Sikkerheds- og lovgivningsmæssige oplysninger

Vejledninger i rengøring og brug

Håndter altid din Surface med omhu for at bevare dens udseende. Du kan finde rengøringsvejledning, som er specifikke for din Surface og dens tilbehør, i Rengøring og pleje af Surface.

Dette symbol identificerer sikkerheds- og sundhedsmeddelelser i denne enhedsvejledning.

Advarsel: Læs sikkerheds- og sundhedsoplysningerne
Læs denne vejledning for at få vigtige sikkerheds- og sundhedsoplysninger og vilkårene for den begrænsede garanti, der gælder for den Microsoft®-enhed, du har købt. Behold alle udskrevne vejledninger til senere brug. Hvis du ikke følger vejledningen og korrekt konfigurerer, bruger og plejer dette produkt, kan det øge risikoen for alvorlig skade eller død eller beskadigelse af enheden eller enhederne.

Advarsel: Forsøg ikke at reparere enheden
Forsøg ikke at åbne, servicere eller skille produktet, tilbehøret eller strømforsyning ad. Hvis du gør det, vil det give risiko for elektrisk stød eller andre farer. Ethvert tegn på forsøg på at åbne og/eller ændre denne enhed, herunder eventuel afpilning, punktering eller fjernelse af nogen af etiketterne, vil ugyldiggøre den begrænsede garanti.

Advarsel: AC-adaptersikkerhed

Hvis følgende forholdsregler ikke følges, kan det resultere i alvorlig skade eller død fra elektrisk stød eller brand eller beskadigelse af enheden. Sådan vælger du den korrekte strømkilde til din enhed:

 • Brug kun den strømforsyning, de stikadaptere og den netledning, der blev leveret sammen med enheden, eller som du har modtaget fra en autoriseret Microsoft-forhandler.
 • Brug ikke ikke-standardstrømkilder, f.eks. generatorer eller invertere, også selvom spændingen og frekvensen er acceptable. Brug kun vekselstrøm, der leveres fra en almindelig stikkontakt.
 • Overbelast ikke din stikkontakt, forlængerledning, stikdåse eller andre elektriske stik. Bekræft, at de er klassificeret til håndtering af den samlede strøm (i ampere [A]), som enheden (angivet på strømforsyningen) og andre enheder, der er tilsluttet samme kredsløb, kræver.
 • På enheder, hvor AC-stikbenene kan foldes til opbevaring, skal du kontrollere, at dens stikben er fuldt udfoldede, før du indsætter vekselstrømsadapteren i en stikkontakt.
 • På enheder, hvor AC-stikbenene er flytbare, og hvor strømforsyningen bruger en universel adapter, skal du kontrollere, at stikbenssamlingen har den korrekte konfiguration for stikkontakten og fuldt sidder i adapteren, før du sætter vekselstrømsadapteren i en stikkontakt..

Advarsel: Kabel- og -ledningssikkerhed

Placer alle kabler og ledninger, så personer og kæledyr ikke falder over dem eller ved et uheld at trækker i dem, når de går rundt i eller igennem området. Sørg for, at børn ikke leger med kablerne og ledningerne.

Sådan undgår du at beskadige el-kablerne og strømforsyningen:

 • Beskyt el-kabler mod at blive trådt på.
 • Beskyt ledninger mod at blive klemt eller bøjet kraftigt, især hvor de sidder i stikkontakten, strømforsyningen og enheden.
 • Ryk ikke, bind ikke knuder på, mishandl ikke eller bøj ikke el-kabler kraftigt.
 • Udsæt ikke el-kabler for kilder, som udsender høj varme.
 • Hold børn og kæledyr væk fra el-kabler. Sørg for, at de ikke bider eller tygger på dem.
 • Når du fjerner netledninger, skal du trække i stikket – ikke i kablet.
 • Hvis en netledning eller strømforsyning bliver beskadiget på nogen måde, skal du stoppe med at bruge den med det samme.
 • Frakobl enheden under tordenvejr, eller når den ikke bruges i lang tid.

For enheder med en netledningen, der tilsluttes strømforsyningen, skal du altid tilslutte strømkablet på følgende måde:

Trin 1: Slut netledningen til strømforsyningen, så den er helt indsat.
Trin 2: Slut den anden ende af netledningen til stikkontakten.

