Tjänstvillkor

Gäller från 30 september 2015

1. Godkännande

De här tjänstvillkoren för Microsoft Mobile tillsammans med vår sekretesspolicy och alla övriga villkor och övrig information som kan tillhandahållas inom Tjänsten (sammantaget benämnda "Villkoren") reglerar din användning av tjänsten, webbplatsen och programvaran (sammantaget "Tjänsten"). Genom att registrera dig för eller använda Tjänsten eller en del av den godkänner du Villkoren.

Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Microsoft Mobile Ltd., Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finland inklusive dess dotterbolag och leverantörer (sammantaget benämnda ”Microsoft Mobile”) som definierar vilka rättigheter och vilket ansvar du och Microsoft Mobile har med avseende på Tjänsten.

2. Behörighet

Du måste vara minst tretton (13) år för att använda tjänsten. Om du är yngre än tretton (13) år, eller minst tretton (13) år men omyndig där du bor, måste du din förälder eller förmyndare godkänna din registrering å dina vägnar och godkänna din användning av Tjänsten. Alla som slutför registreringen måste vara rättskapabla.

3. Registrering och avslutande

För att använda Tjänsten kan du behöva registrera dig och skapa ett Microsoft-konto med användarnamn och lösenord för vilket separata villkor kan gälla. Du kan behöva ge oss vissa personuppgifter och annan information. Microsoft Mobile kan verifiera din e-postadress innan Microsoft-kontot kan användas. När du använder enheten första gången, och varje gång du uppdaterar programvaran i Nokia-enheten, skickas ett SMS till Microsoft Mobile. Dataöverföring krävs när ett Microsoft-konto skapas. Det kan innebära kostnader datatrafik.

Du förbinder dig att ange sanningsenlig och fullständig information när du registrerar dig för Tjänsten och att hålla informationen uppdaterad. Du måste vidta vederbörlig omsorg för att skydda ditt användarnamn och lösenord mot att missbrukas av andra och omgående underrätta Microsoft om allt missbruk. Du, och din förälder eller förmyndare om du är minderårig, är personligt ansvariga för all användning av Tjänsten.

Du kan avsluta din registrering om du inte längre vill använda Tjänsten. Efter avslutandet har du inte längre åtkomst till Tjänsten. Microsoft Mobile kan avsluta din registrering eller begränsa din åtkomst till vissa delar av Tjänsten om Microsoft Mobile på rimliga grunder tror att du har brutit mot Villkoren eller utan föregående meddelande om du har inte loggat in på Tjänsten med ditt användarnamn under de senaste sex (6) månaderna.
Förutom enligt vad som anges i vår sekretesspolicy ansvarar Microsoft Mobile inte för förlust eller avlägsnande av informationen eller innehållet som du har skickat till Tjänsten. När information eller avlägsnas från Tjänsten av dig eller Microsoft Mobile kan spår eller kopior fortfarande finnas kvar på andra platser.

4. Licenser

Microsoft Mobile ger dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens, som kan återkallas när som helst enligt Microsoft Mobiles gottfinnande, att få åtkomst till och använda Tjänsten strikt i enlighet med Villkoren. Användning av Tjänsten ger dig inga immateriella äganderätter i eller till information eller innehåll i tjänsten.

Som en del av Tjänsten kan Microsoft Mobile tillhandahålla innehåll som har utvecklats av Microsoft Mobile eller dess licensgivare (”Innehåll”). Microsoft Mobile ger dig en icke-exklusiv och evig licens att använda Innehållet för dess avsedda syfte, såvida inget annat anges i de tillämpliga Villkoren eller inköpsordern. Visst Innehåll kanske bara är tillgängligt för personer bosatta i vissa geografiska områden. Du är bunden av alla begränsningar som gäller för visst Innehåll som du får via Tjänsten. Alla licenser förvärvade till Innehåll från tredje part är ett bindande avtal mellan dig och den tredje part som är Innehållsleverantör. Du har enbart de rättigheter till Innehållet som uttryckligen medges här.

