Sekretesspolicy

Februari 2015

Vi bryr oss om din integritet

Microsoft, inklusive dess samarbetspartner, har åtagit sig att respektera din integritet och att uppfylla lagar om dataskydd och sekretess. Denna sekretesspolicy (”policy”) beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter när Microsoft Mobile är registeransvarig.

I tillägg till denna policy eller i andra meddelanden som du kan få se när du använder våra produkter eller tjänster ger vi dig ytterligare sekretessinformation som avser en specifik produkt eller tjänst. Om dessa meddelanden skiljer sig från denna policy ska meddelandena beaktas i första hand. Du kan dessutom hitta information om operativsystemet Windows Phone här. Observera att inte alla funktioner är tillgängliga på alla enheter (vissa funktioner är till exempel inte tillgängliga på telefoner med begränsat minnesutrymme, eller på telefoner som saknar mobila rösttjänster eller mobila data), i alla nätverk eller i alla regioner.

Program i din enhet kan få åtkomst till din information. Våra produkter eller tjänster kan innehålla länkar till andra företags webbplatser och tjänster som har egna sekretesspolicyer. Microsoft ansvarar inte för andra parters sekretessregler och vi rekommenderar att du läser deras sekretessmeddelanden.

Använd inte våra produkter och tjänster och ge inte Microsoft dina personuppgifter om du inte godkänner denna policy.

Vilken typ av information samlar vi in?

Vi samlar in dina personuppgifter och annan information när du köper, använder eller registrerar våra produkter och tjänster, deltar i kampanjer eller undersökningar eller på något annat sätt interagerar med oss. Detta inbegriper följande kategorier:

 • Aktiveringar av produkter och tjänster Microsofts produkter och tjänster kan kräva elektronisk aktivering där enheten och programtypen, telefonnumret och unika ID för enheten, programmet, nätverket och abonnemanget skickas till Microsoft. Beroende på modell och inställningar kan även enhetens plats när den startas första gången samlas in.
 • Användning av produkter och tjänster När du använder våra tjänster online registrerar våra webbservrar automatiskt ditt besök. Vanligtvis registreras IP-adressen, åtkomsttiden, webbplatserna som du har länkats från, vilka sidor du besöker, vilka länkar och funktioner du använder, vilket innehåll du visar eller begär, typen av webbläsare eller program, språk eller annan liknande information. Se även vår Cookie-policy.
  Våra program kan från tid till annan kontakta våra servrar, till exempel för att söka efter uppdateringar eller för att skicka information om användning av tjänsten till oss. Dessutom kan vi bjuda in dig att delta i frivilliga undersökningsprogram eller program för förbättring av produkter och tjänster där detaljerad information samlas in. Se Tillägg till denna policy för ytterligare information.
 • Information som du ger oss När du skapar ett konto, genomför ett köp, begär tjänster, deltar i undersökningar eller kampanjer eller på annat sätt interagerar med oss kan vi be om information som namn, e-postadress, telefonnummer, gatuadress, användarnamn och lösenord, feedback, information om dina enheter, ålder, kön, språk, bankkontonummer, kreditkortsinformation och annan liknande finansiell information.

Vi upprätthåller även register över dina medgivanden, önskemål och inställningar för till exempel platsdata, marknadsföring och delning av personuppgifter.

 • Dina transaktioner med oss Vi upprätthåller register över dina köp, nedladdningar, innehåll som du har gett oss, dina förfrågningar, avtal mellan dig och Microsoft, produkter och tjänster som tillhandahålls dig, information om betalning och leveranser, dina kontakter och meddelanden och annan interaktion med oss. Vi kan, i enlighet med tillämpliga lagar, registrera din kommunikation med vår kundtjänst och andra liknande kontakter.
 • Positions- och platsdata Platsbaserade tjänster fastställer platser via användning av satellit-, mobil- och Wi-Fi-nätverk eller andra nätverksbaserade positioneringsmetoder. Teknikerna kan innebära utbyte av dina platsdata och unika ID för enheten och mobil- eller Wi-Fi-nätverk eller andra nätverksrelaterade ID med Microsoft. Våra produkter kan medverka på olika enhetsplattformar, program och tjänster som också kan samla in dina platsdata. Vi använder inte denna information för att identifiera dig personligen utan ditt medgivande.

När du använder våra platsbaserade tjänster och funktioner, till exempel platsbaserad sökning, navigering och dirigering eller förfrågningar om kartdata, skickas dina platsdata till Microsoft för att du ska få rätt innehåll, vilket även kan inkludera platsbaserad annonsering.

Varför bearbetar vi personuppgifter?

Microsoft kan bearbeta dina personuppgifter i följande syften. Ett eller flera syften kan gälla samtidigt.

