Frågor och svar om sekretess

När försäljningen av Nokias Devices Services till Microsoft är slutförd övertar det nya finska företaget Microsoft Mobile Oy ansvaret för personuppgifterna om den verksamhetens kunder. Nokia-kundinformation som inte gäller Devices Services-verksamheten förblir hos Nokia. När det gäller vissa tjänster, nämligen Nokia-kontot, Nokias förbättringsprogram och Net Promoter Score, delar Nokia och Microsoft Mobile ansvaret för kundinformationen. I frågorna och svaren nedan finns mer information om vad som händer efter försäljningen.

1. Fråga: Vad förändras i sättet som mina personuppgifter samlas in och bearbetas när Microsoft har förvärvat Nokias Devices Services-verksamhet?

Svar:
När Microsoft har förvärvat Nokias Devices Services-verksamhet kommer personuppgifter som gäller de enheter och tjänster som täcks av den verksamheten att samlas in och bearbetas av ett nytt finskt bolag, Microsoft Mobile Oy.

Utöver det ändrade ägarskapet förändras inget väsentligt i hur dina personuppgifter samlas in och bearbetas. Microsoft Mobile behåller Nokias sekretesspolicy med mindre ändringar för att återspegla Microsoft Mobiles ägarskap. Microsoft Mobile samlar in och använder samma typer av personuppgifter. Förvärvet förändrar inte syftet som uppgifterna bearbetas för.

Mer information om enheterna och tjänsterna som Microsoft förvärvar finns här.

2. Fråga: Vilka skillnader finns mellan Microsoft Mobiles sekretesspolicy och Nokias tidigare sekretesspolicy?

Svar:
Som beskrivs ovan förblir sekretesspolicyn för Devices Services-verksamheten i allt väsentligt densamma efter förvärvet, och Microsoft Mobile ansvarar då för alla personuppgifter som samlas in enligt policyn för verksamheten.

Dessutom har Microsoft och Nokia skapat viss ny sekretessdokumentation som en del av försäljningen för att hjälpa dig att förstå var som kommer att hända. Microsoft och Nokia har tagit fram ett nytt sekretesstillägg som förklarar hur Nokia-kontot kommer att användas för att få åtkomst till både Microsoft Mobiles och Nokias tjänster. Vi har också uppdaterat sekretesstillägget för Nokias förbättringsprogram och Net Promoter Score för att tillhandahålla liknande extrainformation. De här uppdaterade dokumenten finns här.

Vi har också uppdaterat sekretesspolicyn för att förtydliga att Microsoft följer U.S.-EU Safe Harbor-ramverket och U.S.-Swiss Safe Harbor-ramverket såsom anges av U.S. Department of Commerce vad gäller insamling, användning och lagring av data från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

3. Fråga: Kommer Nokia att behålla några av mina personuppgifter från Devices Services-verksamheten efter försäljningen?

Svar:
Efter försäljningen kommer tjänster som inte är relaterade till Devices Services-verksamheten att förbli hos Nokia och Nokia kommer att fortsätta ansvara för bearbetningen av personuppgifter som gäller dessa tjänster. Så som beskrivs nedan delar Nokia ansvaret för personuppgifter med Microsoft Mobile för Nokia-kontot, Nokias förbättringsprogram och Net Promoter Score. I övrigt kommer Microsoft Mobile att ansvara för personuppgifter som gäller Devices Services-verksamheten.

4. Fråga: Om jag har uppfattat det rätt så gäller Microsoft Mobiles sekretesspolicy bara för vissa tjänster. Hur vet jag vilken sekretesspolicy som gäller för vilka tjänster efter försäljningen?

Svar:
Microsoft köp av Nokias Devices Services-verksamhet gäller alla Lumia-, Asha- och S40-, S30-, Symbian- och MeeGo-baserade enheter samt vissa tidigare Nokia-program och Nokia-tjänster som gäller dessa enheter. Personuppgifter som samlas in i samband med den överförda verksamheten styrs av Microsoft Mobiles sekretesspolicy. Du kan se policyn här.

