Gælder for

Surface RT, Surface 2, Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Windows 8.1, Windows RT 8.1.


Sikkerheds- og lovgivningsmæssige oplysninger


Rengørings- og anvendelsesvejledning

Du skal altid håndtere din enhed med omhu for at bevare dens udseende. Rengøringsvejledning til Surface og dens tilbehør finder du under Rengøring og vedligeholdelse af Surface.

 Dette symbol identificerer sikkerheds- og sundhedsrelaterede meddelelser i denne enhedsvejledning.

Advarsel! Læs sikkerheds- og sundhedsrelaterede oplysninger
Læs denne vejledning for at få vigtige sikkerheds- og sundhedsrelaterede oplysninger og vilkår for den begrænsede garanti, der gælder den Microsoft®-enhed, du har købt. Opbevar alle trykte vejledninger for fremtidig reference. Hvis vejledningen ikke følges, eller hvis produktet ikke konfigureres, bruges og vedligeholdes korrekt, kan det øge risikoen for alvorlig skade eller dødsfald, eller beskadigelse af enheden eller enhederne.

Advarsel! Forsøg ikke at reparere
Forsøg ikke at adskille, åbne, yde service på eller ændre produktet, tilbehøret eller strømforsyningen. Dette kan forårsage elektrisk stød eller anden fare. Hvis der er bevis for forsøg på at åbne og/eller ændre denne enhed, herunder afskalning, perforering eller fjernelse af mærkater, ugyldiggøres den begrænsede garanti.

Advarsel! AC-adaptersikkerhed

Hvis følgende forholdsregler ikke følges, kan det resultere i alvorlig skade eller dødsfald pga. elektrisk stød eller brand eller beskadigelse af enheden. Sådan vælger du den korrekte strømkilde til enheden:

 • Du skal kun bruge den strømforsyningsenhed og AC-strømledning, som blev leveret med enheden, eller som du har modtaget fra en godkendt Microsoft-forhandler.
 • Brug ikke strømkilder, der ikke er standard, f.eks. generatorer eller vekselrettere, selvom spænding og frekvens ser ud til at være i orden. Brug kun AC-strøm fra en standardstikkontakt.
 • Overbelast ikke stikkontakten, forlængerledningen, samledåsen eller andre elektriske stikforbindelser. Kontrollér, at de er specificerede til at kunne håndtere den samlede strømstyrke (i ampere [A]), som enheden trækker (angivet på strømforsyningsenheden), og alle andre enheder, der er på det samme kredsløb.
 • På enheder, hvor AC-ben foldes til opbevaring, er det vigtigt, at benene er fuldt trukket ud, inden AC-adapteren sættes i en stikkontakt.
 • På enheder, hvor AC-ben kan fjernes, og hvor strømforsyningen bruger en universel adapter, er det vigtigt, at benenheden har den korrekte konfiguration til strømstikket og sidder helt i adapteren, inden AC-adapteren sættes i en stikkontakt.

Forsigtig! Kabel- og ledningssikkerhed

Arranger alle kabler og ledninger, så personer og kæledyr ikke falder i dem og utilsigtet trækker dem med, når de går gennem området. Børn bør ikke lege med kabler og ledninger.

Sådan undgår du at beskadige strømledningerne og strømforsyningen:

 • Beskyt strømledninger mod at blive trådt på.
 • Undgå, at ledningerne bliver klemt eller bøjet, især de steder, hvor de er tilsluttet kontakten, strømforsyningsenheden og enheden.
 • Undgå at rykke, binde knude på, kraftigt bøje eller på anden måde mishandle strømledningerne.
 • Udsæt ikke strømledningerne for varme.
 • Hold børn og kæledyr væk fra strømledningerne. Undlad, at de bider eller tygger i dem.
 • Når strømledningerne frakobles, skal der trækkes i stikket – ikke i ledningen.
 • Hvis en strømledning eller en strømforsyning på nogen måde beskadiges, skal den ikke længere bruges.
 • Tag stikket ud af enheden under lyn- og tordenvejr, eller hvis enheden ikke skal bruges i en længere periode.
 • I forbindelse med enheder med en AC-strømledning, der tilsluttes en strømforsyning, skal strømledningen altid tilsluttes i henhold til følgende vejledning:
 • Trin 1:  Sæt AC-strømledningen ind i strømforsyningen, indtil den sidder korrekt.
  Trin 2:  Sæt den anden ende af AC-strømledningen ind i stikkontakten i væggen.
Advarsel! Batterisikkerhed
Denne enhed indeholder et indbygget batteri, og forkert brug kan resultere i en eksplosion. Produktet på ikke opvarmes, åbnes, punkteres, beskadiges eller bortskaffes i ild. Efterlad ikke enheden i direkte sollys i længere tid, da det kan forårsage smeltning eller skade på batteriet. Batteriet i denne enhed kan ikke udskiftes af brugeren, og skal derfor udskiftes af Microsoft eller en Microsoft-godkendt serviceudbyder.

Advarsel! Brug i nærheden af vand
Risikoen for brand eller stød reduceres ved ikke at bruge enheden i nærheden af vand og ikke at udsætte den for regn eller fugt. Forsøg ikke tørre enheden med en hårtørre eller i en mikroovn.

Advarsel! Høresikkerhed
 • Indstil lydstyrken, så du kan høre tydeligt i stille omgivelser, og ikke højere. Øg ikke lydstyrken, når du er begyndt at lytte. Ørerne tilpasser sig over tid, så den høje lydstyrke lyder normal, men den høje lydstyrke kan beskadige hørelsen.
 • Øg ikke lydstyrken for at blokere udvendig støj. Kombinationen af udvendig støj og lyden fra dine hovedtelefoner kan beskadige hørelsen. Forseglede eller støjreducerende hovedtelefoner kan reducere udvendig støj, så du ikke behøver at skrue op for lydstyrken.
 • Hvis du ikke kan forstå, hvad personer, der taler normalt, siger, skal du skrue ned for lydstyrken. Lyde, der overdøver normal tale, kan beskadige hørelsen. Selv med forseglede eller støjreducerende hovedtelefon skal du være i stand til at høre personer omkring dig snakke.

Minimer den tid, hvor der lyttes til høje lyde

Jo længere tid du er udsat for høje lyde, des større er risikoen for at beskadige hørelsen. Jo højere lyden er, des mindre tid tager det at få hørelsen beskadiget.

 • Minimer den tid, hvor der lyttes til høje lyde. Ved at lytte til musik på enheden med hovedtelefoner ved makismal lydstyrke kan du beskadige hørelsen på 15 minutter.
 • Selv ved lavere lydstyrker kan hørelsen beskadiges, hvis du er udsat i mange timer.
 • Alle de lyde, du udsættes for i løbet af en dag, tæller. Hvis du er udsat for andre høje lyde, tager det mindre tid at opnå en høreskade ved høje lydstyrker.
 • Hvis du vil bruge enheden ubegrænset, skal lydstyrken være så lav, at du kan føre en samtale med personer i nærheden.

Vær opmærksom på symptomer på tab af hørelse

Stop med at bruge enheden, og få din hørelse kontrolleret, hvis du oplever følgende:

 • Tab af hørelse.
 • Det ringer i dine ører.
 • Din tale er dæmpet.
 • Lyde virker triste eller flade.

Det er en god ide at få hørelsen kontrolleret jævnligt hos en ørelæge.

Advarsel! Vær opmærksom på omgivelserne
Vær agtpågivende og nærværende under kørsel i bil, på cykel og som fodgænger for at reducere risikoen for at blive forstyrret ved brug af denne enhed. Brug af enheden alene eller med hovedtelefoner (selvom de kun bruges i det ene øre), mens du kører bil eller på cykel, anbefales ikke og er i visse områder ulovligt. Kontrollér og overhold love og regler om brugen af mobilenheder i de områder, hvor du kører. Brug af en mobilenhed under kørsel kan være forstyrrende. Hav fuld opmærksomhed på bil- eller cykelkørsel og på vejen. Hold altid lydstyrken så lav, at du kan høre folk snakke, og lyde, der kan være tegn på fare, f.eks. brandalarmer.