Advarsel: Batterisikkerhed
Denne enhed indeholder et indbygget batteri. Forkert brug af batteriet kan resultere i en eksplosion. Opvarm ikke, åbn ikke, punktér ikke, eller bortskaf ikke produktet i ild. Udsæt ikke enheden for direkte sollys i en længere periode, da det kan få batteriet til at smelte eller ødelægge det. Batteriet i denne enhed må ikke udskiftes af brugeren, og må kun udskiftes af Microsoft eller en tjenesteudbyder, som er godkendt af Microsoft.

Advarsel: Brug nær vand
Brug ikke denne enhed i nærheden af vand for at reducere risikoen for brand eller stød, og udsæt den ikke for regnvejr eller vand. Forsøg ikke at tørre enheden med en hårtørrer eller i en mikrobølgeovn.

Advarsel: Sikkerhed angående hørelsen

Angiv lydstyrken højt nok til at høre tydeligt i stille omgivelser, men ikke højere. Øg ikke lydstyrken, efter du starter med at lytte. Din hørelse kan tilpasse sig med tiden, så høje lydstyrker lyder normal, men høje lydstyrker kan stadigvæk beskadige din hørelse.

Øg ikke lydstyrken for at overdøve støj udefra. Kombinationen af støj udefra og lyd fra dine hovedtelefoner kan beskadige din hørelse. Forseglede eller støjannullerede hovedtelefoner kan reducere støj udenfor, så du ikke behøver at skrue op for lyden.

Hvis du ikke kan forstå en person i nærheden, som taler normalt, skal du skrue ned for lydstyrken. Lyd, som overdøver normal tale, kan beskadige din hørelse. Selv med forseglede eller støjannulleringshovedtelefoner, bør du kunne høre, hvad personer i nærheden siger.

Minimer den tid, du bruger på at høre høje lyde

Jo mere tid, du er udsat for høje lyde, jo mere sandsynligt er det, at din hørelse lider skade. Jo højere lyden er, jo mindre tid tager det at beskadige hørelsen.

 • Minimer den tid, du bruger på at høre høje lyde Ved maksimal lydstyrke kan det at lytte til musik på enheden med hovedtelefoner permanent beskadige hørelsen på bare 15 minutter.
 • Selv ved lavere lydstyrker kan hørelsen tage skade, hvis du udsættes for dem i mange timer.
 • Al den lyd, du udsættes for i løbet af dagen, påvirker din hørelse. Hvis du udsættes for andre høje lyde, tager det kortere tid at beskadige hørelsen, når du lytter ved høje lydstyrker.
 • Hvis du vil bruge enheden sikkert uden nogen tidsgrænse, skal du holde lydstyrken lavt nok til, at du tale med personer i nærheden.

Vær opmærksom symptomer på tab af hørelse

Stop med at bruge denne enhed, og få din hørelse tjekket, hvis du oplever:

 • At din hørelse bliver forringet.
 • Du hører ringelyde i dine ører.
 • Din tale lyder dæmpet.
 • Lyden virker kedelig eller flad.

Det er en god ide at få din hørelse tjekket med jævne mellemrum hos en ørelæge.

Advarsel: Vær opmærksom på dine omgivelser
Du kan reducere risikoen for potentielle skade på grund af distraktioner, mens du bruger denne enhed, ved at være omhyggelig og opmærksom, når du kører i bil, på cykel eller går. Brug af enheden alene eller med hovedtelefoner (også selvom du kun bruger et øre), når du kører i bil eller på cykel anbefales ikke, og er ikke tilladt i visse områder. Kontrollér og overhold love og bestemmelser om brug af mobile enheder i de områder, hvor du kører i bil eller på cykel. Det kan være distraherende at bruge en mobil enhed, når man kører i bil eller på cykel. Giv din fulde opmærksomhed til kørslen og til vejen. Hold altid lydstyrken så lavt, at du kan høre personer, som taler, og lyde, der muligvis er et faretegn, f.eks. brandalarmer.

Advarsel: Undgå airbags
For køretøjer, der er udstyret med airbags, må du ikke placere enheden eller andre genstande på eller i nærheden af disse airbags. Hvis en airbag udløses, kan genstande, der er anbragt på eller i nærheden af en airbag, medføre alvorlig personskade eller endda død.