Som en del av Tjänsten kan Microsoft Mobile tillhandahålla viss programvara som har utvecklats av Microsoft Mobile eller dess licensgivare (”Programvara”). Din användning av Programvaran kan styras av separata villkor som du måste godkänna innan du använder Programvaran. Om det inte finns några separata villkor för Programvaran gäller följande villkor: Microsoft Mobile ger dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att installera och använda Programvaran på din dator och/eller mobila enhet. Du får inte kopiera Programvaran, förutom för att skapa en enda säkerhetskopia för arkivering. Du får inte distribuera, överföra användningsrätten, modifiera, översätta, sälja, återförsälja, underlicensiera, hyra ut, leasa, dekonstruera eller på annat sätt försöka avslöja källkoden eller göra arbeten härledda från Programvaran. För Open Source-licensierad programvara gäller tillämpliga villkor för Open Source. Din användning av Programvaran innebär att du godkänner alla tillämpliga villkor.

Programmet kan vara underställt exportkontroll enligt U.S. Export Administration Regulations och andra import- eller exportkontrollregler. Du samtycker till att noggrant följa alla gällande import- och exportregler och bekräftar att du själv har ansvar för att förvärva licenser för export, återexport, förflyttning eller import av sådan Programvara.

Du kan ha möjlighet att skicka information eller innehåll (”Material”) till Tjänsten. Microsoft Mobile gör inget anspråk på äganderätten till ditt Material. Att du skickar Material överför inte ägandet av rättigheterna till Materialet till Microsoft Mobile. Microsoft Mobile överför bara Materialet och ansvarar inte för redaktionell kontroll över det. Genom att skicka Material till Tjänsten ger du Microsoft Mobile en världsomspännande, icke-exklusiv, underlicensierbar, tilldelningsbar, helt betalad, royaltyfri, evig och oåterkallelig licens att använda, kopiera, offentligt framföra, visa, distribuera i alla media och ändra Materialet för att införliva Materialet i andra arbeten, och att bevilja liknande underlicenser i den utsträckning som krävs för att Microsoft Mobile ska kunna tillhandahålla Tjänsten. Du kan ha möjlighet att justera det här beviljandet i Tjänstens sekretessinställningar eller andra inställningar.

Du är ensam ansvarig för att göra säkerhetskopior av de data som du lagrar i Tjänsten, inklusive Innehåll som du överför. Om Tjänsten upphör att levereras eller avslutas kan Microsoft Mobile radera dina data permanent. Microsoft Mobile har ingen skyldighet att returnera data till dig efter att Tjänsten upphör att levereras eller avslutas.

5. Använda Tjänsten

Du samtycker till att:

 • Följa tillämpliga lagar, Villkoren och god ton;
 • Endast använda Tjänsten för dina privata och icke-kommersiella syften;
 • Inte överföra olagligt, kränkande, oriktigt, missledande, otidigt, pornografiskt, trakasserande, ärekränkande eller på annat sätt olämpligt Material;
 • Förvärva de medgivanden, tillstånd och licenser som kan krävas enligt lag för att du ska överföra Material;
 • Respektera andras sekretess;
 • Inte distribuera eller publicera skärppost, orimligt stora filer, kedjebrev, pyramidspelsprogram, virus;
 • Inte använda andra tekniker eller initiera andra aktiviteter som kan skada Tjänsten, eller Tjänstens användares intressen eller egendom;
 • Inte använda automatiserade system eller medel för att få åtkomst till, förvärva, kopiera eller övervaka någon del av tjänsten; och
 • Ta ansvar för konsekvenser relaterade till Materialet som du publicerar.

Microsoft Mobile kan men har ingen skyldighet att:

 • Övervaka eller moderera Innehåll och Material;
 • Avlägsna Material från Tjänsten; och
 • När som helst begränsa åtkomsten till valfria delar av Tjänsten efter eget gottfinnande.

6. Innehåll

Innan du laddar ned eller får tillgång till Innehåll ber vi dig kontroller om Innehållet som du vill får tillgång till är begränsat efter ålder eller markerat som potentiellt "kränkande" eller "explicit’. Microsoft Mobile ansvarar inte för krav eller kränkningar som du orsakar eller upplever genom att få tillgång till sådant Innehåll.

Du samtycker:

 • Till att endast använda Tjänsten för dina privata och icke-kommersiella syften;
 • Till att använda Innehållet i enlighet med begränsningarna som anges i tillämpliga lagar, ytterligare villkor, riktlinjer och policies eller på produktsidorna för denna del av Innehållet;
 • Till att inte göra kopior, ge bort, sälja, återförsälja, låna ut, hyra ut, erbjuda, utsända, skicka, distribuera, överför, kommunicera offentligt, reproducera, ändra, visa, utföra, exploatera kommersiellt eller göra Innehåll tillgängligt såvida inget annat godkänts i de tillämpliga Villkoren och att omedelbart meddela Microsoft Mobile om alla sådan obehörig användning;
 • Till att inte avlägsna, kringgå, dekonstruera, avkryptera eller på annat sätt förändra eller påverka tillämplig användningsregler eller försöka kringgå funktioner för hantering av digitala rättigheter eller kopieringsskydd som är associerade med Innehållet eller andra tekniker som används för att kontrollera tillgången till eller användningen av Innehållet eller dess identifierande information;
 • Till att inte använda automatiserade system eller medel, förutom de som tillhandahålls av oss, för urval eller nedladdning av Innehållet; och
 • Till att inte lämna ut ditt lösenord eller på annat sätt ge andra personer tillgång till Innehållet. De begränsningar för kopiering som gäller tillämpliga media gäller även för Innehåll som du får tillgång till som en del av den här Tjänsten.

Innehållet ägs och/eller kontrolleras av Microsoft Mobile och/eller dess respektive licensgivare och skyddas av lagar om immateriell äganderätt. Tredjepartsleverantören av Innehåll är ensamt ansvarig för allt Innehåll som den levererar, alla garantier i den utsträckning som friskrivning inte har gjort för garantierna och för alla kräva som du kan ha som gäller det Innehållet och din användning av Innehållet. Däremot kan Microsoft Mobile genomdriva licensvillkoren för Innehåll från tredje part för dig som varande utomstående förmånstagare för dessa villkor. Tredjepartsleverantörerna av Innehåll är utomstående förmånstagare enligt dessa Villkor och kan verkställa de bestämmelser som direkt gäller Innehållet som du har rättigheter till. Microsoft Mobile kan agera som agent för tredjepartsleverantör av Innehåll genom att tillhandahålla Innehållet till dig. Microsoft Mobile är inte en part i transaktionen mellan dig och tredjepartsleverantören av Innehåll för sådant Innehåll.

7. Anklagelser om upphovsrättsintrång

Microsoft och Microsoft Mobile respekterar tredje parts immateriella rättigheter. Om du vill skicka ett meddelande om intrång i intellektuella rättigheter, inklusive anmälningar om intrång i upphovsrätt, ber vi dig använda våra procedurer för att skicka meddelanden om intrång. FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE ÄR RELEVANTA FÖR DENNA PROCEDUR BESVARAS INTE.

Microsoft använder de processer som anges i Title 17, United States Code, Section 512 för att besvara meddelanden om intrång i upphovsrätt. Under lämpliga förhållanden kan Microsoft även inaktivera eller avsluta konton som tillhör användare av Microsoft-tjänster som begår upprepade intrång.

8. Meddelanden

Microsoft Mobile kan publicera meddelanden i Tjänsten. Microsoft Mobile kan också skicka meddelanden till dig om produkter och tjänster till den e-postadress eller det telefonnummer som du har gett oss. Du anses ha tagit emot sådana meddelanden senast inom sju (7) dagar från att Microsoft Mobile skickar eller publicerar dem. Din fortsatta användning av Tjänsten utgör ditt mottagande av alla meddelanden oavsett leveransmetod.

9. Avgifter

Avgifter kan eller kan komma att tas ut för din användning av Tjänsten.

Alla avgifter som tas ut av Microsoft Mobile meddelas separat i samband med Tjänsten.

Användningen av Tjänsten kan innebära överföring av data genom din tjänstleverantörs nät. Priser som anges i Tjänsten inkluderar inte eventuella avgifter för tillhandahållande av dataöverföring, SMS, röst eller tjänster av din nätoperatör.

Microsoft Mobile åtar sig inget ansvar för betalning av sådana avgifter från dina tjänstleverantörer.

10. Villkor för beställning och betalning

"Beställning" ska betyda urvalet av betalningsbart Innehåll och/eller abonnemang på Innehåll som erbjuds av Microsoft Mobile och är tillgängligt i Tjänsten och angivande av betalningsmetod, samt att skicka beställningen genom att välja "köp", "ok", "Jag godkänner" eller annan liknande bekräftelse på godkännande i beställningsflödet eller att ge en annan indikation på bekräftelse av villkoren som presenteras för dig i beställningsflödet.

För att göra en Beställning inom Tjänsten måste du ha uppnått åldern för juridisk behörighet eller myndighetsålder enligt tillämplig lagstiftning. Om du inte har uppnått åldern för juridisk behörighet eller myndighetsåldern kan du göra bara Beställningar med föregående medgivande från din förälder eller förmyndare.

