Uslovi korišćenja usluge

Datum stupanja na snagu je 25.04.2014.

1. Prihvatanje

Ovi uslovi korišćenja usluge kompanije Microsoft Mobile zajedno sa našim pravilima privatnosti i svim ostalim dodatnim uslovima i informacijama koji se mogu pružiti u okviru Usluge (zajedničko ime „Uslovi“) upravljaju vašim korišćenjem usluge, sajta, sadržaja i softvera (zajedničko ime „Usluga“). Registracijom za Uslugu ili bilo koji njen deo, kao i korišćenjem Usluge ili bilo kog njenog dela, prihvatate Uslove.

Uslovi predstavljaju ugovor između vas i kompanije Microsoft Mobile Oy, Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finska, uključujući i njene podružnice i dobavljače (zajedničko ime „Microsoft Mobile“), koji reguliše vaša prava i odgovornosti u pogledu Usluge, kao i prava i odgovornosti kompanije Nokia.

2. Pravo učešća

Da biste koristili Uslugu, morate imati najmanje trinaest (13) godina. Ako ste mlađi od trinaest (13) godina, ili imate trinaest (13) godina, ali u svojoj zemlji imate status maloletnika, vaš roditelj ili zakonski staratelj moraju da prihvate registraciju u vaše ime i da odobre vaše korišćenje Usluge. Svako ko dovrši postupak registracije mora se smatrati sposobnim u pravnom pogledu.

3. Registracija i raskid

Da biste koristili Uslugu, morate da se registrujete i da napravite Nokia nalog sa korisničkim imenom i lozinkom. Možda ćete morati da nam pružite određene lične ili neke druge informacije. Microsoft Mobile može da zahteva verifikaciju vaše adrese e-pošte pre nego što dobijete mogućnost da koristite svoj Nokia nalog. Tekstualna poruka se šalje kompaniji Microsoft Mobile nakon svakog prvog korišćenja uređaja, kao i nakon svakog ažuriranja softvera Nokia uređaja. Pravljenje Nokia naloga zahteva prenos podataka. Prenos podataka će se možda naplaćivati po aktuelnim tarifama.

Saglasni ste sa tim da pružite istinite i potpune informacije prilikom registracije za Uslugu i da te informacije s vremena na vreme ažurirate. Morate da preduzmete adekvatne mere da biste zaštitili korisničko ime i lozinku od zloupotrebe i da u najkraćem roku o bilo kakvoj zloupotrebi obavestite kompaniju Microsoft Mobile. Vi, ili vaš roditelj ili zakonski staratelj ako ste maloletni, ste lično odgovorni za bilo kakvo korišćenje Usluge.

Možete da raskinete registraciju ako više ne želite da koristite Uslugu. Nakon raskida više nećete moći da pristupate Usluzi. Microsoft Mobile može da raskine vašu registraciju ili da vam ograniči pristup određenim delovima Usluge ako Microsoft Mobile opravdano veruje da ste prekršili Uslove ili da to učini nakon prethodnog obaveštenja ako se niste prijavili na Uslugu pomoću svog korisničkog imena i lozinke u prethodnih šest (6) meseci.

Osim u meri koja je navedena u pravilima privatnosti, Microsoft Mobile nije odgovoran za bilo kakvo uklanjanje ili gubitak informacija ili sadržaja koje ste poslali Usluzi. Kada vi ili Microsoft Mobile uklonite informacije ili sadržaj sa Usluge, njihovi tragovi ili kopije mogu da ostanu na drugom mestu.

4. Licence

Microsoft Mobile vam dodeljuje neekskluzivnu i neprenosivu licencu, koja u svakom trenutku može da bude opozvana po sopstvenom nahođenju kompanije Microsoft Mobile, da pristupate i koristite Uslugu isključivo u skladu sa Uslovima. Korišćenje Usluge vam ne dodeljuje bilo kakva prava na intelektualnu svojinu u pogledu bilo kojih informacija ili sadržaja u okviru Usluge.