Advarsel: Fotofølsomme anfald

En meget lille procentdel kan opleve et anfald, når de udsættes for visse visuelle billeder, herunder blinkende lys eller mønstre, der måske vises i videospil. Selv personer, der ikke før har oplevet et anfald eller epilepsi, kan have en ikke-diagnosticeret betingelse, der kan forårsage disse "fotofølsomme epileptiske anfald", når de spiller videospil.

Disse anfald kan have forskellige symptomer, herunder svimmelhed, ændret syn, øje eller ansigtstrækninger, tics eller rysten i arme eller ben, desorientering, forvirring eller midlertidigt opmærksomhedstab.

Anfald kan også medføre tab af bevidstheden eller kramper, der kan medføre skader ved fald, eller hvis man rammer genstande i nærheden.

Stop straks med at spille, og kontakt en læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer. Forældre bør være opmærksomme på eller spørge deres børn om ovenstående symptomer – børn og teenagere er oftere udsat for disse anfald end voksne. Risikoen for fotofølsomme epileptiske anfald nedsættes ved at tage følgende forholdsregler:

 • Sid længere væk fra skærmen.
 • Brug en mindre skærm.
 • Spil i et godt oplyst rum.
 • Spil ikke, når du er søvnig eller udmattet.

Hvis du eller nogen af dine familiemedlemmer tidligere har oplevet anfald eller epilepsi, skal I kontakte jeres læge, før I spiller.


Advarsel: Glasset på touchskærmen
Touchskærmen på denne enhed er fremstillet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller udsættes for kraftige stød. Reducer risikoen for at blive skåret, hvis glasset revner eller går i stykker: Rør ikke ved glasstykkerne, eller forsøg ikke at fjerne dem. Revnet eller skåret glas på grund af forkert brug er ikke omfattet af produktets begrænsede garanti.

Advarsel: Fare for kvælning
Denne enhed kan indeholde små dele, der kan være en kvælningsfare for børn under 3 år. Hold små dele væk fra børn.

Advarsel: Følg vejledningen for at undgå interferensproblemer
Sluk for din mobile enhed på steder, hvor opslag fortæller dig at gøre det. Sluk for enheden på fly, når personale beder dig om det, eller før du pakker en trådløs enhed i bagagen. Denne enhed indeholder "Flytilstand". Kontakt luftfartsselskabets ansatte, hvis du vil bruge den under flyveturen.

Advarsel: Potentielle eksplosive omgivelser
Ofte er det skilte i områder, som er potentielle eksplosive, men dog ikke altid. Det kan omfatte optankningsområder, f.eks. under dæk på både, brændstof- eller kemiske overførsels- eller lagerinstallationer eller områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. kornstøv eller metalpulver. Når du befinder dig i sådanne områder, skal du slukke din mobile enhed, og du må ikke fjerne eller installere batteriopladere, AC-adaptere eller andet tilbehør. Hvis der opstår gnister i disse områder, kan det medføre eksplosion eller brand.

Pas på! Dele af denne enhed er magnetisk
Det kan tiltrække metalliske materialer. Hvis du vil reducere den potentielle risiko for gnister, skal du kontrollere, at det elektriske forbindelsesområde er fri for metalliske genstande, før du slutter enhederne sammen. Hvis du vil mindske risikoen for, at magnetfelter forstyrrer kompasaflæsninger, forstyrrer pacemakere eller ødelægger magnetisk gemte data, må du ikke placere kreditkort eller andre magnetiske lagermedier eller magnetisk følsomme enheder i nærheden af denne enhed.

Pas på! Personlige medicinske enheder

Radiofrekvenser fra elektronisk udstyr kan have en negativ påvirkning af driften af andet elektronisk udstyr, hvilket kan få dem til ikke at fungere korrekt. Selvom enheden er udviklet, testet, og fremstillet til at overholde bestemmelser vedrørende radiofrekvenser i lande som f.eks. USA, Canada, EU og Japan, kan trådløse sendere og elektriske kredsløb i enheden forårsage interferens i andet elektronisk udstyr. Derfor skal du tage følgende forholdsregler:

 • Pacemakere: Sammenslutningen af producenter i sundhedsbranchen anbefaler, at der skal være en afstand på mindst 15 cm mellem en trådløs enhed og en pacemaker for at undgå mulig interferens med pacemakeren.