 • Tillhandahållaande av produkter och tjänster Vi kan använda dina personuppgifter för att ge dig våra produkter och tjänster, för att bearbeta dina förfrågningar eller för att på andra sätt uppfylla avtalet mellan dig och Microsoft, för att säkerställa våra produkters och tjänsters funktion och säkerhet, för att identifiera dig samt för att förhindra och undersöka bedrägeri och annat missbruk.
 • Konton För vissa tjänster krävs ett konto för att du ska kunna hantera ditt innehåll och dina inställningar.
 • Utveckling och hantering av produkter och tjänster Vi kan använda dina personuppgifter för att utveckla och hantera våra produkter och tjänster samt vår kundtjänst, försäljning och marknadsföring. Vi kan kombinera personuppgifter som har samlats in i samband med din användning av en viss Microsoft-produkt och/eller Microsoft-tjänst med andra personuppgifter som har samlats in av andra Microsoft-produkter och Microsoft-tjänster, såvida inte sådana personuppgifter har samlats in för ett annat syfte.
 • Kommunikation med dig Vi kan använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig, till exempel för att informera dig om att dina tjänster har ändrats eller för att skicka viktiga aviseringar och andra meddelanden om våra produkter och/eller tjänster, och för att kontakta dig i kundtjänstärenden.
 • Marknadsföring, annonsering och rekommendationer Vi kan kontakta dig för att informera dig om nya produkter, tjänster eller kampanjer som vi erbjuder och för att genomföra marknadsundersökningar när vi har ditt medgivande eller när det på annat sätt är tillåtet. Vi kan använda dina personuppgifter för att anpassa våra erbjudanden och för att tillhandahålla mer relevanta tjänster, till exempel för att göra rekommendationer och visa anpassat innehåll och anpassade annonser i våra tjänster. Innehåll från både Microsoft och tredje part kan visas.

Delar vi personuppgifter?

Vi varken säljer, leasar ut, hyr ut eller på annat sätt avslöjar dina personuppgifter till tredje part såvida inget annat anges nedan.

 • Ditt medgivande och sociala delningstjänster Vi kan dela dina personuppgifter om vi har ditt medgivande att göra det. Vissa tjänster kan göra det möjligt för dig att dela dina personuppgifter med andra användare av tjänsten eller andra tjänster och deras användare. Var försiktig med att yppa personuppgifter eller annan information som kan vara tillgänglig för andra användare.
 • Microsoft-företag och auktoriserad tredje part Vi kan dela dina personuppgifter med andra Microsoft-företag och auktoriserade tredje parter som använder personuppgifter på uppdrag av Microsoft för de syften som beskrivs i denna policy. Här ingår till exempel fakturering via din nätoperatör eller på annat sätt, leverans av dina köp, tillhandahållande av tjänster inklusive kundtjänst, hantering och analys av kunddata, kreditkontroller, genomförande av undersökningar och hantering av marknadsföringskampanjer och andra kampanjer. När du köper en Microsoft-produkt från oss via en nätoperatörs tjänstavtal kan vi behöva utbyta information med din nätoperatör för att tillhandahålla tjänsten.

Vi kan genomföra gemensam marknadsföring och kommunikation med våra partner, till exempel din mobiloperatör. För att undvika dubbel eller onödig kommunikation och för att anpassa meddelandet till dig kan vi behöva matcha information som Microsoft har samlat in med information som partnern har samlat in, om så är tillåtet i lag.

Auktoriserad tredje part har inte tillåtelse att använda dina personuppgifter i några andra syften. Vi kräver att tredje part ska handla i enlighet med den här policyn och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Obligatoriska upplysningar Vi kan få åtkomst till, avslöja och bevara dina personuppgifter, inklusive ditt privata innehåll (till exempel innehållet i dina e-postmeddelanden, annan privat kommunikation eller filer i privata mappar), när vi har goda skäl att tro att det är nödvändigt för att:
(1) följa tillämpliga lagar eller bemöta giltiga rättsliga processer från behöriga myndigheter, inklusive från rättsvårdande myndigheter och andra statliga myndigheter;
(2) skydda våra kunder, till exempel förhindra skräppost eller försök att bedra användare av tjänsterna, eller för att hjälpa till att undvika dödsfall eller allvarlig skada;
(3) driva och upprätthålla säkerheten för våra tjänster, inklusive att förhindra eller stoppa attacker på våra datorsystem och nätverk; eller
(4) skydda Microsofts rättigheter eller egendom, inklusive att genomdriva de villkor som styr användningen av tjänsterna – men om vi får information som tyder på att någon använder våra tjänster för att driva handel med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör Microsoft, inspekterar vi inte en kunds privata innehåll själva, utan kan hänvisa ärendet till rättsvårdande myndigheter.

Fusioner och förvärv Om vi beslutar att sälja, köpa, fusionera eller på annat sätt omorganisera vår verksamhet i vissa länder kan det innebära att vi lämnar ut personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare, eller att vi tar emot personuppgifter från säljare och deras rådgivare.

Hur hanterar vi barns?

Microsofts produkter och tjänster är vanligtvis avsedda för en allmän målgrupp. Microsoft samlar inte med avsikt in information om barn utan tillåtelse från deras föräldrar eller vårdnadshavare. Microsoft publicerar säkerhetsriktlinjer för användning av internettjänster på våra webbplatser.

Hur hanterar vi datakvalitet?

Vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att de personuppgifter som vi sparar är korrekta samt för att radera felaktiga eller irrelevanta personuppgifter.