Advarsel! Undgå airbag
I køretøjer med airbags skal enheden eller andre genstande ikke placeres på eller i nærheden af disse. Hvis en airbag udløses, kan genstande, der er placeret på eller i nærheden af airbaggen, forårsage personskade eller endda dødsfald.

Advarsel! Lysfølsomhed

En meget lille andel af personer kan opleve anfald, når de udsættes for visse visuelle billeder, herunder lysglimt eller mønstre, som vises i nogle videospil. Selv personer, der ikke har lysfølsomheds- eller epilepsihistorik, kan have en ikke diagnosticeret tilstand, som kan forårsage disse "lysfølsomme epilepsianfald" under overværelse af videospil.

Disse anfald kan have en lang række symptomer, herunder uklarhed, ændret syn, øje- eller ansigtstrækninger, ryk eller rystelse i arme eller ben, desorientering, forvirring eller midlertidigt bevidsthedstab.

Anfald kan også forårsage bevidstløshed eller rystelser, der kan føre til skader fra fald eller ved at ramme nærtstående genstande.

Stop straks med at spille, og kontakt lægen, hvis du oplever nogle af disse symptomer. Forældre skal holde øje med og spørge ind til ovenstående symptomer hos deres børn – børn og teenagere oplever hyppigere end voksne disse anfald. Risikoen for lysfølsomme epileptiske anfald kan reduceres ved at tage følgende forholdsregler:

 • Sid længere væk fra videoskærmen.
 • Brug en mindre videoskærm.
 • Spil i et godt oplyst rum.
 • Spil ikke, når du er døsig eller træt.

Hvis du eller dine pårørende har en anfalds- eller epilepsihistorik, skal du kontakte lægen, før du spiller.


Advarsel! Berøringsskærmens glas
Berøringsskærmen på denne enhed er af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller udsættes for betydelig tryk. Du kan reducere risikoen for skrammer, hvis glasset bliver skåret eller revner, ved ikke at røre ved eller forsøge at fjerne det ituslåede glas. Revnet eller skåret glas pga. forkert brug eller misbrug dækkes ikke af produktets begrænsede garanti.

Advarsel! Kvælningsrisiko
Denne enhed kan indeholde små dele, som kan være til kvælningsfare for børn under 3. Opbevar små dele uden for børns rækkevidde.

Advarsel! Følg instruktioner for at undgå forstyrrelsesproblemer
Sluk din mobilenhed på de steder, hvor der er opslag om at gøre det. Du skal slukke din mobilenhed i fly, når flypersonalet beder dig om at gøre det, eller inden du pakker en trådløs enhed ned i bagagen. Denne enhed har en "flytilstand". Kontakt flypersonalet om brug af enheden på flyet.

Advarsel! Potentielle eksplosive omgivelser
Områder med potentielle eksplosive omgivelser er ofte, men ikke altid, markeret og kan opfatte områder med brændstof, f.eks. under dæk på både, brændstof- og kemikalieoverførsler eller lagerfaciliteter eller områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. støvkorn eller metalpulver. Når du er i sådanne områder, skal du slukke mobilenheden og ikke fjerne eller installere batteriopladere, AC-adaptere eller andet tilbehør. Der kan i sådanne område forekomme gnister, der kan forårsage en eksplosion eller brand.

Forsigtig! Dele af denne enhed er magnetiske
Den kan tiltrække metalliske materialer. Du kan reducere den potentielle risiko for gnister ved at kontrollere, at det elektriske tilslutningsområde er fri for metalliske genstande, inden enhederne sammenkobles. Du kan reducere sandsynligheden for, at magnetiske felter forstyrrer kompasaflæsninger, korrekt drift af pacemakere eller ødelægger magnetisk gemt data ved ikke at placere kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier eller magnetisk følsomme enheder i nærheden af denne enhed.

