Gäller från 25.04.2014

1. VI BRYR OSS OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET

Microsoft Mobile Oy, inklusive koncernbolag och närstående bolag, har åtagit sig att respektera din integritet samt att uppfylla lagar om dataskydd och integritet. Denna integritetspolicy (”Policy”) redogör för hur vi samlar in och använder personuppgifter när Microsoft Mobile är personuppgiftsansvarig eller när vi refererar till tillämpningen av denna Policy. ”Personuppgifter” avser information som gäller dig eller andra identifierbara personer.

I Tillägg till denna policy eller i andra meddelanden som du kan få se när du använder våra varor eller tjänster ger vi dig ytterligare integritetsinformation som avser en specifik produkt eller tjänst. Om dessa meddelanden skiljer sig från denna Policy ska i första hand meddelandena beaktas.

Program i din enhet kan få åtkomst till din information. Våra varor eller tjänster kan innehålla länkar till andra företags webbplatser och tjänster som har egna integritetspolicyn. Microsoft Mobile ansvarar inte för andras integritetsregler och vi rekommenderar att du bekantar dig med deras integritets information.

Använd inte våra varor eller tjänster och ge inte Microsoft Mobile dina personuppgifter om du inte godkänner denna Policy.

2. Vilken typ av information samlar vi in?

Vi samlar in dina personuppgifter och annan information när du gör ett inköp, använder dig av eller registrerar dig till våra varor och tjänster, deltar i kampanjer eller undersökningar eller på något annat sätt interagerar med oss. Detta inbegriper följande kategorier:

 • Aktiveringar av varor och tjänster Microsoft Mobiles varor och tjänster kan kräva elektronisk aktivering där enheten och programtypen, telefonnumret och unika ID för enheten, programmet, nätverket och abonnemanget skickas till Microsoft Mobile. Beroende på enhetens modell och inställningar kan även enhetens plats när den startas första gången samlas in.
 • Användning av varor och tjänster När du använder våra tjänster online registrerar våra webbservrar automatiskt ditt besök. Vanligtvis registreras IP-adressen, åtkomsttiden, webbplatserna som du har länkats från, vilka sidor du besöker, vilka länkar och funktioner du använder, vilket innehåll du visar eller begär, typen av webbläsare eller program, språk eller annan liknande information. Se även vår Cookie-policy.

  Våra program kan kontakta våra servrar regelbundet, till exempel för att söka efter uppdateringar eller för att skicka information om användning av tjänsten till oss. Dessutom kan vi bjuda in dig att delta i frivilliga undersökningsprogram eller program för förbättring av varor och tjänster där detaljerad information samlas in. Se Tillägg till denna Policy för ytterligare information.

 • Information som du ger oss När du skapar ett konto, gör ett inköp, begär tjänster, deltar i undersökningar eller kampanjer eller på annat sätt interagerar med oss kan vi be om information som namn, e-postadress, telefonnummer, gatuadress, användarnamn och lösenord, feedback, information om dina enheter, ålder, kön, språk, bankkontonummer, kreditkortsinformation och annan liknande finansiell information. 

  Vi upprätthåller även register över dina medgivanden, önskemål och inställningar för till exempel platsdata, marknadsföring och delning av personuppgifter.

 • Dina transaktioner med oss Vi upprätthåller register över dina inköp, nedladdningar, innehåll som du har gett oss, dina förfrågningar, avtal mellan dig och Microsoft Mobile, varor och tjänster som tillhandahålls dig, information om betalning och leveranser, dina kontakter och meddelanden och annan interaktion med oss. Vi kan, i enlighet med tillämpliga lagar, registrera din kommunikation med vår kundtjänst och andra liknande kontaktpunkter.
 • Positions- och platsdata Platsbaserade tjänster fastställer platser via användning av satellit-, mobil- och Wi-Fi-nätverk eller andra nätverksbaserade positioneringsmetoder. Teknikerna kan innebära utbyte av dina platsdata och unika ID för enheten och mobil- eller Wi-Fi-nätverk eller andra nätverksrelaterade ID med Microsoft Mobile. Vi använder inte denna information för att identifiera dig personligen utan ditt medgivande.

  När du använder våra platsbaserade tjänster och funktioner, till exempel platsbaserad sökning, navigering och dirigering eller förfrågningar om kartdata, skickas dina platsdata till Microsoft Mobile för att du ska få rätt innehåll, vilket även kan inkludera platsbaserad annonsering.

3. Varför bearbetar vi personuppgifter?

Microsoft Mobile kan bearbeta dina personuppgifter i följande syften. Ett eller flera syften kan gälla samtidigt.