Du samtycker till att alla Beställningar ska vara juridiskt giltiga och bindande. Alla Beställningar måste godkännas av Microsoft Mobile.

Du kan betala med kredit- eller betalkort, fakturering via nätoperatör eller andra betalningsmetoder om sådana är tillgängliga.

Ditt kredit- eller betalkort måste ha en faktureringsadress i det land där Innehållet erbjuds av Tjänsten. Microsoft Mobile debiterar ditt kreditkort eller ditt bankkonto inom en skälig tid efter du har gjort Beställningen. Alla kreditkortsbetalningar är föremål för giltighetskontroller och godkännande av kortutgivaren.

Om du väljer fakturering via nätoperatör visas avgifterna på din mobiltelefonräkning eller dras av från ditt förbetalda konto om det är ett förbetalt konto. Vissa nätoperatörer kan ha ytterligare villkor för din användning av Tjänsten, inklusive begränsningar av mängden möjliga avgifter med fakturering via nätoperatör. Avgifter utöver nätoperatörens gränser eller kontosaldot kan avvisas.

Du samtycker till att betala de avgifter som rör din Beställning, att säkerställa att betalningsmedlet är giltigt vid tidpunkten för Beställningen, att du är den rättmätiga innehavaren av medlet och att medlet används inom dess kreditgräns.

Det Innehåll som levereras licensieras till dig. Du samtycker till att använda Innehållet enbart som tillåtet i de här Villkoren och i eventuella ytterligare villkor som kan presenteras för dig i beställningsflödet.

Tjänsten kan erbjuda abonnemang. Du godkänner att Tjänsten tar ut en regelbunden avgift under abonnemangsperioden. Tjänsten kan även erbjuda en utvärderingsperiod. Om din Beställning medför en utvärderingsperiod (kallas även testversion eller try-and-buy) kan du debiteras när utvärderingsperioden är slut, såvida du inte annullerar i enlighet med villkoren för abonnemanget/utvärderingsperioden.

Priserna i Tjänsten kan ändras från tid till annan. Priserna inkluderar tillämpliga skatter vid tidpunkten för transaktionen, såvida inget annat anges. Det kan finnas tillfällen då ytterligare avgifter tas ut från din bank eller kreditkortsutgivare baserat på använda valutaomvandlingskurser och/eller ytterligare avgifter. Microsoft Mobile åtar sig inget ansvar för betalning av serviceavgifter eller avgifter för banktjänster eller andra tjänster från tredje part.

11. Annulleringar och återbetalningar

Du samtycker till att den elektroniska leveransen av Innehållet startas samtidigt som du gör din Beställning. Du kan inte annullera din Beställning när den har bearbetats. Innehållets natur är sådan att det inte kan returneras.

I den händelse du, efter att din Beställning upptäcker och omedelbart informerar Microsoft Mobile inom 48 timmar att (a) det är fel på Innehållet som du har beställt; (b) Innehållet som Microsoft Mobile levererar till dig inte överensstämmer med beskrivningen av Innehållet som du beställde via Tjänsten; eller (c) tekniska problem försenade eller förhindrade leveransen av ditt Innehåll eller att flera beställningar gjordes av misstag på grund av sådana tekniska problem, blir ditt enda och exklusiva besvärsmedel med avseende på sådant Innehåll antingen utbyte av Innehållet, eller återbetalning av priset som har betalats för Innehållet, vilket Microsoft Mobile ensamt avgör. I övrigt är inga återbetalningar tillgängliga. Kontakta Microsoft Mobiles kundtjänst om du upptäcker något av ovanstående problem.

Observera att Microsoft Mobile eventuellt inte kan behandla din begäran om kundsupport om du inte kan tillhandahålla ditt transaktions-ID, som du får av Microsoft Mobile efter din Beställning från Tjänsten. Microsoft Mobile behandlar eventuellt bara återbetalningar för Innehåll där det totala priset överstiger den monetära gräns som anges i tillämplig lokal lagstiftning.

12. Feedback till Microsoft Mobile

Genom att skicka idéer, feedback och/eller förslag ("Feedback") till Microsoft Mobile via Tjänsten eller på andra sätt godkänner och samtycker du till att: (1) Microsoft Mobile kan ha liknande utvecklingsidéer som din Feedback; (2) din Feedback inte innehåller konfidentiell information eller företagshemligheter från dig eller annan tredje part; (3) Microsoft Mobile inte har någon som helst sekretesskyldighet vad gäller din Feedback; (4) Microsoft Mobile fritt kan använda, distribuera, exploatera och ytterligare utveckla och ändra din Feedback i valfritt syfte; och (5) att du inte är berättigad till någon kompensation av något slag från Microsoft Mobile.