Det är viktigt att notera att Microsoft inte köper alla Nokias program och tjänster. Nokia fortsätter att ansvara för alla personuppgifter som samlas in och används i samband med de Nokia-program och Nokia-tjänster som fortsatt ägs av Nokia, till exempel Nokias HERE-kartprogram.
Dokumentet här beskriver mer detaljerat vilket företag som tillhandahåller vilka tjänster och program efter försäljningen.

5. Fråga: Jag har förstått att Nokia Corporation och Microsoft Mobile Oy delar ansvaret för personuppgifter för Nokia-kontot, Nokias förbättringsprogram och Net Promoter Score efter försäljningen. Vad innebär det i praktiken?

Svar:
Nokia Corporation och Microsoft Mobile Oy delar ansvaret för data som gäller Nokia-kontot, Nokias förbättringsprogram och Net Promoter Score. Det betyder att båda företagen ansvarar för den här informationen efter försäljningen, och att båda påverkas av ditt behov av sekretess.
I praktiken:

  • Du kan fortsätta att få tillgång till Nokia-tjänster (d.v.s. de tjänster som Microsoft inte har köpt från Nokia, och som Nokia kommer att fortsätta att driva) med ditt Nokia-konto.
  • Du kan också få tillgång till tjänster som tillhandahålls av Microsoft Mobile (d.v.s. tjänsterna som Microsoft har köpt från Nokia) med ditt Nokia-konto.
  • Om du vill uppdatera din profil – till exempel e-postadressen eller telefonnumret, eller för att avsluta prenumerationen på nyhetsbrev och kampanjer – kan du fortsätta att göra det via Nokia-kontots verktyg för profilhantering (som finns här).
  • Om du vill utöva dina sekretessrättigheter i Nokia-kontot kontaktar du antingen Microsoft Mobile eller Nokia. Oavsett vilket av företagen du kontaktar kommer din begäran att behandlas av både Microsoft Mobile och Nokia enligt de sekretesspolicies som gäller för Nokia-kontot.
  • Insamlingen av data via Nokias förbättringsprogram och Net Promoter Score kommer att fungera i produkter och tjänster från både Nokia och Microsoft Mobile. Nokia använder de data som samlas in från Nokia-tjänster och Microsoft Mobile använder de data som samlas in från Microsoft Mobile-tjänster. Om du avaktiverar Nokias förbättringsprogram i din enhet eller tjänst slutar Nokias förbättringsprogram att skicka dina användningsdata till både Nokia och Microsoft Mobile.

Som en del av försäljningen har Microsoft och Nokia tagit fram ett nytt sekretesstillägg som förklarar hur Nokia-kontot kommer att användas för att få åtkomst till både Microsoft Mobiles och Nokias tjänster. Vi har också uppdaterat sekretesstillägget för Nokias förbättringsprogram och Net Promoter Score för att tillhandahålla liknande extrainformation. Dessa dokument finns här.

6. Fråga: På min enhets och/eller i mitt programs användargränssnitt och/eller förpackning visas fortfarande ordet ”Nokia”. Interagerar jag fortfarande med Nokia efter försäljningen, eller interagerar jag nu med Microsoft? Vem tar emot mina uppgifter för de olika tjänsterna?

Svar:
Microsoft köper Nokias Devices Services-verksamhet, inklusive alla Lumia-, Asha- och S40-, S30-, Symbian- och MeeGo-baserade enheter samt vissa tidigare Nokia-program och Nokia-tjänster som gäller dessa enheter. När köpet är klart kommer det att ta tid att uppdatera all text i Nokias tidigare enheter, tjänster och program samt förpackningar. Vi arbetar aktivt med uppdateringarna. Från och med att köpet har slutförts, inklusive under denna övergång, gäller Microsoft Mobiles sekretesspolicy för alla dessa enheter, tjänster och program. Sekretesspolicyn finns här.

Nokias program och tjänster (d.v.s programmen och tjänsterna som Microsoft inte köper från Nokia) tillhandahålls även i fortsättningen av Nokia, och lyder under Nokias sekretesspolicy, som finns här.

Dokumentet här beskriver mer detaljerat vilket företag som tillhandahåller vilka tjänster och program efter försäljningen. Du kan också läsa mer på www.nokia.com/privacy.

7. Fråga: Det ska finnas ett nytt sekretesstillägg för Nokia-konton. Vad innehåller detta tillägg och varför introducerade ni det?