 • Tillhandahålla varor och tjänster Vi kan använda dina personuppgifter för att ge dig våra varoroch tjänster, för att bearbeta dina förfrågningar eller för att på andra sätt uppfylla avtalet mellan dig och Microsoft Mobile, för att säkerställa våra varors och tjänsters funktion och säkerhet, för att identifiera dig samt för att förhindra och undersöka bedrägeri och annat missbruk.
 • Konton För vissa tjänster krävs ett konto för att du ska kunna hantera ditt innehåll och dina inställningar. Mer information finns i vårt kontotillägg.
 • Utveckla och hantera varor och tjänster Vi kan använda dina personuppgifter för att utveckla och hantera våra varor och tjänster samt vår kundtjänst, försäljning och marknadsföring. Vi kan kombinera personuppgifter som har samlats in i samband med din användning av en viss Microsoft Mobile-produkt och/eller Microsoft Mobile-tjänst med andra personuppgifter som vi har om dig, såvida inte sådana personuppgifter har samlats in för ett annat syfte.
 • Kommunikation med dig Vi kan använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig, till exempel för att informera dig om att dina tjänster har ändrats eller för att skicka viktiga aviseringar och andra meddelanden om våra varor och/eller tjänster, och för att kontakta dig i kundtjänstärenden.
 • Marknadsföring, annonsering och rekommendationer Vi kan kontakta dig för att informera dig om nya produkter, tjänster eller kampanjer som vi erbjuder och för att genomföra marknadsundersökningar när vi har ditt medgivande eller när det på annat sätt är tillåtet. Vi kan använda dina personuppgifter för att anpassa våra erbjudanden och för att tillhandahålla mer relevanta tjänster, till exempel för att göra rekommendationer och visa anpassat innehåll och anpassade annonser i våra tjänster. Innehåll från både Microsoft Mobile och tredje part kan visas.

4. Delar vi personuppgifter?

Vi varken säljer, upplåter eller på annat sätt avslöjar dina personuppgifter till tredje part såvida inget annat anges nedan.

 • Ditt samtycke och sociala delningstjänster Vi kan dela dina personuppgifter om vi har ditt samtycke att göra det. Vissa tjänster kan göra det möjligt för dig att dela dina personuppgifter med andra användare av tjänsten eller andra tjänster och deras användare. Överväg noga innan du delar med dig personuppgifter eller annan information som kan vara åtkomlig för andra användare.
 • Microsoft Mobile-företag och auktoriserad tredje part Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra Microsoft Mobile-företag och auktoriserade tredje parter som använder personuppgifter för Microsoft Mobile för de syften som beskrivs i denna policy. Här ingår till exempel fakturering via din nätoperatör eller på annat sätt, leverans av dina inköp, tillhandahållande av tjänster inklusive kundtjänst, hantering och analys av kunddata, kreditkontroller, genomförande av undersökningar och hantering av marknadsföringskampanjer och andra kampanjer. När du köper en Microsoft Mobile-produkt från oss via en nätoperatörs tjänstavtal är det möjligtatt vi behöver utbyta information med din nätoperatör för att tillhandahålla tjänsten.

  Vi kan genomföra gemensam marknadsföring och kommunikation med våra partner, till exempel din mobiloperatör. För att undvika dubbel eller onödig kommunikation och anpassa meddelandet till dig kan vi behöva stämma av den information som Microsoft Mobile har samlat in med information som partnern har samlat in, om så är tillåtet i lag.

  Dessa auktoriserad tredje parter har inte tillåtelse att använda dina personuppgifter i några andra ändamål. Vi ställer krav på de genomgående handlar i enlighet med den här policyn och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

 • Internationella överföringar av personuppgifter Våra varor och tjänster kan tillhandahållas via resurser och servrar som är placerade i olika länder runt om i världen. Därför kan dina personuppgifter överföras över gränserna för det land där du använder våra tjänster, inklusive till länder utan för EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som inte har lagar som ger specifikt skydd för personuppgifter eller som har annorlunda lagar om dataskydd, till exempel Amerikas förenta stater. I sådana fall säkerställer vi att det finns lagligt grund för överföringen och att dina personuppgifter får adekvat skydd enligt tillämplig lag, till exempel genom att använda standardavtal som har godkänts av relevanta myndigheter (där så behövs) och genom att kräva att andra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas.
 • Obligatorisk upplysningar Vi kan komma att pliktas enligt tvingande lag att lämna ut dina personuppgifter till vissa myndigheter eller annan tredje part, till exempel brottsbekämpande myndigheter i de länder där vi eller tredje part som handlar å våra vägnar har verksamhet. Vi kan också komma att lämna ut eller på annat sätt hantera dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag för att försvara Microsoft Mobiles legitima intressen, till exempel i civil- eller straffrättsliga förfaranden.
 • Fusioner och förvärv Om vi beslutar att sälja, köpa, fusionera eller på annat sätt omorganisera vår verksamhet i vissa länder kan det innebära att vi lämnar ut personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare, eller att vi tar emot personuppgifter från säljare och deras rådgivare.

5. Hur hanterar vi barns integritet?

Microsoft Mobiles varor och tjänster är vanligtvis avsedda för en allmän målgrupp. Microsoft Mobile samlar inte med avsikt in information om barn utan tillåtelse från deras föräldrar eller vårdnadshavare. Microsoft Mobile publicerar säkerhetsriktlinjer för användning av internettjänster på våra webbplatser.