Forsigtig! Personlige medicinske enheder

Udledning af radiofrekvenser fra elektronisk udstyr kan have en negativ effekt på driften af andet elektronisk udstyr, som får dem til at svigte. Selvom enheden er udviklet, testet og fremstillet til at overholde regulativer, der gælder udledning af radiofrekvens i lande som USA, Canada, EU og Japan, kan trådløse sendere og elektriske kredsløb i enheden forårsage forstyrrelser i andet elektronisk udstyr. Tag derfor følgende forholdsregler:

Pacemakere. Den amerikanske Health Industry Manufacturers Association anbefaler en minimumafstand på 15 cm mellem en trådløs enhed og en pacemaker for at forhindre forstyrrelse af pacemakeren.

Personer med pacemakere:

 • Skal altid holde enheden mere end 15 cm væk fra pacemakeren, når den trådløse enhed tændes.
 • Må ikke opbevare den i brystlommen.
 • Hvis du har grund til at tro, at der er forstyrrelser, skal enheden slukkes straks.

Andre medicinske enheder

Hvis du bruger en anden personlig, medicinsk enhed, skal du kontakte producenten af den medicinske enhed eller din læge for at finde ud af, om det er i orden af bruge andre elektroniske enheder i nærheden af din medicinske enhed.


Forsigtig! Sundhedsrelateret advarsel

Brug af elektroniske inputenheder kan være forbundet med alvorlige skader eller sygdom. Når du bruger en computer, kan du som i forbindelse med mange andre aktiviteter opleve lejlighedsvise gener i hænder, arme, skuldre, nakke eller andre dele af kroppen. Men hvis du oplever symptomer som vedvarende eller tilbagevendende gener, smerter, dunken, ømhed, snurren, følelsesløshed, brændende fornemmelse eller stivhed, MÅ DU IKKE IGNORERE DISSE ADVARSELSTEGN. KONTAKT EN LÆGE, selvom symptomerne opstår, når du ikke arbejder ved computeren. Symptomer som disse kan tilknyttes smertefulde og nogle gange permanent invaliderende skader eller skader på nerver, i muskler, sener eller andre dele af kroppen.

Disse sygdomme i bevægeapparatet omfatter karpaltunnelsyndrom, senebetændelse, seneskedehindebetændelse og andre lidelser. Da forskere endnu ikke kender svarene til mange af spørgsmålene om sygdomme i bevægeapparatet, er der generel enighed om, at der er mange faktorer, der kan tilknyttes disse sygdomme, herunder: generel sundhedstilstand, stress og håndteringen af den, medicinske og fysiske tilstand, og hvordan en person placerer og bruger kroppen på arbejdet og ved andre aktiviteter, herunder brug af tastatur eller mus. Den tid, en person bruger på en aktivitet, kan også være gældende.

Du kan finde nogle retningslinjer, der kan være med til, at du arbejder mere komfortabelt med din computer og muligvis reducerer risikoen for sygdomme i bevægeapparatet, i Ergonomiguiden.


Forsigtig! Varmerelaterede anliggender

Enheden kan blive meget varm under normal brug. Enheden overholder de brugertilgængelige overfladetemperaturgrænser, der er defineret i den internationale standard for sikkerhed i informationsteknologisk udstyr (IEC 60950-1). Du kan reducere varmerelaterede anliggender ved at følge disse retningslinjer:

 • Placer enheden på en stabil overflade, der tillader tilstrækkelig luftcirkulation under og rundt om enheden.
 • Vær forsigtig, når du betjener enheden på en pude, et tæppe eller et andet blødt materiale, da materialet kan blokere for luftstrømmen, som kan resultere i, at enheden overophedes.
 • Hvis enheden er placeret på dit skød og bliver ubehagelig varm, skal du fjerne den fra skødet og placere den på en stabil overflade.