Microsoft Mobile može da vam dodeli sadržaj koji su razvili Microsoft Mobile ili njegovi licencirani izvođači kao deo pružanja Usluge („Sadržaj“). Microsoft Mobile vam dodeljuje neekskluzivnu i trajnu licencu za korišćenje sadržaja u svrhu za koju je namenjen, osim ako nije drugačije definisano u primenljivim Uslovima ili na porudžbenici. Neki Sadržaj će možda biti dostupan samo stanovnicima određenih geografskih oblasti. Obavezni ste da poštujete bilo kakva ograničenja koja se primenjuju na određeni Sadržaj koji dobijate putem Usluge. Svaka licenca koju ste dobili uz Sadržaj koji je u vlasništvu treće strane je obavezujući ugovor između vas i pružaoca Sadržaja koji je u vlasništvu treće strane. Imate samo prava na Sadržaj koja su vam izričito dodeljena ovde.

Microsoft Mobile može da vam dodeli određeni softver koji su razvili Microsoft Mobile ili njegovi licencirani izvođači kao deo pružanja Usluge („Softver“). Vaše korišćenje Softvera možda podleže odvojenim uslovima i odredbama koje morate da prihvatite pre korišćenja Softvera. Ako nema odvojenih uslova i odredbi koji se primenjuju na takav Softver, primenjuju se sledeći uslovi: Microsoft Mobile vam dodeljuje ograničeno, neekskluzivno i neprenosivo pravo da instalirate i koristite Softver na vašem računaru i/ili mobilnom uređaju. Ne možete da kopirate softver, osim da biste napravili jedinstvenu rezervnu kopiju radi evidencije. Softver ne smete da distribuirate, prevodite, kopirate, preprodajete, podlicencirate, iznajmljujete, dajete pod zakup, niti da prenosite prava na njegovo korišćenje, vršite izmene ili reverzni inženjering na njemu ili da na bilo koji drugi način pokušavate da otkrijete njegov izvorni kôd i da kreirate proizvode izvođenjem iz originalnog Softvera. Za licencirani softver otvorenog koda se primenjuju primenljivi uslovi licence za softver otvorenog koda. Vaše korišćenje Softvera znači da prihvatate sve na to primenljive uslove i ograničenja.

Softver može da podleže kontroli izvoza po odredbama izvoznih administrativnih propisa vlade SAD i drugih propisa koji kontrolišu uvoz i izvoz. Pristajete da strogo poštujete sve primenljive uvozne i izvozne propise i potvrđujete da vi snosite odgovornost za pribavljanje licenci za izvoz, ponovni izvoz, prenos ili uvoz ovog Softvera.

Možda ćete imati mogućnost da šaljete informacije ili sadržaj Usluzi („Materijal“). Microsoft Mobile ne polaže vlasnička prava nad vašim Materijalom. Vaše slanje Materijala ne prenosi vlasnička prava nad Materijalom kompaniji Microsoft Mobile. Microsoft Mobile samo prenosi Materijal i nije odgovorna za uređivačku kontrolu nad njim. Slanjem Materijala Usluzi dodeljujete kompaniji Microsoft Mobile svetsku, neekskluzivnu, dodeljivu, u potpunosti isplaćenu, stalnu i neopozivu licencu koja se može dalje podlicencirati i na koju se ne plaća naknada autorskih prava kojom joj dodeljujete pravo da Materijal koristi, kopira, javno izvodi, prikazuje, distribuira putem bilo koje vrste medija ili nad njim vrši izmene u svrhu pripajanja Materijala u druga dela, kao i da dodeljuje slične podlicence u meri koja je neophodna da kompanija Microsoft Mobile pruža Uslugu. Možda ćete moći da podesite prava koja su vam dodeljena u podešavanjima privatnosti i ostalim podešavanjima u sklopu Usluge.

Vi ste isključivo odgovorni za pravljenje rezervnih kopija podataka koje skladištite u Usluzi, uključujući i sadržaj koji otpremate. Ako dođe do prekidanja ili otkazivanja Usluge, Microsoft Mobile može da trajno izbriše vaše podatke. Microsoft Mobile nema obavezu da vam vrati podatke nakon što dođe do prekidanja ili otkazivanja Usluge.