13. Sociala aktiviteter och platsdelning

Du kan använda funktioner i Tjänsten för att dela din plats, din status, ditt innehåll, Material eller personlig information eller för att interagera med andra användare, webbplatser och tjänster. Genom att använda dessa funktioner samtycker du till att Microsoft Mobile får använda och tillhandahålla den informationen till andra tjänster och personer som du väljer att interagera med eller dela informationen med. Användare av dessa tjänster och personer, till exempel dina kontakter, kan ha möjlighet att se din plats, status och/eller personliga information. Genom att använda dessa funktioner samtycker du till att inte dela information, Innehåll eller Material och länka till tjänster eller webbplatser som: (a) innehåller innehåll eller annat material som är olagligt eller olämpligt; eller (b) exploaterar immateriella äganderätter utan godkännande eller uppmanar användare till piratkopiering. Ingen interaktion involverar Microsoft Mobile och är enbart mellan dig och de övriga användarna.

14. Tillgänglighet och tekniska krav

Tillgängligheten till Innehållet och Tjänsten kan variera och sker enligt Microsoft Mobiles gottfinnande. Microsoft Mobile friskriver sig uttryckligen alla utfästelser eller garantier om att ett visst Innehåll eller en viss Tjänst kommer att vara tillgänglig. Tjänsten kanske inte är tillgänglig i alla länder och kan eventuellt bara erbjudas på utvalda språk. Tjänsten, åtgärderna och vissa funktioner kan också bero på nätverket, kompatibiliteten för enheterna som används och de innehållsformat som stöds.

För att få åtkomst till Tjänsten kan du behöva ladda ned en viss programvara som har utvecklats av Microsoft Mobile eller en annan part.

Microsoft Mobile kan enligt eget gottfinnande ändra, korrigera eller avsluta hela eller delar av Tjänsten. Tjänsten är eventuellt inte tillgänglig under avbrott för underhåll eller vid andra tidpunkter. För att säkerställa att du har den senaste programvaran och de senaste applikationerna för enheten kan din enhet automatiskt söka efter tillgängliga programvaruuppdateringar från Microsoft Mobile. Om sådana identifieras uppmanas du att godkänna installationen. Du kan avaktivera automatisk sökning efter uppdateringar via inställningar i din enhet. Du kan också installera programvara via tillgängliga kanaler för programvaruuppdatering. Om Microsoft Mobile anser en Programvaruuppdatering vara viktig eller kritisk kanske du inte kan fortsätta använda den föregående versionen av Programvaran. Microsoft Mobile kan förhindra att du använder den föregående versionen av Programvaran eller Tjänsten tills du har installerat uppdateringen.
Microsoft Mobile kan avaktivera Innehåll eller Programvara i ditt Tjänst-konto av valfri orsak och avlägsna Innehåll eller Programvara och/eller avaktivera kopior av applikationer i din enhet för att skydda Tjänsten, applikationsleverantörer, operatörer över vars nätverk du får åtkomst till tjänsten eller andra parter som påverkas eller potentiellt kan påverkas.

En viss tjänst kan vara en förhandsutgiven version, till exempel en beta-version, och fungerar eventuellt inte som en en slutlig version fungerar. Microsoft Mobile kan göra betydande ändringar i alla versioner av Tjänsten eller Programvaran eller besluta att inte ge ut en slutlig version.

15. Länkar till webbplatser och innehåll från tredje part

Microsoft Mobile kan inkludera åtkomst till webbplatser eller tjänster på internet eller förinstallerade klienter som gör det möjligt för dig att interagera med webbplatser och tjänster som ägs eller drivs av tredje part och som inte är en del av Tjänsten. Du måste granska och godkänna villkoren för dessa webbplatser eller tjänster innan du använder dessa webbplatser eller tjänster.

Microsoft Mobile har ingen kontroll över innehåll, webbplatser eller tjänster från tredje part och åtar sig inget ansvar för tillhandahållna tjänster eller material som skapas eller publiceras på dessa webbplatser eller tjänster från tredje part. En länk till en tredje parts webbplats innebär inte att Microsoft Mobile stöder webbplatsen eller de produkter eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Dessutom kan du och andra användare skapa innehåll och länkar till innehåll inom Tjänsten som annars inte har överförts till Tjänsten. Microsoft Mobile ansvarar inte för denna typ av innehåll eller länkar.