6. Hur hanterar vi datakvalitet?

Vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att de personuppgifter som vi sparar är korrekta samt för att radera felaktiga eller irrelevanta personuppgifter.

Vi uppmuntrar dig att regelbundet gå igenom dina personuppgifter via ditt konto för att se till att de är riktiga.

7. Vilka åtgärder vidtas för att skydda personuppgifter?

Integritet och säkerhet är viktiga faktorer när vi skapar och levererar våra varor och tjänster. Vi har tilldelat specifika ansvarsområden för att hantera integritets- och säkerhetsrelaterade frågor. Vi upprätthåller våra interna policyn och riktlinjer genom ett relevant urval av aktiviteter, inklusive förutseende och akut riskhantering, säkerhets- och integritetssteknik, utbildning och utvärdering. Vi vidtar lämpliga åtgärder för hantering av onlinesäkerhet, fysisk säkerhet, risk för dataförlust och andra sådana risker med hänsyn tagen till den risk uppstår vid hanteringen och den typ av data som skyddas. Vi begränsar även åtkomst till våra databaser som innehåller personuppgifter till behöriga personer som har ett befogat behov av åtkomst till sådan information.

8. Hur använder vi cookies och webbfyrar?

Microsoft Mobile använder cookies, webbfyrar och andra liknande tekniker för att driva och förbättra våra webbplatser och erbjudanden. Vi använder också cookies för anpassning och för att visa annonser. Vissa Microsoft Mobile-webbplatser använder annonseringstekniker från tredje part, till exempel DoubleClick, för att visa annonser.

Våra domäner kan innehålla tredjepartselement som anger cookies på uppdrag av en tredje part, till exempel för en tredje parts sociala nätverk. Läs vår Cookie-policy för mer information om hur Microsoft Mobile använder cookies och hur du kan inaktivera cookies via webbläsarinställningarna eller på andra sätt.

9. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få alla ofullständiga, felaktiga, onödiga och eller inaktuella personuppgifter raderade eller uppdaterade. Du har rätt att säga upp direktmarknadsföringsmeddelanden och begära att vi slutar använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller på andra tvingande rättsliga grunder. Om du väljer bort marknadsföring och annan kommunikation från Microsoft Mobile kan dock viktiga aviseringar fortfarande skickas till dig.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss via den här länken eller genom att ändra ditt konto och dina val via tillgängliga profilhanteringsverktyg i din enhet och våra tjänster. I vissa fall, särskilt om du vill att vi ska radera eller sluta hantera dina personuppgifter, kan det också betyda att vi kanske inte kan fortsätta att tillhandahålla dig tjänsterna.

10. Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?

Microsoft Mobile, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Dessutom kan det Microsoft Mobile-dotterbolag som tillhandahåller produkten eller tjänsten vara registeransvarigt för dina personuppgifter. Den personuppgiftsansvariges identitetoch kontaktinformation är tillgängliga i villkoren för produkten eller tjänsten, eller kan erhållas genom att använda kontaktinformationen på tillämpliga Microsoft Mobile-webbplatser.

För ärenden som gäller Microsoft Mobiles integritetstillämpning kan du också kontakta oss på:

Microsoft Mobilec/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

11. US Safe Harbor Privacy Framework

Personlig information som samlas in via Microsoft Mobiles webbplatser och tjänster kan lagras och bearbetas i USA eller andra länder där Microsoft eller dess samarbetspartners, dotterbolag eller tjänstleverantörer har anläggningar. Microsoft följer U.S.-EU Safe Harbor-ramverket och U.S.-Swiss Safe Harbor-ramverket såsom anges av U.S. Department of Commerce vad gäller insamling, användning och lagring av data från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz. Mer information om Safe Harbor-programmet, samt vår certifiering, finns på http://www.export.gov/safeharbor/.

Som en del av Microsofts deltagande i Safe Harbor-programmet använder vi TRUSTe, en oberoende tredje part, för att lösa tvister som du har med oss i samband med våra policies och metoder. Om du vill kontakta TRUSTe går du till https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

12. Ändringar i denna Policy

Microsoft Mobile kan nu och då ändra denna Policy eller ändra, modifiera eller återkalla åtkomst till den här webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande. Om Policyn ändras på ett påtagligt ogynnsamt sätt publicerar Microsoft Mobile ett meddelande om ändringen i början av denna Policy och på den här webbplatsens startsida i 30 dagar. Vi rekommenderar att du läser Policyn regelbundet för att få information om ändringar av Policyn.

Vi uppskattar dina synpunkter

När du är klar kan du lämna feedback om vår webbplats

Delta i en kort undersökning och berätta hur du upplevde ditt onlinebesök När du har bläddrat klart visas en undersökning som du kan fylla i.

När du är klar kan du lämna feedback om vår webbplats

Tack!

En undersökning visas när du lämnar webbplatsen.

Tillbaka till början