin sipas ligjeve tuaja vendase që kjo marrëveshje nuk mund t’i ndryshojë. Deri në masën e lejuar nga ligjet tuaja vendore, Palët e mbuluara përjashtojnë të gjitha garancitë ose kushtet e nënkuptuara, duke përfshirë ato për tregtueshmërinë, përshtatshmërinë për një qëllim të caktuar, sigurinë, komoditetin dhe mosshkeljen.
 • 11. KUFIZIMET DHE PËRJASHTIMET E MASAVE DHE DËMTIMEVE. Deri në masën që nuk ndalohet me ligj, nëse keni bazë për rikuperim të dëmeve, mund të rikuperoni nga publikuesi i aplikacionit vetëm dëmet e drejtpërdrejta deri në shumën që keni paguar për aplikacionin ose një (1,00 USD) dollar amerikan, cilado qoftë më e lartë. Ju bini dakord që të mos kërkoni të rikuperoni dëme të tjera, duke përfshirë dëmet e tërthorta, fitimet e humbura, dëmet e veçanta, të tërthorta ose rastësore nga publikuesi i aplikacionit dhe hiqni dorë nga çdo e drejtë për këtë gjë. Nëse ligjet vendase kërkojnë garanci ose kushtëzim edhe kur nuk e kërkojnë këto kushte, kohëzgjatja kufizohet në 90 ditë nga çasti i shkarkimit të aplikacionit.

Ky kufizim zbatohet për:

 • gjithçka që lidhet me aplikacionin ose shërbimet ofruara nëpërmjet aplikacionit; dhe
 • pretendimet për shkelje të kontratës, garancisë ose kushteve; përgjegjësinë e rreptë, neglizhencën ose dëme të tjera; shkeljen e statutit ose të rregullores; pasurimin e padrejtë; ose, sipas ndonjë interpretimi tjetër; të gjitha këto deri në nivelin e parashikuar nga ligji përkatës.

Ajo aplikohet gjithashtu edhe nëse:

 • Ky dëmshpërblim nuk ju kompenson në tërësi për humbjet e mundshme; ose
 • Publikuesi i aplikacionit ishte në dijeni ose duhej të ishte në dijeni për mundësinë e ndodhjes së dëmeve.
Teksti i plotë
Shërbimet e mbuluaraShërbimet e mbuluaraserviceslist
Përmbledhje

Produktet, aplikacionet dhe shërbimet e mëposhtme mbulohen nga Marrëveshja e shërbimeve e Microsoft-it, por mund të mos disponohen në tregun tuaj.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Aplikacioni Bing Search
 • Bing App for Android
 • Bing Apps
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing Desktop
 • Bing Dictionary
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing in the Classroom
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Toolbar
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Citizen Next
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health App
 • Dictate
 • Docs.com
 • Dyqani i Office
 • Dyqani i Windows
 • Dyqani
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Filmat dhe shfaqjet televizive të Microsoft
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • Hartat Bing
 • HealthVault
 • LineBack
 • Llogaria Microsoft
 • Lojëra, aplikacione dhe faqe interneti të "Windows" të publikuara nga "Microsoft"
 • Lojëra, aplikacione dhe faqe interneti të "Xbox Game Studios"
 • Maps App
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Family
 • Microsoft Health
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Food & Drink
 • MSN Health & Fitness
 • MSN Money
 • MSN News
 • MSN Premium
 • MSN Sports
 • MSN Travel
 • MSN Weather
 • MSN.com
 • Ndihmësi i mbështetjes dhe rikuperimit i Microsoft për Office 365
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office 365 University
 • Office për internetin (më parë Office Online)
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Picturesque Lock Screen
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Shfletuesi Bing Wikipedia
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Smart Search
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Teksti i plotë
1 mars 20180