Personer med pacemakere:

 • Bør altid holde enheden mere end 15 cm fra pacemakeren, når den trådløse enhed er slået til.
 • Bør ikke have enheden i brystlommen.
 • Hvis du mener, at enheden forårsager interferens, skal du slukke for den med det samme.

Andre medicinske enheder

Hvis du bruger en anden personlig medicinsk enhed, skal du kontakte producenten af den medicinske enhed eller din læge for at få at vide, om du kan bruge andre elektroniske enheder i nærheden af din medicinske enhed.


Pas på! Sundhedsadvarsel

Brug af elektroniske inputenheder kan give alvorlige skader eller lidelser. Når du bruger en computer, kan du som med mange andre aktiviteter opleve lejlighedsvis ubehag i dine hænder, arme, skuldrene, nakke eller andre dele af din krop. Hvis du oplever symptomer, f.eks. vedvarende eller tilbagevendende generende ubehag, dunken, ømhed, snurren, følelsesløshed, brændende følelsen eller stivhed, MÅ DU IKKE IGNORERE DISSE ADVARSLER. DU SKAL STRAKS KONTAKTE DIN LÆGE, også selvom symptomerne forekommer, når du ikke arbejder på din computer. Symptomer som disse kan være tilknyttet smertefulde og nogle gange permanent invaliderende skader eller lidelser af nerverne, muskler, sener eller andre dele af kroppen.

Disse muskel- og knoglelidelser (MSD) omfatter karpaltunnelsyndrom, seneskedehindebetændelse, tenosynovitis og andre lidelser. Mens forskerne endnu ikke kender svarene på mange spørgsmål om MSD'er, er den generelle opfattelse, at mange faktorer kan knyttes til deres årsag, herunder: Den generelle sundhedstilstand, stress og hvordan man håndterer det, medicinske og fysiske forhold, og hvordan en person bruger sin krop under arbejde og andre aktiviteter (herunder brug af tastatur og mus). Den tid, en person bruger på at udføre en aktivitet, kan også være en faktor.

Du kan finde nogle retningslinjer, der kan hjælpe dig med at arbejde mere bekvemt med din computer og muligvis reducere risikoen for MSD, på Hjælp med at holde hænder skadesfri.


Pas på! Problemer i forbindelse med varme

Enheden kan blive meget varm under normal brug. Enheden overholder de grænser for brugertilgængelige overfladetemperaturer, der er defineret af den internationale standard for sikkerhed for it-udstyr (IEC 60950-1). Hvis du vil reducere problemer i forbindelse med varme, skal du følge disse retningslinjer:

 • Placer din enhed på en stabil arbejdsoverflade, der giver mulighed for tilstrækkelig luftcirkulation under og rundt om enheden.
 • Vær forsigtig, når du bruger enheden på en pude, et tæppe eller andre bløde materiale, fordi materialet kan blokere ventilationen, hvilket kan medføre at enheden overophedes.
 • Hvis du sidder med enheden i skødet og kan mærke, at den bliver ubehagelig varm, skal du fjerne den fra dit skød og placere den på en stabil arbejdsoverflade.

Lovmæssige oplysninger

Bortskaffelse af brugte batterier samt elektrisk og elektronisk udstyr

Særlig bortskaffelse kræves. Dette symbol på produktet eller dets batterier eller på emballagen betyder, at dette produkt og dets batterier ikke må kasseres med dit husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at aflevere det på et relevant indsamlingssted (genbrugsstation) til genbrug af batterier og elektrisk og elektronisk udstyr. Denne separate indsamling og genbrug kan hjælpe med at spare naturlige ressourcer og forhindre potentielle negative følger for menneskers sundhed og miljøet som følge af eventuel tilstedeværelse af farlige stoffer i batterier og elektrisk og elektronisk udstyr, som kunne være forårsaget af forkert bortskaffelse. Du kan finde flere oplysninger om, hvor du kan aflevere dine batterier og elektrisk og elektronisk affald ved at kontakte din kommune eller den butik, hvor du har købt dette produkt. Kontakt weee@microsoft.com for yderligere oplysninger om WEEE og brugte batterier. Dette produkt indeholder et Lithium-ion-batteri. Du kan downloade oplysninger om transport af lithium-ion-batterier her: Lithium Battery Transportation Documents.