5. Korišćenje Usluge

Saglasni ste da:

 • Ćete postupati u skladu sa primenljivim zakonima, Uslovima i načelima pristojnog ponašanja;
 • ćete koristiti Uslugu samo u lične, nekomercijalne svrhe;
 • Nećete slati Materijal koji je nezakonit, uvredljiv, netačan, pogrdan, pornografski, uznemirujući, klevetnički, koji dovodi u zabludu ili je na drugi način neprikladan;
 • Ćete pribaviti sve saglasnosti, odobrenja ili licence koji su propisani zakonom u svrhu slanja Materijala;
 • ćete poštovati privatnost drugih osoba;
 • Nećete distribuirati ili slati nepoželjni sadržaj, nerazumno velike datoteke, lančana pisma, piramidalne šeme i viruse;
 • Nećete koristiti bilo koje druge tehnologije ili se upuštati u aktivnosti koje mogu da nanesu štetu Usluzi ili opštem interesu ili vlasništvu korisnika Usluge;
 • Nećete koristiti automatizovane sisteme ili sredstva da biste pristupali bilo kom delu Usluge ili ga prisvojili, kopirali ili nadgledali; i
 • Prihvatate odgovornost za posledice u vezi sa Materijalom koji šaljete.

Microsoft Mobile može, ali nije obavezan da:

 • Nadgleda ili moderira bilo koji Sadržaj ili Materijal;
 • Uklanja bilo koji Materijal sa Usluge; i
 • Ograničava pristup bilo kom delu Usluge u bilo kom trenutku po sopstvenom nahođenju. 

6. Sadržaj

Pre preuzimanja Sadržaja ili pristupanja njemu proverite da li je Sadržaj kome želite da pristupite ograničen u pogledu starosne granice ili je obeležen kao potencijalno „uvredljiv“ ili „eksplicitan“. Microsoft Mobile ne snosi odgovornost u pogledu bilo kakvih tužbi ili krivičnih dela koja su izazvana ili koja su načinjena nad vama zbog pristupanja ovoj vrsti Sadržaja.

Saglasni ste da:

 • Ćete koristiti Sadržaj samo u lične, nekomercijalne svrhe;
 • Ćete koristiti Sadržaj u skladu sa ograničenjima navedenim u primenljivim zakonima, dodatnim uslovima, smernicama i pravilima ili na stranicama proizvoda koje se odnose na taj određeni deo Sadržaja;
 • Sadržaj nećete kopirati, davati, prodavati, preprodavati, pozajmljivati, iznajmljivati, nuditi, emitovati, slati, distribuirati, prenositi, prikazivati javnosti, reprodukovati, menjati, prikazivati, izvoditi, komercijalno iskorišćavati ili ga učiniti dostupnim osim u slučaju da postoje drugačija ovlašćenja u primenljivim Uslovima, kao i da ćete kompaniju Microsoft Mobile u najkraćem roku obavestiti ako dođe do takvog neovlašćenog korišćenja;
 • Nećete uklanjati, zaobilaziti ili dešifrovati bilo koja primenljiva pravila korišćenja, vršiti reverzni inženjering nad njima ili ih na drugi način menjati ili onemogućavati njihovo sprovođenje, niti ćete pokušavati da zaobiđete upravljanje digitalnim pravima ili funkcije zaštite od kopiranja koji su povezani sa Sadržajem ili bilo kojim drugim tehnologijama koje se koriste za kontrolisanje pristupa Sadržaju ili njegovim identifikacionim informacijama i njihovom korišćenju.
 • Nećete koristiti bilo kakve automatizovane sisteme ili sredstva u svrhu biranja ili preuzimanja Sadržaja, osim onih sistema ili sredstava koje vam mi dostavimo; i
 • Nećete otkrivati lozinku ili na neki drugi način dozvoliti drugim osobama da pristupe Sadržaju. Ograničenja u pogledu kopiranja koja se primenjuju na primenljive medijume takođe se primenjuju i na Sadržaj kome se pristupa u sklopu korišćenja ove Usluge.