Lovgivningsmæssige oplysninger

Bortskaffelse af brugte batterier og elektrisk og elektronisk udstyr

Dette symbol på produktet eller batterierne eller emballagen betyder, at dette produkt samt evt. indeholdende batterier ikke må smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Det er dit ansvar at aflevere dette ved en relevant opsamlingsenhed til genanvendelse af batterier og elektrisk og elektronisk udstyr. Ved indsamling og genbrug bevares de naturlige ressourcer, og eventuelle negative følger for helbredet og miljøet pga. eventuelle farlige stoffer i batterier og elektrisk og elektronisk udstyr, som kan være resultatet ved forkert bortskaffelse, forhindres. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan batterier og elektrisk og elektronisk affald bortskaffes ved at kontakte kommunen, den lokale genbrugsstation eller den forretning, hvor du købte produktet. Kontakt weee@microsoft.com for at flere oplysninger om WEEE og brugte batterier. Dette produkt indeholder et lithium-ion.batteri.

Enheden er ikke beregnet til produktionsmæssig, medicinsk eller industriel anvendelse. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Microsoft, ugyldiggør brugerens ret til at betjene denne enhed. Dette produkt bruges med NRTL Listed (UL, CSA, ETL, osv.) og/eller IEC/EN 60950-1-kompatibelt (CE-mærket) informationsteknologiudstyr. Der medfølger ingen dele, der skal udføres service på. Enhedens er specificeret som et kommercielt produkt med et driftsområde fra +0 ºC til +35 ºC.

Kunder i USA og Canada

Dette digitale klasse B-apparat overholder del 15 i gældende FCC-regler i USA (Federal Communications Commission), canadiske ICES-003, RSS-Gen og RSS-210. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) enheden må ikke forårsage interferens, og (2) enheden skal acceptere evt. modtaget interferens, herunder interferens der forårsager uønsket drift.

Eksponering af radiofrekvensenergi

Denne enhed indeholder Wi-Fi- og Bluetooth-radiosendere og er udviklet, fremstillet og testet til at overholde FCC-reglerne (Federal Communications Commission), branchens retningslinjer i Canada og Europa for RF-eksponering og Specific Absorption Rate.

Du kan sikre, at din eksponering til RF-energi, som er genereret af Wi-Fi- og Bluetooth-radioer, ikke overstiger de grænser, der er angivet i disse retningslinjer, ved at vende enheden, så skærmsiden ikke har direkte kontakt med din krop, f.eks. når skærmen ligger mod dit skød eller din overkrop.

Du kan finde flere oplysninger om RF-sikkerhed på FCC-webstedet på http://www.fcc.gov/oet/rfsafety og branchewebstedet i Canada på http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html.

Regulativer om radio- og tv-interferens

Microsofts hardwareenheder kan udstråle radiofrekvensenergi (RF). Hvis enheden ikke installeres og bruges i nøje overensstemmelse med vejledningen i den trykte dokumentation og/eller hjælpfilerne på skærmen, kan den forårsage skadelig interferens med andre radiokommunikations enheder (f.eks. AM/FM-radioer, tv, små skærme, trådløse telefoner osv.). Der er dog ingen garanti for, at RF-interferens ikke opstår i en bestemt installation. Du kan finde ud af, om din hardwareenhed forårsager interferens til andre radiokommunikationsenheder ved at slukke enheden og frakoble alle eksterne strømkilder. Hvis interferensen stopper, var det sandsynligvis enheden, der forårsagede det. Hvis denne hardwareenhed ikke forårsager interferens, skal du prøve følgende forholdsregler:

Flyt antennen på den anden radiokommunikationsenhed (f.eks. AM/FM-radioer, tv, små skærme, trådløse telefoner osv.), indtil interferensen stopper.
Flyt hardwareenheden længere væk fra radioen eller tv'et, eller flyt den om på den ene eller den anden side af radioen eller tv'et.
Sæt enheden i en anden stikkontakt, så hardwareenheden og radioen og tv'et er på forskellige kredsløb, der kontrolleres af forskellige kredsløbsafbrydere eller sikringer.
Spørg evt. forhandleren af enheden eller en erfaren radio/tv-teknikker for flere forslag. Du kan få flere oplysninger på interferensproblemer ved at gå til FCC-webstedet på: http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Du kan også ringe til FCC på 1-888-CALL FCC for at anmode om faktablad om interferens og telefoninterferens.

Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug for at reducere evt. potentiale for skadelig interferens med licenseret betjening i frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz.