Denne enhed er ikke beregnet til brug i maskiner, medicinske eller industrielle anvendelser. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Microsoft, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge denne enhed. Dette produkt er beregnet til brug med NRTL-angivet (UL CSA ETL osv.) og/eller IEC/da 60950-1 kompatibelt it-udstyr (CE-markeret). Det indeholder ingen dele, som kan serviceres. Denne enhed er klassificeret som et kommercielt produkt til anvendelse inden for 0 ºC til 35 ºC.

For kunder i USA og Canada

Dette klasse B digitale apparat overholder, hvis relevant, del 15 i de amerikanske FCC-regler (Federal Communications Commission), de canadiske ICES-003, RSS-GEN og RSS-210. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) enheden må ikke forårsage interferens; og (2) enheden skal acceptere modtagne interferens, herunder også interferens, der kan forårsage uønsket brug.

Eksponering af radiofrekvensenergi (RF)

Denne enhed indeholder Wi-Fi- og Bluetooth®-radiosendere og er udviklet, produceret og testet for at opfylde FCC- (Federal Communications Commission), Industry Canada- og de europæiske retningslinjer for RF-eksponering og specifik absorberingshastighed.

Sørg for at enheden ikke er direkte i kontakt med din krop f.eks. ligger med forsiden nedad på dit skød eller overkrop, for at sikre, at din eksponering af RF-energi, der er genereret af Wi-Fi- og Bluetooth-radioer, ikke overstige de eksponeringsværdier, som er angivet i disse retningslinjer.

Du kan finde yderligere oplysninger om RF sikkerhed på FCC webstedet på http://www.fcc.gov/oet/rfsafety og Industry Canada-webstedet på http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html.

Bestemmelser om radio- og tv-interferens

Microsoft-hardwareenheder kan udstråle RF-energi (radiofrekvens). Hvis denne enhed ikke installeres og bruges i nøje overensstemmelse med de instruktioner, der er givet i den trykte dokumentation og/eller i hjælpen på skærmen, kan den forårsage skadelig interferens med andre radiokommunikationsenheder (f.eks. AM/FM-radioer, fjernsyn, babyalarmer og trådløse telefoner). Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå RF-interferens i en bestemt installation. Hvis du vil finde ud af, om din hardwareenhed forårsager interferens til andre radiokommunikationsenheder, skal du slukke for den og frakoble den fra alle eksterne strømkilder. Hvis interferensen stopper, skyldes det sandsynligvis enheden. Hvis denne hardwareenhed forårsager interferens, kan du prøve følgende for at undgå det:

Flyt antennen på den anden radiokommunikationsenhed (f.eks. AM/FM-radioer, fjernsyn, babyalarmer og trådløse telefoner), indtil interferensen stopper.
Flyt hardwareenheden længere væk fra radioen eller tv'et, eller flyt den til den ene eller anden side af radioen eller tv'et.
Slut enheden til en anden stikkontakt, så hardwareenheden og radioen eller tv'et findes på forskellige kredsløb, der styres af forskellige afbrydere eller sikringer.
Om nødvendigt kan du spørge forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker. Du kan finde flere oplysninger om problemer med interferens på FCC-webstedet: http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Du kan også ringe FCC på 1 888-CALL FCC for at få tilsendt Interference and Telephone Interference-faktaarket.

Dette produkt er begrænset til licenseret brug i frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz indendørs for at reducere potentiel skadelig interferens.

EU-energiforbrug

Denne enhed er i overensstemmelse med KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. 617/2013 af 26. juni 2013 Implementeringsdirektiv 2009/125/EF fra Europa-parlamentet og Rådet om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (computere og servere).

Batteriet/batterierne i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren.

(Tabel 1)
Model
Produktionsår
ETEC
Strømkrav (watt)
Strømforsyning
(kWh)
Slukket
Slumre
Inaktiv
Effektivitet
Surface RT
1516
2012
7.97
0.44
1.62
1.62
82.5%
Surface 2
1572
2013
9.9
0.41
2.20
2.20
82.5%
Surface 3
1645
2015
7.17
0.35
1.52
5.33
80.8%
Surface 3 (4G LTE)
1657
2015
15.61
0.36
2.50
6.89
80.8%
Surface Pro
1514
2013
25.95
1.07
1.61
7.20
86.7%
Surface Pro 2
1601
2013
12.20
0.62
0.72
3.16
86.7%
Surface Pro 3
1631
2014
21.52
0.40
2.91
6.42
85.6%