Sadržaj je u vlasništvu i/ili pod kontrolom kompanije Microsoft Mobile i/ili njenih licenciranih izvođača i zaštićen je zakonima o zaštiti intelektualne svojine. Pružalac Sadržaja u vlasništvu trećih strana je isključivo odgovoran za bilo koji Sadržaj koji dostavlja, za bilo koje garancije u meri u kojoj nije došlo do odricanja odgovornosti od tih garancija i za bilo koje prigovore koje imate u vezi sa tim Sadržajem ili vašim korišćenjem tog Sadržaja. Međutim, Microsoft Mobile može da vam nametne primenu uslova iz licence za Sadržaj u vlasništvu treće strane u svojstvu trećeg lica-korisnika tih uslova. Pružaoci Sadržaja u vlasništvu treće strane na osnovu ovih Uslova predstavljaju treća lica-korisnike i mogu da nametnu primenu odredbi koje se direktno odnose na Sadržaj na koji imaju prava. Microsoft Mobile može da preuzme ulogu agenta koji predstavlja pružaoce Sadržaja u vlasništvu treće strane prilikom pružanja Sadržaja vama. Microsoft Mobile nije strana u transakcijama između vas i pružaoca Sadržaja u vlasništvu treće strane u pogledu ovakvog Sadržaja.

7. Optužbe povodom kršenja autorskih prava

Možete da obavestite kompaniju Microsoft Mobile o kršenju autorskih prava u okviru Usluge tako što ćete poslati obaveštenje (a) u poruci e-pošte sa temom „Obaveštenje o kršenju autorskih prava“ na adresu copyright.notices@microsoft.com, (b) u dokumentu sa naslovom „Obaveštenje o kršenju autorskih prava“ koji ćete poslati na adresu Nokia Inc.,  Copyright Agent, Copyright Agent, 200 S. Mathilda Ave., Sunnyvale, CA 94086 USA ili (c) pomoću obrasca na mreži, ukoliko je taj vid dostupan. Vaše obaveštenje mora da:

(1) identifikuje originalno delo zaštićeno autorskim pravima za koje tvrdite da je došlo do kršenja autorskih prava;
(2) identifikuje sadržaj u okviru Usluge za koji tvrdite da krši autorska prava dela zaštićenog autorskim pravima. Pružite kompaniji Microsoft Mobile dovoljan broj detaljnih informacija da bi u okviru Usluge mogla da pronađe sadržaj koji navodno krši autorska prava;
(3) sadrži vaše kontakt informacije, uključujući vaše puno ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu e-pošte, ako je dostupna;
(4) sadrži izjavu da opravdano verujete da vlasnik autorskih prava, njegov agent ili zakon ne odobravaju korišćenje sadržaja na način zbog koga je podnet prigovor;
(5) sadrži ovu izjavu: „Zaklinjem se svestan kaznene odgovornosti za krivokletstvo da su informacije u ovom obaveštenju i prigovoru tačne i da sam ja vlasnik autorskih prava ili sam ovlašćen da preduzimam korake u ime vlasnika autorskih prava za ekskluzivno pravo do čijeg kršenja je došlo“; i
(6) sadrži vaš potpis, ako je primenljivo.

8. Obaveštenja

Microsoft Mobile može da postavlja obaveštenja u okviru Usluge. Microsoft Mobile  takođe može da vam šalje obaveštenja u vezi sa proizvodima i uslugama na adresu e-pošte ili broj telefona koji ste nam dali. Smatra se da ste primili ova obaveštenja najkasnije sedam (7) dana nakon što ih je Microsoft Mobile  poslao ili postavio. Neprekidno korišćenje Usluge podrazumeva da ste primili sva obaveštenja bez obzira na način dostave.

9. Naknade

Korišćenje Usluge može da se ili može vremenom da počne da se naplaćuje.

Sve naknade koje Microsoft Mobile  naplati se objavljuju odvojeno u vezi sa Uslugom.

Korišćenje Usluge može da obuhvati i prenos podataka preko mreže vašeg mobilnog operatera. Cene koje su navedene u okviru Usluge ne obuhvataju moguće naknade za prenos podataka, slanje tekstualnih ili glasovnih poruka ili druge usluge koje naplaćuje vaš mobilni operater.

Microsoft Mobile  ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju da vaš mobilni operater naplati bilo kakve naknade.