EU – energiforbrug

Denne enhed overholder COMMISSION REGULATION (EU) No 617/2013 af 26. juni 2013, som indeholder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF om krav til miljøvenligt design af computere og computerservere.

Brugerne har svært ved selv at udskifte batteri[erne] i dette produkt.

(Tabel 1)
Model
Produktionsår
ETEC
Effektbehov (watt)
Strømforsyning
(kWh)
Fra
Slumring
Inaktiv
Effektivitet
Surface RT
1516
2012
7,97
0,44
1,62
1,62
82,5 %
Surface Pro
1514
2013
25,95
1,07
1,61
7,20
86,7 %
Surface 2
1572
2013
9,9
0,41
2,20
2,20
82,5 %
Surface Pro 2
1601
2013
12,20
0,62
0,72
3,16
86,7 %
Surface Pro 3
1631
2014
21,26
0,69
2,07
6,03
85,6 %

Produkttype og -kategori, som de defineres i artikel 2 (én og kun én kategori)

"Slate-computer" betyder en slags notebook-computer, der indeholder en integreret berøringsfølsom skærm, men som ikke har et permanent fastgjort fysisk tastatur.

Producentens navn, registreret varenavn eller registreret varemærke og den adresse, som de kan kontaktes på

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
USA

Produktmodelnummer

Se referencen (tabel 1) ovenfor.

Produktionsår

Se referencen (tabel 1) ovenfor.

E TEC-værdien (kWh) og egenskabsjusteringer, der anvendes, når alle diskrete grafikkort (dGfx) er deaktiveret, og hvis systemet testes med en omskiftelig grafiktilstand, hvor UMA driver skærmen

I/T – ingen diskrete grafikkort.

E TEC-værdien (kWh) og egenskabsjusteringer, der anvendes, når alle diskrete grafikkort (dGfx) er aktiveret

Se referencen (tabel 1) ovenfor.

Effektbehov (watt) ved inaktiv tilstand

Se referencen (tabel 1) ovenfor.

Effektbehov (watt) ved slumretilstand

Se referencen (tabel 1) ovenfor.

Effektbehov (watt) ved slumretilstand med WOL aktiveret (hvor det er aktiveret)

I/T

Effektbehov (watt) ved slukket

Se referencen (tabel 1) ovenfor.

Effektbehov (watt) ved slukket med WOL aktiveret (hvor det er aktiveret)

I/T

Effektivitet for intern strømforsyning ved 10 %, 20 %, 50 % og 100 % af nominel udgangseffekt

I/T da ekstern strømforsyning anvendes.

Effektivitet for ekstern strømforsyning

Se referencen (tabel 1) ovenfor.

Computerens støjniveauer (det deklarerede A-vægtede lydstyrkeniveau)

til Pro 3
Omdrejningstal 30 cm 50 cm
10000 42,3 42,2 38,5
9000 40 40 36,2
8000 37 37,3 33,2
7000 33,5 33,6 29,7
6000 29,5 30,5 25,7
5000 24,8 24,8 21
4000 18,4 19,9 14,6
3000 9,8 10,7 6

Det minimale antal indlæsningscyklusser, som batterierne kan modstå (gælder kun for notebook-computere)

Pro 3 er godkendt til 1200 cycklusser. Der er faktisk 2 specifikationer:
- Den er godkendt til 1200 cycklusser ved 25C.
- Den er godkendt til 1000 cyklusser ved 45C.

Målingsmetoden, der bruges til at bestemme effektbehovet

EN 62623:2013 Stationære og notebook-computere – måling af energiforbrug.

Række trin til at opnå en stabil tilstand med hensyn til effektbehov

Luk maskinen fra operativsystemet, ikke dvale

 • Slå systemet TIL
 • Log på operativsystemet
 • Det er en god idé at deaktivere nogle af strømstyringstimerne for slumring og skærm fra
 • Skift til klassisk skrivebord
 • Vent 15 minutter på, at systemet bliver stabilt og går i gang med at blive klar
 • Start målinger

Beskrivelse af hvordan slumring og/eller slukket blev valgt eller programmet

 • Pro 3 er en hybridenhed og har både InstantGo, så enheden kan tændes med det samme og altid er opdateret, og dvale for at bevare batterilevetiden, når enheden ikke er i brug.
 • InstantGo aktiveres efter 4 minutters batteriinaktivitet og 10 minutters strømforsyningsinaktivitet og varer 4 timers inaktivitet, hvorefter den går i dvaletilstand.

