Namn

Anna Karlsson

Skola

Victor Rydbergs Samskola, Danderyd

Ämne

Fysik och matematik

Årskurser

Högstadiet

 


Interview:

När Anna Karlsson frågar sina elever hur de upplever datorn som verktyg i skolarbetet får hon svaret att allt finns lätt tillgängligt på ett ställe, att det är enklare att samarbeta, fråga och diskutera.

enklare att samarbeta, fråga och diskutera. – Att eleverna känner sig trygga och att de har en betydande roll i gruppen anser jag är viktigt för att skolarbetet ska bli roligt. Med alla de kommunikationsvägar som finns till hands i dag blir det lätttare för alla att komma till tals och vi kan forma ett samspel som ger goda förutsättningar för lärande. En-till-en-miljön gör att lärandemiljön blir flexibel och gör det enklare att individanpassa undervisningen.

– Jag är övertygad om att samarbete och interaktion med andra människor leder till utveckling. Lärandet tar aldrig slut för någon av oss – det är livslångt, konstaterar hon.


Senare under året fick hon titeln Europas mest innovativa lärare och i den slutliga världsomspännande tävlingen kom hon på tredje plats.

– Utmärkelserna har lett till att jag har fått möta lärare från hela världen och har även deltagit i”Innovative teacher forum” där jag fått möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med andra pedagoger. Det har varit väldigt värdefullt för mitt fortsatta arbete.

Anna Karlssons vision som lärare är att det ska vara roligt att gå i skolan. Att det blir det beror naturligtvis på fl era faktorer men hon tror att den informations- och kommunikationsteknik man använder spelar en stor roll eftersom den är en så stor del av dagens samhälle. Om skolan ska kunna följa med i utvecklingen anser hon det är viktigt att varje lärare har egen dator och även eleverna.

Starkt stöd från skolan

– På min skola har alla lärare egen Tablet PC sedan 2009, berättar Anna Karlsson, och jag har personligen upplevt ett mycket starkt stöd för mitt sätt att använda datorn i undervisningen.

Alla elever i år 7 och 8 har också egna datorer och nästa år får även år 9 det.

I sitt arbete har hon själv stor glädje av datorn och andra digitala hjälpmedel. Hon använder OneNote både för planering och genomförande av lektioner. Om lektionerna berör svåra moment kan de spelas in och blir sedan podcastade. Hon är flitig
med att ge eleverna nyttiga länkar och Youtubeklipp som förtydligar något avsnitt de arbetar med och söker ständigt innovativa sätt att förmedla kunskaper.

Konstruktionsspel

I ett moment hon arbetat med nyligen i ämnet teknik fi ck eleverna spela ett konstruktionsspel, refl ektera kring olika konstruktioner i samband med detta och sedan fundera kring förbättringar. Efter varje lektion e-postade de materialet för återkoppling. Momentet avslutades med ett prov där eleverna fick ha med sig datorn och använda sig av material som Internet erbjuder och som de jobbat med under arbetets gång.

På matematiklektionerna arbetar eleverna i digitala arbetsböcker, som kan delas med lärare. Det ger möjlighet till återkoppling utanför klassrummet.