10. Uslovi naručivanja i plaćanja

„Porudžbina“ se odnosi na izbor Sadržaja i/ili pretplate na Sadržaj koji se plaćaju, a koji nudi Microsoft Mobile  i dostupan je u okviru Usluge, kao i navođenje metoda plaćanja i slanje porudžbine odabirom opcija „kupi“, „u redu“, „prihvatam“ ili drugom sličnom potvrdom prihvatanja u postupku naručivanja ili pružanjem drugog vida prihvatanja uslova koji su vam predstavljeni u postupku naručivanja.

Da biste poslali Porudžbinu u okviru Usluge, neophodno je da ste dostigli starosnu granicu zakonske odgovornosti ili punoletstva prema primenljivim zakonima. Ako niste dostigli starosnu granicu zakonske odgovornosti ili punoletstva, možete da šaljete Porudžbine samo uz prethodnu saglasnost roditelja ili zakonskog staratelja.

Saglasni ste da su sve Porudžbine zakonski važeće i obavezujuće. Microsoft Mobile  mora da privati sve Porudžbine.

Možete da platite kreditnom ili debitnom karticom, naplatom preko računa mobilnog operatera ili drugim metodima plaćanja, ukoliko su dostupni.

Vaša kreditna ili debitna kartica moraju da imaju adresu za obračun koja se nalazi u zemlji u kojoj se Sadržaj nudi u okviru Usluge. Microsoft Mobile  će naplatiti naknadu sa vaše kreditne kartice ili je skinuti sa vašeg računa u banci u razumnom vremenskom periodu nakon slanja Porudžbine. Sve transakcije preko kreditnih kartica podležu proverama ispravnosti i ovlašćenju od strane izdavaoca kartice.

Ako izaberete naplatu preko računa mobilnog operatera, naplaćeni iznos će biti dodat vašem računu za mobilni telefon ili će biti odbijen sa vašeg pripejd računa ukoliko se radi o pripejd računu. Neki mobilni operateri mogu da dodaju nove uslove i odredbe za vaše korišćenje Usluge, što obuhvata i postavljanje ograničenja na iznos naknade koji je moguće naplatiti uz račun mobilnog operatera. Naplate naknada čiji iznosi prelaze ograničenja mobilnog operatera ili su veći od trenutnog stanja na računu mogu da budu odbijene.

Saglasni ste da ćete platiti naknade u vezi sa svojom Porudžbinom, da ćete proveriti da li je način plaćanja važeći u trenutku kada šaljete Porudžbinu, da ste zakonski vlasnik načina plaćanja i da se način plaćanja koristi u okvirima utvrđenih kreditnih ograničenja.

Sadržaj koji vam se isporučuje je licenciran na vaše ime. Saglasni ste da ćete taj Sadržaj koristiti isključivo na način koji je dozvoljen u ovim Uslovima i u svim dodatnim uslovima sa kojima ste se susreli u postupku naručivanja.

Usluga će možda nuditi pretplate. Dajete ovlašćenje Usluzi da periodično naplati naknadu tokom perioda trajanja pretplate. Usluga takođe može da vam ponudi i probni period. Ako vaša Porudžbina uključuje probni period (poznat i kao „isprobaj-i-kupi“), možda će vam biti naplaćena naknada kada probni period istekne, osim ako pretplatu ne otkažete u skladu sa uslovima pretplate/probnog perioda.

Cene u okviru Usluge se mogu povremeno menjati. U cene su uključeni i primenljivi porezi koji su na snazi u trenutku transakcije, osim ako nije drugačije navedeno. Može da dođe do situacija kada morate da platite dodatan iznos naknade zbog troškova koje vam banka ili pružalac usluga za kreditnu karticu mogu naplatiti zbog konverzije valuta koje ste koristili i/ili procenjenih dodatnih troškova. Microsoft Mobile  ne preuzima bilo kakvu odgovornost za plaćanje naknada ili tarifa banaka ili bilo kojih drugih usluga treće strane.

11. Otkazivanje i povraćaj sredstava

Saglasni ste da se postupak elektronske isporuke Sadržaja pokrene istovremeno sa vašim slanjem Porudžbine. Nećete moći da otkažete Porudžbinu nakon njene obrade. Priroda Sadržaja je takva da se ne može vratiti.