Serie af hændelser, der kræves for at nå den tilstand, hvor udstyret automatisk skifter til slumring eller slukker

Se (tabel 2) nedenfor:
(Tabel 2)
Strømtilstand
Det gør den
Med Type Cover
Med knap
Med brugergrænseflade
Automatisk efter _____ (standard)
InstantGo

Skærmen slukker.

Pc'en går i strømbesparelsestilstand.

Overvåger beskeder, opdatering og mails.

Luk cover
Tryk på tænd/sluk-knappen, og slip

Amuletter>

Indstillinger>

Strøm>

Slumring

4 minutters batteriinaktivitet,
10 minutters strømforsyningsinaktivitet
Dvale
Gemmer alt på harddisken
Gendanner din forrige session, når pc'en tændes igen
nej
nej
(kommandoprompt fra skrivebordet)
4 timers inaktivitet af batteri eller strømforsyning
Genstart
Beder brugeren gemme sit arbejde, før pc'en genstartes
nej
nej

Amuletter>

Indstillinger>

Strøm>

Genstart

nej
Fra
Beder brugeren gemme sit arbejde, før pc'en slukkes
nej
Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde i 2 sekunder

Amuletter>

Indstillinger>

Strøm>

Sluk

nej

Varigheden af den inaktive tilstand, før computeren automatisk når slumretilstand, eller en anden tilstand, som ikke overskrider de slumretilstandens aktuelle krav for effektbehov

Se (tabel 2) ovenfor.

Varigheden efter en periode af brugerinaktivitet, hvor computeren automatisk når strømtilstand, der har et lavere effektbehovkrav end slumretilstand

Se (tabel 2) ovenfor.

Varigheden, før skærmens slumretilstand aktiveres efter brugerinaktivitet

Se (tabel 2) ovenfor.

Brugeroplysninger om energibesparelsespotentialet for strømstyringsfunktionen

Surface Pro 3 er forudinstillet med en strømstyringsplan, der automatisk balancerer ydelse og energiforbrug. Denne plan sætter computeren i slumretilstand efter 10 minutters inaktivitet, når den er tilsluttet. Skærmen indstilles til halvdelen af den maksimale lysstyrke.
Surface Pro 3 forbruger ca. to watt i slumretilstand. Du kan reducere effekten til ca. 0,7 watt ved at slukke Surface efter brug. Du kan opnå yderligere besparelser under brug ved at dæmpe skærmen til under den forudindstillede grænse.

Brugeroplysninger om, hvordan du aktiverer strømstyringsfunktionen

Gå til Batteri og strøm til Surface Pro for at få flere oplysninger om strømstyringsfunktionen.

For produkter med en integreret skærm, der indeholder kviksølv, angives det samlede kviksølvsindhold som X,X mg

I/T – intet kviksølv.

Kontakt os

Har du brug for personlig hjælp? Surface-supportmedarbejdere står til rådighed.
Introduktion


Har du brug for mere hjælp?

Spørg andre brugere

Kontakt assisteret support


Anslået ventetid: minutter

Vores servicemedarbejdere er ikke tilgængelige nu. Prøv igen i vores åbningstid.
Åbningstider
Mandag til fredag
08:30-17:00 (UTC+1)

Ups! Der er opstået tekniske problemer.
Ring til os for at få hjælp på +45 82 33 31 00

Verifying...

Anslået ventetid: minutter

Vores servicemedarbejdere er ikke tilgængelige nu. Prøv igen i vores åbningstid.
Åbningstider
Mandag til fredag
08:30-17:00 (UTC+1)

Ups! Der er opstået tekniske problemer.
Ring til os for at få hjælp på +45 82 33 31 00

Verifying...