Svar:
Efter försäljningen kan Nokia-kontot användas för att få tillgång till både Microsoft Mobiles och Nokias tjänster. Vi skapade ett nytt sekretesstillägg för att förklara det här förhållandet tydligare.
Det nya sekretesstillägget som gäller Nokia-kontot finns här

8. Fråga: Jag vet att ni har uppdaterat sekretesstillägget för Nokias förbättringsprogram och Net Promoter Score. Vad har ändrats?

Svar:
Nokias förbättringsprogram och Net Promoter Score har använts för att samla in information om produktförbättringar för många av Nokias produkter och tjänster. På grund av försäljningen kommer Nokias förbättringsprogram och Net Promoter Score att samla in relaterad information från både Microsoft Mobiles och Nokias produkter och tjänster. Vi uppdaterade det befintliga sekretesstillägget för Nokias förbättringsprogram i enlighet med detta, och tog också med en förklaring av Net Promoter Score i tillägget för att beskriva förhållandet bättre.

9. Fråga: Gör försäljningen av Devices Services-verksamheten att mina uppgifter överförs till andra länder än förut? Kommer Microsoft Mobile att överföra mina personuppgifter till USA efter försäljningen?

Svar:
Det sker inga förändringar i vilka länder dina personuppgifter överförs till. Användarna har redan via Nokias sekretesspolicy informerats om att Nokias produkter och tjänster kan tillhandahålla via resurser och servrar placerade i olika länder runt om i världen, inklusive länder utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som USA. Vissa data kan lagras på eller nås via platser utanför Europa, men det är inget nytt. Liksom Nokia Incorporated är Microsoft Corporation och dess kontrollerade dotterbolag i USA certifierade enligt U.S.-EU Safe Harbor-ramverket vad gäller insamling, användning och lagring av data från EES. Dina personuppgifter skyddas även i fortsättningen av robusta säkerhets- och sekretessåtgärder, oavsett var de finns.

10. Fråga: Hur gör jag om jag vill få tillgång till mina personuppgifter, eller vill ändra eller ta bort dem efter försäljningen?

Svar:
Om du vill utöva dina sekretessrättigheter efter försäljningen kontaktar du:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finland
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

11. Fråga: Jag vill ta bort mitt Nokia-konto. Hur gör jag?

Svar:
Du kan avsluta ditt Nokia-konto via funktionen ”avsluta kontot” här.

12. Fråga: Måste jag uppdatera mina program eller enhetens programvara på grund av förändringarna?

Svar:
Nej. Du ska inte uppleva någon skillnad i programmens eller enhetens funktion med anledning av försäljningen.

13. Fråga: Jag har både ett Microsoft-konto och ett Nokia-konto. Kommer Microsoft att kombinera mina personuppgifter från de två kontona?

Svar:
Nej, ditt Microsoft-konto och ditt Nokia-konto förblir separata och erbjuds av separata Microsoft-enheter.

14. Fråga: Kommer Microsoft att dela mina uppgifter med brottsbekämpande organ som inte skulle ha kunnat få mina data från Nokia?

Svar:
Microsoft följer de lagar som gäller för dataskydd och andra lagar, precis som Nokia skulle ha gjort i den utsträckning som dess databearbetning lyder under specifika jurisdiktioners lagar. I enlighet med Nokias sekretesspolicy som gällde Devices Services-verksamheten kan Microsoft efter försäljningen vara skyldigt enligt lag att lämna ut personuppgifter till vissa myndigheter eller andra utomstående, till exempel till brottsbekämpande myndigheter i länder där vi eller tredje man som agerar i vårt ställe har verksamhet.

15. Fråga: Vem kontaktar jag om jag har frågor?

Svar:
Du kan skicka frågor om sekretessaspekterna på Microsoft/Nokia-förvärvet till

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finland
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Vi uppskattar dina synpunkter

När du är klar kan du lämna feedback om vår webbplats

Delta i en kort undersökning och berätta hur du upplevde ditt onlinebesök När du har bläddrat klart visas en undersökning som du kan fylla i.

När du är klar kan du lämna feedback om vår webbplats

Tack!

En undersökning visas när du lämnar webbplatsen.

Tillbaka till början