U slučaju da nakon slanja Porudžbine otkrijete i u najkraćem roku obavestite kompaniju Microsoft Mobile u roku od 48 sati da (a) je Sadržaj koji ste poručili neispravan; (b) Sadržaj koji vam je Microsoft Mobile isporučio nije u skladu sa opisom Sadržaja koji ste poručili u okviru Usluge; ili (c) su tehnički problemi odložili ili sprečili isporuku vašeg Sadržaja ili su ti tehnički problemi nenamerno izazvali višestruku porudžbinu, vaš jedini i isključivi pravni lek u pogledu takvog Sadržaja je da za njega dobijete zamenu ili da dobijete povraćaj novčanih sredstava za cenu koju ste za njega platili, kako je to utvrdila isključivo kompanija Microsoft Mobile. U drugim situacijama nije moguće dobiti povraćaj sredstava. Ako se susretnete sa bilo kojim od gorenavedenih problema, kontaktirajte  Nokia Customer Care.

Imajte u vidu da Nokia Customer Care možda neće biti u mogućnosti da obradi vaš zahtev korisničkoj podršci ako niste u mogućnosti da navedete svoj identifikacioni broj transakcije koji vam Microsoft Mobile daje kada pošaljete Porudžbinu u okviru Usluge. Microsoft Mobile može da obradi zahteve za povraćaj sredstava samo za Sadržaj gde je ukupna cena iznad graničnog novčanog iznosa koji je naveden u primenljivim lokalnim zakonima.

12. Povratne informacije kompaniji Microsoft Mobile

Slanjem bilo kakvih ideja, povratnih informacija i/ili predloga („Povratne informacije“) kompaniji Microsoft Mobile preko Usluge ili drugim načinima potvrđujete i saglasni ste sa tim da: (1) Microsoft Mobile možda ima ideje za razvoj slične onima u Povratnim informacijama; (2) vaše Povratne informacije ne sadrže poverljive ili vlasničke informacije o vama ili nekoj trećoj strani; (3) Microsoft Mobile nema nikakvu obavezu po pitanju poverljivosti u pogledu Povratnih informacija; (4) Microsoft Mobile može slobodno da koristi, distribuira, iskorišćava i dodatno razvija i menja Povratne informacije u bilo koju svrhu; i (5) nemate pravo na bilo kakav vid kompenzacije od kompanije Microsoft Mobile

13. Društvene aktivnosti i deljenje lokacije

Ne smete da koristite funkcije Usluge da biste delili vašu lokaciju, status, sadržaj, Materijale ili lične informacije ili da biste ostvarivali kontakt sa drugim korisnicima, sajtovima ili uslugama. Korišćenjem ovih funkcija saglasni ste sa tim da Microsoft Mobile može da koristi i pruža te informacije drugim uslugama i osobama sa kojima odaberete da ostvarite kontakt ili da delite ove informacije. Korisnici ovih usluga i osobe, kao što su vaši kontakti, moći će da vide vašu lokaciju, status i/ili lične informacije. Korišćenjem ovih funkcija saglasni ste sa tim da ne delite informacije, Sadržaj i Materijal ili da se ne povezujete sa bilo kojom uslugom ili sajtom koji: (a) obuhvataju sadržaj ili drugi vid materijala koji je nezakonit ili neprikladan; ili (b) iskorišćavaju prava nad intelektualnom svojinom bez odobrenja ili podstiču korisnike na pirateriju. Svaki vid interakcije ne uključuje kompaniju Microsoft Mobile i odigrava se isključivo između vas i drugog(ih) korisnika.

14. Dostupnost i tehnički zahtevi

Dostupnost Sadržaja i Usluge može da se razlikuje i podleže sopstvenom nahođenju kompanije Microsoft Mobile. Microsoft Mobile se izričito odriče odgovornosti za bilo kakve izjave ili garancije da će neki određeni Sadržaj ili Usluga biti dostupni. Usluga možda nije dostupna u svim zemljama i može da se pruži samo na izabranim jezicima. Usluga, rad i neke funkcije mogu takođe da zavise od mreže, kompatibilnosti uređaja koji se koriste i formata sadržaja za koje postoji podrška.

Da biste pristupili Usluzi morate da preuzmete određeni deo softvera koji je razvila kompanija Microsoft Mobile ili neka druga strana.