Surface Pro 4

1724
2015
18.44
0.43
1.31
5.71
85.6%

Surface Book

1703
2015
23.06
0.49
2.03
7.10
85.6%

Surface Dock

1661
2015
I/T
0.48
I/T
I/T
88.7%

Surface Studio

1707
2016
177.3
0.24
3.93
49.9
I/T

Bærbar Surface-computer

1769
2017
13.14
0.23
0.40
4.40
86.0%

Surface Pro

1796
2017
19.55
0.47
0.63
6.29
86.0%

Produkttype og kategorier som defineret i artikel 2 (én og kun én kategori)

'Slate computer' betyder en type bærbar computer, der indeholder en integreret berøringsfølsom skærm, men som ikke har et permanent tilsluttet fysisk tastatur.

Producentens navn, det registrerede varenavn eller det registrerede varemærke og den adresse, hvor de kan kontaktes

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
U.S.A.

Produktmodelnummer

Se (tabel 1) ovenfor.

Produktionsår

Se (tabel 1) ovenfor.

Justeringer af E TEC-værdi (kWh) og funktionalitet anvendes, når alle diskrete grafikkort (dGfx) er deaktiveret, og hvis systemet er testet med skiftbar grafiktilstand, og UMA driver visning

Ikke tilgængelig - ingen diskrete grafikkort.

Justeringer af E TEC-værdi (kWh) og funktionalitet anvendes, når alle diskrete grafikkort (dGfx) er aktiveret

Se (tabel 1) ovenfor.

Strømkrav til inaktiv tilstand (watt)

Se (tabel 1) ovenfor.

Strømkrav til slumretilstand (watt)

Se (tabel 1) ovenfor.

Strømkrav til slumretilstand med WOL aktiveret (watt) (hvor aktiveret)

I/T

Strømkrav til slukket tilstand (watt)

Se (tabel 1) ovenfor.

Strømkrav til slukket tilstand med WOL aktiveret (watt) (hvor aktiveret)

I/T

Effektivitet af intern strømforsyning på 10 %, 20 %, 50 % og 100 % af klassificeret outputstrøm

Ikke tilgængelig, fordi der bruges en ekstern strømforsyning.

Effektivitet af ekstern strømforsyning

Se (tabel 1) ovenfor.

Støjniveauer (det erklærede A-vægtede lydeffektniveau) på computeren

for Surface Pro 3
RPM 30 cm   50 cm
10000 42.3 42.2 38.5
9000 40 40 36.2
8000 37 37.3 33.2
7000 33.5 33.6 29.7
6000 29.5 30.5 25.7
5000 24.8 24.8 21
4000 18.4 19.9 14.6
3000 9.8 10.7 6

Det mindste antal indlæsningscyklusser, batteriet kan modstå (gælder kun for bærbare computere)

Surface Pro 3 er klassificeret til 1.200 cyklusser. Der er faktisk to specifikationer:
-Ved 25C er det klassificeret til 1.200 cyklusser.
-Ved 45C er det klassificeret til 1.000 cyklusser.

Den målingsmetode, der bruges til at bestemme strømkravene

EN 62623:2013 stationære og bærbare computere – måling af energiforbrug.

Sekvens af trin for at opnå en stabil forbindelse mht. strømkrav

Luk operativsystemet ned, sæt det ikke i dvaletilstand

 • Tænd for systemet
 • Log på operativsystemet
 • Du vil måske deaktivere nogle af timerne til strømstyringsmodellerne for slumretilstand og pauseskærm
 • Gå til det klassiske skrivebord
 • Vent 15 minutter, før systemet bliver stabilt og er klar
 • Start målingerne

Beskrivelse af, hvordan slumre- og/eller slukket tilstand blev valgt eller programmeret

 • Surface 3 og Surface Pro 3 er hybride enheder, og begge har InstantGo til at levere en øjeblikkelig tændt/altid opdaterede-oplevelse og dvale for at øge batterilevetiden, når enheden ikke er i brug.
 • InstantGo starter efter 4 minutter uden aktivitet ved batteridrift, 10 minutter uden aktivitet ved netstrømdrift og varer i fire timer med inaktivitet, hvorefter det skifter til dvaletilstand.