16. Annonser

Tjänsten kan innehålla annonser. Annonser kan vara riktade mot innehållet eller informationen som lagras i Tjänsten, frågor som ställs via Tjänsten eller annan information.

17. Personuppgifter

Sekretesspolicyn och övrig sekretessinformation som görs tillgänglig för dig styr användningen av dina personuppgifter.

18. Ansvarsbegränsning

Tjänsten tillhandahålls i "BEFINTLIGT SKICK" och "ENLIGT TILLGÄNGLIGHET". Microsoft Mobile garanterar inte att Tjänsten kommer att vara utan avbrott eller fel- eller virusfri. Inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier avseende äganderätt, icke-intrång, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, utfärdas vad gäller tillgänglighet, riktighet, tillförlitlighet eller innehåll i Tjänsten. Du bekräftar och samtycker uttryckligen till att användningen av Tjänsten sker på din egen risk och att du kan exponeras för innehåll från olika källor.

Med undantag för ansvar för dödsfall eller personskada orsakade genom Microsoft Mobile grova vårdslöshet eller avsiktliga försummelse är Microsoft Mobile inte ansvarigt för eventuella följdskador, oförutsedda eller indirekta skador eller skadestånd i avskräckande syfte som följd av din användning av eller oförmåga att använda Tjänsten.

19. Skadeersättning

Du samtycker till att försvara och hålla Microsoft Mobile skadeslöst från och mot alla krav från tredje part och all ansvarskyldighet, beskattning, förlust, kostnad och alla skador som är resultatet av eller orsakas av (i) att du bryter mot Villkoren, (ii) ditt intrång i eller din kränkning av immateriella äganderätter, andra rättigheter eller tredje parts sekretess eller (iii) missbruk av Tjänsten av tredje part där missbruket gjordes möjligt för att du inte vidtog rimliga åtgärder för att skydda ditt användarnamn och lösenord mot missbruk.

20. Övrigt

20.1 Lagval

Villkoren styrs av finska lagar utan hänsyn till deras motsättningar inom olika föreskrifter.

20.2 Giltighet

Villkoren varken utesluter eller begränsar någon av dina tvingande rättigheter i ditt hemland som inte kan upphävas enligt lag. Om en bestämmelse i Villkoren befinns vara ogiltig, ska giltigheten av övriga bestämmelser inte påverkas, och den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas med en giltig bestämmelse som ligger närmast resultatet av och syftet med Villkoren. I den händelse en eller flera bestämmelser i dessa Villkor inte är relevant för din användning av Tjänsten ska det inte påverka giltigheten eller verkställbarheten för andra bestämmelser i Villkoren eller Villkoren som helhet. Om det uppstår konflikt mellan dessa Microsoft Mobile-tjänstvillkor och vår sekretesspolicy gäller bestämmelserna i dessa Microsoft Mobile-tjänstvillkor. De bestämmelser i Villkoren som är avsedda att gälla efter avslutandet av din registrering förblir giltiga efter avslutandet.

20.3 Ändringar av villkor

Microsoft Mobile kan när som helst ändra Villkoren utan föregående meddelande. Om Villkoren ändras på ett påtagligt ogynnsamt sätt tillhandahåller Microsoft Mobile ett separat meddelande om ändringen. Du ansvarar för att regelbundet granska Villkoren. Din fortsatta användning av Tjänsten utgör ditt medgivande till ändringar och modifieringar.

21. Immateriell äganderätt

Tjänsten, Innehållet och Programvaran skyddas enligt internationella lagar om upphovsrätt. Microsoft Mobile har upphovsrätt till sin Tjänst, sitt Innehåll och sin Programvara i största möjliga utsträckning enligt lag. Med förbehåll för Villkoren behåller Microsoft Mobile alla rättigheter, äganderrättigheter och anspråk som gäller Tjänsten, dess Innehåll, Programvaran och som gäller alla Microsoft Mobiles övriga produkter, programvaror och egendomar som tillhandahålls dig eller används av dig via Tjänsten.

22. Tilldelning

Microsoft Mobile kan tilldela sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till sitt överordnade bolag, sina dotterbolag eller till valfritt bolag under gemensam kontroll med Microsoft Mobile. Dessutom kan Microsoft Mobile tilldela sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till tredje part i anslutning till en fusion, ett förvärv, försäljning av tillgångar, på grund av lag eller på annat sätt.