Microsoft Mobile može, po sopstvenom nahođenju, da promeni, popravi ili obustavi Uslugu u celosti ili delimično. Usluga može da bude nedostupna tokom pauza radi održavanja i u drugim periodima. Da biste bili sigurni da imate najnoviji softver i aplikacije za uređaj, vaš uređaj ima mogućnost da automatski proverava da li su dostupna ažuriranja softvera od kompanije Microsoft Mobile. Ako bude otkriveno neko ažuriranje, od vas će biti zatraženo da odobrite instalaciju. Možete da u podešavanjima na vašem uređaju onemogućite automatsko proveravanje dostupnosti ažuriranja. Takođe možete da instalirate softver preko dostupnih kanala za ažuriranje softvera. Ako Microsoft Mobile smatra da je bitno ili od presudne važnosti ažurirati Softver, ne možete da nastavite sa korišćenjem prethodne verzije Softvera. Microsoft Mobile može da spreči vaše korišćenje prethodne verzije Softvera ili Usluge dok ne instalirate ažuriranje.

Microsoft Mobile može da iz bilo kog razloga onemogući bilo koji sadržaj ili softver koji vaš nalog Usluge sadrži i da ukloni bilo koji Sadržaj ili Softver i/ili onemogući kopije bilo koje aplikacije na vašem uređaju da bi zaštitila Uslugu, pružaoce aplikacija, operatere bežičnog signala preko čije mreže pristupate usluzi ili bilo koju drugu stranu na koju ovo utiče ili može potencijalno da na nju utiče.

Određena Usluga može da bude preliminarna verzija, na primer beta izdanje, i možda neće funkcionisati na način na koji će funkcionisati konačna verzija. Microsoft Mobile može značajno da izmeni bilo koju verziju Usluge ili Softvera ili da odluči da ne objavi konačnu verziju.

15. Veze do sajtova i sadržaja trećih strana

Microsoft Mobile može da u Uslugu uključi pristup sajtovima i uslugama na Internetu ili unapred učitanim klijentima koji vam omogućavaju da kontaktirate sa sajtovima i uslugama koji su u vlasništvu trećih strana ili kojima one upravljaju, a koji nisu deo Usluge. Morate da pregledate i potvrdite saglasnost sa uslovima i odredbama ovih sajtova ili usluga da biste ih koristili.

Microsoft Mobile nema kontrolu nad sadržajem, sajtovima ili uslugama koji su u vlasništvu trećih strana i ne preuzima bilo kakvu odgovornost za usluge koje ti sajtovi ili usluge u vlasništvu trećih strana pružaju ili za materijal koji oni stvaraju ili se na njima objavljuje. Postojanje veze do sajta u vlasništvu treće strane ne podrazumeva da Microsoft Mobile podržava taj sajt ili proizvode ili usluge koji su na njemu navedeni.

Pored toga, vi i drugi korisnici možete da kreirate sadržaj i veze do sadržaja u okviru Usluge koji nisu u drugom obliku poslati Usluzi. Microsoft Mobile nije odgovoran za ovakvu vrstu sadržaja ili veza.

16. Oglasi

Usluga može da obuhvata i oglase. Oglasi mogu da kao cilj imaju sadržaj ili informacije uskladištene na Usluzi, upite koji su poslati preko Usluge ili druge informacije.

17. Lični podaci

Pravila privatnosti i sve dodatne informacije o privatnosti koje su vam dostupne upravljaju korišćenjem vaših ličnih podataka.

18. Ograničenje odgovornosti

Usluga se pruža po načelima „takva kakva je“ i „kao što je dostupna“. Microsoft Mobile ne garantuje da će pružanje Usluge biti neprekidno ili da u njoj neće biti grešaka ili virusa. Ne daje se nikakva garancija u vezi sa dostupnošću, preciznošću, pouzdanošću, informacijama ili sadržajem Usluge, bilo izričita ili podrazumevana, uključujući, ali bez ograničenja na garancije pravnog naslova, nekršenja, podesnosti za prodaju ili podesnosti određenu namenu. Izričito potvrđujete i saglasni ste sa tim da koristite Uslugu na sopstveni rizik i da ćete možda biti izloženi sadržaju iz različitih izvora.