Vi uppmuntrar dig att regelbundet gå igenom dina personuppgifter via ditt konto för att se till att de är riktiga.

Vilka åtgärder vidtas för att skydda personuppgifter?

Sekretess och säkerhet är viktiga faktorer när vi skapar och levererar våra produkter och tjänster. Vi har tilldelat specifika ansvarsområden för att hantera sekretess- och säkerhetsrelaterade frågor. Vi upprätthåller våra interna policyer och riktlinjer genom ett relevant urval av aktiviteter, inklusive förutseende och akut riskhantering, säkerhets- och sekretessteknik, utbildning och utvärdering. Vi vidtar lämpliga åtgärder för hantering av onlinesäkerhet, fysisk säkerhet, risk för dataförlust och andra sådana risker med hänsyn tagen till den risk uppstår vid hanteringen och den typ av data som skyddas. Vi begränsar även åtkomst till våra databaser som innehåller personuppgifter till behöriga personer som har ett befogat behov av åtkomst till sådan information.

Hur använder vi cookies och webbfyrar?

Microsoft använder cookies, webbfyrar och andra liknande tekniker för att driva och förbättra våra webbplatser och erbjudanden. Vi använder också cookies för anpassning och för att visa annonser. Vissa Microsoft-webbplatser använder annonseringstekniker från tredje part, till exempel DoubleClick, för att visa annonser.

Våra domäner kan innehålla tredjepartselement som anger cookies på uppdrag av en tredje part, till exempel för en tredje parts sociala nätverk. Läs vår Cookie-policy för mer information om hur Microsoft använder cookies och hur du kan inaktivera cookies via webbläsarinställningarna eller på andra sätt.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få alla ofullständiga, felaktiga, onödiga och eller inaktuella personuppgifter raderade eller uppdaterade. Du har rätt att säga upp direktmarknadsföringsmeddelanden och begära att vi slutar använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller på andra tvingande rättsliga grunder. Om du väljer bort marknadsföring och annan kommunikation från Microsoft kan dock viktiga aviseringar fortfarande skickas till dig.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss eller genom att ändra ditt konto och dina val via tillgängliga profilhanteringsverktyg i din enhet och våra tjänster. I vissa fall, särskilt om du vill att vi ska radera eller sluta hantera dina personuppgifter, kan det också betyda att vi kanske inte kan fortsätta att tillhandahålla dig tjänsterna.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Microsoft Mobile Oy på Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland är registeransvarigt för dina personuppgifter som samlas in enligt denna policy. Dessutom kan det Microsoft-dotterbolag som tillhandahåller produkten eller tjänsten vara registeransvarigt för dina personuppgifter. Registeransvariges identitet och kontaktinformation finns i villkoren för produkten eller tjänsten, eller kan erhållas genom att använda kontaktinformationen på tillämpliga Microsoft-webbplatser.

I ärenden som gäller Microsoft Mobiles sekretessrutiner kan du också kontakta oss på:

Microsoft Mobile Oy.
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Internationella överföringar av personuppgifter och U.S. Safe Harbor Privacy-ramverket

 • Personuppgifter som samlas in på Microsoft-webbplatser och med Microsoft-tjänster kan lagras och bearbetas i USA eller andra länder där Microsoft eller dess dotterbolag, samarbetspartner eller tjänstleverantörer har anläggningar. Därför kan dina personuppgifter överföras över gränserna för det land där du använder våra tjänster, inklusive till länder utan för EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som inte har lagar som ger specifikt skydd för personuppgifter eller som har annorlunda lagar om dataskydd. I sådana fall säkerställer vi att det finns lagligt grund för överföringen och att dina personuppgifter får adekvat skydd enligt tillämplig lag, till exempel genom att använda standardavtal som har godkänts av relevanta myndigheter (där så behövs) och genom att kräva att andra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas.
 • Microsoft följer U.S.-EU Safe Harbor-ramverket och U.S.-Swiss Safe Harbor-ramverket såsom anges av U.S. Department of Commerce vad gäller insamling, användning och lagring av data från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz. För att läsa mer om Safe Harbor-programmet och för att se vår certifiering, besök http://www.export.gov/safeharbor/.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi uppdaterar emellanåt denna policy för att återspegla förändringar i våra produkter och tjänster, och för att tydliggöra våra rutiner baserat på erfarenhet och återkoppling från kunder. När vi gör ändringar kommer vi att ändra datumet för "senast uppdaterat" högst upp i denna redogörelse. Om det finns väsentliga ändringar i denna redogörelse eller av hur Microsoft använder dina uppgifter meddelar vi dig, antingen genom att på en framträdande plats publicera sådana ändringar innan ändringen implementeras eller genom att skicka en avisering direkt till dig. Vi rekommenderar att du läser policyn regelbundet för att få information om sådana ändringar av policyn.

Vi uppskattar dina synpunkter

När du är klar kan du lämna feedback om vår webbplats

Delta i en kort undersökning och berätta hur du upplevde ditt onlinebesök När du har bläddrat klart visas en undersökning som du kan fylla i.

När du är klar kan du lämna feedback om vår webbplats

Tack!

En undersökning visas när du lämnar webbplatsen.

Tillbaka till början