Sekvens af hændelser, der kræves for at nå tilstanden, hvor udstyret automatisk skifter til slumre- og/eller slukket tilstand

Se (Tabel 2) nedenfor:
(Tabel 2)
Strømtilstand
Funktion
Med Type Cover
Med knap
Med brugergrænseflade
Automatisk efter ___ (standard)
InstantGo

Slukker for skærmen.

Pc'en skifter til en strømbesparende tilstand.

Tjekker for meddelelser, opdateringer og mail.

Luk cover
Tryk på og slip tænd/sluk-knappen

Amuletter>

Indstillinger>

Tænd/sluk>

Slumre

4 minutter uden aktivitet ved batteridrift
10 minutter uden aktivitet ved netstrømdrift
Dvaletilstand
Gemmer alt på harddisken
Gendanner din tidligere session, når pc'en starter igen
nej
nej
(kommandoprompt fra skrivebord)
4 timer med inaktivitet (ved batteri- eller netstrømsdrift)
Genstart
Beder brugeren om at gemme arbejdet, før pc'en genstartes
nej
nej

Amuletter>

Indstillinger>

Tænd/sluk>

Genstart

nej
Fra
Beder brugeren om at gemme arbejdet, før pc'en slukkes
nej
Tryk på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder

Amuletter>

Indstillinger>

Tænd/sluk>

Luk computeren

nej

Varigheden af inaktiv tilstand, før computeren automatisk skifter til slumretilstand eller en anden tilstand, der ikke overstiger de gældende strømkrav til slumretilstand

Se (Tabel 2) ovenfor.

Tidsrummet efter en periode med brugerinaktivitet, hvor computeren automatisk når en strømtilstand, har et lavere strømkrav end slumretilstand

Se (Tabel 2) ovenfor.

Det tidsrum før slumretilstand for skærmen er indstillet til at aktiveres efter brugerinaktivitet

Se (Tabel 2) ovenfor.

Brugeroplysninger om potentielle energibesparende af funktioner til strømstyring

Surface 3 og Surface Pro 3 er indstillet med en strømstyringsplan, der automatisk tilpasser ydeevne med energiforbrug. Denne plan vil sætte computeren i slumretilstand efter 10 minutter uden aktivitet, når den er tilsluttet en stikkontakt. Skærmen er indstillet til 50 % af den maksimale lysstyrke.
Surface 3 og Surface Pro 3 bruger ca. to watt i slumretilstand. Du kan reducere strømmen til mindre end 0,7 watt ved at lukke din Surface efter anvendelse. Når du nedtoner skærmen under den foruddefinerede grænse, kan du opnå yderligere besparelser.

Brugeroplysninger om, hvordan du aktiverer strømstyringsfunktionen

Gå til Batteri og strøm til Surface for at få flere oplysninger om strømstyringsfunktionen.

For produkter med en integreret skærm, som indeholder kviksølv, vil det samlede indhold af kviksølv være X, X mg

Ikke tilgængelig - ingen kviksølv.

EU-RoHS-direktiv

Dette produkt er fuldt kompatibel med alle relevante globale bestemmelser, herunder EU RoHS direktiv 2011/65/EU, som omhandler begrænset anvendelse af bly, cadmium, kviksølv, hexavalent chrom, PBD'er og PBB'er.

Energy Star-overholdelse

energy-star

ENERGY STAR® er et fælles program for U.S. Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy med henblik på spare penge og beskytte miljøet via energieffektive produkter og fremgangsmåder.

Følgende produkter er blevet udviklet og testet for at overholde ENERGY STAR-programkravene til computere.

Surface 3 og Surface Pro 3

Ved at bruge ENERGY STAR-kvalificerede produkter og udnytte strømstyringsfunktionerne på computeren kan du reducere forbruget af elektricitet. Reduceret elektrisk forbrug kan bidrage til potentielle økonomiske besparelser, et renere miljø og reduktion af drivhusgasemissioner.

Du kan finde flere oplysninger om ENERGY STAR på:

http://www.energystar.gov

 • Se tabel 2 ovenfor for standardindstillinger for strøm og timing.
 • Tryk på og slip tænd/sluk-knappen på din Surface for at aktivere den fra slumretilstand.

Kontakt os

Answer Desk
Answer Tech kan hjælpe.
Tal med en medarbejder