Izuzev odgovornosti za smrt ili ličnu povredu izazvanu grubom nemarnošću i namernim lošim ponašanjem, Microsoft Mobile neće ni u kom slučaju biti odgovoran za bilo kakve indirektne, slučajne, kaznene ili posledične štete koje proizilaze iz vašeg korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Usluge.

19. Obeštećenje

Saglasni ste da branite i obeštetite kompaniju Microsoft Mobile od i protiv svih tužbi trećih lica i svih odgovornosti, procena, gubitaka, troškova ili šteta koje su posledica ili proizilaze iz (i) vašeg kršenja Uslova, (ii) vašeg narušavanja ili kršenja bilo kakvih prava nad intelektualnom svojinom i drugih prava privatnosti treće strane, ili (iii) zloupotrebe Usluge od strane treće strane kada je ta zloupotreba omogućena vašim propustom da preduzmete razumne mere da biste zaštitili svoje korisničko ime i lozinku od zloupotrebe.

20. Ostalo

20.1 Izbor zakona

Na Uslove se primenjuju zakoni Finske bez obzira na pravila o sukobu zakona ili odredbe zakona.

20.2 Punovažnost

Uslovi ne isključuju niti ograničavaju bilo koje od vaših obaveznih prava u vašoj zemlji boravka kojih po zakonu ne možete da se odreknete. Ako se utvrdi da je neka od odredbi Uslova nevažeća, to neće uticati na ostale odredbe i nevažeća odredba će biti zamenjena važećom odredbom čiji su rezultat i svrha najpribližniji rezultatu i svrsi Uslova. U slučaju da jedna odredba iz ovih Uslova ili više njih nisu relevantne za vaše korišćenje Usluge, to neće imati uticaj na punovažnost ili sprovodivost bilo koje druge odredbe iz Uslova ili Uslova kao celine. Ako dođe do bilo kakvog sukoba između ovih uslova korišćenja usluge kompanije Microsoft Mobile i naših pravila privatnosti, prevagnuće odredbe ovih uslova korišćenja usluge kompanije Microsoft Mobile. Odredbe iz Uslova koje su predviđene da prežive raskid registracije ostaju na snazi nakon raskida.

20.3 Promene Uslova

Microsoft Mobile može da izmeni Uslove u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. Ako se Uslovi promene na materijalno negativan način, Microsoft Mobile će poslati posebno obaveštenje koje ukazuje na tu promenu.

Vi ste odgovorni za to da redovno pregledate Uslove. Vaše neprekidno korišćenje Usluge podrazumeva da ste saglasni sa svim promenama i izmenama.

21. Intelektualna svojina

Usluga, Sadržaj i Softver su zaštićeni međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava. Microsoft Mobile polaže autorsko pravo na Uslugu, Sadržaj i Softver u najvećoj meri koju dopušta zakon. U skladu sa Uslovima, Microsoft Mobile zadržava sva prava, pravni naslov i interes u pogledu Usluge, njenog Sadržaja, Softvera i svih ostalih Microsoft Mobile proizvoda, softvera i ostalog vlasništva koje vam je pruženo ili koje koristite u okviru Usluge.

22. Dodeljivanje

Microsoft Mobile može da dodeli svoja prava i obaveze pod odredbama ovih Uslova svojoj matičnoj kompaniji, bilo kojoj filijali ili bilo kojoj kompaniji koja je pod zajedničkom kontrolom sa kompanijom Microsoft Mobile. Pored toga, Microsoft Mobile može da dodeli svoja prava i obaveze pod odredbama ovih Uslova trećoj strani u vezi sa integracijom, nabavkom ili prodajom imovine, putem zakonskog postupka ili na neki drugi način.

Želeli bismo povratne informacije

Kada završite, popunite kratku anketu o našem veb-sajtu

Učestvujte u kratkoj anketi da biste nam rekli kakvo je bilo vaše iskustvo na mreži. Kada završite sa pregledanjem, anketa će se otvoriti.

Kada završite, popunite kratku anketu o našem veb-sajtu

Hvala!

Anketa će se pojaviti kada izađete sa sajta.

Nazad na vrh